Federalna direkcija robnih rezervi

Direktor: Tončo Bavrka

Antuna Branka Šimića br.4, Sarajevo
Tel: +387 33 207-911
Fax: +387 33 210-138
DIREKTOR: TONČO BAVRKA
Tel: +387 33 207-911. lok.101
Fax: +387 33 210-138
Organizacijska struktura
U Federalnoj direkciji robnih rezervi su obrazovane tri osnovne organizacijske jedinice i to:
  • Odjeljenje za robne rezerve
  • Odjeljenje za pravne i opďż˝e poslove i
  • Odjeljenje za finansijsko-raďż˝unovodstvene poslove
Djelokrug rada
Federalna direkcija u skladu sa zakonom vrši stručne i druge poslove pretežno privrednog karaktera koji se odnose na formiranje, nabavku, teritorijalni razmještaj, osiguranje prostora za smještaj i čuvanja roba, nadzor nad uskladištenim robama, obnavljanje, korištenje federalnih robnih rezervi (u daljem tekstu: robne rezerve), poslovanje i finansiranje robnih rezervi, provoďż˝enje mjera radi intervencije na trďż˝ištu, bilansiranje roba za potrebe rezervi Federacije BiH, saradnju sa određenim federalnim organima uprave, drugim institucijama i kantonalnim organima uprave koji su nadležni za robne rezerve kao i druge poslove određene zakonom.