Federalna direkcija robnih rezervi

Ravnatelj: Tončo Bavrka

Antuna Branka Šimića br.4, Sarajevo
Tel: +387 33 207-911
Fax: +387 33 210-138


RAVNATELJ: TONČO BAVRKA

Tel: +387 33 207-911. lok.101
Fax: +387 33 210-138


Organizacijska struktura


U Federalnoj direkciji robnih rezervi su obrazovane tri osnovne organizacijske jedinice i to:

  • Odjeljenje za robne rezerve
  • Odjeljenje za pravne i opće poslove i
  • Odjeljenje za financijsko-računovodstvene poslove


Djelokrug rada


Federalna direkcija u skladu sa zakonom vrši stručne i druge poslove pretežno gospodarskog karaktera koji se odnose na formiranje, nabavku, teritorijalni razmještaj, osiguranje prostora za smještaj i čuvanja roba, nadzor nad uskladištenim robama, obnavljanje, korištenje federalnih robnih rezervi (u daljem tekstu: robne rezerve), poslovanje i financiranje robnih rezervi, provođenje mjera radi intervencije na tržištu, bilanciranje roba za potrebe rezervi Federacije BiH, suradnju sa određenim federalnim organima uprave, drugim institucijama i kantonalnim organima uprave koji su nadležni za robne rezerve kao i druge poslove određene zakonom.