Arhiv Federacije BiH

V.d. direktor: mr.sci. Hajrudin Ćuprija

Organizacijska struktura

Za izvršavanje poslova i zadataka iz nadležnosti Arhiva Federacije obrazovane su tri organizacione jedinice:
  • Sektor za pravne, finansijske poslove i zaštitu građe van Arhiva;  
  • Sektor za poslove smještaja, zaštite i obrade arhivske građe u Arhivu
  • Sektor za INDOC službu naučno-istraživačke, izdavačke i kulturno-obrazovne poslove
Djelokrug

Evidentiranje, čuvanje, zaštita i sređivanje registraturne i arhivske građe, kao i način njihovog prikupljanja, istraživanja, stručne i naučne obrade,
izrade metodskih uputstava, standarda i normativa za arhivsku djelatnost,
stručni nadzor nad radom stvaralaca i imalaca registraturne i arhivske građe i odabira registraturne građe iz arhivske građe, objavljuje arhivsku građu i druge publikacije i izdaje stručne časopise, organizuje predavanja, seminare o kancelarijskom i arhivskom poslovanju, izložbe i druge pogodne oblike kulturno-obrazovne i naučne djelatnosti, vrši stručno obrazovanje, usavršavanje službenika i namještenika arhivske službe i stručno osposobljavanje stvaralaca i imalaca registraturne i arhivske građe, za sticanje stručnih zvanja (organizuje polaganje za stručni arhivistički ispit), davanje na korištenje arhivske građe, međuarhivsku saradnju i međunarodnu saradnju,
izdaje uvjerenja, potvrde, ovjerene prepise, fotokopije i druge zvanične isprave o činjenicama koje su sadržane u arhivskoj građi koju čuva.