Arhiv Federacije BiH

V.d. direktor: mr.sc. Hajrudin Ćuprija

Hamdije Čemerlića br. 2, Sarajevo
Tel: +387 33 214-481, 556-906
Fax: +387 33 556-905
 
V.d. direktor: mr.sc. Hajrudin Ćuprija
Tel: +387 33 214-481
+387 33 556-905
Organizacijska struktura
Za izvršavanje poslova i zadataka iz nadležnosti Arhiva Federacije obrazovane su tri organizacione jedinice:
  • Sektor za pravne, finansijske poslove i zaštitu građe van Arhiva;  
  • Sektor za poslove smještaja, zaštite i obrade arhivske građe u Arhivu
  • Sektor za INDOC službu naučno-istraživačke, izdavačke i kulturno-obrazovne poslove
Djelokrug
evidentiranje, čuvanje, zaštita i sređivanje registraturne i arhivske građe, kao i način
njihovog prikupljanja, istraživanja, stručne i naučne obrade,
izrade metodskih uputstava, standarda i normativa za arhivsku djelatnost,
stručni nadzor nad radom stvaralaca i imalaca registraturne i arhivske građe i odabira
registraturne građe iz arhivske građe,
objavljuje arhivsku građu i druge publikacije i izdaje stručne časopise,
organizuje predavanja, seminare o kancelarijskom i arhivskom poslovanju, izložbe i
druge pogodne oblike kulturno-obrazovne i naučne djelatnosti, vrši stručno obrazovanje, usavršavanje službenika i namještenika arhivske službe i stručno osposobljavanje stvaralaca i imalaca registraturne i arhivske građe, za sticanje stručnih zvanja (organizuje polaganje za stručni arhivistički ispit),
davanje na korištenje arhivske građe,
međuarhivsku saradnju i međunarodnu saradnju,
izdaje uvjerenja, potvrde, ovjerene prepise, fotokopije i druge zvanične isprave o
činjenicama koje su sadržane u arhivskoj građi koju čuva.