Архив Федерације БиХ

В.д. директор: mr.sc. Hajrudin Ćuprija

Хамдије Чемерлића бр. 2, Сарајево

Тел: +387 33 214-481, 556-906

Фаx: +387 33 556-905

 

 

В.д. директор: мр.сц. Хајрудин Ћуприја

Тел: +387 33 214-481

+387 33 556-905

 

Организацијска структура

 

За извршавање послова и задатака из надлежности Архива Федерације образоване су три организационе јединице:

 

  • Сектор за правне, финансијске послове и заштиту грађе ван Архива;  
  • Сектор за послове смјештаја, заштите и обраде архивске грађе у Архиву
  • Сектор за ИНДОЦ службу научно-истраживачке, издавачке и културно-образовне послове

 

Дјелокруг

 

евидентирање, чување, заштита и сређивање регистратурне и архивске грађе, као и начин

њиховог прикупљања, истраживања, стручне и научне обраде,

израде методских упутстава, стандарда и норматива за архивску дјелатност,

стручни надзор над радом стваралаца и ималаца регистратурне и архивске грађе и одабира

регистратурне грађе из архивске грађе,

објављује архивску грађу и друге публикације и издаје стручне часописе,

организује предавања, семинаре о канцеларијском и архивском пословању, изложбе и

друге погодне облике културно-образовне и научне дјелатности, врши стручно образовање, усавршавање службеника и намјештеника архивске службе и стручно оспособљавање стваралаца и ималаца регистратурне и архивске грађе, за стицање стручних звања (организује полагање за стручни архивистички испит),

давање на кориштење архивске грађе,

међуархивску сарадњу и међународну сарадњу,

издаје увјерења, потврде, овјерене преписе, фотокопије и друге званичне исправе о

чињеницама које су садржане у архивској грађи коју чува.