96. RJEŠENJE o izmjenama Rješenja o formiranju Interresorne Radne grupe za saradnju sa iseljeništvom u cilju adresiranja prioritetnih mjera i oblasti u kontekstu iseljeništva u Federaciji BiH

Na temelju članka 19. stavak (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i točke III. Odluke o usvajanju strategije suradnje sa iseljeništvom Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 98/19), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 323. sjednici, održanoj 14.07.2022. godine, donosi


RJEŠENJE


O IZMJENAMA RJEŠENJA O FORMIRANJU INTERRESORNE RADNE SKUPINE ZA SURADNJU SA ISELJENIŠTVOM U CILJU ADRESIRANJA PRIORITETNIH MJERA I OBLASTI U KONTEKSTU ISELJENIŠTVA U FEDERACIJI BiH


I.


U Rješenju o formiranju Interresorne radne skupine za suradnju sa iseljeništvom u cilju adresiranja prioritetnih mjera i oblasti u kontekstu iseljeništva u Federaciji BiH ("Službene novine Federacije BiH", broj 41/21), u točki I., podtočki 1., riječi: "Sead Kopić", zamjenjuju se riječima: "Nisvet Mujanović".

U podtočki 2., riječi: "Sead Lisak", zamjenjuju se riječima: "Bahra Džaka",

U podtočki 3., riječi: "Munevera Bećirović", zamjenjuju se riječima "Ines Delić".

II.


U točki III. riječi: "člankom 10. stavak (1) točka 3)", zamjenjuju se riječju: "odredbama".

III.


Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH".

V. broj 1099/2022
14. srpnja 2022. godine
Sarajevo


Premijer
Fadil Novalić, v. r.