6. UREDBA o načinu korištenja naziva Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u projektima koji se u potpunosti ili djelimično finansiraju sredstvima iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine, sr

Na osnovu člana 19. stav (1) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06, 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 312. sjednici, održanoj 21.04.2022. godine, donijela je


UREDBU


O NAČINU KORIŠTENJA NAZIVA VLADE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE U PROJEKTIMA KOJI SE U POTPUNOSTI ILI DJELIMIČNO FINANSIRAJU SREDSTVIMA IZ BUDŽETA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE, SREDSTVIMA PRIVREDNIH DRUŠTAVA SA UČEŠĆEM DRŽAVNOG KAPITALA IZ NADLEŽNOSTI FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE, TE SREDSTVIMA PRAVNIH LICA OSNOVANIH OD STRANE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE I VLADE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE


Član 1.
(Predmet)

Ovom uredbom uređuje se način korištenja naziva Vlade Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Vlada), u projektima koji se u potpunosti ili djelimično finansiraju sredstvima iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine, sredstvima privrednih društava sa učešćem državnog kapitala iz nadležnosti Federacije Bosne i Hercegovine, te sredstvima pravnih lica osnovanih od strane Federacije Bosne i Hercegovine i Vlade Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: pravnih lica).

Član 2.
(Cilj)

Cilj ove uredbe je osiguranje da svaki vid komunikacije o projektima koji se finansiraju sredstvima Vlade i/ili pravnih lica (u daljem tekstu: projekti) sadrži informacije i komunikacione mjere namijenjene da informišu opštu ili tačno određenu javnost o razlozima tih aktivnosti, podršci Vlade, te o rezultatima i učincima te podrške.

Član 3.
(Definicija projekata)

Pod projektima se podrazumijevaju: dodjela bespovratnih finansijskih sredstava i/ili usluge i/ili nabavka stalnih sredstava i/ili izgradnja infrastrukturnih objekata i/ili ugovoreni radovi koji su povjereni provedbenim partnerima projekta, bez obzira da li ih realizuje direktno Vlada ili treća strana.

Član 4.
(Sadržaj oznake i pravila korištenja)

(1) Zajednički element koji označava sve projekte koji se finansiraju sredstvima Vlade i/ili pravnih lica je oznaka Vlade Federacije Bosne i Hercegovine.

(2) Nezavisno od obima, veličine ili krajnjeg cilja projekta, oznaka Vlade treba biti vidljiva i postavljena na istaknutom mjestu - bar jednako istaknuta kao oznaka provedbenog partnera - na svim projektnim materijalima na koje se primjenjuju principi komunikacije i vidljivosti.

(3) Pravila korištenja oznake Vlade određena su Aneksom koji čini sastavni dio ove uredbe.

Član 5.
(Obim primjene)

Obavezna je primjena ove uredbe u projektima koji se finansiraju sredstvima Vlade i/ili pravnih lica, za sve predstavnike federalnih organa uprave i federalnih upravnih organizacija, privrednih društava sa učešćem državnog kapitala iz nadležnosti Federacije BiH i pravnih lica osnovanih od strane Federacije Bosne i Hercegovine i Vlade.

Član 6.
(Odgovornost)

Svaka upotreba naziva Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u projektima koji se finansiraju sredstvima Vlade i/ili pravnih lica, suprotna ovoj uredbi, podliježe i kažnjava se prema materijalnoj i disciplinskoj odgovornosti protiv lica koje je postupilo protivno odredbama ove uredbe.

Član 7.
(Stupanje na snagu)

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".

V. broj 572/2022
21. aprila 2022. godine
Sarajevo


Premijer
Fadil Novalić, s. r.


ANEKS


PRAVILA
KORIŠTENJA OZNAKE VLADE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE U PROJEKTIMA KOJI SE FINANSIRAJU SREDSTVIMA VLADE I/ILI PRAVNIH LICA


DIO A. 1. UVOD


Vlada Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Vlada) finansira projekte i programe u cilju poboljšanja položaja stanovništva i podsticanja prosperiteta društva. Učinkovita komunikacija koja se odnosi na ove aktivnosti pomaže podizanju nivoa informisanja o projektima i učešću Vlade i njene uloge, te osigurava odgovornost i transparentnost rada Vlade i javnih sredstava prema građanima Federacije Bosne i Hercegovine.
Opšta svrha ovih aktivnosti je osiguranje da svaki vid komunikacije o projektima koji se finansiraju sredstvima Vlade, ili se finansiraju, u potpunosti ili djelimično, iz sredstava koje je osigurala Vlada ili od strane pravnog lica koje je osnovala Vlada, (u daljem tekstu: sredstvima Vlade i/ili pravnih lica) sadrži informacije i komunikacione mjere namijenjene da informišu opštu ili određenu javnost o razlozima tih aktivnosti, podršci Vlade, te o rezultatima i učincima te podrške.
Partneri koji provode prethodno navedene projekte su odgovorni za njihovo prezentovanje u javnosti, uključujući i prezentovanje podrške koju osigurava Vlada.
Ovaj aneks sadrži pravila korištenja oznake Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u projektima koji se finansiraju sredstvima vlade i/ili pravnih lica, odnosno obavezne elemente komunikacije i mjera vidljivosti te obaveze provedbenih partnera.
Sva komunikacija i aktivnosti koje se odnose na vidljivost projekata koji se finansiraju iz sredstava Vlade i/ili pravnih lica, vrši se u saradnji s Uredom Vlade Federacije BiH za odnose s javnošću (u daljem tekstu: Ured).


2. PRAVILA O VIZUELNOM IDENTITETU VLADE FBiH 2.1. OZNAKA VLADE FEDERACIJE BiH


Zajednički element koji označava sve projekte koji se finansiraju sredstvima Vlade i/ili pravnih lica je oznaka Vlade Federacije Bosne i Hercegovine.
Nezavisno od obima, veličine ili krajnjeg cilja projekta, oznaka Vlade treba biti vidljiva i postavljena na istaknutom mjestu - bar jednako istaknuta kao oznaka provedbenog partnera - na svim projektnim materijalima na koje se primjenjuju principi komunikacije i vidljivosti.
Oznaka Vlade je vizuelna oznaka koja se koristi za priznavanje i oglašavanje finansijske i svake druge podrške Vlade određenim aktivnostima.
U oznaci Vlade nalazi se oficijelni tekst koji sadržava riječi "finansiran/sufinansiran sredstvima Vlade Federacije Bosne i Hercegovine".
Tako gdje je to primjereno, može se koristiti posebna rečenica koja se odnosi na humanitarnu pomoć i/ili civilnu zaštitu za aktivnosti koje se finansiraju sredstvima Vlade i/ili pravnih lica.
Ukoliko se smatra potrebnim, radi boljeg informisanja ciljnih grupa i povećanja dosega i angažmana urađenih aktivnosti, provedbeni partneri mogu napraviti logotip ili drugu vizuelnu oznaku kojom će označiti posebne aktivnosti koje se finansiraju sredstvima Vlade i/ili pravnih lica.
Provedbeni partneri zaduženi za pravljenje namjenskih oznaka ili drugog vizuelnog identiteta za korištenje zajedno s oznakom Vlade su odgovorni za osiguranje da su sve potrebne mjere poštivanja intelektualnih prava uzete u obzir prilikom njihovog pravljenja.
Oznaka Vlade je osnovni element u okviru vizuelnog identiteta Vlade i provedbeni partneri dužni su pridržavati se smjernica o vizuelnom identitetu Vlade, osmišljenih kako bi se osigurala njegova ispravna upotreba (Dio B. Grafički standardi).
Kada se oznaka Vlade reprodukuje u bilo kojem grafičkom obliku, koristi se u cjelosti, bez ikakvih izmjena ili dodataka.
Grafički prikaz provedbenih partnera prikazuje se odvojeno od oznake Vlade.


3. PLANIRANJE AKTIVNOSTI NA POLJU KOMUNIKACIJA I VIDLJIVOSTI


Sve planirane mjere i rezultati komunikacionih aktivnosti i vidljivosti se zasnivaju na komunikaciji i planu vidljivosti koji je urađen na osnovu analize, određenim redoslijedom, i na osnovu odgovarajućeg budžeta.
Plan komunikacije i vidljivosti projekta treba biti uključen u budžet radnog plana svakog projekta koji je djelimično ili u potpunosti finansiran od strane Vlade i/ili pravnih lica.


3.1. PLAN KOMUNIKACIJE I VIDLJIVOSTI PROJEKTA


Ukoliko Vlada ne odredi drugačije, provedbeni partneri dužni su sačiniti plan komunikacije i vidljivosti za odnosni projekat, izuzev humanitarnih i projekata male vrijednosti.
Ovi planovi trebaju, u najvećoj mogućoj mjeri, biti usklađeni s relevantnom komunikacionom strategijom Vlade.
Sve aktivnosti koje se odnose na komunikaciju i vidljivost, te proizvodi - rezultati nastali njihovim djelovanjem, trebaju biti usklađeni sa kriterijima za odgovarajuću komunikaciju navedenim u ovom aneksu.
Pojedinosti navedene u planovima komunikacije i vidljivosti projekta trebaju biti proporcionalne prirodi, obimu i troškovima predviđenih aktivnosti komunikacije i vidljivosti, te proizvodima - rezultatima nastalim njihovim djelovanjem, te sadržavati sljedeće elemente:
- jasno naznačene ciljne grupe
- ključne poruke koje su u skladu s postignućima projekta i učinkom Vladinih aktivnosti
- vremenski okvir
- budžet
- komunikacione kanale, u skladu s ciljnim javnostima
- indikatore praćenja provedbe i procjene uspješnosti i dosega mjera komunikacije i vidljivosti
- podatke o kontakt osobama i/ili institucijama
- tačne i provjerene informacije i podatke
- potencijalne rizike u implementaciji, te kriznu komunikaciju.
Plan komunikacije i vidljivosti projekta obavezno sadržava budžet.
Svi ugovori o finansiranju i delegiranju, dodjeli bespovratnih finansijskih sredstava i/ili pružanju usluga i/ili nabavci stalnih sredstava i/ili izgradnji infrastrukturnih objekata i/ili ugovorenih radova koji su povjereni provedbenim partnerima projekta uključuju posebnu budžetsku odredbu - tačan iznos sredstava predviđenih za sve aktivnosti na polju komunikacije i vidljivosti projekta.
Plan komunikacije i vidljivosti projekta sadrži sljedeće elemente:


Ciljevi


1. Specifični komunikacioni ciljevi za svaku ciljnu grupu i ključne poruke
2. Ciljne grupe
3. Ključne poruke ka ciljnim grupama (u odnosu na ciljeve konkretnih aktivnosti)
4. Identifikovana komunikaciona sredstva i kanali/alati
5. Predviđene glavne komunikacione aktivnosti sa okvirnim rasporedom

 

Evaluacija


6. Indikatori uspješnosti
7. Načini provjere/prikupljanja povratnih informacija


Sredstva


8. Ljudski resursi: broj osoba potrebnih za provođenje komunikacionih aktivnosti i odgovorna osoba
9. Finansijski resursi: budžet potreban za komunikacione aktivnosti


4. IMPLEMENTACIJA KOMUNIKACIONIH I PRINCIPA VIDLJIVOSTI PROJEKTA


Različiti stepeni projekta zahtijevaju različita sredstva, kanale komunikacije i dinamiku, a koji se odnose na komunikaciju i vidljivost. Ovo poglavlje sadrži uputstva za korištenje širokog obima kanala komunikacije i vidljivosti, sredstava, aktivnosti i proizvoda na koje se odnose i na koje se mogu primijeniti.
Navedene mjere se primjenjuju u konsultaciji s Uredom.
- Informacije o projektima koji se finansiraju sredstvima Vlade i/ili pravnih lica se objavljuju na službenim web stranicama, platformama i društvenim mrežama Vlade, njenih organa i institucija, odnosno pravnih lica.
Provedbeni partneri dužni su uvrstiti informaciju o aktivnostima koje se finansiraju sredstvima Vlade i/ili pravnih lica na svojim web stranicama i drugim online kanalima komunikacije (dio B IIa.), sa jasno naznačenom oznakom Vlade, uz tekst koji izričito navodi da se projekat finansira sredstvima Vlade i/ili pravnih lica, ili se finansira, u potpunosti ili djelimično, iz sredstava koje je osigurala Vlada ili od strane institucije/pravnog lica koje je osnovala Vlada.
- Kriteriji odgovarajućih komunikacionih radnji i vidljivosti, odnose se i na saopštenja za javnost, konferencije za medije, informativne kampanje, događaje, posjete, te sastanke interesnih grupa, a implementacija takvih događaja vrši se u saradnji s Uredom, uključujući i kontakte s medijima.
- Audio-vizuelni i fotografski materijal sačinjava se u skladu s kriterijima za odgovarajuću komunikaciju i vidljivost, te opštepriznatim standardima i najboljom praksom na području na koje se odnose. Iste, prije njihovog prikazivanja/distribucije, odobrava Vlada.
Vlada je ovlaštena koristiti ili reprodukovati ukupan audio-vizuelni i fotografski materijal nastao u okviru projekata finansiranih sredstvima Vlade i/ili pravnih lica u skladu sa važećim propisima kojima se uređuje ova oblast.
Video produkciju, nastalu kao rezultat aktivnosti u okviru projekta koji se finansira sredstvima Vlade i/ili pravnih lica, prije prikazivanja, emitiranja ili distribucije odobrava Vlada.
Ukupan štampani materijal nastao u okviru projekta finansiranog sredstvima Vlade i/ili pravnih lica namijenjen komunikaciji i vidljivosti ima istaknutu oznaku Vlade.


- INFORMATIVNE TABLE


Informativne table identifikuju naziv projekta, nosioce aktivnosti, rokove, iznos sredstava, ključne rezultate i strukture upravljanja projektima finansiranim sredstvima Vlade i/ili pravnih lica na koje se odnose (Dio B. I.)
Podaci na informativnim tablama trebaju biti napisani na jednom od službenih jezika u upotrebi u Federaciji Bosne i Hercegovine.
Table trebaju jasno vidljive, kako bi ih prolaznici bili u mogućnosti pročitati i razumjeti prirodu aktivnosti i ulogu Vlade kao davaoca sredstava.
Informativne table postavljaju se pored pristupnih puteva ka mjestu odvijanja aktivnosti i to najmanje od početka samih aktivnosti pa do šest mjeseci nakon njihovog prestanka.
Informativne table se ne mogu postavljati s obje strane saobraćajnica, osim u suprotnim smjerovima, obzirom na obavezu postavljanja ploče sa glavnim karakteristikama projekta u vezi sa gradilištima građevina za koje Federalno ministarstvo prostornog uređenja izdaje akte o građenju, shodno članu 6. stav (4) Uredbe o uređenju gradilišta, obaveznoj dokumentaciji na gradilištu i sudionicima u građenju ("Službene novine Federacije BiH", broj 25a/22).
Prilikom izrade Informativne table za građevine koje spadaju u kategoriju nacionalnih spomenika potrebno je tražiti saglasnost Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine na sadržaj teksta, dizajn table i poziciju na koju će se tabla postaviti.
Takođe, provedbeni partneri su obavezni postaviti informativne table na kojima je jasno označeno da su aktivnosti finansirane sredstvima Vlade i/ili pravnih lica, prilikom izložbi ili događaja druge vrste, na ulazima u centre za obuku, prijemne urede i slično.


- TRAJNA OBILJEŽJA - PLOČE


Trajni objekti izgrađeni sredstvima Vlade/pravnih lica, kao što su institucije, klinike, fabrike, mostovi, centri za obuku, ceste, kuće i drugi slični trajni objekti označavaju se trajnim obilježjima - pločama.
Ovakve ploče postavljaju se na istaknuto mjesto, kao što je glavni ulaz ili ispred samog objekta ili na drugo prikladno i vidljivo mjesto. (Dio B IIa.).


- VOZILA, SREDSTVA I OPREMA


Sva vozila koja se koriste za potrebe projekata finansiranih sredstvima Vlade i/ili pravnih lica imaju biti jasno označena kao takva, imati oznaku Vlade na vidljivom mjestu, kako je to naznačeno u Dijelu B IIa. ovog aneksa.
Ukoliko Vlada ne odluči drugačije, sva sredstva ili oprema isporučena u okviru projekta koji se su/finansira sredstvima Vlade/pravnih lica jasno su označena tako da na istaknutom mjestu nose oznaku Vlade.


- IZJAVE O ODRICANJU OD ODGOVORNOSTI


Vlada nije odgovorna za sadržaj komunikacionih materijala koje pripremaju provedbeni partneri, a ukupan takav materijal uključuje izjave o odgovornosti, na jednom od službenih jezika i pisama Federacije Bosne i Hercegovine, kako je to navedeno u Dijelu B. III.


NAPOMENA O AUTORSKIM PRAVIMA


Prava intelektualnog vlasništva u projektima na ukupan materijal i proizvode ("rezultate") razvijene u svrhu podrške aktivnosti koje se finansiraju sredstvima Vlade i/ili pravnih lica, regulišu se u skladu sa važećim propisima kojima se uređuje ova oblast.
Napomena o autorskim pravima naznačava se u materijalima koji su rezultat komunikacionih i aktivnosti vidljivosti nastalih u okviru projekta koji se finansira sredstvima Vlade i/ili pravnih lica, u skladu sa važećim propisima kojima se uređuje ova oblast.


- IZVJEŠTAVANJE


Provedbeni partneri dužni su jasno naznačiti informacije o finansijskim sredstvima Vlade i/ili pravnih lica u okviru projekta, u svim informacijama koje se daju korisnicima projekta, u okviru internih i godišnjih izvještaja, te u svim aktivnostima s medijima.

- PRINCIPI VIDLJIVOSTI PROJEKTA U SLUČAJEVIMA POSTOJANJA VIŠE DONATORA


Ako u okviru projekta, pored Vlade, više donatora osigurava finansijska sredstva, vodeći provedbeni partner dužan je osigurati da je oznaka Vlada istaknuta u najmanjoj mjeri kao oznaka ostalih provedbenih partnera, u svim komunikacionim materijalima određenim ovim aneksom.


- PRINCIPI VIDLJIVOSTI PO ZAVRŠETKU PROJEKTA ILI FAZE PROJEKTA FINANSIRANOG SREDSTVIMA VLADE I/ILI PRAVNIH LICA


Ukoliko se projekat nastavi i nakon završetka faze koja se finansira sredstvima Vlade i/ili pravnih lica, oznaka Vlade ne smije biti dio novih komunikacionih aktivnosti, ukoliko Vlada ne odluči drugačije.
Ukupan komunikacioni materijal sadržava rečenicu "ranija faza ovog projekta/programa, u periodu datum od-datum do je urađena uz pomoć sredstava Vlade".
Ova rečenica treba biti vidno istaknuta, na isti način kao i rečenica kojom se označavalo da je projekat finansiran sredstvima Vlade i/ili pravnih lica.


- IZUZECI OD ZAHTJEVA ZA VIDLJIVOST PROJEKTA


Izuzeci od standardnih zahtjeva za vidljivost projekta se daju isključivo za pojedinačne, opravdane slučajeve, uz prethodno odobrenje Vlade. Obim izuzeća tačno se određuje u svakom pojedinačnom slučaju.


DIO B. GRAFIČKI STANDARDI, INFORMATIVNE TABLE I OZNAKA VLADE U PROJEKTIMA


Grafički standardi:
- Naziv Vlada Federacije Bosne i Hercegovine uvijek se navodi;
- Font koji se koristi: Calibri, Arial, Times New Roman ili Verdana;
- Korištenje italika, podvučenih i ostalih efekata fonta nije dozvoljeno;
- Veličina fonta treba biti u skladu sa veličinom oznake;
- U zavisnosti od pozadine, boja fonta može biti crna ili bijela.


I - Informativne table na gradilištu:


GRADIMO ZA VAS
VLADA FEDERACIJE BiH
(NAZIV FEDERALNOG ORGANA UPRAVE, FEDERALNE UPRAVNE ORGANIZACIJE, PRAVNOG LICA)
NAZIV PROJEKTA:
IZVOĐAČ RADOVA:
NADZOR:
ROK ZAVRŠETKA:
MOLIMO VAS ZA STRPLJENJE
Ovaj projekat je finansiran/sufinansiran sredstvima Vlade Federacije Bosne i Hercegovine
Dimenzije table se preciziraju na način koji odgovara specifičnim projektima.
Preporučene dimenzije table: 400x300 cm, visina lamele 25 cm
Visina slova H=17,5 cm/14 cm, bijela podloga
Visina slova H= 28 cm - "Vlada Federacije BiH"


II - Oznaka Vlade u projektima


VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
(NAZIV FEDERALNOG ORGANA UPRAVE,
FEDERALNE UPRAVNE ORGANIZACIJE, PRAVNOG LICA)
Vrsta/naziv projekta:
dodjela bespovratnih finansijskih sredstava i/ili usluge i/ili nabavka stalnih sredstava i/ili izgradnja infrastrukturnih objekata i/ili ugovoreni radovi koji su povjereni provedbenim partnerima projekta
Izvođač radova/pružalac usluga:
Nadzor:
Period implementacije/održavanja/:
Rok završetka/datum dodjele finansijskih sredstava/isporuke stalnih sredstava/rok pružanja usluge:
Ovaj projekat je finansiran/sufinansiran sredstvima Vlade Federacije Bosne i Hercegovine


IIa. Dodatne oznake u pojedinim projektima:

Oznaka - na jednom od službenih jezika Federacije BiH

-

trajno obilježje - ploča

"Ova (vrsta objekta)___ je godine (godina izgradnje) izgrađena pomoću sredstava Vlade Federacije Bosne i Hercegovine".

-

vozila

"Osigurano finansijskim sredstvima Vlade Federacije Bosne i Hercegovine".

-

sredstva ili oprema isporučena u okviru projekta

"Osigurano pomoću finansijskih sredstava Vlade Federacije Bosne i Hercegovine"

-

web stranice/online kanali komunikacije

oznaka Vlade je na istaknutom mjestu, uz tekst koji navodi da je taj projekat podržan sredstvima Vlade i/ili pravnih lica

-

događaji, posjete, konferencije

oznaka Vlade istaknuta na vidljivom mjestu na materijalima, online i na licu mjesta, kako bi se osiguralo da osobe koje prisustvuju događaju znaju da je urađen uz podršku i sredstvima Vlade i/ili pravnih lica.

-

video produkcija

"Ovaj (video/film/...) je nastao sredstvima Vlade Federacije Bosne i Hercegovine".

 

audio materijal

"Ovaj (program /prilog/emisija....) je nastao sredstvima Vlade Federacije Bosne i Hercegovine".

-

štampani materijal

"Ovaj projekat/program je finansiran/sufinansiran sredstvima Vlade Federacije Bosne i Hercegovine"

 


III - Izjave o odricanju odgovornosti

Oznaka:

-

publikacije u štampanom ili elektronskom formatu:

Ova publikacije je nastala uz finansijsku podršku Vlade Federacije Bosne i Hercegovine. Sadržaj publikacije je isključiva odgovornost /naziv provedbenih partnera-autora/ i ne odražava nužno stav Vlade Federacije Bosne i Hercegovine."

-

web stranice i online kanali komunikacije

" /naziv web stranice - naloga/ je napravljen i održavan uz finansijsku podršku Vlade Federacije Bosne i Hercegovine. Sadržaj web stranice - naloga je isključiva odgovornost /naziv provedbenih partnera - autora/ i ne odražava nužno stav Vlade Federacije Bosne i Hercegovine."

-

video i ostali audio-vizuelni materijal

Ovaj video/film/program/snimljeni materijal je nastao uz finansijsku podršku Vlade Federacije Bosne i Hercegovine. Sadržaj materijala je isključiva odgovornost /naziv provedbenih partnera-autora/ i ne odražava nužno stav Vlade Federacije Bosne i Hercegovine."

 


Aktivnosti
4. Identifikovana komunikaciona sredstva i kanali/alati 5. Predviđene glavne komunikacione aktivnosti sa okvirnim rasporedom