38. ЗАКОН о измјенама и допуни Закона о плаћама и другим накнадама судија и тужилаца у Федерацији Босне и Херцеговине

На основу члана IV.В.7. а)(IV) Устава Федерације Босне и Херцеговине, доносим


УКАЗ


О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНИ ЗАКОНА О ПЛАТАМА И ДРУГИМ НАКНАДАМА СУДИЈА И ТУЖИЛАЦА У ФЕДЕРАЦИЈИ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

Проглашава се Закон о измјенама и допуни Закона о платама и другим накнадама судија и тужилаца у Федерацији Босне и Херцеговине, који је усвојио Парламент Федерације Босне и Херцеговине на сједници Представничког дома од 26.07.2022. године и на сједници Дома народа од 28.07.2022. године.

Број 01-02-1-360-01/22
29. јула 2022. године
Сарајево


Предсједник
Маринко Чавара, с. р.
ЗАКОН
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНИ ЗАКОНА О ПЛАТАМА И ДРУГИМ НАКНАДАМА СУДИЈА И ТУЖИЛАЦА У ФЕДЕРАЦИЈИ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ


Члан 1.


У Закону о платама и другим накнадама судија и тужилаца у Федерацији Босне и Херцеговине ("Службене новине Федерације БиХ", бр. 72/05, 22/09 и 55/13) у члану 4. став (1) број "1.200" замјењује се бројем "1.600".


Члан 2.


У члану 6б. став (2) ријеч "преко" замјењује се ријечју "до".


Члан 3.


Иза члана 6ц. додају се нови чл. 6д. и 6е. који гласе:
"Члан 6д.
(Накнада за одвојени живот од породице и смјештај у мјесту рада)
Судије, тужиоци и стручни сарадници из члана 4. овог закона чије је мјесто пребивалишта удаљено више од 70 километара од мјеста суда и тужилаштва у којем обављају дужност имају право на накнаду трошкова за одвојен живот од породице и накнаду трошкова смјештаја у мјесту рада чију висину ће посебним прописом утврдити Влада Федерације Босне и Херцеговине за Врховни суд Федерације Босне и Херцеговине и Федерално тужилаштво, а надлежне владе кантона за општинске судове, кантоналне судове и кантонална тужилаштва.


Члан 6е.
(Накнада за обавезно дежурство или приправност за рад)


(1) Судијама у општинском и кантоналном суду и тужиоцима у кантоналном тужилаштву припада накнада темељем времена проведеног у обавезном дежурству или приправности за рад сразмјерно времену трајања обавезног дежурства или приправности за рад.
(2) Висину, услове и начин остваривања накнаде из става (1) овог члана утврдиће надлежне владе кантона посебним прописом."


Члан 4.


Члан 8. став (1) мијења се и гласи:
"(1) Судије, тужиоци и стручни сарадници из члана 4. овог закона имају право на плаћени годишњи одмор у трајању од 30 дана."


Члан 5.
(Прелазна одредба)


Влада Федерације Босне и Херцеговине и надлежне владе кантона ће пропис из чл. 6д. и 6е. овог закона донијети у року од 30 дана од дана ступања на снагу овог закона.


Члан 6.


Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеним новинама Федерације БиХ".

Предсједавајући
Представничког дома
Парламента Федерације БиХ
Мирсад Заимовић, с. р.


Предсједавајући
Дома народа
Парламента Федерације БиХ
Томислав Мартиновић, с. р.