38. ZAKON o izmjenama i dopuni Zakona o plaćama i drugim naknadama sudija i tužilaca u Federaciji Bosne i Hercegovine

Temeljem članka IV.B.7. a)(IV) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, donosim


UKAZ


O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O PLAĆAMA I DRUGIM NAKNADAMA SUDACA I TUŽITELJA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE

Proglašava se Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o plaćama i drugim naknadama sudaca i tužitelja u Federaciji Bosne i Hercegovine, koji je usvojio Parlament Federacije Bosne i Hercegovine na sjednici Zastupničkog doma od 26.7.2022. godine i na sjednici Doma naroda od 28.7.2022. godine.

Broj 01-02-1-360-01/22
29. srpnja 2022. godine
Sarajevo


Predsjednik
Marinko Čavara, v. r.
ZAKON
O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O PLAĆAMA I DRUGIM NAKNADAMA SUDACA I TUŽITELJA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE


Članak 1.


U Zakonu o plaćama i drugim naknadama sudaca i tužitelja u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 72/05, 22/09 i 55/13) u članku 4. stavak (1) broj "1.200" zamjenjuje se brojem "1.600".


Članak 2.


U članku 6b. stavak (2) riječ "preko" zamjenjuje se riječju "do".


Članak 3.


Iza članka 6c. dodaju se novi čl. 6d. i 6e. koji glase:
"Članak 6d.
(Naknada za odvojeni život od obitelji i smještaj u mjestu rada)
Suci, tužitelji i stručni suradnici iz članka 4. ovoga zakona čije je mjesto prebivališta udaljeno više od 70 kilometara od mjesta suda i tužiteljstva u kojemu obavljaju dužnost imaju pravo na naknadu troškova za odvojeni život od obitelji i naknadu troškova smještaja u mjestu rada čiju visinu će posebnim propisom utvrditi Vlada Federacije Bosne i Hercegovine za Vrhovni sud Federacije Bosne i Hercegovine i Federalno tužiteljstvo, a nadležne vlade kantona za općinske sudove, kantonalne sudove i kantonalna tužiteljstva.


Članak 6e.
(Naknada za obvezno dežurstvo ili pripravnost za rad)


(1) Sucima u općinskom i kantonalnom sudu i tužiteljima u kantonalnom tužiteljstvu pripada naknada temeljem vremena provedenog u obveznom dežurstvu ili pripravnosti za rad razmjerno vremenu trajanja obveznog dežurstva ili pripravnosti za rad.
(2) Visinu, uvjete i način ostvarivanja naknade iz stavka (1) ovoga članka utvrdit će nadležne vlade kantona posebnim propisom."


Članak 4.


Članak 8. stavak (1) mijenja se i glasi:
"(1) Suci, tužitelji i stručni suradnici iz članka 4. ovoga zakona imaju pravo na plaćeni godišnji odmor u trajanju od 30 dana."


Članak 5.
(Prijelazna odredba)


Vlada Federacije Bosne i Hercegovine i nadležne vlade kantona će propis iz čl. 6d. i 6e. ovoga zakona donijeti u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga zakona.


Članak 6.


Ovaj zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Službenim novinama Federacije BiH".

Predsjedatelj
Zastupničkog doma
Parlamenta Federacije BiH
Mirsad Zaimović, v. r.


Predsjedatelj
Doma naroda
Parlamenta Federacije BiH
Tomislav Martinović, v. r.