32. ЗАКОН о допунама Закона о електричној енергији у Федерацији Босне и Херцеговине

На основу члана IV.В.7. а)(IV) Устава Федерације Босне и Херцеговине, доносим


УКАЗ


О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА О ДОПУНАМА ЗАКОНА О ЕЛЕКТРИЧНОЈ ЕНЕРГИЈИ У ФЕДЕРАЦИЈИ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

Проглашава се Закон о допунама Закона о електричној енергији у Федерацији Босне и Херцеговине, који је усвојио Парламент Федерације Босне и Херцеговине на сједници Представничког дома од 06.06.2022. године и на сједници Дома народа од 07.07.2022. године.

Број 01-02-1-346-01/22
29. јула 2022. године
Сарајево


Предсједик
Маринко Чавара, с. р.
ЗАКОН
О ДОПУНАМА ЗАКОНА О ЕЛЕКТРИЧНОЈ ЕНЕРГИЈИ У ФЕДЕРАЦИЈИ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ


Члан 1.


У Закону о електричној енергији у Федерацији Босне и Херцеговине ("Службене новине Федерације БиХ", бр. 66/13, 94/15, 54/19 и 1/22) (у даљем тексту: Закон), у члану 3. иза тачке 23) додаје се нова тачка 24) која гласи:
24) Мала хидроелектрана (мХЕ) је хидроенергетски објекат инсталисане снаге до и укључиво 10 МW.".
Досадашње тач. од 24) до 43) постају тач. од 25) до 44).


Члан 2.


У члану 78. иза става (5) додаје се нови став (6) који гласи:
"(6) Издавање енергетских дозвола за мале хидроелектране се обуставља, изузев за мале хидроелектране на гравитационим водоводима.".
Досадашњи ст. (6) и (7) постају ст. (7) и (8).


Члан 3.


Иза члана 116. додаје се нови члан 116а. који гласи:
"Члан 116а.
Подносиоци захтјева за издавање Енергетске дозволе који до ступања на снагу овог закона имају закључене уговоре о додјели концесије са надлежним органом се изузимају од примјене члана 78. став (6), с тим да су исти дужни да у року од три године комплетирају захтјев за издавање енергетске дозволе.".


Члан 4.


Овај закон ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеним новинама Федерације БиХ".

Предсједавајући
Представничког дома
Парламента Федерације БиХ
Мирсад Заимовић, с. р.


Предсједавајући
Дома народа
Парламента Федерације БиХ
Томислав Мартиновић, с. р.