32. ZAKON o dopunama Zakona o električnoj energiji u Federaciji Bosne i Hercegovine

Temeljem članka IV.B.7. a)(IV) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, donosim


UKAZ


O PROGLAŠENJU ZAKONA O DOPUNAMA ZAKONA O ELEKTRIČNOJ ENERGIJI U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE

Proglašava se Zakon o dopunama Zakona o električnoj energiji u Federaciji Bosne i Hercegovine, koji je usvojio Parlament Federacije Bosne i Hercegovine na sjednici Zastupničkog doma od 6.6.2022. godine i na sjednici Doma naroda od 7.7.2022. godine.

Broj 01-02-1-346-01/22
29. srpnja 2022. godine
Sarajevo


Predsjednik
Marinko Čavara, v. r.
ZAKON
O DOPUNAMA ZAKONA O ELEKTRIČNOJ ENERGIJI U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE


Članak 1.


U Zakonu o električnoj energiji u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 66/13, 94/15, 54/19 i 1/22) (u daljnjem tekstu: Zakon), u članku 3. iza točke 23) dodaje se nova točka 24) koja glasi:
"24) Mala hidroelektrana (mHE) je hidroenergetski objekat instalirane snage do i uključivo 10 MW.".
Dosadašnje toč. od 24) do 43) postaju toč. od 25) do 44).


Članak 2.


U članku 78. iza stavka (5) dodaje se novi stavak (6) koji glasi:
"(6) Izdavanje energetskih dozvola za male hidroelektrane se obustavlja, izuzev za male hidroelektrane na gravitacijskim vodovodima.".
Dosadašnji st. (6) i (7) postaju st. (7) i (8).


Članak 3.


Iza članka 116. dodaje se novi članak 116a. koji glasi:
"Članak 116a.
Podnositelji zahtjeva za izdavanje Energetske dozvole koji do stupanja na snagu ovog zakona imaju zaključene ugovore o dodjeli koncesije sa nadležnim organom se izuzimaju od primjene članka 78. stavak (6), s tim da su isti dužni da u roku od tri godine kompletiraju zahtjev za izdavanje energetske dozvole.".


Članak 4.


Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objave u "Službenim novinama Federacije BiH".

Predsjedatelj
Zastupničkog doma
Parlamenta Federacije BiH
Mirsad Zaimović, v. r.


Predsjedatelj
Doma naroda
Parlamenta Federacije BiH
Tomislav Martinović, v. r.