22. ZAKON o izmjeni Zakona o pravima branilaca i članova njihovih porodica

Temeljem članka IV.B.7. a)(IV) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, donosim


UKAZ


O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O PRAVIMA BRANITELJA I ČLANOVA NJIHOVIH OBITELJI

Proglašava se Zakon o izmjeni Zakona o pravima branitelja i članova njihovih obitelji, koji je usvojio Parlament Federacije Bosne i Hercegovine na sjednici Zastupničkog doma od 6.4.2022. godine i na sjednici Doma naroda od 12.4.2022. godine.

Broj 01-02-1-190-01/22
13. travnja 2022. godine
Sarajevo


Predsjednik
Marinko Čavara, v. r.ZAKON
O IZMJENI ZAKONA O PRAVIMA BRANITELJA I ČLANOVA NJIHOVIH OBITELJI


Članak 1.


U Zakonu o pravima branitelja i članova njihovih obitelji ("Službene novine Federacije BiH", br. 33/04, 56/05, 70/07, 9/10 i 90/17), članak 14. mijenja se i glasi:
"Iznos dodatka za njegu i pomoć od druge osobe utvrđuje se od usklađene osnovice iz članka 12. stavak 2. ovog Zakona kako slijedi:
- za prvi stupanj 200% od osnovice
- za drugi stupanj 140% od osnovice
- za treći stupanj 100% od osnovice.".


Članak 2.


Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objave u "Službenim novinama Federacije BiH".

Predsjedatelj
Zastupničkog doma
Parlamenta Federacije BiH
Mirsad Zaimović, v. r.


Predsjedatelj
Doma naroda
Parlamenta Federacije BiH
Tomislav Martinović, v. r.