22. ЗАКОН о измјени Закона о правима бранилаца и чланова њихових породица

На основу члана IV.В.7. а)(IV) Устава Федерације Босне и Херцеговине, доносим


УКАЗ


О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА О ИЗМЈЕНИ ЗАКОНА О ПРАВИМА БРАНИЛАЦА И ЧЛАНОВА ЊИХОВИХ ПОРОДИЦА

Проглашава се Закон о измјени Закона о правима бранилаца и чланова њихових породица, који је усвојио Парламент Федерације Босне и Херцеговине на сједници Представничког дома од 06.04.2022. године и на сједници Дома народа од 12.04.2022. године.

Број 01-02-1-190-01/22
13. априла 2022. године
Сарајево


Предсједник
Маринко Чавара, с. р.ЗАКОН
О ИЗМЈЕНИ ЗАКОНА О ПРАВИМА БРАНИЛАЦА И ЧЛАНОВА ЊИХОВИХ ПОРОДИЦА


Члан 1.


У Закону о правима бранилаца и чланова њихових породица ("Службене новине Федерације БиХ", бр. 33/04, 56/05, 70/07, 9/10 и 90/17), члан 14. мијења се и гласи:
"Износ додатка за његу и помоћ од другог лица утврђује се од усклађене основице из члана 12. став 2. овог Закона како слиједи:
- за први степен 200% од основице
- за други степен 140% од основице
- за трећи степен 100% од основице.".


Члан 2.


Овај закон ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеним новинама Федерације БиХ".

Предсједавајући
Представничког дома
Парламента Федерације БиХ
Мирсад Заимовић, с. р.


Предсједавајући
Дома народа
Парламента Федерације БиХ
Томислав Мартиновић, с. р.