20. ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o pravima demobiliziranih branilaca i članova njihovih porodica

Temeljem članka IV.B.7. a)(IV) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, donosim


UKAZ


O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PRAVIMA RAZVOJAČENIH BRANITELJA I ČLANOVA NJIHOVIH OBITELJI

Proglašava se Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravima razvojačenih branitelja i članova njihovih obitelji, koji je usvojio Parlament Federacije Bosne i Hercegovine na sjednici Zastupničkog doma od 6.4.2022. godine i na sjednici Doma naroda od 12.4.2022. godine.

Broj 01-02-1-188-01/22
13. travnja 2022. godine
Sarajevo


Predsjednik
Marinko Čavara, v. r.ZAKON
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PRAVIMA RAZVOJAČENIH BRANITELJA I ČLANOVA NJIHOVIH OBITELJI


Članak 1.


U Zakonu o pravima razvojačenih branitelja i članova njihovih obitelji ("Službene novine Federacije BiH", broj 54/19), u članku 3. riječi: "do navršene 25 godine života", brišu se.
Iza stavka (1) dodaje se novi stavak (2) koji glasi:
"(2) Pod djetetom razvojačenog branitelja u smislu ovog zakona smatra se dijete rođeno u braku ili izvan braka, usvojenik ili pastorak razvojačenog branitelja.".


Članak 2.


U članku 16. stavak (1) mijenja se i glasi:
"(1) U slučaju smrti osoba iz članka 2. ovog zakona, članovi obitelji sa kojima je umrli živio u zajedničkom kućanstvu do njegove smrti imaju pravo na troškove sahrane/dženaze, u visini prosječne neto plaće zaposlenih u Federaciji iz prethodne godine, ukoliko to pravo ne mogu ostvariti po drugom propisu.".
Iza stavka (1) dodaje se novi stavak (2) koji glasi:
"(2) Pravo na pomoć za troškove sahrane/dženaze u slučaju smrti razvojačenog branitelja u visini utvrđenoj u stavku (1) ovog članka ima osoba koja je iste platila, pod uvjetom da umrli nema živih članova obitelji iz članka 3. ovog zakona.".
Dosadašnji stavak (2) postaje stavak (3).


Članak 3.


Članak 17. mijenja se i glasi:


"Članak 17.
(1) Zahtjev za ostvarivanje prava iz članka 16. ovog zakona podnosi se Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata (u daljnjem tekstu: Federalno ministarstvo).
(2) Federalno ministarstvo je dužno u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona donijeti propis o načinu ostvarivanja prava iz članka 16. ovog zakona.".


Članak 4.


U članku 19. iza stavka (2) dodaju se novi st. (3), (4), (5) i (6), koji glase:
"(3) Pravo na novčanu egzistencijalnu naknadu imaju i razvojačeni branitelji povratnici u entitet Republiku Srpsku ili u Brčko Distrikt Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Brčko Distrikt BiH), bez obzira na godine života ako ne ostvaruju mjesečne prihode u iznosu većem od 50% minimalne mirovine isplaćene u Federaciji za mjesec prosinac 2018. godine i ako je bio pripadnik Oružanih snaga najmanje 12 mjeseci.
(4) Pravo na novčanu egzistencijalnu naknadu može ostvariti supruga umrlog razvojačenog branitelja, povratnika u entitet Republika Srpska ili Brčko Distrikt BiH, bez obzira na godine života ukoliko ne ostvaruje mjesečne prihode u iznosu većem od 50% minimalne mirovine isplaćene u Federaciji za mjesec prosinac 2018. godine i ako je umrli bio pripadnik Oružanih snaga najmanje 12 mjeseci.
(5) Pravo na novčanu egzistencijalnu naknadu može ostvariti supruga umrlog razvojačenog branitelja ukoliko na dan podnošenja zahtjeva ima navršenih 57 godina života ukoliko ne ostvaruje mjesečne prihode u iznosu većem od 50% minimalne mirovine isplaćene u Federaciji za mjesec prosinac 2018. godine i ako je umrli bio pripadnik Oružanih snaga najmanje 12 mjeseci.
(6) Kantoni će svojim propisima urediti uvjete, način i postupak ostvarivanja prava na egzistencijalnu naknadu supruga umrlih razvojačenih branitelja životne dobi do 57 godina.".


Članak 5.


U članku 23. stavak (2) iza riječi: "Republika Srpska" briše se zarez i dodaju se riječi: "ili Brčko Distrikta BiH.".
Stavak (3) briše se.


Članak 6.


U članku 31. iza stavka (3) dodaje se novi stavak (4) koji glasi:
"(4) Propisano uvećanje godišnjeg odmora ne može prelaziti propisani maksimum trajanja godišnjeg odmora.".


Članak 7.


U članku 48. iza stavka (3) dodaje se novi stavak (4) koji glasi:
"(4) Osobe iz čl. 2. i 3. ovog zakona, status razvojačenog branitelja, do izdavanja identifikacijske kartice, mogu dokazati na osnovu uvjerenja o pripadnosti Oružanim snagama izdatog od nadležne Grupe/Samostalnog izvršitelja za pitanja evidencija iz oblasti vojne obveze.".


Članak 8.


Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objave u "Službenim novinama Federacije BiH".

Predsjedatelj
Zastupničkog doma
Parlamenta Federacije BiH
Mirsad Zaimović, v. r.


Predsjedatelj
Doma naroda
Parlamenta Federacije BiH
Tomislav Martinović, v. r.