20. ЗАКОН о измјенама и допунама Закона о правима демобилизираних бранилаца и чланова њихових породица

На основу члана IV.В.7. а)(IV) Устава Федерације Босне и Херцеговине, доносим


УКАЗ


О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ПРАВИМА ДЕМОБИЛИСАНИХ БРАНИЛАЦА И ЧЛАНОВА ЊИХОВИХ ПОРОДИЦА

Проглашава се Закон о измјенама и допунама Закона о правима демобилисаних бранилаца и чланова њихових породица, који је усвојио Парламент Федерације Босне и Херцеговине на сједници Представничког дома од 06.04.2022. године и на сједници Дома народа од 12.04.2022. године.

Број 01-02-1-188-01/22
13. априла 2022. године
Сарајево


Предсједник
Маринко Чавара, с. р.ЗАКОН
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ПРАВИМА ДЕМОБИЛИСАНИХ БРАНИЛАЦА И ЧЛАНОВА ЊИХОВИХ ПОРОДИЦА


Члан 1.


У Закону о правима демобилисаних бранилаца и чланова њихових породица ("Службене новине Федерације БиХ", број 54/19), у члану 3. ријечи: "до навршене 25 године живота", бришу се.
Иза става (1) додаје се нови став (2) који гласи:
"(2) Под дјететом демобилисаног браниоца у смислу овог закона сматра се дијете рођено у браку или ван брака, усвојеник или пасторак демобилисаног браниоца".


Члан 2.


У члану 16. став (1) мијења се и гласи:
"(1) У случају смрти лица из члана 2. овог закона, чланови породице са којима је умрли живио у заједничком домаћинству до његове смрти имају право на трошкове џеназе/сахране, у висини просјечне нето плаће запослених у Федерацији из претходне године, уколико то право не могу остварити по другом пропису.".
Иза става (1) додаје се нови став (2) који гласи:
"(2) Право на помоћ за трошкове џеназе/сахране у случају смрти демобилисаног браниоца у висини утврђеној у ставу (1) овог члана има лице које је исте платило, под условом да умрли нема живих чланова породице из члана 3. овог закона.".
Досадашњи став (2) постаје став (3).


Члан 3.


Члан 17. мијења се и гласи:


"Члан 17.
(1) Захтјев за остваривање права из члана 16. овог закона подноси се Федералном министарству за питања бораца и инвалида одбрамбено-ослободилачког рата/Федералном министарству за питања бранитеља и инвалида домовинског рата (у даљем тексту: Федерално министарство).
(2) Федерално министарство је дужно да у року од 90 дана од дана ступања на снагу овог закона донесе пропис о начину остваривања права из члана 16. овог закона.".


Члан 4.


У члану 19. иза става (2) додају се нови ст. (3), (4), (5) и (6), који гласе:
"(3) Право на новчану егзистенцијалну накнаду имају и демобилисани браниоци повратници у ентитет Републику Српску или у Брчко Дистрикт Босне и Херцеговине (у даљем тексту: Брчко Дистрикт БиХ), без обзира на године живота ако не остварују мјесечне приходе у износу већем од 50% минималне пензије исплаћене у Федерацији за мјесец децембар 2018. године и ако је био припадник Оружаних снага најмање 12 мјесеци.
(4) Право на новчану егзистенцијалну накнаду може остварити супруга умрлог демобилисаног браниоца, повратника у ентитет Република Српска или Брчко Дистрикт БиХ, без обзира на године живота уколико не остварује мјесечне приходе у износу већем од 50% минималне пензије исплаћене у Федерацији за мјесец децембар 2018. године и ако је умрли био припадник Оружаних снага најмање 12 мјесеци.
(5) Право на новчану егзистенцијалну накнаду може остварити супруга умрлог демобилисаног браниоца уколико на дан подношења захтјева има навршених 57 година живота уколико не остварује мјесечне приходе у износу већем од 50% минималне пензије исплаћене у Федерацији за мјесец децембар 2018. године и ако је умрли био припадник Оружаних снага најмање 12 мјесеци.
(6) Кантони ће својим прописима уредити услове, начин и поступак остваривања права на егзистенцијалну накнаду супруга умрлих демобилисаних бранилаца животне доби до 57 година.".


Члан 5.


У члану 23. став (2) иза ријечи: "Република Српска" брише се зарез и додају се ријечи: "или Брчко Дистрикта БиХ.".
Став (3) брише се.


Члан 6.


У члану 31. иза става (3) додаје се нови став (4) који гласи:
"(4) Прописано увећање годишњег одмора не може прелазити прописани максимум трајања годишњег одмора.".


Члан 7.


У члану 48. иза става (3) додаје се нови став (4) који гласи:
"(4) Лица из чл. 2. и 3. овог закона, статус демобилисаног браниоца, до издавања идентификационе картице, могу доказати на основу увјерења о припадности Оружаним снагама издатог од надлежне Групе/Самосталног извршиоца за питања евиденција из области војне обавезе.".


Члан 8.


Овај закон ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеним новинама Федерације БиХ".

Предсједавајући
Представничког дома
Парламента Федерације БиХ
Мирсад Заимовић, с. р.


Предсједавајући
Дома народа
Парламента Федерације БиХ
Томислав Мартиновић, с. р.