18. ЗАКОН о измјенама и допуни Закона о пријевременом повољнијем пензионисању бранилаца одбрамбено - ослободилачког рата

На основу члана IV.В.7. а)(IV) Устава Федерације Босне и Херцеговине, доносим


УКАЗ


О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНИ ЗАКОНА О ПРИЈЕВРЕМЕНОМ ПОВОЉНИЈЕМ ПЕНЗИОНИСАЊУ БРАНИЛАЦА ОДБРАМБЕНО-ОСЛОБОДИЛАЧКОГ РАТА

Проглашава се Закон о измјенама и допуни Закона о пријевременом повољнијем пензионисању бранилаца одбрамбено-ослободилачког рата, који је усвојио Парламент Федерације Босне и Херцеговине на сједници Представничког дома од 06.04.2022. године и на сједници Дома народа од 12.04.2022. године.

Број 01-02-1-186-01/22
13. априла 2022. године
Сарајево


Предсједник
Маринко Чавара, с. р.ЗАКОН
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНИ ЗАКОНА О ПРИЈЕВРЕМЕНОМ ПОВОЉНИЈЕМ ПЕНЗИОНИСАЊУ БРАНИЛАЦА ОДБРАМБЕНО - ОСЛОБОДИЛАЧКОГ РАТА


Члан 1.


У Закону о пријевременом повољнијем пензионисању бранилаца одбрамбено-ослободилачког рата ("Службене новине Федерације БиХ", бр. 41/13 и 90/17), члан 16а. мијења се и гласи:
"Члан 16а.
Корисницима права из овог Закона пензије се усклађују и повећавају сваке године према одредбама Закона о пензијском и инвалидском осигурању.".


Члан 2.


У члану 23. ријечи: "чл. 3 и 4." замјењују се ријечима: "члана 3." , иза става додаје се нови став (2) који гласи:
"Права из члана 4. овог Закона ће бити предмет редовне контроле у складу са чланом 19. овог Закона.".


Члан 3.


Овај закон ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеним новинама Федерације БиХ".

Предсједавајући
Представничког дома
Парламента Федерације БиХ
Мирсад Заимовић, с. р.


Предсједавајући
Дома народа
Парламента Федерације БиХ
Томислав Мартиновић, с. р.