18. ZAKON o izmjenama i dopuni Zakona o prijevremenom povoljnijem penzionisanju branilaca odbrambeno - oslobodilačkog rata

Temeljem članka IV.B.7. a)(IV) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, donosim


UKAZ


O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O PRIJEVREMENOM POVOLJNIJEM UMIROVLJENJU BRANITELJA DOMOVINSKOG RATA

Proglašava se Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o prijevremenom povoljnijem umirovljenju branitelja domovinskog rata, koji je usvojio Parlament Federacije Bosne i Hercegovine na sjednici Zastupničkog doma od 6.4.2022. godine i na sjednici Doma naroda od 12.4.2022. godine.

Broj 01-02-1-186-01/22
13. travnja 2022. godine
Sarajevo


Predsjednik
Marinko Čavara, v. r.ZAKON
O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O PRIJEVREMENOM POVOLJNIJEM UMIROVLJENJU BRANITELJA DOMOVINSKOG RATA


Članak 1.


U Zakonu o prijevremenom povoljnijem umirovljenju branitelja domovinskog rata ("Službene novine Federacije BiH", br. 41/13 i 90/17), članak 16a. mijenja se i glasi:
"Članak 16a.
Korisnicima prava iz ovog Zakona mirovine se usklađuju i povećavaju svake godine prema odredbama Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju.".


Članak 2.


U članku 23. riječi: "čl. 3 i 4." zamjenjuju se riječima: "članka 3." , iza stavka dodaje se novi stavak (2) koji glasi:
"Prava iz članka 4. ovog Zakona će biti predmet redovne kontrole u skladu sa člankom 19. ovog Zakona.".


Članak 3.


Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objave u "Službenim novinama Federacije BiH".

Predsjedatelj
Zastupničkog doma
Parlamenta Federacije BiH
Mirsad Zaimović, v. r.


Predsjedatelj
Doma naroda
Parlamenta Federacije BiH
Tomislav Martinović, v. r.