17. ЗАКОН о измјенама и допунама Закона о буџетима у Федерацији Босне и Херцеговине

На основу члана IV.В.7. а)(IV) Устава Федерације Босне и Херцеговине, доносим


УКАЗ


О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О БУЏЕТИМА У ФЕДЕРАЦИЈИ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

Проглашава се Закон о измјенама и допунама Закона о буџетима у Федерацији Босне и Херцеговине, који је усвојио Парламент Федерације Босне и Херцеговине на сједници Представничког дома од 28.03.2022. године и на сједници Дома народа од 31.03.2022. године.

Број 01-02-1-169-01/22
31. марта 2022. године
Сарајево


Предсједник
Маринко Чавара, с. р.ЗАКОН
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О БУЏЕТИМА У ФЕДЕРАЦИЈИ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ


Члан 1.


У Закону о буџетима у Федерацији Босне и Херцеговине ("Службене новине Федерације БиХ", бр. 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16, 5/18, 11/19 и 99/19), члан 2. мијења се и гласи:
"Члан 2.
Термини који се користе у овоме закону имају сљедеће значење:
1. апропријација представља законско овлашћење, садржано у буџету које даје законодавно тијело буџетским корисницима за преузимање обавеза за набавку роба, услуга, радова или објеката, који ће се користити у сврхе утврђене у буџету и то у износима који не могу бити већи од износа одобреног за те намјене у току фискалне године;
2. акти стратешког планирања су пројекти, планови, стратегије и сл.;
3. бруто принцип подразумијева исказивање свих прихода и примитака и расхода и издатака у пуним износима;
4. буџет је акт којим се планирају приходи и примици, те расходи и издаци Федерације Босне и Херцеговине (у даљем тексту: Федерација), кантона, градова и општина за период од једне фискалне године;
5. буџетски издаци су издаци за финансијску и нефинансијску имовину и отплату кредита и зајмова;
6. буџетски и ванбуџетски надзор је систем контроле материјално-финансијског пословања буџетских корисника, правних и физичких лица којима се средства обезбјеђују у буџету и финансијском плану;
7. буџетска инспекција је контрола примјене закона у области финансијског пословања, намјенског и законитог коришћења средстава од корисника буџетских средстава;
8. буџетски календар је поступак припреме и доношења буџета и финансијских планова ванбуџетских фондова;
9. буџетски корисници су министарства и остали органи управе, те остали који су у буџет уврштени као буџетски корисници;
10. буџетско одобравање средстава је оквирни износ средстава за покриће расхода и издатака који се буџетском кориснику утврђује мјесечно;
11. буџетски приходи су јавни приходи, примљени трансфери и донације;
12. буџетски примици су приливи новца од финансијске и нефинансијске имовине и задуживања;
13. буџетски расходи прописани су законом и прописима донесеним на основу закона за послове, функције и програме који се планирају у буџету и финансијским плановима буџетских корисника. Буџетски расходи обухватају трошкове плата и накнада запосленика, доприносе послодаваца и друге доприносе, издатке за материјал, ситни инвентар и услуге, текуће трансфере и друге текуће расходе, капиталне трансфере, те издатке за камате;
14. буџетско рачуноводство је рачуноводствени систем којим се уређује планирање, евидентирање, анализирање, надзор и извјештавање о пословним догађајима буџетских корисника и ванбуџетских фондова;
15. донација је намјенски приход буџета, буџетских и ванбуџетских корисника и ванбуџетских фондова остварен давањима физичких и правних лица, иностраних влада, међународних организација и других;
16. дуг Федерације, кантона, града и општине је унутрашњи или вањски дуг изражен у домаћој или страној валути настао на основу закона, задуживањем и представља апсолутну и безусловну обавезу Федерације, кантона, града и општине;
17. финансијски план је акт ванбуџетског фонда и ванбуџетског корисника којим се утврђују приходи и примици, те расходи и издаци за једну годину у складу с овим законом;
18. финансијски захтјев је акт буџетског корисника којим се утврђују приходи и примици, те расходи и издаци за једну годину у складу с овим законом;
19. финансијско извјештавање је скуп информација о финансијском положају, успјешности пословања и новчаним токовима буџета, те буџетских корисника, ванбуџетских фондова и ванбуџетских корисника;
20. фискална година је период од 1. јануара до 31. децембра;
21. функционална класификација је скуп послова, функција и програма Федерације, кантона, градова, општина и ванбуџетских фондова разврстаних према намјени којој служе;
22. Главна књига трезора је системска евиденција трансакција и пословних активности, прихода и примитака, расхода и издатака, те стања имовине, обавеза, потраживања и извора средстава, које су у складу с буџетом настале у току фискалне године, односно до одређеног датума, која пружа информације о трансакцијама и пословним догађајима у складу са прописаним контним планом и на нивоу прописаних буџетских класификација;
23. програмско буџетирање је процес припреме, усвајања и извршавања буџета по буџетским програмима, при чему се за сваки програм расходи разврставају по одговарајућој економској класификацији;
24. главни програм (буџетски главни програм) представља скуп програма које проводи један или више буџетских корисника, а који заједно чине једно подручје јавне политике (у даљем тексту: главни програм);
25. индикатори учинака служе за праћење напретка у остварењу очекиваних резултата програма расхода и јавних политика; дијеле се по нивоу очекиваног резултата на индикаторе излазних резултата (који се односе на добра и услуге произведене и/или пружене од стране владиних/јавних организација) и индикаторе крајњих резултата/исхода (који мјере шта је остварено имплементацијом програма/политике, односно исходе за крајње кориснике);
26. интерна контрола подразумијева различите механизме којима се обезбјеђује исправно извршавање одлука везаних уз буџетске и остале политике, посебно у сљедећим областима: финансијског извјештавања, ефикасних система комуникације између руководиоца и њиховог особља, рачуноводствених контрола, контрола процеса и контроле јавних набавки;
27. интерна ревизија је независно објективно увјеравање и консултантска активност креирана с циљем да се дода вриједност и унаприједи пословање организације. Она помаже организацији да оствари своје циљеве осигуравајући систематичан, дисциплинован приступ процјени и побољшању ефикасности управљања ризиком, контролама и процесима управљања;
28. финансијско управљање и контрола је свеобухватан систем унутрашњих контрола који успостављају и за који су одговорни руководиоци корисника јавних средстава, а којим се управљајући ризицима осигурава разумно увјеравање да ће се у остваривању циљева буџетска и друга средства користити правилно, економично, ефикасно и ефективно;
29. јавни приходи су приходи од пореза, такси, накнада, доприноса, казни и осталих јавних прихода установљених законима и другим прописима Босне и Херцеговине, Федерације кантона и јединица локалне самоуправе;
30. јавне финансије су активности државе и ентитета везане уз прибављање јавних прихода и извршење јавних расхода;
31. јавне инвестиције представљају дио средстава буџета планираних за улагања у значајно повећање вриједности нефинансијске имовине кроз стицање инфраструктуре општег значаја, локалне инфраструктуре, грађевинских објеката, земљишта и опреме;
32. Јединствени рачун трезора је систем банковних рачуна буџета, путем којег се извршавају уплате прихода и примитака, исплате расхода и издатака и евидентирају у систему Главне књиге трезора;
33. капитални буџет је преглед издатака за финансирање капиталних инвестиција из буџета, кредита, донација и/или других извора;
34. консолидација је исказивање финансијских података више међусобно повезаних буџета и/или буџетских корисника, те ванбуџетских фондова као да се ради о јединственом субјекту;
35. модификовани рачуноводствени основ настанка догађаја је рачуноводствени основ према којем се приходи евидентирају и признају у периоду у којем су расположиви и мјерљиви, а расходи се признају у тренутку настанка обавезе;
36. нето набавка нефинансијске имовине је разлика између примитака од продаје нефинансијске имовине и издатака за набавку нефинансијске имовине;
37. нето финансирање је разлика између примитака од финансијске имовине и задуживања и издатака за набавку финансијске имовине и отплату дуга;
38. оперативни план је износ средстава за покриће расхода и издатака који, на предлог буџетског корисника, одобрава министар финансија, градоначелник, односно начелник општине и руководилац ванбуџетског фонда;
39. помоћи Европске уније су средства која буџет прима кроз приступне програме и фондове Европске уније;
40. намјенски приходи су приходи чије је коришћење и намјена утврђена посебним прописима;
41. програм (буџетски програм) је скуп дјелатности и мјера које буџетски корисник проводи у складу са својим надлежностима и стратешким циљевима, а доприносе испуњењу једног заједничког циља владине политике дјеловања (у даљем тексту: програм);
42. програмска класификација исказује расходе и издатке разврстане по категоријама програмске структуре;
43. програмска активност се планира унутар програма за остварење програмских циљева и није временски ограничена;
44. пројекат се планира унутар програма за остварење програмских циљева и временски је ограничен;
45. пројекција буџета је пројекција буџетских прихода и примитака, те буџетских расхода и издатака;
46. рачун финансирања је дио буџета који приказује начин финансирања буџетског дефицита, те коришћење буџетског суфицита;
47. регистар буџетских корисника је попис буџетских корисника федералног, кантоналног, општинског и градског буџета;
48. позиција посебног надзора представља издвајања у оквиру програма која се посебно планирају и усвајају у буџету ради омогућавања надзора од стране Владе Федерације Босне и Херцеговине и Парламента Федерације Босне и Херцеговине;
49. субвенције су текући трансфери који се дају произвођачима за подстицање производње одређених производа и пружања услуга;
50. текући биланс је разлика између буџетских прихода и буџетских расхода. Позитивна разлика између прихода и расхода назива се текући суфицит, а негативна текући дефицит;
51. трансфери за посебне намјене су трансфери дати другим нивоима власти или ванбуџетским фондовима у оквиру програма који потичу из буџета владе или фонда који даје трансфер и чије је коришћење дефинисано и не може се користити у друге сврхе;
52. укупан суфицит/дефицит је разлика између текућег суфицита/дефицита и нето набавке нефинансијске имовине;
53. укупан финансијски резултат је збир између укупног суфицита/дефицита и нето финансирања;
54. ванбуџетски фонд је правно лице, основано на основу закона, које се финансира из намјенских прихода односно доприноса. Ванбуџетским фондовима, у смислу овог закона, сматрају се здравствени фонд, фонд за запошљавање, као и други фондови успостављени по закону;
55. ванбуџетски корисници у смислу овог закона су привредна друштва, организације и установе које обављају јавне услуге и врше јавни сервис, а основане су посебним прописима, те друга правна лица у којима Федерација, кантони, градови и општине имају одлучујући утицај на управљање на основу структуре капитала;
56. вишегодишња капитална улагања у смислу овог закона су улагања у значајнију набавку сталних средстава и капиталних трансфера у износу од најмање 2.000.000 КМ на нивоу Федерације, односно 500.000 КМ на нивоу кантона, што подразумијева вишегодишње улагање у трајању од најмање три године, а која су планирана и усвојена у програмима јавних инвестиција и дијелом или у потпуности се финансирају из средстава буџета Федерације, односно кантона;
57. властити приходи су приходи остварени обављањем привредне дјелатности која не обухвата обављање основне дјелатности прописане законима и другим прописима о оснивању и утврђивању дјелокруга рада буџетских корисника, ванбуџетских фондова и ванбуџетских корисника;
58. задуживање је узимање кредита, зајмова или издавање вриједносних папира;
59. постојећа државна помоћ је свака државна помоћ која је постојала прије формирања Савјета за државну помоћ Босне и Херцеговине, односно програми државне помоћи и појединачна државна помоћ чија је примјена започела прије те се наставила и након формирања Савјета за државну помоћ Босне и Херцеговине, државна помоћ која је одобрена и помоћ која се сматра постојећом државном помоћи у складу с одредбама Закона о систему државне помоћи у Босни и Херцеговини, те помоћ која се сматра постојећом државном помоћи јер је могуће установити да у тренутку када је почела њезина примјена није представљала државну помоћ, али је касније постала помоћ због развоја тржишне конкуренције, а није измијењена."


Члан 2.


Назив Поглавља: "III - САДРЖАЈ БУЏЕТА И ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА" мијења се и гласи: "III - САДРЖАЈ БУЏЕТА, ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА И ФИНАНСИЈСКОГ ЗАХТЈЕВА".


Члан 3.


Члан 10. мијења се и гласи:


"Члан 10.
Буџет се састоји од општег, посебног дијела, прегледа вишегодишњих капиталних улагања и буџетске документације.
Општи дио буџета чини Рачун прихода и расхода, Рачун капиталних примитака и издатака и Рачун финансирања на нивоу укупног буџета.
Посебни дио буџета састоји се од плана расхода и издатака буџетских корисника, исказаних по програмској класификацији, односно по програмима и позицијама посебног надзора у оквиру програма гдје је то потребно, те по економској, функционалној и класификацији према изворима финансирања, дефинисаним у члану 14. овог закона, у складу с актима стратешког планирања, циљевима и задацима буџетских корисника.
Преглед вишегодишњих капиталних улагања из програма јавних инвестиција, приказује укупну вриједност улагања по годинама и по свим изворима финансирања.
Буџетска документација састоји се од образложења буџета и припадајућих анекса.
Детаљна структура општег и посебног дијела буџета, прегледа вишегодишњих капиталних улагања те буџетске документације, биће дефинисана подзаконским актом који доноси федерални министар финансија."


Члан 4.


Члан 11. мијења се и гласи:


"Члан 11.
Рачун прихода и расхода буџета састоји се од:


1) ПРИХОДА


- порези,
- таксе,
- накнаде,
- доприноси,
- казне,
- остали јавни приходи,
- трансфери и
- донације.


2) РАСХОДА


плате и накнаде трошкова запослених,
- доприноси послодавца и други доприноси,
- издаци за материјал, ситни инвентар и услуге,
- текући трансфери и други текући расходи,
- капитални трансфери и
- издаци за камате.
Рачун капиталних примитака и издатака буџета састоји се од:
1) ПРИМИТАКА
- примици од продаје нефинансијске имовине
2) ИЗДАТАКА
- издаци за набавку нефинансијске имовине и
- издаци по основу реконструкције и одржавања нефинансијске имовине.
Рачун финансирања састоји се од:
1) ПРИМИТАКА
- примици од финансијске имовине и
- примици од задуживања
2) ИЗДАТАКА
- издаци по основу датих позајмица,
- издаци за отплате дугова и
- остали издаци по основу финансијске имовине."


Члан 5.


У члану 12. у ставу 1. иза ријечи "програме", зарез и ријечи: "а састоје се од активности и пројеката", бришу се.


Члан 6.


Члан 13. мијења се и гласи:


"Члан 13.
Финансијски захтјеви буџетских корисника за средствима у годишњем буџету, разврстани су по програмима и усклађују се са стратешким документима и актима стратешког планирања буџетских корисника.
У програмима се исказују планирани приходи и примици те расходи и издаци разрађени по:
- врстама прихода и примитака,
- врстама расхода и издатака по економским категоријама.
Информације о програмима које се достављају у финансијским захтјевима садрже:
- назив програма,
- код програмске класификације,
- програмски циљ,
- руководиоца програма,
- законски основ за провођење програма,
- потребна средства за провођење програма по економским категоријама,
- број запослених у оквиру програма,
- индикаторе учинка за програм,
- листу приоритета/мјера из Стратегије развоја Федерације Босне и Херцеговине и релевантних секторских стратегија којој програм доприноси и
- остале елементе који ће бити дефинисани у оквиру подзаконског акта о примјени програмског буџетирања који ће прописати федерални министар финансија."


Члан 7.


У члану 14. у ставу 1. иза ријечи: "финансијског плана" додаје се зарез и ријечи "односно финансијског захтјева".
Иза става 1. додаје се нови став 2. који гласи:
"Буџет се припрема, усваја и извршава по свим буџетским класификацијама наведеним у ставу 1. овог члана."


Члан 8.


Назив Поглавља: "IV - ИЗРАДА БУЏЕТА И ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА" мијења се и гласи: "IV - ИЗРАДА БУЏЕТА, ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА И ФИНАНСИЈСКОГ ЗАХТЈЕВА".


Члан 9.


У члану 15. алинеје 7., 8., 9. и 10. мијењају се и гласе:
"- до 31. аугуста - буџетски корисници достављају Министарству финансија буџетске захтјеве;
- до 30. септембра - консултације Министарства финансија и буџетских корисника у вези са захтјевима буџетских корисника и приоритета буџетске потрошње;
- до 31. октобра - Министарство финансија доставља Влади Нацрт буџета за наредну фискалну годину;
- до 5. новембра Влада утврђује Нацрт буџета којег премијер доставља Парламенту уз пратећу документацију."
Алинеја 11. брише се.


Члан 10.


Члан 16. мијења се и гласи:


"Члан 16.
ДОБ-ом се врши трогодишње планирање оквирног буџета. ДОБ садржи макроекономске пројекције те оквирне пројекције буџетских прихода и примитака те расхода и издатака, те утврђене горње границе по буџетским корисницима за планирање буџета за наредне три године, на којем се заснива припрема и израда годишњих буџета.
Поступак припреме ДОБ-а почиње достављањем Инструкције број 1 о начину и елементима израде ДОБ-а буџетским корисницима, а која, између осталог, садржи: основне фискалне претпоставке и смјернице за припрему ДОБ-а на основу смјерница за трогодишње планирање рада, те обрасце табела приоритета буџетских корисника.
Министарство финансија ДОБ припрема на основу достављених табела приоритета буџетских корисника, макроекономских пројекција и пројекција прихода и примитака, усвојене Стратегије развоја Федерације Босне и Херцеговине, те смјерница економске и фискалне политике Федерације.
Трогодишње планирање буџета обавеза је за све буџетске кориснике на федералном, кантоналном, градском и општинском нивоу те за ванбуџетске фондове.
Основ за израду ДОБ-а за ванбуџетске фондове су смјернице економске и фискалне политике Федерације."


Члан 11.


Члан 17. мијења се и гласи:


"Члан 17.
Влада на предлог Министарства финансија доноси Смјернице економске и фискалне политике за трогодишњи период.
Смјернице садрже:
1. стратешке циљеве економске и фискалне политике Федерације и усклађене приоритете расхода и издатака, укључујући приоритетне структуралне реформе;
2. основне макроекономске показатеље Федерације;
3. основне показатеље економске и фискалне политике Федерације;
4. претпоставке друштвеног и привредног развоја за буџетску и за наредне двије године;
5. процјену прихода и примитака буџета, циљану фискалну позицију те усклађени ниво укупних циљаних расхода и издатака, а који одржавају претходно наведене приоритете расхода и издатака;
6. предвиђене промјене јавног дуга и стратегију управљања јавним дугом.
Приједлог смјерница из става 1. овог члана, Министарство финансија дужно је доставити Влади до 15. маја текуће године. Влада доноси смјернице до 31. маја текуће године, након чега се исте објављују на wеb страници Министарства финансија."


Члан 12.


Члан 18. мијења се и гласи:


"Члан 18.
На основу приједлога приоритета буџетских корисника за израду ДОБ-а Министарство финансија припрема ДОБ и доставља Влади до 15. јуна.
У случају недостављања прегледа приоритета буџетских корисника у року одређеним буџетском инструкцијом број 1, Министарство финансија је овлашћено да, у складу с достављеним прегледом приоритета буџетских корисника из претходне фискалне године, сачини преглед приоритета за тог буџетског корисника.
Влада разматра и усваја ДОБ до 30. јуна текуће године, укључујући ДОБ-ом дефинисане укупне горње границе расхода по програмима, на основу којих су дефинисане укупне горње границе на нивоу сваког буџетског корисника, за три године, након чега се ДОБ доставља Парламенту као информација и објављује на wеb страници Министарства финансија.
У случају да се Глобални оквир фискалног биланса и политика у Босни и Херцеговини не усвоји до 15. јуна, Влада ће усвојити ДОБ у складу с буџетским календаром из члана 15. овог закона и исти ће у случају потребе ревидирати након што Фискални савјет Босне и Херцеговине усвоји Глобални оквир фискалног биланса и политика у Босни и Херцеговини."


Члан 13.


Члан 19. мијења се и гласи:


"Члан 19.
На основу смјерница из члана 17. овог закона, Министарство финансија буџетским корисницима доставља инструкције број 2 о начину и елементима израде захтјева за буџетским средствима за наредну годину и роковима, најкасније до 15. јула текуће године.
Инструкције број 2, из става 1. овог члана садрже:
1. основне елементе из смјерница и ДОБ-а из члана 17. став 2. овог закона;
2. начин израде финансијског захтјева у програмском формату са образложењима;
3. рокове за израду буџета;
4. горњу границу расхода за трогодишњи период изведену из ДОБ-а за сваког буџетског корисника."


Члан 14.


Члан 20. мијења се и гласи:


"Члан 20.
На основу инструкција број 2 за израду приједлога буџета, буџетски корисници израђују приједлог финансијског захтјева на нивоу аналитичког конта.
Буџетски корисници су дужни да свој финансијски захтјев доставе Министарству финансија до 31. аугуста текуће године.
Приједлог финансијског захтјева за средствима у годишњем буџету садржи:
1. намјенске и властите приходе и примитке буџетских корисника;
2. расходе и издатке предвиђене за фискалну годину разврстане по буџетским класификацијама, укључујући програмску и економску класификацију на нивоу аналитичког конта;
3. планирани број радних мјеста и структуру запосленика за које се траже буџетска средства у складу са смјерницама, законима и подзаконским актима;
4. предлог плана набавке сталних средстава;
5. образложење финансијског захтјева;
6. план вишегодишњих капиталних улагања по изворима финансирања;
7. законске прописе који омогућавају његово провођење;
8. изјаву о фискалној одговорности из члана 44. овог закона.
За вишегодишња капитална улагања из програма јавних инвестиција, захтјев корисника садржи укупну вриједност улагања и ажурирану динамику имплементације по свим изворима финансирања за све године имплементације у току трајања улагања.
У случају недостављања предлога финансијског захтјева на нивоу аналитичког конта од стране буџетских корисника у року одређеним буџетском инструкцијом број 2, Министарство финансија је овлашћено да, у складу с достављеним предлогом финансијског захтјева на нивоу аналитичког конта из претходне фискалне године, сачини финансијски захтјев за тог буџетског корисника."


Члан 15.


У члану 21. у ставу 1. ријеч "плана" замјењује се ријечју "захтјева".


Члан 16.


У члану 23. у ставу 2. ријечи: "финансијског плана" замјењују се ријечима: "финансијског захтјева".


Члан 17.


У члану 24. став 1. мијења се и гласи:
"Федерални министар финансија правилником прописује врсте властитих јавних прихода, начин, рокове и услове расподјеле, као и критеријуме за утврђивање властитих јавних прихода."
Иза става 3. додаје се нови став 4. који гласи:
"За вишегодишња капитална улагања, капитални расходи сматраће се будућим оптерећењима буџетских позиција према динамици улагања која је утврђена у прегледу вишегодишњих капиталних улагања. Буџетски корисници могу стварати обавезе за усвојена вишегодишња капитална улагања у складу с утврђеном временском динамиком. Дио вишегодишњих капиталних улагања који се односи на фискалну годину за коју се припрема буџет, уврштава се у буџет у складу с прописаним класификацијама буџета."


Члан 18.


У члану 25. у ставу 2. ријечи: "до 15. октобра" замјењује се ријечима: "до 31. октобра".


Члан 19.


Назив Одјељка: "4. Садржај буџета" мијења се и гласи: "4. Садржај буџета, Закона о извршавању буџета и буџетске документације која се доставља Влади и Парламенту".


Члан 20.


Члан 26. мијења се и гласи:


"Члан 26.
Буџет обавезно садржи:
1. детаљан приказ свих јавних прихода и примитака буџета утврђених у чл. 10. и 11. овог закона;
2. расходе и издатке сваког буџетског корисника исказане по програмима укључујући допринос програма мјерама или приоритетима из Стратегије развоја Федерације Босне и Херцеговине, по поткатегоријама и главним групама економске класификације, по функционалној класификацији и по изворима финансирања;
3. предлог распореда буџетског суфицита, односно изворе за финансирање буџетског дефицита.
Буџет обавезно садржи годишњи преглед предвиђених издатака по ставкама за инвестиционе програме који трају дуже од једне фискалне године.
Законом о извршавању буџета утврдиће се максимални износ краткорочног задужења које ће Министарству финансија омогућити покривање расхода и ефикасно управљање готовином.
Нацртом буџета утврђује се висина текуће резерве која не смије прелазити 3% буџетских прихода без намјенских прихода, властитих прихода и без примитака.
У оквиру буџетске документације налази се образложење које садржи:
1. макроекономске показатеље;
2. образложење прихода, примитака, расхода и издатака;
3. податке о текућим и дугорочним обавезама из основа спољног и унутрашњег дуга Федерације (отплата главнице, плаћање камата и осталих обавеза из основа дуга), с анализом одрживости дуга;
4. податке о капиталним издацима;
5. податке о гаранцијама;
6. кључне информације о циљевима и индикаторима учинака за сваки програм."


Члан 21.


У члану 27. у ставу 3. ријечи: "став 3." замјењују се ријечима: "став 2.".


Члан 22.


У члану 29. иза става 3. додаје се нови став 4. који гласи:
"Програмом јавних инвестиција ФБиХ усвајају се вишегодишња капитална улагања која се финансирају дијелом или у потпуности из буџета Федерације и планирају се у ДОБ-у, односно годишњем буџету Федерације."
Досадашњи ст. од 4. до 6. постају ст. од 5. до 7.


Члан 23.


У члану 30. у ставу 1. алинеје 2., 3., 4., 6., 7. и 8. мијењају се и гласе:
"- до 31. марта - надлежна министарства достављају Министарству финансија попуњене ИП обрасце;
- до 30. маја - Министарство финансија припрема Нацрт програма јавних инвестиција ФБиХ и доставља Влади;
- до 15. јуна - Влада усваја Нацрт програма јавних инвестиција ФБиХ;
- до 15. септембра - надлежна министарства достављају Министарству финансија ревидиране ИП обрасце;
- до 10. октобра Министарство финансија доставља Влади Предлог програма јавних инвестиција ФБиХ;
- до 25. октобра - Влада доноси Програм јавних инвестиција ФБиХ."


Члан 24.


У члану 35. иза става 5. додаје се нови став 6. који гласи:
"Настављање вишегодишњих капиталних улагања, односно настављање исплате средстава за ове сврхе, дозвољено је у складу с условима привременог финансирања, с тим да је вишегодишње финансирање или овлашћење за будуће обавезе одобрено у претходним буџетима."
Досадашњи ст. од 6. до 10. постају ст. од 7. до 11.


Члан 25.


У члану 41. став 1. алинеја 3. мијења се и гласи:
"- утврђивање макроекономских пројекција и пројекција укупних јавних прихода у Федерацији,".


Члан 26.


Иза члана 46. додаје се нови члан 46а. који гласи:
"Члан 46а.
"Додјела средстава из буџета у облику субвенција (грантова) и других врста јавних расхода, као и умањено остварење прихода буџета у облику отписа или преузимања дуговања, додјељивања зајмова, кредита с преференцијалним каматним стопама и друге врсте помоћи којима се привредни субјекат доводи у повољнији положај у погледу тржишне конкуренције у односу на остале субјекте на тржишту, вршиће се у складу са Законом о систему државне помоћи у Босни и Херцеговини и подзаконским актима донесеним на основу истог."


Члан 27.


У члану 47. став 1. мијења се и гласи:
"Намјенски приходи су јавни приходи који су утврђени у складу с посебним законима и чије је коришћење и намјена утврђено тим законима, као и донације, приходи од продаје или замјене имовине у власништву Федерације и намјенски примици од задуживања, емисије хартија од вриједности и продаје дионица и учешћа."


Члан 28.


У члану 49. став 2. мијења се и гласи:
"Уплаћене и/или пренесене помоћи, донације, властити приходи, намјенски приходи, трансфери за посебне намјене између корисника јавних средстава, као и кредитна средства која су дозначена на Јединствени рачун трезора могу се извршавати до висине уплаћених, односно пренесених средстава, по одлукама Владе, а на предлог буџетског корисника."


Члан 29.


У члану 58. став 3. мијења се и гласи:
"Апропријације се могу преносити у наредну фискалну годину за финансирање вишегодишњих капиталних улагања из усвојених програма јавних инвестиција, а који су исказани у табели прегледа вишегодишњих капиталних улагања. Исте се преносе под условом да се наставља реализација улагања које се финансира из буџета Федерације, а на основу захтјева буџетског корисника који се доставља Министарству финансија након завршетка фискалне године. Уз захтјев за пренос неутрошених средстава за вишегодишња капитална улагања доставља се детаљно образложење имплементације програма улагања,