17. ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine

Temeljem članka IV.B.7. a)(IV) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, donosim


UKAZ


O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PRORAČUNIMA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE

Proglašava se Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o proračunima u Federaciji Bosne i Hercegovine, koji je usvojio Parlament Federacije Bosne i Hercegovine na sjednici Zastupničkog doma od 28.3.2022. godine i na sjednici Doma naroda od 31.3.2022. godine.

Broj 01-02-1-169-01/22
31. ožujka 2022. godine
Sarajevo


Predsjednik
Marinko Čavara, v. r.ZAKON
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PRORAČUNIMA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE


Članak 1.


U Zakonu o proračunima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16, 5/18, 11/19 i 99/19), članak 2. mijenja se i glasi:
"Članak 2.
Termini koji se koriste u ovome zakonu imaju sljedeće značenje:
1. aproprijacija predstavlja zakonsko ovlaštenje, sadržano u proračunu koju daje zakonodavno tijelo proračunskim korisnicima za preuzimanje obveza za nabavu roba, usluga, radova ili objekata, koji će se koristiti u svrhe utvrđene u proračunu i to u iznosima koji ne mogu biti veći od iznosa odobrenog za te namjene tijekom fiskalne godine;
2. akti strateškog planiranja su projekti, planovi, strategije i sl.;
3. bruto načelo podrazumijeva iskazivanje svih prihoda i primitaka i rashoda i izdataka u punim iznosima;
4. proračun je akt kojim se planiraju prihodi i primici, te rashodi i izdaci Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Federacija), kantona, gradova i općina za razdoblje od jedne fiskalne godine;
5. proračunski izdaci su izdaci za financijsku i nefinancijsku imovinu i otplatu kredita i zajmova;
6. proračunski i izvanproračunski nadzor je sustav kontrole materijalno-financijskog poslovanja proračunskih korisnika, pravnih i fizičkih osoba kojima se sredstva osiguravaju u proračunu i financijskom planu;
7. proračunska inspekcija je kontrola primjene zakona u oblasti financijskog poslovanja, namjenskog i zakonitog korištenja sredstava od korisnika proračunskih sredstava;
8. proračunski kalendar je postupak pripreme i donošenja proračuna i financijskih planova izvanproračunskih fondova;
9. proračunski korisnici su ministarstva i ostali organi uprave, te ostali koji su u proračun uvršteni kao proračunski korisnici;
10. proračunsko odobravanje sredstava je okvirni iznos sredstava za pokriće rashoda i izdataka koji se proračunskom korisniku utvrđuje mjesečno;
11. proračunski prihodi su javni prihodi, primljeni transferi i donacije;
12. proračunski primici su priljevi novca od financijske i nefinancijske imovine i zaduživanja;
13. proračunski rashodi propisani su zakonom i propisima donesenim na temelju zakona za poslove, funkcije i programe koji se planiraju u proračunu i financijskim planovima proračunskih korisnika. Proračunski rashodi obuhvaćaju troškove plaća i naknada zaposlenika, doprinose poslodavaca i druge doprinose, izdatke za materijal, sitni inventar i usluge, tekuće transfere i druge tekuće rashode, kapitalne transfere, te izdatke za kamate;
14. proračunsko računovodstvo je računovodstveni sustav kojim se uređuje planiranje, evidentiranje, analiziranje, nadzor i izvješćivanje o poslovnim događajima proračunskih korisnika i izvanproračunskih fondova;
15. donacija je namjenski prihod proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika i izvanproračunskih fondova ostvaren davanjima fizičkih i pravnih osoba, inozemnih vlada, međunarodnih organizacija i drugih;
16. dug Federacije, kantona, grada i općine je unutarnji ili vanjski dug izražen u domaćoj ili stranoj valuti nastao na temelju zakona, zaduživanjem i predstavlja apsolutnu i bezuvjetnu obvezu Federacije, kantona, grada i općine;
17. financijski plan je akt izvanproračunskog fonda i izvanproračunskog korisnika kojim se utvrđuju prihodi i primici, te rashodi i izdaci za jednu godinu sukladno ovom Zakonu;
18. financijski zahtjev je akt proračunskog korisnika kojim se utvrđuju prihodi i primici, te rashodi i izdaci za jednu godinu sukladno ovom zakonu;
19. financijsko izvještavanje je skup informacija o financijskom položaju, uspješnosti poslovanja i novčanim tokovima proračuna, te proračunskih korisnika, izvanproračunskih fondova i izvanproračunskih korisnika;
20. fiskalna godina je razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca;
21. funkcionalna klasifikacija je skup poslova, funkcija i programa Federacije, kantona, gradova, općina i izvanproračunskih fondova razvrstanih prema namjeni kojoj služe;
22. Glavna knjiga riznice je sustavna evidencija transakcija i poslovnih aktivnosti, prihoda i primitaka, rashoda i izdataka, te stanja imovine, obaveza, potraživanja i izvora sredstava, koje su sukladno proračunu nastale tijekom fiskalne godine, odnosno do određenog datuma, koja pruža informacije o transakcijama i poslovnim događajima sukladno propisanom kontnom planu i na razini propisanih proračunskih klasifikacija;
23. programsko budžetiranje je proces pripreme, usvajanja i izvršavanja proračuna po proračunskim programima, pri čemu se za svaki program rashodi razvrstavaju po odgovarajućoj ekonomskoj klasifikaciji;
24. glavni program (proračunski glavni program) predstavlja skup programa koje provodi jedan ili više proračunskih korisnika, a koji zajedno čine jedno područje javne politike (u daljnjem tekstu: glavni program);
25. indikatori učinaka služe za praćenje napretka u ostvarenju očekivanih rezultata programa rashoda i javnih politika; dijele se po razini očekivanog rezultata na indikatore izlaznih rezultata (koji se odnose na dobra i usluge proizvedene i/ili pružene od strane vladinih/javnih organizacija) i indikatore krajnjih rezultata/ishoda (koji mjere što je ostvareno implementacijom programa/politike, odnosno ishode za krajnje korisnike);
26. unutarnja kontrola podrazumijeva različite mehanizme kojima se osigurava ispravno izvršavanje odluka vezanih uz proračunske i ostale politike, posebno u sljedećim oblastima: financijskog izvještavanja, učinkovitih sustava komunikacije između rukovoditelja i njihovog osoblja, računovodstvenih kontrola, kontrola procesa i kontrole javnih nabava;
27. unutarnja revizija je neovisno objektivno uvjeravanje i konzultantska aktivnost kreirana s ciljem da se doda vrijednost i unaprijedi poslovanje organizacije. Ona pomaže organizaciji da ostvari svoje ciljeve osiguravajući sustavan, discipliniran pristup procjeni i poboljšanju učinkovitosti upravljanja rizikom, kontrolama i procesima upravljanja;
28. financijsko upravljanje i kontrola je sveobuhvatan sustav unutarnjih kontrola koji uspostavljaju i za koji su odgovorni rukovoditelji korisnika javnih sredstava, a kojim se upravljajući rizicima osigurava razumno uvjeravanje da će se u ostvarivanju ciljeva proračunska i druga sredstva koristiti pravilno, ekonomično, učinkovito i efektivno;
29. javni prihodi su prihodi od poreza, pristojbi, naknada, doprinosa, kazni i ostalih javnih prihoda ustanovljenih zakonima i drugim propisima Bosne i Hercegovine, Federacije kantona i jedinica lokalne samouprave;
30. javne financije su aktivnosti države i entiteta vezane uz pribavljanje javnih prihoda i izvršenje javnih rashoda;
31. javne investicije predstavljaju dio sredstava proračuna planiranih za ulaganja u značajno povećanje vrijednosti nefinancijske imovine kroz stjecanje infrastrukture općeg značaja, lokalne infrastrukture, građevinskih objekata, zemljišta i opreme;
32. Jedinstveni račun riznice je sustav bankovnih računa proračuna, putem kojeg se izvršavaju uplate prihoda i primitaka, isplate rashoda i izdataka i evidentiraju u sustavu Glavne knjige riznice;
33. kapitalni proračun je pregled izdataka za financiranje kapitalnih investicija iz proračuna, kredita, donacija i/ili drugih izvora;
34. konsolidacija je iskazivanje financijskih podataka više međusobno povezanih proračuna i/ili proračunskih korisnika, te izvanproračunskih fondova kao da se radi o jedinstvenom subjektu;
35. modificirana računovodstvena osnova nastanka događaja je računovodstvena osnova prema kojoj se prihodi evidentiraju i priznaju u razdoblju u kojem su raspoloživi i mjerljivi, a rashodi se priznaju u trenutku nastanka obveze;
36. neto nabava nefinancijske imovine je razlika između primitaka od prodaje nefinancijske imovine i izdataka za nabavu nefinancijske imovine;
37. neto financiranje je razlika između primitaka od financijske imovine i zaduživanja i izdataka za nabavu financijske imovine i otplatu duga;
38. operativni plan je iznos sredstava za pokriće rashoda i izdataka koji, na prijedlog proračunskog korisnika, odobrava ministar financija, gradonačelnik, odnosno načelnik općine i rukovoditelj izvanproračunskog fonda;
39. pomoći Europske unije su sredstva koja proračun prima kroz pristupne programe i fondove Europske unije;
40. namjenski prihodi su prihodi čije je korištenje i namjena utvrđena posebnim propisima;
41. program (proračunski program) je skup djelatnosti i mjera koje proračunski korisnik provodi u skladu sa svojim nadležnostima i strateškim ciljevima, a doprinose ispunjenju jednog zajedničkog cilja vladine politike djelovanja (u daljnjem tekstu: program);
42. programska klasifikacija iskazuje rashode i izdatke razvrstane po kategorijama programske strukture;
43. programska aktivnost se planira unutar programa za ostvarenje programskih ciljeva i nije vremenski ograničena;
44. projekt se planira unutar programa za ostvarenje programskih ciljeva i vremenski je ograničen;
45. projekcija proračuna je projekcija proračunskih prihoda i primitaka, te proračunskih rashoda i izdataka;
46. račun financiranja je dio proračuna koji prikazuje način financiranja proračunskog deficita, te korištenje proračunskog suficita;
47. registar proračunskih korisnika je popis proračunskih korisnika federalnog, kantonalnog, općinskog i gradskog proračuna;
48. pozicija posebnog nadzora predstavlja izdvajanja u okviru programa koja se posebno planiraju i usvajaju u proračunu radi omogućavanja nadzora od strane Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine;
49. subvencije su tekući transferi koji se daju proizvođačima za poticanje proizvodnje određenih proizvoda i pružanja usluga;
50. tekuća bilanca je razlika između proračunskih prihoda i proračunskih rashoda. Pozitivna razlika između prihoda i rashoda naziva se tekući suficit, a negativna tekući deficit;
51. transferi za posebne namjene su transferi dani drugim razinama vlasti ili izvanproračunskim fondovima u okviru programa koji potječu iz proračuna vlade ili fonda koji daje transfer i čije je korištenje definirano i ne može se koristiti u druge svrhe;
52. ukupan suficit/deficit je razlika između tekućeg suficita/deficita i neto nabave nefinancijske imovine;
53. ukupan financijski rezultat je zbroj između ukupnog suficita/deficita i neto financiranja;
54. izvanproračunski fond je pravna osoba, osnovana na temelju zakona, koja se financira iz namjenskih prihoda odnosno doprinosa. Izvanproračunskim fondovima, u smislu ovoga Zakona, smatraju se zdravstveni fond, fond za zapošljavanje, kao i drugi fondovi uspostavljeni po zakonu;
55. izvanproračunski korisnici u smislu ovoga Zakona su gospodarska društva, organizacije i ustanove koje obavljaju javne usluge i vrše javni servis, a osnovane su posebnim propisima, te druge pravne osobe u kojima Federacija, kantoni, gradovi i općine imaju odlučujući utjecaj na upravljanje na temelju strukture kapitala;
56. višegodišnja kapitalna ulaganja u smislu ovoga Zakona su ulaganja u značajniju nabavu stalnih sredstava i kapitalnih transfera u iznosu od najmanje 2.000.000 KM na razini Federacije, odnosno 500.000 KM na razini kantona, što podrazumijeva višegodišnje ulaganje u trajanju od najmanje tri godine, a koja su planirana i usvojena u programima javnih investicija i dijelom ili u potpunosti se financiraju iz sredstava proračuna Federacije, odnosno kantona;
57. vlastiti prihodi su prihodi ostvareni obavljanjem gospodarske djelatnosti koja ne obuhvaća obavljanje osnovne djelatnosti propisane zakonima i drugim propisima o osnivanju i utvrđivanju djelokruga rada proračunskih korisnika, izvanproračunskih fondova i izvanproračunskih korisnika;
58. zaduživanje je uzimanje kredita, zajmova ili izdavanje vrijednosnih papira;
59. postojeća državna potpora je svaka državna potpora koja je postojala prije formiranja Vijeća za državnu potporu Bosne i Hercegovine, odnosno programi državne potpore i pojedinačna državna potpora čija je primjena započela prije te se nastavila i nakon formiranja Vijeća za državnu potporu Bosne i Hercegovine, državna potpora koja je odobrena i potpora koja se smatra postojećom državnom potporom sukladno odredbama Zakona o sustavu državne potpore u Bosni i Hercegovini, te potpora koja se smatra postojećom državnom potporom jer je moguće ustanoviti da u trenutku kada je počela njezina primjena nije predstavljala državnu potporu, ali je kasnije postala potporom zbog razvoja tržišne konkurencije, a nije izmijenjena."


Članak 2.


Naziv Poglavlja: "III. SADRŽAJ PRORAČUNA I FINANCIJSKOG PLANA" mijenja se i glasi: "III. SADRŽAJ PRORAČUNA, FINANCIJSKOG PLANA I FINANCIJSKOG ZAHTJEVA".


Članak 3.


Članak 10. mijenja se i glasi:


"Članak 10.
Proračun se sastoji od općeg, posebnog dijela, pregleda višegodišnjih kapitalnih ulaganja i proračunske dokumentacije.
Opći dio proračuna čini Račun prihoda i rashoda, Račun kapitalnih primitaka i izdataka i Račun financiranja na razini ukupnog proračuna.
Posebni dio proračuna sastoji se od plana rashoda i izdataka proračunskih korisnika, iskazanih po programskoj klasifikaciji, odnosno po programima i pozicijama posebnog nadzora u okviru programa gdje je to potrebno, te po ekonomskoj, funkcionalnoj i klasifikaciji prema izvorima financiranja, definiranim u članku 14. ovoga Zakona, sukladno aktima strateškog planiranja, ciljevima i zadacima proračunskih korisnika.
Pregled višegodišnjih kapitalnih ulaganja iz programa javnih investicija, prikazuje ukupnu vrijednost ulaganja po godinama i po svim izvorima financiranja.
Proračunska dokumentacija sastoji se od obrazloženja proračuna i pripadajućih aneksa.
Detaljna struktura općeg i posebnog dijela proračuna, pregleda višegodišnjih kapitalnih ulaganja te proračunske dokumentacije, bit će definirana podzakonskim aktom koji donosi federalni ministar financija."


Članak 4.


Članak 11. mijenja se i glasi:


"Članak 11.
Račun prihoda i rashoda proračuna sastoji se od:


1) PRIHODA


- porezi
- pristojbe
- naknade
- doprinosi
- kazne
- ostali javni prihodi
- transferi
- donacije.


2) RASHODA


plaće i naknade troškova uposlenika
- doprinosi poslodavca i drugi doprinosi
- izdaci za materijal, sitni inventar i usluge
- tekući transferi i drugi tekući rashodi
- kapitalni transferi
- izdaci za kamate.
Račun kapitalnih primitaka i izdataka proračuna sastoji se od:
1) PRIMITAKA
- primici od prodaje nefinancijske imovine
2) IZDATAKA
- izdaci za nabavu nefinancijske imovine
- izdaci po osnovi rekonstrukcije i održavanja nefinancijske imovine.
Račun financiranja sastoji se od:
1) PRIMITAKA
- primici od financijske imovine
- primici od zaduživanja
2) IZDATAKA
- izdaci po osnovi danih pozajmica,
- izdaci za otplate dugova
- ostali izdaci po osnovi financijske imovine."


Članak 5.


U članku 12. u stavku 1. iza riječi "programe", zarez i riječi: "a sastoje se od aktivnosti i projekata", brišu se.


Članak 6.


Članak 13. mijenja se i glasi:


"Članak 13.
Financijski zahtjevi proračunskih korisnika za sredstvima u godišnjem proračunu, razvrstani su po programima i usklađuju se sa strateškim dokumentima i aktima strateškog planiranja proračunskih korisnika.
U programima se iskazuju planirani prihodi i primici te rashodi i izdaci razrađeni po:
- vrstama prihoda i primitaka
- vrstama rashoda i izdataka po ekonomskim kategorijama.
Informacije o programima koje se dostavljaju u financijskim zahtjevima sadrže:
- naziv programa
- kod programske klasifikacije
- programski cilj
- rukovoditelja programa
- zakonsku osnovu za provođenje programa
- potrebna sredstva za provođenje programa po ekonomskim kategorijama
- broj zaposlenih u okviru programa
- indikatore učinka za program
- listu prioriteta/mjera iz Strategije razvoja Federacije Bosne i Hercegovine i relevantnih sektorskih strategija kojoj program doprinosi
- ostale elemente koji će biti definirani u okviru podzakonskog akta o primjeni programskog budžetiranja koji će propisati federalni ministar financija."


Članak 7.


U članku 14. u stavku 1. iza riječi: "financijskog plana" dodaje se zarez i riječi "odnosno financijskog zahtjeva".
Iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:
"Proračun se priprema, usvaja i izvršava po svim proračunskim klasifikacijama navedenim u stavku 1. ovoga članka."


Članak 8.


Naziv Poglavlja: "IV. IZRADA PRORAČUNA I FINANCIJSKOG PLANA" mijenja se i glasi: "IV. IZRADA PRORAČUNA, FINANCIJSKOG PLANA I FINANCIJSKOG ZAHTJEVA".


Članak 9.


U članku 15. alineje 7., 8., 9. i 10. mijenjaju se i glase:
"- do 31. kolovoza - proračunski korisnici dostavljaju Ministarstvu financija proračunske zahtjeve;
- do 30. rujna - konzultacije Ministarstva financija i proračunskih korisnika u vezi sa zahtjevima proračunskih korisnika i prioriteta proračunske potrošnje;
- do 31. listopada - Ministarstvo financija dostavlja Vladi Nacrt proračuna za narednu fiskalnu godinu;
- do 5. studenog Vlada utvrđuje Nacrt proračuna kojeg premijer dostavlja Parlamentu uz prateću dokumentaciju."
Alineja 11. briše se.


Članak 10.


Članak 16. mijenja se i glasi:


"Članak 16.
DOP-om se vrši trogodišnje planiranje okvirnog proračuna. DOP sadrži makroekonomske projekcije te okvirne projekcije proračunskih prihoda i primitaka te rashoda i izdataka, te utvrđene gornje granice po proračunskim korisnicima za planiranje proračuna za naredne tri godine, na kojem se zasniva priprema i izrada godišnjih proračuna.
Postupak pripreme DOP-a počinje dostavljanjem Instrukcije broj 1 o načinu i elementima izrade DOP-a proračunskim korisnicima, a koja, između ostalog, sadrži: osnovne fiskalne pretpostavke i smjernice za pripremu DOP-a na temelju smjernica za trogodišnje planiranje rada, te obrasce tablica prioriteta proračunskih korisnika.
Ministarstvo financija DOP priprema na temelju dostavljenih tablica prioriteta proračunskih korisnika, makroekonomskih projekcija i projekcija prihoda i primitaka, usvojene Strategije razvoja Federacije Bosne i Hercegovine, te smjernica ekonomske i fiskalne politike Federacije.
Trogodišnje planiranje proračuna obaveza je za sve proračunske korisnike na federalnoj, kantonalnoj, gradskoj i općinskoj razini te za izvanproračunske fondove.
Osnova za izradu DOP-a za izvanproračunske fondove su smjernice ekonomske i fiskalne politike Federacije."


Članak 11.


Članak 17. mijenja se i glasi:


"Članak 17.
Vlada na prijedlog Ministarstva financija donosi Smjernice ekonomske i fiskalne politike za trogodišnje razdoblje.
Smjernice sadrže:
1. strateške ciljeve ekonomske i fiskalne politike Federacije i usklađene prioritete rashoda i izdataka, uključujući prioritetne strukturalne reforme;
2. osnovne makroekonomske pokazatelje Federacije;
3. osnovne pokazatelje ekonomske i fiskalne politike Federacije;
4. pretpostavke društvenog i gospodarskog razvoja za proračunsku i za naredne dvije godine;
5. procjenu prihoda i primitaka proračuna, ciljanu fiskalnu poziciju te usklađenu razinu ukupnih ciljanih rashoda i izdataka, a koji održavaju prethodno navedene prioritete rashoda i izdataka;
6. predviđene promjene javnog duga i strategiju upravljanja javnim dugom.
Prijedlog smjernica iz stavka 1. ovoga članka, Ministarstvo financija dužno je dostaviti Vladi do 15. svibnja tekuće godine. Vlada donosi smjernice do 31. svibnja tekuće godine, nakon čega se iste objavljuju na internetskoj stranici Ministarstva financija."


Članak 12.


Članak 18. mijenja se i glasi:


"Članak 18.
Na temelju prijedloga prioriteta proračunskih korisnika za izradu DOP-a Ministarstvo financija priprema DOP i dostavlja Vladi do 15. lipnja.
U slučaju nedostavljanja pregleda prioriteta proračunskih korisnika u roku određenim proračunskom instrukcijom broj 1, Ministarstvo financija je ovlašteno da, u skladu s dostavljenim pregledom prioriteta proračunskih korisnika iz prethodne fiskalne godine, sačini pregled prioriteta za tog proračunskog korisnika.
Vlada razmatra i usvaja DOP do 30. lipnja tekuće godine, uključujući DOP-om definirane ukupne gornje granice rashoda po programima, na temelju kojih su definirane ukupne gornje granice na razini svakog proračunskog korisnika, za tri godine, nakon čega se DOP dostavlja Parlamentu kao informacija i objavljuje na internetskoj stranici Ministarstva financija.
U slučaju da se Globalni okvir fiskalne bilance i politika u Bosni i Hercegovini ne usvoji do 15. lipnja, Vlada će usvojiti DOP u skladu s proračunskim kalendarom iz članka 15. ovoga Zakona i isti će u slučaju potrebe revidirati nakon što Fiskalno vijeće Bosne i Hercegovine usvoji Globalni okvir fiskalne bilance i politika u Bosni i Hercegovini."


Članak 13.


Članak 19. mijenja se i glasi:


"Članak 19.
Na temelju smjernica iz članka 17. ovoga Zakona, Ministarstvo financija proračunskim korisnicima dostavlja instrukcije broj 2 o načinu i elementima izrade zahtjeva za proračunskim sredstvima za narednu godinu i rokovima, najkasnije do 15. srpnja tekuće godine.
Instrukcije broj 2, iz stavka 1. ovoga članka sadrže:
1. osnovne elemente iz smjernica i DOP-a iz članka 17. stavak 2. ovoga Zakona;
2. način izrade financijskog zahtjeva u programskom formatu s obrazloženjima;
3. rokove za izradu proračuna;
4. gornju granicu rashoda za trogodišnje razdoblje izvedenu iz DOP-a za svakog proračunskog korisnika."


Članak 14.


Članak 20. mijenja se i glasi:


"Članak 20.
Na temelju instrukcija broj 2 za izradu prijedloga proračuna, proračunski korisnici izrađuju prijedlog financijskog zahtjeva na razini analitičkog konta.
Proračunski korisnici su dužni svoj financijski zahtjev dostaviti Ministarstvu financija do 31. kolovoza tekuće godine.
Prijedlog financijskog zahtjeva za sredstvima u godišnjem proračunu sadrži:
1. namjenske i vlastite prihode i primitke proračunskih korisnika;
2. rashode i izdatke predviđene za fiskalnu godinu razvrstane po proračunskim klasifikacijama, uključujući programsku i ekonomsku klasifikaciju na razini analitičkog konta;
3. planirani broj radnih mjesta i strukturu zaposlenika za koje se traže proračunska sredstva u skladu sa smjernicama, zakonima i podzakonskim aktima;
4. prijedlog plana nabave stalnih sredstava;
5. obrazloženje financijskog zahtjeva;
6. plan višegodišnjih kapitalnih ulaganja po izvorima financiranja;
7. zakonske propise koji omogućavaju njegovu provedbu;
8. izjavu o fiskalnoj odgovornosti iz članka 44. ovoga Zakona.
Za višegodišnja kapitalna ulaganja iz programa javnih investicija, zahtjev korisnika sadrži ukupnu vrijednost ulaganja i ažuriranu dinamiku implementacije po svim izvorima financiranja za sve godine implementacije tijekom trajanja ulaganja.
U slučaju nedostavljanja prijedloga financijskog zahtjeva na razini analitičkog konta od strane proračunskih korisnika u roku određenim proračunskom instrukcijom broj 2, Ministarstvo financija je ovlašteno da, u skladu s dostavljenim prijedlogom financijskog zahtjeva na razini analitičkog konta iz prethodne fiskalne godine, sačini financijski zahtjev za tog proračunskog korisnika."


Članak 15.


U članku 21. u stavku 1. riječ "plana" zamjenjuje se riječju "zahtjeva".


Članak 16.


U članku 23. u stavku 2. riječi: "financijskog plana" zamjenjuju se riječima: "financijskog zahtjeva".


Članak 17.


U članku 24. stavak 1. mijenja se i glasi:
"Federalni ministar financija pravilnikom propisuje vrste vlastitih javnih prihoda, način, rokove i uvjete raspodjele, kao i kriterije za utvrđivanje vlastitih javnih prihoda."
Iza stavka 3. dodaje se novi stavak 4. koji glasi:
"Za višegodišnja kapitalna ulaganja, kapitalni rashodi smatrat će se budućim opterećenjima proračunskih pozicija prema dinamici ulaganja koja je utvrđena u pregledu višegodišnjih kapitalnih ulaganja. Proračunski korisnici mogu stvarati obveze za usvojena višegodišnja kapitalna ulaganja sukladno utvrđenoj vremenskoj dinamici. Dio višegodišnjih kapitalnih ulaganja koji se odnosi na fiskalnu godinu za koju se priprema proračun, uvrštava se u proračun sukladno propisanim klasifikacijama proračuna."


Članak 18.


U članku 25. u stavku 2. riječi: "do 15. listopada" zamjenjuje se riječima: "do 31. listopada".


Članak 19.


Naziv Odjeljka: "4. Sadržaj proračuna" mijenja se i glasi: "4. Sadržaj proračuna, Zakona o izvršavanju proračuna i proračunske dokumentacije koja se dostavlja Vladi i Parlamentu".


Članak 20.


Članak 26. mijenja se i glasi:


"Članak 26.
Proračun obavezno sadrži:
1. detaljan prikaz svih javnih prihoda i primitaka proračuna utvrđenih u čl. 10. i 11. ovoga Zakona;
2. rashode i izdatke svakog proračunskog korisnika iskazane po programima uključujući doprinos programa mjerama ili prioritetima iz Strategije razvoja Federacije Bosne i Hercegovine, po potkategorijama i glavnim grupama ekonomske klasifikacije, po funkcionalnoj klasifikaciji i po izvorima financiranja;
3. prijedlog rasporeda proračunskog suficita, odnosno izvore za financiranje proračunskog deficita.
Proračun obavezno sadrži godišnji pregled predviđenih izdataka po stavkama za investicijske programe koji traju duže od jedne fiskalne godine.
Zakonom o izvršavanju proračuna utvrdit će se maksimalni iznos kratkoročnog zaduženja koje će Ministarstvu financija omogućiti pokrivanje rashoda i efikasno upravljanje gotovinom.
Nacrtom proračuna utvrđuje se visina tekuće pričuve koja ne smije prelaziti 3% proračunskih prihoda bez namjenskih prihoda, vlastitih prihoda i bez primitaka.
U okviru proračunske dokumentacije nalazi se obrazloženje koje sadrži:
1. makroekonomske pokazatelje;
2. obrazloženje prihoda, primitaka, rashoda i izdataka;
3. podatke o tekućim i dugoročnim obvezama iz osnove vanjskog i unutarnjeg duga Federacije (otplata glavnice, plaćanje kamata i ostalih obveza iz osnove duga), s analizom održivosti duga;
4. podatke o kapitalnim izdacima;
5. podatke o jamstvima;
6. ključne informacije o ciljevima i indikatorima učinaka za svaki program."


Članak 21.


U članku 27. u stavku 3. riječi: "stavak 3." zamjenjuju se riječima: "stavak 2.".


Članak 22.


U članku 29. iza stavka 3. dodaje se novi stavak 4. koji glasi:
"Programom javnih investicija FBiH usvajaju se višegodišnja kapitalna ulaganja koja se financiraju dijelom ili u potpunosti iz proračuna Federacije i planiraju se u DOP-u, odnosno godišnjem proračunu Federacije."
Dosadašnji st. od 4. do 6. postaju st. od 5. do 7.


Članak 23.


U članku 30. u stavku 1. alineje 2., 3., 4., 6., 7. i 8. mijenjaju se i glase:
"- do 31. ožujka - nadležna ministarstva dostavljaju Ministarstvu financija popunjene IP obrasce;
- do 30. svibnja - Ministarstvo financija priprema Nacrt programa javnih investicija FBiH i dostavlja Vladi;
- do 15. lipnja- Vlada usvaja Nacrt programa javnih investicija FBiH;
- do 15. rujna - nadležna ministarstva dostavljaju Ministarstvu financija revidirane IP obrasce;
- do 10. listopada Ministarstvo financija dostavlja Vladi Prijedlog programa javnih investicija FBiH;
- do 25. listopada - Vlada donosi Program javnih investicija FBiH."


Članak 24.


U članku 35. iza stavka 5. dodaje se novi stavak 6. koji glasi:
"Nastavljanje višegodišnjih kapitalnih ulaganja, odnosno nastavljanje isplate sredstava za ove svrhe, dopušteno je sukladno uvjetima privremenog financiranja, s tim da je višegodišnje financiranje ili ovlaštenje za buduće obveze odobreno u prethodnim proračunima."
Dosadašnji st. od 6. do 10. postaju st. od 7. do 11.


Članak 25.


U članku 41. stavak 1. alineja 3. mijenja se i glasi:
"- utvrđivanje makroekonomskih projekcija i projekcija ukupnih javnih prihoda u Federaciji,".


Članak 26.


Iza članka 46. dodaje se novi članak 46a. koji glasi:
"Članak 46a.
"Dodjela sredstava iz proračuna u obliku subvencija (grantova) i drugih vrsta javnih rashoda, kao i umanjeno ostvarenje prihoda proračuna u obliku otpisa ili preuzimanja dugovanja, dodjeljivanja zajmova, kredita s preferencijalnim kamatnim stopama i druge vrste pomoći kojima se gospodarski subjekt dovodi u povoljniji položaj u pogledu tržišne konkurencije u odnosu na ostale subjekte na tržištu, vršit će se u skladu sa Zakonom o sustavu državne potpore u Bosni i Hercegovini i podzakonskim aktima donesenim na temelju istoga."


Članak 27.


U članku 47. stavak 1. mijenja se i glasi:
"Namjenski prihodi su javni prihodi koji su utvrđeni u skladu s posebnim zakonima i čije je korištenje i namjena utvrđeno tim zakonima, kao i donacije, prihodi od prodaje ili zamjene imovine u vlasništvu Federacije i namjenski primici od zaduživanja, emisije vrijednosnih papira i prodaje dionica i udjela."


Članak 28.


U članku 49. stavak 2. mijenja se i glasi:
"Uplaćene i/ili prenesene pomoći, donacije, vlastiti prihodi, namjenski prihodi, transferi za posebne namjene između korisnika javnih sredstava, kao i kreditna sredstva koja su doznačena na Jedinstveni račun riznice mogu se izvršavati do visine uplaćenih, odnosno prenesenih sredstava, po odlukama Vlade, a na prijedlog proračunskog korisnika."


Članak 29.


U članku 58. stavak 3. mijenja se i glasi:
"Aproprijacije se mogu prenositi u narednu fiskalnu godinu za financiranje višegodišnjih kapitalnih ulaganja iz usvojenih programa javnih investicija, a koji su iskazani u tablici pregleda višegodišnjih kapitalnih ulaganja. Iste se prenose pod uvjetom da se nastavlja realizacija ulaganja koje se financira iz proračuna Federacije, a na temelju zahtjeva proračunskog korisnika koji se dostavlja Ministarstvu financija nakon završetka fiskalne godine. Uz zahtjev za prijenos neutrošenih sredstava za višegodišnja kapitalna ulaganja dostavlja se detaljno obrazloženje implementacije programa ulaganja, kao i razlozi i dokumentacija za eventualna kašnjenja u realizaciji istih."
Iza stavka 3. dodaju se novi st. 4. i 5. koji glase:
"Na prijedlog Ministarstva financija, Odluku o prijenosu neutrošenih sredstava za višegodišnja kapitalna ulaganja zbirno za sva kapitalna ulaganja donosi Vlada do 15. ožujka. Na temelju navedene Odluke, Ministarstvo financija će putem operativnog proračuna staviti na raspolaganje neutrošene iznose sredstava za višegodišnja kapitalna ulaganja proračunskim korisnicima.
Neutrošena sredstva za višegodišnja kapitalna ulaganja mogu se, uz dano obrazloženje proračunskih korisnika iz stavka 3. ovoga članka, usmjeriti za financiranje višegodišnjih kapitalnih ulaganja u narednoj fiskalnoj godini."


Članak 30.


U članku 86. stavak 1. mijenja se i glasi:
"Proračunski korisnici obavezni su urediti sustav unutarnje kontrole sukladno Zakonu o financijskom upravljanju i kontroli i Standardima unutarnje kontrole u javnom sektoru u Federaciji, kojima se regulira oblast financijskog upravljanja i kontrole, kako bi se osiguralo izvršavanje aktivnosti u okviru osnovne djelatnosti."
Stavak 2. briše se.
Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 2.


Članak 31.


U članku 97. u točki 6. na kraju rečenice riječ "i" zamjenjuje se zarezom.
U točki 7. na kraju rečenice točka se zamjenjuje zarezom i dodaje se nova točka 8. koja glasi:
"8. Informacije o učincima programa."


Članak 32.


U članku 102. u točki 2. iza riječi: "financijskog plana" dodaje se zarez i riječi: "odnosno financijskog zahtjeva".
U točki 4. riječi: "do 15. kolovoza" zamjenjuju se riječima: "do 31. kolovoza".
U točki 8. riječ "međunarodnim" briše se.
Iza točke 11., dodaju se nove toč. 12., 13. i 14. koje glase:
"12. u roku ne dostavi izvješće o namjenskom utrošku sredstava
13. nenamjenski raspolaže sredstvima
14. ne izvrši povrat sredstava u proračun kada je utvrđena obveza povrata."


Članak 33.


Iza članka 106. dodaju se novi čl. 106a. i 106b. koji glase:
"Članak 106a.
Implementacija programskog budžetiranja primjenjivat će se postupnim uvođenjem programskog formata proračuna, počevši s proračunskim ciklusom za 2025. godinu za razinu Federacije i izvanproračunske fondove na razini Federacije, odnosno za 2027. godinu za razinu kantona i izvanproračunske fondove na razini kantona.
Implementacija programskog budžetiranja neće se primjenjivati na gradove i općine.


Članak 106b.


Odredbe ovoga Zakona, koje se odnose na višegodišnja kapitalna ulaganja, primjenjivat će se počevši s proračunskim ciklusom za 2023. godinu za razinu Federacije i izvanproračunske fondove na razini Federacije i za razinu kantona i izvanproračunske fondove na razini kantona.
Odredbe ovoga Zakona, koje se odnose na višegodišnja kapitalna ulaganja neće se primjenjivati na gradove i općine."


Članak 34.


Ovlašćuje se Zakonodavno-pravno povjerenstvo Zastupničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine i Zakonodavno-pravno povjerenstvo Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine da utvrdi pročišćeni tekst Zakona o proračunima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16, 5/18, 11/19 i 99/19).


Članak 35.


Ovaj Zakon stupa na snagu narednog dana od dana objave u "Službenim novinama Federacije BiH".

Predsjedatelj
Zastupničkog doma
Parlamenta Federacije BiH
Mirsad Zaimović, v. r.


Predsjedatelj
Doma naroda
Parlamenta Federacije BiH
Tomislav Martinović, v. r.