12. ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivrednim savjetodavnim službama

Temeljem članka IV.B.7. a)(IV) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, donosim


UKAZ


O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POLJOPRIVREDNIM SAVJETODAVNIM SLUŽBAMA

Proglašava se Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivrednim savjetodavnim službama, koji je usvojio Parlament Federacije Bosne i Hercegovine na sjednici Zastupničkog doma od 26.1.2021. godine i na sjednici Doma naroda od 3.3.2022. godine.

Broj 01-02-1-155-01/22
28. ožujka 2022. godine
Sarajevo


Predsjednik
Marinko Čavara, v. r.ZAKON
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POLJOPRIVREDNIM SAVJETODAVNIM SLUŽBAMA


Članak 1.


U Zakonu o poljoprivrednim savjetodavnim službama ("Službene novine Federacije BiH", broj 66/13) u članku 4. stavku (1) riječ: "dugoročnom" zamjenjuje se riječju: "srednjoročnom", a riječ: "pet" zamjenjuje se riječju: "sedam".


Članak 2.


U članku 6. stavku (5) riječi: "svaki u okviru svojih nadležnosti, osim poljoprivrednika koji upravlja odnosnim gospodarstvom uz iznimku nepravilnosti ili kršenja utvrđenih obavljanjem djelatnosti" zamjenjuju se riječima: "uz iznimku nepravilnosti i kršenja propisa, utvrđenih u upravljanju poljoprivrednim gospodarstvom."


Članak 3.


U članku 8. iza stavka (2) dodaju se novi st. (3) i (4) koji glase:
"(3) Federalni ministar donosi srednjoročni program rada javne poljoprivredne savjetodavne službe u Federaciji za period od tri godine, kao i godišnji program rada javne poljoprivredne savjetodavne službe u Federaciji.
(4) Za poslove izrade programa iz stavka (3) ovoga članka, federalni ministar imenuje povjerenstvo od predstavnika Federalnog ministarstva poljoprivrede i predstavnika kantonalnih poljoprivrednih savjetodavnih službi na period od tri godine."


Članak 4.


U članku 9. stavku (2) riječ: "dugoročnog" zamjenjuje se riječju: "srednjoročnog".


Članak 5.


U članku 13. iza stavka (1) dodaje se novi stavak (2) koji glasi:
"(2) Poslovi iz stavka (1) ovoga članka bit će utvrđeni srednjoročnim i detaljno razrađeni godišnjim programom rada javne savjetodavne službe, na temelju kojih će biti planirana potrebna financijska sredstva."


Članak 6.


U članku 16. u stavku (1) riječi: "imaju registriranu privatnu savjetodavnu službu, oblik gospodarskog društva ili zadruga za poslove savjetodavne službe" zamjenjuju se riječima: "imaju registrirano gospodarsko društvo ili zadrugu s temeljnom djelatnošću savjetovanja u području poljoprivrede i dopunskim djelatnostima sukladno odredbama ovoga Zakona."
Stavak (3) briše se.


Članak 7.


U članku u 17. stavku (2) riječi: "Na temelju rješenja iz stavka 1. ovoga članka" zamjenjuju se riječima: "Po dobivanju licence iz članka 16. stavak (1) ovoga Zakona."
U stavku (4) riječi "objavljuje se u "Službenim novinama Federacije BiH" zamjenjuju se riječima "nalazi se na službenoj web stranici Federalnog ministarstva".


Članak 8.


U članku u 18. stavku (4) riječi: "objavljuje se u Službenim novinama Federacije BiH" zamjenjuju se riječima: "nalazi se na službenoj web stranici Federalnog ministarstva."
Stavak (5) mijenja se i glasi:
"(5) Organiziranje i izvođenje obuke iz članka 19. st. (1) i (2) ovoga Zakona, način i uvjete polaganja stručnog ispita iz članka 15. stavka (2) ovoga Zakona, visinu naknade, obrazac certifikata savjetodavca, uvjete koje moraju ispunjavati visokoškolske ustanove i/ili stručne upravne organizacije kojima se povjerava javno ovlaštenje za obavljanje poslova obuke, način provjere njihove ispunjenosti, provođenja stručnog ispita i izdavanja certifikata za poljoprivrednog savjetodavca, te sadržaj i način vođenja Registra savjetodavaca iz članka 18. ovoga Zakona propisat će federalni ministar posebnim propisom."


Članak 9.


Članak 19. mijenja se i glasi:


"Članak 19.
(1) Fizičke osobe koje podnesu zahtjev za pohađanje obuke, polaganje stručnog ispita i dobivanje certifikata za poljoprivrednog savjetodavca obvezne su proći teorijsku i praktičnu obuku sukladno Programu teorijske i praktične obuke za certificiranje poljoprivrednih savjetodavaca, koji donosi federalni ministar za period od 5 godina, nakon čega stječu pravo polaganja stručnog ispita radi dobivanja certifikata za poljoprivrednog savjetodavca.
(2) Za poslove izrade programa iz stavka (1) ovoga članka federalni ministar imenuje povjerenstvo od predstavnika Federalnog ministarstva i predstavnika visokoškolskih ustanova i/ili stručnih upravnih organizacija u Federaciji registriranih za djelatnost obrazovanja u poljoprivredi.
(3) Certificirani savjetodavci u svrhu permanentnog stjecanja znanja prolaze obveznu obuku jednom u tri godine, sukladno Programu obvezne obuke poljoprivrednih savjetodavaca, koji donosi federalni ministar.
(4) Za poslove izrade programa iz stavka (3) ovoga članka, federalni ministar imenuje povjerenstvo od predstavnika Federalnog ministarstva i predstavnika visokoškolskih ustanova i/ili stručnih upravnih organizacija u Federaciji registriranih za djelatnost obrazovanja u poljoprivredi.
(5) Naknade troškova obuke iz st. (1) i (3) snose podnositelji zahtjeva, dok za službenike javnih savjetodavnih službi troškove snosi organ u kojem su ti službenici uposleni."


Članak 10.


Članak 20. mijenja se i glasi:


"Članak 20.
(1) Organizacija i provođenje Programa teorijske i praktične obuke za certificiranje poljoprivrednih savjetodavaca, polaganje stručnog ispita i izdavanje certifikata i organizacija i provođenje Programa obvezne obuke poljoprivrednih savjetodavaca je u nadležnosti Federalnog ministarstva.
(2) Poslove iz stavka (1) ovoga članka Federalno ministarstvo može povjeriti visokoškolskim ustanovama i/ili stručnim upravnim organizacijama u Federaciji registriranim za obrazovanje u poljoprivredi, a sukladno Zakonu o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 35/05).
(3) Obuka se organizira u vidu predavanja, obuke na daljinu putem interneta, praktične nastave, vježbi izrade poslovnih planova, izrade programa i projekata, vođenja poljoprivrednog knjigovodstva i sl., ovisno o oblasti za koju se savjetodavac specijalizira."


Članak 11.


Članak 22. mijenja se i glasi:


"Članak 22.
Inspekcijski nadzor
(1) Inspekcijski nadzor u provedbi ovoga Zakona vrši federalna poljoprivredna inspekcija organizirana u Federalnoj upravi za inspekcijske poslove i kantonalne poljoprivredne inspekcije organizirane u okviru kantonalnih organa za inspekcijske poslove.
(2) Inspekcijski nadzor se vrši sukladno Zakonu o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 35/05), zakonima o inspekcijama kantona i Zakonu o inspekcijama Federacije BiH ("Službene novine Federacije BiH", broj 73/14) (u daljnjem tekstu: Zakon o inspekcijama)."


Članak 12.


Članak 24. mijenja se i glasi:


"Članak 24.
(1) U provedbi inspekcijskog nadzora nad primjenom ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju njega federalni poljoprivredni inspektor ovlašten je:
a) nadzirati provedbu i primjenu ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju ovoga Zakona;
b) vršiti inspekcijski nadzor nad radom privatnih savjetodavnih službi i narediti zabranu vršenja poslova savjetodavne djelatnosti pravnim osobama koje nemaju dozvolu za rad (licencu) i koje nisu upisane u Registar službi, odnosno koje u radnom odnosu nemaju certificirane savjetodavce;
c) vršiti inspekcijski nadzor nad radom savjetodavaca u privatnim savjetodavnim službama i narediti zabranu vršenja poslova savjetodavne djelatnosti fizičkim osobama koje nemaju certifikat i nisu upisane u Registar savjetodavaca;
d) kontrolirati koriste li se namjenski sredstva za provedbu aktivnosti iz godišnjeg programa rada javne savjetodavne službe, koje se na temelju članka 13. Zakona financiraju iz Proračuna Federacije - Federalnog ministarstva;
e) nadzirati i ostale poslove propisane ovim Zakonom;
f) obavljati sve poslove i zadatke u nadležnosti kantonalne poljoprivredne inspekcije ukoliko ova i iz bilo kojega razloga ne izvršava poslove i zadatke utvrđene ovim Zakonom i propisima doneseni na temelju njega.
(2) Ukoliko utvrdi da je povrijeđen ovaj Zakon ili drugi propis donesen na temelju njega, federalni poljoprivredni inspektor ima pravo i obvezu:
a) rješenjem narediti otklanjanje utvrđenih nedostataka, odnosno nepravilnosti u određenom roku;
b) podnijeti nadležnom organu zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka;
c) poduzeti i druge mjere, odnosno obavljati druge radnje za koje je ovlašten Zakonom o inspekcijama.
(3) U provedbi inspekcijskog nadzora nad primjenom ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju njega kantonalni poljoprivredni inspektor je ovlašten:
a) vršiti inspekcijski nadzor nad radom upravnih organizacija - zavoda i agencija za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi vezano za poslove koji se odnose na savjetodavnu djelatnost;
b) vršiti inspekcijski nadzor nad radom savjetodavaca u kantonalnim savjetodavnim službama i narediti zabranu vršenja poslova osobama koje nemaju certifikat i nisu upisane u Registar savjetodavaca;
(4) Ukoliko utvrdi da je povrijeđen ovaj Zakon ili drugi propis donesen na temelju njega, kantonalni poljoprivredni inspektor ima pravo i obvezu:
a) rješenjem narediti otklanjanje utvrđenih nedostataka, odnosno nepravilnosti u određenom roku;
b) podnijeti nadležnom organu zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka;
c) poduzeti i druge mjere, odnosno obavljati druge radnje za koje je posebnim propisima ovlašten.
(5) Protiv rješenja kantonalnog poljoprivrednog inspektora iz stavka (4) točke a) ovoga članka može se uložiti žalba Federalnoj upravi za inspekcijske poslove u roku od osam dana od dana prijema rješenja.
(6) Protiv rješenja federalnog poljoprivrednog inspektora iz stavka (2) točke a) ovoga člana može se uložiti žalba Federalnom ministarstvu u roku od osam dana od dana prijema rješenja."


Članak 13.


Ovaj Zakon stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenim novinama Federacije BiH".

Predsjedatelj
Doma naroda
Parlamenta Federacije BiH
Tomislav Martinović, v. r.


Predsjedatelj
Zastupničkoga doma
Parlamenta Federacije BiH
Mirsad Zaimović, v. r.