12. ЗАКОН о измјенама и допунама Закона о пољопривредним савјетодавним службама

На основу члана IV.В.7. а)(IV) Устава Федерације Босне и Херцеговине, доносим


УКАЗ


О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ПОЉОПРИВРЕДНИМ САВЈЕТОДАВНИМ СЛУЖБАМА

Проглашава се Закон о измјенама и допунама Закона о пољопривредним савјетодавним службама, који је усвојио Парламент Федерације Босне и Херцеговине на сједници Представничког дома од 26.01.2021. године и на сједници Дома народа од 03.03.2022. године.

Број 01-02-1-155-01/22
28. марта 2022. године
Сарајево


Предсједник
Маринко Чавара, с. р.ЗАКОН
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ПОЉОПРИВРЕДНИМ САВЈЕТОДАВНИМ СЛУЖБАМА


Члан 1.


У Закону о пољопривредним савјетодавним службама ("Службене новине Федерације БиХ", број 66/13) у члану 4. у ставу (1) ријеч: "дугорочном" замјењује се ријечју: "средњорочном", а ријеч: "пет" замјењује се ријечју: "седам".


Члан 2.


У члану 6. у ставу (5) ријечи: "сваки у оквиру својих надлежности, осим пољопривредника који управља односним газдинством уз изузетак неправилности или кршења утврђених обављањем дјелатности" замјењују се ријечима: "уз изузетак неправилности и кршења прописа, утврђених у управљању пољопривредним газдинством".


Члан 3.


У члану 8. иза става (2) додају се нови ст. (3) и (4) који гласе:
"(3) Федерални министар доноси средњорочни програм рада јавне пољопривредне савјетодавне службе у Федерацији за период од три године, као и годишњи програм рада јавне пољопривредне савјетодавне службе у Федерацији.
(4) За послове израде програма из става (3) овог члана, федерални министар именује комисију од представника Федералног министарства пољопривреде и представника кантоналних пољопривредних савјетодавних служби на период од три године."


Члан 4.


У члану 9. у ставу (2) ријеч: "дугорочног" замјењује се ријечју: "средњорочног".


Члан 5.


У члану 13. иза става (1) додаје се нови став (2) који гласи:
"(2) Послови из става (1) овог члана биће утврђени средњорочним и детаљно разрађеним годишњим програмом рада jавне савјетодавне службе, на основу којих ће да буду планирана потребна финансијска средства."


Члан 6.


У члану 16. у ставу (1) ријечи: "имају регистровану приватну савјетодавну службу, облик привредног друштва или задруга за послове савјетодавне службе" замјењују се ријечима: "имају регистровано привредно друштво или задругу сa основном дјелатношћу савјетовања у подручју пољопривреде и допунским дјелатностима у складу сa одредбама овог Закона."
Став (3) се брише.


Члан 7.


У члану 17. у ставу (2) ријечи: "На основу рјешења из става 1. овог члана" замјењују се ријечима: "По добивању лиценце из члана 16. став (1) овог Закона."
У ставу (4) ријечи "објављује се у Службеним новинама Федерације БиХ" замјењују се ријечима "налази се на службеној wеb страници Федералног министарства".


Члан 8.


У члану 18. у ставу (4) ријечи: "објављује се у Службеним новинама Федерације БиХ" замјењују се ријечима: "налази се на службеној wеb страници Федералног министарства".
Став (5) мијења се и гласи:
"(5) Организовање и извођење обуке из члана 19. ст. (1) и (2) овог Закона, начин и услове полагања стручног испита из члана 15. става (2) овог Закона, висину накнаде, образац cертификата савјетодавца, услове које морају испуњавати високошколске установе и/или стручне управне организације којима се повјерава јавно овлашћење за обављање послова обуке, начин провјере њихове испуњености, провођења стручног испита и издавања cертификата за пољопривредног савјетодавца, те садржај и начин вођења Регистра савјетодаваца из члана 18. овог Закона прописаће федерални министар посебним прописом."


Члан 9.


Члан 19. мијења се и гласи:


"Члан 19.
(1) Физичка лица која поднeсу захтјев за похађање обуке, полагање стручног испита и добивање cертификата за пољопривредног савјетодавца обавезна су да прођу теоретску и практичну обуке у складу с Програмом теоретске и практичне обуке за cертификoвање пољопривредних савјетодаваца, који доноси федерални министар за период од 5 година, након чега стичу право полагања стручног испита ради добивања cертификата за пољопривредног савјетодавца.
(2) За послове израде програма из става (1) овог члана федерални министар именује комисију од представника Федералног министарства и представника високошколских установа и/или стручних управних организација у Федерацији регистрованих за дјелатност образовања у пољопривреди.
(3) Cертификoвaни савјетодавци у сврху перманентног стицања знања пролазе обавезну обуку jeднoм u три годинe, у складу са Програмом обавезне обуке пољопривредних савјетодаваца, који доноси федерални министар.
(4) За послове израде програма из става (3) овог члана федерални министар именује комисију од представника Федералног министарства и представника високошколских установа и/или стручних управних организација у Федерацији регистрованих за дјелатност образовања у пољопривреди.
(5) Накнаде трошкова обуке из ст. (1) и (3) сносе подносиоци захтјева, док за службенике јавних савјетодавних служби трошкове сноси орган у којем су ти службеници упослени."


Члан 10.


Члан 20. мијења се и гласи:


"Члан 20.
(1) Организација и провођење Програма теоретске и практичне обуке за cертификoвaње пољопривредних савјетодаваца, полагање стручног испита и издавање cертификата и организација и провођење Програма обавезне обуке пољопривредних савјетодаваца је у надлежности Федералног министарства.
(2) Послове из става (1) овог члана Федерално министарство може повјерити високошколским установама и/или стручним управним организацијама у Федерацији регистрованим за образовање у пољопривреди, а у складу са Законом о организацији органа управе у Федерацији Босне и Херцеговине ("Службене новине Федерације БиХ", број 35/05).
(3) Обука се организује у виду предавања, обуке на даљину путем интернета, практичне наставе, вјежби израде пословних планова, израде програма и пројеката, вођења пољопривредног књиговодства и сл., зависно од области за коју се савјетодавац специјализује."


Члан 11.


Члан 22. мијења се и гласи:


"Члан 22.
Инспекцијски надзор
(1) Инспекцијски надзор у проведби овог Закона врши федерална пољопривредна инспекција организована у Федералној управи за инспекцијске послове и кантоналне пољопривредне инспекције организоване у оквиру кантоналних органа за инспекцијске послове.
(2) Инспекцијски надзор се врши у складу са Законом о организацији органа управе у Федерацији Босне и Херцеговине ("Службене новине Федерације БиХ", број 35/05), законима о инспекцијама кантона и Закону о инспекцијама Федерације БиХ ("Службене новине Федерације БиХ", број 73/14) - (у даљем тексту: Закон о инспекцијама)."


Члан 12.


Члан 24. мијења се и гласи:


"Члан 24.
(1) У проведби инспекцијског надзора над примјеном овог Закона и прописа донесених на основу њега федерални пољопривредни инспектор овлаштен је да:
a) надзире проведбу и примјену овог Закона и прописа донесених на основу овог Закона;
б) врши инспекцијски надзор над радом приватних савјетодавних служби и наређује забрану вршења послова савјетодавне дјелатности правним лицима која немају дозволу за рад (лиценцу) и која нису уписана у Регистар служби, односно које у радном односу немају cертификoване савјетодавце;
ц) врши инспекцијски надзор над радом савјетодаваца у приватним савјетодавним службама и наређује забрану вршења послова савјетодавне дјелатности физичким лицима која немају cертификат и нису уписана у Регистар савјетодаваца;
д) контролише да ли се намјенски користе средства за проведбу активности из годишњег програма рада јавне савјетодавне службе, које се на основу члана 13. Закона финансирају из Буџета Федерације - Федералног министарства;
e) надзире и остале послове прописане овим Законом;
ф) обавља све послове и задатке у надлежности кантоналне пољопривредне инспекције уколико ова и из било којег разлога не извршава послове и задатке утврђене овим Законом и прописима донесени на основу њега.
(2) Уколико утврди да је повријеђен овај Закон или други пропис донесен на основу њега, фередални пољопривредни инспектор има право и обавезу да:
a) рјешењем нареди отклањање утврђених недостатака, односно неправилности у одређеном року;
б) поднесе надлежном органу захтјев за покретање прекршајног поступка;
ц) предузме и друге мјере, односно обавља друге радње за које је овлаштен Законoм о инспекцијама.
(3) У проведби инспекцијског надзора над примјеном овог Закона и прописа донесених на основу њега кантонални пољопривредни инспектор је овлаштен да:
a) врши инспекцијски надзор над радом управних организација - завода и агенција за пружање стручних услуга у пољопривреди везано за послове који се односе на савјетодавну дјелатност;
б) врши инспекцијски надзор над радом савјетодаваца у кантоналним савјетодавним службама и нареди забрану вршења послова лицима која немају cертификат и нису уписана у Регистар савјетодаваца;
(4) Уколико утврди да је повријеђен овај Закон или други пропис донесен на основу њега, кантонални пољопривредни инспектор има право и обавезу да:
a) рјешењем нареди отклањање утврђених недостатака, односно неправилности у одређеном року;
б) поднесе надлежном органу захтјев за покретање прекршајног поступка;
ц) предузме и друге мјере, односно обавља друге радње за које је посебним прописима овлаштен.
(5) Против рјешења кантоналног пољопривредног инспектора из стaвa (4) тaчкe a) oвoг члaнa може да се уложи жалба Федералној управи за инспекцијске послове у року од осам дана од дана пријема рјешења.
(6) Против рјешења федералног пољопривредног инспектора из стaвa (2) тaчкe a) oвoг члaнa може да се уложи жалба Федералном министарству у року од осам дана од дана пријема рјешења."


Члан 13.


Овај Закон ступа на снагу осмог дана од дана објаве у "Службеним новинама Федерације БиХ".

Предсједавајући
Дома народа
Парламента Федерације БиХ
Томислав Мартиновић, с. р.


Предсједавајући
Представничког дома
Парламента Федерације БиХ
Мирсад Заимовић, с. р.