10. ЗАКОН о измјенама и допунама Закона о пензијском и инвалидском осигурању

На основу члана IV.В.7. а)(IV) Устава Федерације Босне и Херцеговине, доносим


УКАЗ


О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ПЕНЗИЈСКОМ И ИНВАЛИДСКОМ ОСИГУРАЊУ

Проглашава се Закон о измјенама и допунама Закона о пензијском и инвалидском осигурању, који је усвојио Парламент Федерације Босне и Херцеговине на сједници Представничког дома од 21.12.2021. године и на сједници Дома народа од 25.02.2022. године.

Број 01-02-1-131-01/22
09. марта 2022. године
Сарајево


Предсједник
Маринко Чавара, с. р.
ЗАКОН
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ПЕНЗИЈСКОМ И ИНВАЛИДСКОМ ОСИГУРАЊУ


Члан 1.


У Закону о пензијском и инвалидском осигурању ("Службене новине Федерације БиХ", бр. 13/18 и 90/21), у члану 2. тачка к) на крају реченице иза ријечи "осигурања" додаје се зарез и ријечи: "као и посебним законом Босне и Херцеговине, а које има пребивалиште на територији Федерације Босне и Херцеговине (у даљњем тексту: Федерација).".


Члан 2.


У члану 7. став (2) ријечи: "Босне и Херцеговине (у даљњем тексту: Федерација)" бришу се.


Члан 3.


У члану 49. став (1) тачка б) на крају реченице тачка се замјењује зарезом.
Иза тачке б) додаје се нова тачка ц), која гласи:
"ц) повредом на раду, у смислу овог закона, сматра се и повреда лица из члана 36. овог закона, односно лица из члана 17. тачка х) овог закона, задобијена у припремама за одбрану, односно у одбрани БиХ у периоду од 18. септембра 1991. године до 23. децембра 1995. године.".


Члан 4.


У члану 69. тачка а) иза ријечи "супружник" додају се ријечи: "и ванбрачни партнер".
Иза става (1) додаје се нови став (2) који гласи:
"(2) Ванбрачни партнер из става (1) овог члана, сматра се лице које је као такво дефинисано Породичним законом Федерације Босне и Херцеговине, а које је свој статус утврдило у одговарајућем судском поступку.".


Члан 5.


У члану 79. став (1) иза ријечи: "процента пораста" и ријечи: "стопе раста", ријечи: "реалног бруто друштвеног производа" замјењују се ријечима "бруто домаћег производа".
У ставу (2) ријечи: "по закону", замјењују се ријечима: "у складу са ранијим прописима у висини од 2.174,48 КМ".


Члан 6.


У члану 80. став (2) мијења се и гласи:
"(2) Ванредно усклађивање пензија може се провести једном у текућој години ако је стопа раста реалног бруто домаћег производа у претходној години већа од 3% и ако нема акумулираног дефицита буџета Федерације, а највише до стопе раста реалног бруто домаћег производа у претходној години. Ова могућност не обухвата највише пензије све док најнижи износ пензије не достигне 1/5 (једну петину) износа највише пензије остварене по закону.".


Члан 7.


У члану 81. став (3) ријечи: "бруто друштвеног производа" замјењују се ријечима: "бруто домаћег производа".


Члан 8.


У члану 82. иза ријечи: "по међународним уговорима" додају се ријечи "и Споразумом о међусобним правима и обавезама у спровођењу пензијског и инвалидског осигурања ("Службене новине Федерације БиХ", број 24/00), закљученог између носилаца осигурања у ентитетима Босне и Херцеговине".
Иза става (1) додају се нови ст. (2) и (3), који гласе:
"(2) Изузетно, од става (1) овог члана, у случају да је збирни износ сразмјерних пензија остварених у складу са Споразумом из става (1) овог члана мањи од најнижег износа пензије из члана 81. овог закона, кориснику старосне, породичне, односно инвалидске пензије припада и разлика од збирног износа сразмјерних пензија до износа најниже пензије из члана 81. овог закона. Право на исплату разлике пензије до износа најниже пензије из члана 81. овог закона, корисник сразмјерне пензије остварује од момента подношења захтјева за остваривање овог права, а у складу са ставом (3) овог члана.
(3) Поступак и потребну документацију за остваривање права на разлику до износа најниже пензије из става (2) овог члана уредит ће носилац осигурања својим актом.".


Члан 9.


У члану 116. на крају реченице додаје се зарез и ријечи: "а најдуже до навршења 40 година стажа осигурања, односно 65 година живота.".
Иза става (1) додаје се нови став (2) који гласи:
"(2) Кориснику породичне пензије који у складу са овим законом стекне статус осигураника у обавезном осигурању, изузев осигураника из члана 12. тач. ц), д), е) и ф) овог закона, исплата пензије се обуставља за период трајања осигурања.".


Члан 10.


Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеним новинама Федерације БиХ".

Предсједавајући
Представничког дома
Парламента Федерације БиХ
Мирсад Заимовић, с. р.


Предсједавајући
Дома народа
Парламента Федерације БиХ
Томислав Мартиновић, с. р.