10. ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju

Temeljem članka IV.B.7. a)(IV) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, donosim


UKAZ


O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O MIROVINSKOM I INVALIDSKOM OSIGURANJU

Proglašava se Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju, koji je usvojio Parlament Federacije Bosne i Hercegovine na sjednici Zastupničkog doma od 21.12.2021. godine i na sjednici Doma naroda od 25.2.2022. godine.

Broj 01-02-1-131-01/22
09. ožujka 2022. godine
Sarajevo


Predsjednik
Marinko Čavara, v. r.
ZAKON
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O MIROVINSKOM I INVALIDSKOM OSIGURANJU


Članak 1.


U Zakonu o mirovinskom i invalidskom osiguranju ("Službene novine Federacije BiH", br. 13/18 i 90/21), u članku 2. točka k) na kraju rečenice iza riječi "osiguranja" dodaje se zarez i riječi: "kao i posebnim zakonom Bosne i Hercegovine, a koje ima prebivalište na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Federacija).".


Članak 2.


U članku 7. stavak (2) riječi: "Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Federacija)" brišu se.


Članak 3.


U članku 49. stavak (1) točka b) na kraju rečenice točka se zamjenjuje zarezom.
Iza točke b) dodaje se nova točka c), koja glasi:
"c) povredom na radu, u smislu ovog zakona, smatra se i povreda lica iz članka 36. ovog zakona, odnosno lica iz članka 17. točka h) ovog zakona, zadobijena u pripremama za obranu, odnosno u obrani BiH u periodu od 18. rujna 1991. godine do 23. prosinca 1995. godine.".


Članak 4.


U članku 69. točka a) iza riječi "supružnik" dodaju se riječi: "i izvanbračni partner".
Iza stavka (1) dodaje se novi stavak (2) koji glasi:
"(2) Izvanbračni partner iz stavka (1) ovog članka, smatra se lice koje je kao takvo definirano Obiteljskim zakonom Federacije Bosne i Hercegovine, a koje je svoj status utvrdilo u odgovarajućem sudskom postupku.".


Članak 5.


U članku 79. stavak (1) iza riječi: "procenta porasta" i riječi: "stope rasta", riječi: "realnog bruto društvenog proizvoda" zamjenjuju se riječima "bruto domaćeg proizvoda".
U stavku (2) riječi: "po zakonu", zamjenjuju se riječima: "sukladno sa ranijim propisima u visini od 2.174,48 KM".


Članak 6.


U članku 80. stavak (2) mijenja se i glasi:
"(2) Izvanredno usklađivanje mirovina može se sprovesti jednom u tekućoj godini ako je stopa rasta realnog bruto domaćeg proizvoda u prethodnoj godini veća od 3% i ako nema akumuliranog deficita proračuna Federacije, a najviše do stope rasta realnog bruto domaćeg proizvoda u prethodnoj godini. Ova mogućnost ne obuhvata najviše mirovine sve dok najniži iznos mirovine ne dostigne 1/5 (jednu petinu) iznosa najviše mirovine ostvarene po zakonu.".


Članak 7.


U članku 81. stavak (3) riječi: "bruto društvenog proizvoda" zamjenjuju se riječima: "bruto domaćeg proizvoda".


Članak 8.


U članku 82. iza riječi: "po međunarodnim ugovorima" dodaju se riječi: "i Sporazumom o međusobnim pravima i obavezama u sprovođenju mirovinskog i invalidskog osiguranja ("Službene novine Federacije BiH", broj 24/00), zaključenog između nositelja osiguranja u entitetima Bosne i Hercegovine".
Iza stavka (1) dodaju se novi st. (2) i (3), koji glase:
"(2) Izuzetno, od stavka (1) ovog članka, u slučaju da je zbirni iznos srazmjernih mirovina ostvarenih u skladu sa Sporazumom iz stavka (1) ovog članka manji od najnižeg iznosa mirovine iz članka 81. ovog zakona, korisniku starosne, obiteljske, odnosno invalidske mirovine pripada i razlika od zbirnog iznosa srazmjernih mirovina do iznosa najniže mirovine iz članka 81. ovog zakona. Pravo na isplatu razlike mirovine do iznosa najniže mirovine iz članka 81. ovog zakona, korisnik srazmjerne mirovine ostvaruje od momenta podnošenja zahtjeva za ostvarivanje ovog prava, a sukladno sa stavkom (3) ovog članka.
(3) Postupak i potrebnu dokumentaciju za ostvarivanje prava na razliku do iznosa najniže mirovine iz stavka (2) ovog članka uredit će nositelj osiguranja svojim aktom.".


Članak 9.


U članku 116. na kraju rečenice dodaje se zarez i riječi: "a najduže do navršenja 40 godina staža osiguranja, odnosno 65 godina života.".
Iza stavka (1) dodaje se novi stavak (2) koji glasi:
"(2) Korisniku obiteljske mirovine koji sukladno sa ovim zakonom stekne status osiguranika u obveznom osiguranju, izuzev osiguranika iz članka 12. toč. c), d), e) i f) ovog zakona, isplata mirovine se obustavlja za period trajanja osiguranja.".


Članak 10.


Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenim novinama Federacije BiH".

Predsjedatelj
Zastupničkoga doma
Parlamenta Federacije BiH
Mirsad Zaimović, v. r.


Predsjedatelj
Doma naroda
Parlamenta Federacije BiH
Tomislav Martinović, v. r.