Tajništvo

Tajnica Vlade FBiH: dr.sci. Edita Kalajdžić

Generalno tajništvo Vlade Federacije BiH

Hamdije Čemerlića 2, Sarajevo
Telefon: +387 33 556-615; 556- 616; 556-617
Fax: +387 33 667-269

Tajnica Vlade FBiH: dr.sci. Edita Kalajdžić

Biografija

Rođena 1.10.1974. godine u Višegradu.

Diplomirala na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu 2003. godine.
Stručni upravni ispit položila 2004. godine.
Pravosudni ispit položila 2006. godine.
Odvjetnički ispit položila 2016. godine.
Magistrirala na Građanskoj katedri Pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu 2015. godine.
Doktorirala na Građanskoj katedri Pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu 04.09.2023. godine i time stekla zvanje doktora pravnih znanosti.


Na poslovima namještenika bila zaposlena u Okružnom tajništvu za privredu Sarajevo od 1993. do 1995. godine, od 1995. do 1996. u Kabinetu guvernera Kantona Sarajevo, a od 1997. do 2003. godine u Kabinetu Premijera Federacije BiH.

Nakon završetka studija u periodu od 2003. do 2009. godine obavljala poslove stručnog saradnika za pravna pitanja u Uredu Premijera, višeg stručnog saradnika za pravna pitanja, stručnog savjetnika za koordinaciju politika, a zatim poslove šefa Odsjeka za koordinaciju politika i institucionalnu saradnju u Generalnom sekretarijatu Vlade FBiH.

Od travnja 2009. do listopada 2011. godine obavljala poslove pomoćnika tajnika Vlade Federacije BiH, te istovremeno obavljala i poslove v.d. upravitelja Ureda premijera FBiH.

U listopadu 2011. godine imenovana za v.d. tajnika, a u siječnju 2012. godine za tajnika Vlade FBiH.

Udata, majka jednog djeteta.


Tajništvo Vlade Federacije BiH

Djelokrug:

Generalni sekretarijat vrši stručne poslove za potrebe Vlade Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Vlada), radnih tijela Vlade, premijera/predsjednika Vlade (u daljem tekstu: premijer), zamjenika premijera i članova Vlade, koji se odnose na:

- organizaciju sjednica Vlade i radnih tijela Vlade;

- pripremanje materijala na zahtjev Vlade, premijera i zamjenika premijera;

- osiguravanje dokumentacionih materijala i podataka od značaja za rad Vlade, premijera, zamjenika premijera i članova Vlade;

- uspostavljanje saradnje i koordinacije rada između institucija Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Federacije) i nadležnih odjela Vlade Brčko Distrikta i drugih institucija Brčko Distrikta;

- poslove upravljanja informacionim sistemom Generalnog sekretarijata Vlade Federacije Bosne i Hercegovine;

- neposredno prevođenje i osiguravanje prevođenja pisanih tekstova na strane i sa stranih jezika za potrebe premijera, zamjenika premijera i Generalnog sekretarijata;

- stručne poslove u vezi sa objavljivanjem propisa i drugih akata u „Službenim novinama Federacije BiH";

- lektoriranje propisa i drugih akata za potrebe premijera, zamjenika premijera i Generalnog sekretarijata;

- poslove koordinacije korporativnog nadzora, odnosno korporativnog upravljanja nad privrednim društvima sa učešćem državnog kapitala Federacije, kao i uspostavljanja centralizovanog prikupljanja i obrade informacija o društvima sa učešćem državnog kapitala za potrebe Vlade;

- administrativno-tehničke i operativno-tehničke poslove, ukoliko vršenje tih poslova nije organizovano na drugi način i

- druge poslove koje utvrdi Vlada

Poslovi i zadaci iz nadležnosti Generalnog sekretarijata Vlade Federacije Bosne i Hercegovine vrše se u okviru osnovnih i unutrašnjih organizacionih jedinica i samostalnih izvršioca.

U sastavu Generalnog sekretarijata Vlade Federacije Bosne i Hercegovine su:

Ured premijera Federacije Bosne i Hercegovine je posebna organizaciona jedinica Generalnog sekretarijata Vlade Federacije Bosne i Hercegovine koja vrši stručne i druge poslove u vezi sa ostvarivanjem funkcije premijera Federacije Bosne i Hercegovine.

Direktor Ureda premijera Federacije Bosne i Hercegovine rukovodi radom Ureda premijera Federacije Bosne i Hercegovine.

  • Direktor Ureda premijera Federacije Bosne i Hercegovine

Arijana Huseinović Ajanović

Telefon: 033/650-457

Generalnim sekretarijatom Vlade Federacije Bosne i Hercegovine rukovodi sekretar Vlade Federacije Bosne i Hercegovine koji ima više pomoćnika osnovnih organizacionih jedinica:

  • Pomoćnik sekretara Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u Sektoru za pripremu sjednica Vlade i radnih tijela Vlade, zaključke Vlade i institucionalnu saradnju

·  Pomoćnik sekretara Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u Sektoru za koordinaciju politika i poslova detaširanih ureda Generalnog sekretarijata Vlade Federacije Bosne i Hercegovine:

Dijana Smailagić

Telefon: 033/667-271

  • Pomoćnik sekretara Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u Sektoru za pravne i opće poslove:

Olja Lovrinović

Telefon: 033/204-491

  • Pomoćnik sekretara Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u Sektoru za materijalno-finansijske poslove:

Alma Bunar

Telefon: 033/204-006

  • Pomoćnik sekretara Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u Sektoru za informatiku:

         Mensura Hasifić Beglerović

          Telefon: 033/212-875


Adresa elektronske pošte za primanje akata: pisarnica@fbihvlada.gov.ba