Tajništvo

Tajnica Vlade FBiH: mr.sci. Edita Kalajdžić

Glavno tajništvo Vlade Federacije BiH

Hamdije Čemerlića 2,
Sarajevo
Telefon: + 387 33 556-615; 556- 616; 556- 617
Fax: + 387 33 667 269

sekretar@fbihvlada.gov.ba

Tajnica Vlade FBiH: mr.sci. Edita Kalajdžić

Rođena 1.10.1974. godine

Diplomirala na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu 2003. godine,
Stručni upravni ispit položila 2004. godine,
Pravosudni ispit položila 2006. godine,
Odvjetnički ispit položila 2016. godine.
Magistrirala na Građanskoj katedri Pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu 2015. godine, a akademske 2016/2017. godine upisala doktorski studij na Građanskoj katedri Pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

Na poslovima namještenika bila zaposlena u Okružnom tajništvu za privredu Sarajevo od 1993. do 1995.godine, od 1995-1996. u Kabinetu guvernera Kantona Sarajevo, a od 1997. do 2003.godine u Kabinetu Premijera Federacije BiH.

Nakon završetka studija u periodu od 2003.-2009. godine obavljala poslove stručnog saradnika za pravna pitanja u Uredu Premijera, višeg stručnog saradnika za pravna pitanja, stručnog savjetnika za koordinaciju politika, a zatim poslove šefa Odsjeka za koordinaciju politika i institucionalnu saradnju u Generalnom sekretarijatu Vlade FBiH.

Od travnja 2009. do sječnja 2012. godine obavljala poslove pomoćnika tajnika Vlade Federacije BiH, te istovremeno obavljala i poslove v.d. upravitelja Ureda premijera FBiH.

U listopadu 2011.godine imenovana za v.d. tajnika, a u sječnju 2012. godine za tajnika Vlade FBiH.

Udata, majka jednog djeteta.

Tajništvo Vlade Federacije BiH

Djelokrug:

Generalno tajništvo vrši stručne poslove za potrebe Vlade Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Vlada), radnih tijela Vlade, Premijera / Predsjednika Vlade Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Premijer), dopremijera i članova Vlade, koji se odnose na:

 • organizaciju sjednica Vlade i radnih tijela Vlade;
 • pripremanje materijala na zahtjev Vlade, Premijera i zamjenike dopremijera;
 • koordinaciju pripreme prijedloga, usvajanje i nadzor nad implementacijom programa rada Vlade za mandatni period i godišnjih operativnih planova radaVlade;
 • praćenje izvršavanja programa rada Vlade i obveza Vlade po zaključcima Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Parlament Federacije);
 • koordinaciju izrade izvješća i analiza koje se odnose na implementaciju aktivnosti u svezi  izvršavanja programa rada Vlade;
 • izradu i praćenje izvršavanja zaključaka Vlade;
 • izradu i praćenje izvršavanja rješenja i drugih akata u svezi sa radom radnih tijela Vlade, kao i kadrovskim poslovirna iz nadležnosti Vlade (imenovanja, postavljenja, razrješenja i drugi poslovi iz nadležnosti Vlade);
 • osiguravanje stručnih i organizacijskih temelja za uvođenje metodologije analize utjecaja propisa
 • koordiniranje suradnje federalnih ministarstava i drugih federalnih organa uprave i federalnih upravnih organizacija, kao i organizacija koje vrše javne ovlasti sa poslovnom zajednicom i civilnim društvom, radi provedbe procedura analize utjecaja propisa;
 • uspostavljanje i vođenje elektronskog registra administrativnih postupaka u Federaciji Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Elektronski registar);
 • koordiniranje suradnje Vlade sa organizacijama civilnog društva;
 • osiguravanje dokumentacijskih materijala i podataka od značaja za rad Vlade, premijera, dopremijera i članova Vlade;
 • uspostavljanje suradnje i koordiniranja rada između institucija Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Federacija) i nadležnih odjela Vlade Brčko Distrikta i drugih institucija Brčko Distrikta;
  1. praćenje realiziranja projekata koji se odnose na informacijski sustav Vlade; koordiniranje i pomaganje razvoja e-Uprave u federalnim organima uprave, a posebno: izgradnju, razvijanje, održavanje i nadziranje infrastrukture interoperabilnosti, poput: biblioteka dokumenata interoperabilnosti, repozitorija poslovnih procesa, metarječnika i rječnika podataka, biblioteke XML (Exstensible Markup Language - prošireni označeni jezik), shema dokumenata, servisne sabirnice javne uprave, PKI infrastrukture (Public Key Infrastructure - infrastruktura javnih ključeva), kataloga javnih registara i elektroničkih usluga, portala dobrih e-praksi;
  2. pružanje tehničke, stručne i administrativne potpore Koordinaciji za interoperabilnost i mjerenje uspješnosti primjene interoperabilnosti;
  3. izradu godišnjih operativnih planova za provedbu dugoročnih provedbenih planova interoperabilnosti;
  4. objavljivanje relevantnih standarda, preporuka i arhitektura sukladno važećim pravnim propisima
  5. pružanje stručne potpore institucijama u pripremi projekata, izradi pravilnika, pripremi tenderske dokumentacije i dizajnu rješenja, uz korištenje standarda i preporuka Okvira interoperabilnosti;
  6. implementaciju projekata razvoja i primjene tipskih sporazuma i protokola za interoperabilnost;
  7. sudjelovanje u održavanju Okvira interoperabilnosti;
  8. analizu, standardizaciju i unapređenje informacija i usluga koje pružaju federalni organi putem web-a;
  9. promoviranje i uvođenje softvera utemeljenog na otvorenom kodu;
  10. stručnu potporu za održavanje Okvira interoperabilnosti i vlastitih specifičnosti (procesne, semantičke, tehničke) za institucije Vlade, praćenje razvoja elektronskih usluga, elektronskih javnih registara i primjene interoperabilnosti;
  11. praćenje primjene Vodilja i standarda za arhitekturu sustava i razvoj aplikacija u organima i institucijama Federacije prilikom izgradnje novih ili nadogradnje postojećih informacijskih sustava, te prigodom uspostave novih elektronskih usluga i elektronske razmjene podataka i prigodom izgradnje novih ili nadogradnje postojećih elektronskih javnih registara i pripadajuće elektronske razmjene podataka;
  12. objavljivanje najbolje prakse na odgovarajućem portalu (mjerenje uspješnosti primjene elektronskih javnih usluga);
  13. primjenjivanje "benchmarking" metode, odnosno modela, te preporučivanje korištenja modela Statističke kancelarije Europske unije, (Statistical Office of the European Communities - EUROSTAT), odnosno modela drugih općih uprava Europskog povjerenstva (Directorate General - DG);
  14. predlaganje i koordiniranje izrade i uvođenja informatičkih projekata koji uključuju više organa;
 • informatičku potporu u korištenju zajedničkih informatičkih projekata
 • priprema i provedba ugovora iz oblasti informatike;
 • informatičku potporu korisnicima informaciijskog sustava Vlade;
 • izradu video prezentacija i tehnička potpora prezentacijama;
 • neposredno prevođenje i osiguravanje prevođenja pisanih tekstova na strane i sa stranih jezika;
 • stručne poslove u svezi sa objavljivanjem propisa i drugih akata u "Službenim novinama Federacije BiH";
 • lektoriranje propisa i drugih akata za potrebe premijera, dopremijera i Generalnog tajništva
 • administrativno-tehničke i operativno-tehničke poslove, ukoliko vršenje tih poslova nije organizirano na drugi način, i
 • druge poslove koje utvrdi Vlada.

Poslovi i zadaci iz nadležnosti Generalnog tajništva Vlade Federacije Bosne i Hercegovine vrše se u okviru osnovnih i unutarnjih organizacionih jedinica i samostalnih izvršioca.

U sastavu Generalnog tajništva Vlade Federacije Bosne i Hercegovine su:

Ured premijera Federacije Bosne i Hercegovine je posebna organizaciona jedinica Generalnog tajništva Vlade Federacije Bosne i Hercegovine koja vrši stručne i druge poslove u  svezi sa ostvarivanjem funkcije premijera Federacije Bosne i Hercegovine.

Ravnatelj Ureda premijera Federacije Bosne i Hercegovine rukovodi radom Ureda premijera Federacije Bosne i Hercegovine.

  • Ravnatelj Ureda premijera Federacije Bosne i Hercegovine:


   Telefon:
 033/650-457

Generalnim tajništvom Vlade Federacije Bosne i Hercegovine rukovodi tajnik Vlade Federacije Bosne i Hercegovine koji ima više pomoćnika osnovnih organizacionih jedinica:

 • Pomoćnik tajnika Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u Sektoru za pripremu sjednica Vlade i radnih tijela Vlade, zaključaka Vlade i institucionalnu suradnju

  Pomoćnik tajnika Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u Sektoru za koordinaciju politika 


  Telefon: 033/ 656-679

 • Pomoćnik tajnika Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u Sektoru za koordinaciju poslova detaširanih ureda Generalnog tajništva 

  Dijana Smailagić
  Telefon: 033/ 556-726


 • Pomoćnik tajnika Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u Sektoru za pravne i opće poslove: 

  Azra Alkalaj
  Telefon: 033/ 212–405


 • Pomoćnik tajnika Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u Sektoru za materijalno-financijsko poslovanje:

  Danica Gogalić
  Telefon: 033/ 204-006 


 • Pomoćnik tajnika Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u Sektoru za informatiku: 

  Hasmir Selimović
  Telefon: 033/ 212-875 

Sekretarka Vlade FBiH: mr.sci. Edita Kalajdžić

Generalno tajništvo Vlade Federacije BiH

Hamdije Čemerlića 2, Sarajevo
Telefon: + 387 33 556-615; 556- 616; 556- 617
Fax: + 387 33 667 269

Biografija

Rođena 1.10.1974. godine

Diplomirala na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu 2003. godine,
Stručni upravni ispit položila 2004. godine,
Pravosudni ispit položila 2006. godine,
Odvjetnički ispit položila 2016. godine.
Magistrirala na Građanskoj katedri Pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu 2015. godine, a akademske 2016/2017. godine upisala doktorski studij na Građanskoj katedri Pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

Na poslovima namještenika bila zaposlena u Okružnom tajništvu za privredu Sarajevo od 1993. do 1995.godine, od 1995-1996. u Kabinetu guvernera Kantona Sarajevo, a od 1997. do 2003.godine u Kabinetu Premijera Federacije BiH.

Nakon završetka studija u periodu od 2003.-2009. godine obavljala poslove stručnog saradnika za pravna pitanja u Uredu Premijera, višeg stručnog saradnika za pravna pitanja, stručnog savjetnika za koordinaciju politika, a zatim poslove šefa Odsjeka za koordinaciju politika i institucionalnu saradnju u Generalnom sekretarijatu Vlade FBiH.

Od travnja 2009. do sječnja 2012. godine obavljala poslove pomoćnika tajnika Vlade Federacije BiH, te istovremeno obavljala i poslove v.d. upravitelja Ureda premijera FBiH.

U listopadu 2011.godine imenovana za v.d. tajnika, a u sječnju 2012. godine za tajnika Vlade FBiH.

Udata, majka jednog djeteta.


Generalno tajništvo Vlade Federacije Bosne i Hercegovine

Djelokrug:

Generalno tajništvo vrši stručne poslove za potrebe Vlade Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Vlada), radnih tijela Vlade, Premijera / Predsjednika Vlade Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Premijer), dopremijera i članova Vlade, koji se odnose na:

 • organizaciju sjednica Vlade i radnih tijela Vlade;
 • pripremanje materijala na zahtjev Vlade, Premijera i zamjenike dopremijera;
 • koordinaciju pripreme prijedloga, usvajanje i nadzor nad implementacijom programa rada Vlade za mandatni period i godišnjih operativnih planova radaVlade;
 • praćenje izvršavanja programa rada Vlade i obveza Vlade po zaključcima Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Parlament Federacije);
 • koordinaciju izrade izvješća i analiza koje se odnose na implementaciju aktivnosti u svezi  izvršavanja programa rada Vlade;
 • izradu i praćenje izvršavanja zaključaka Vlade;
 • izradu i praćenje izvršavanja rješenja i drugih akata u svezi sa radom radnih tijela Vlade, kao i kadrovskim poslovirna iz nadležnosti Vlade (imenovanja, postavljenja, razrješenja i drugi poslovi iz nadležnosti Vlade);
 • osiguravanje stručnih i organizacijskih temelja za uvođenje metodologije analize utjecaja propisa
 • koordiniranje suradnje federalnih ministarstava i drugih federalnih organa uprave i federalnih upravnih organizacija, kao i organizacija koje vrše javne ovlasti sa poslovnom zajednicom i civilnim društvom, radi provedbe procedura analize utjecaja propisa;
 • uspostavljanje i vođenje elektronskog registra administrativnih postupaka u Federaciji Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Elektronski registar);
 • koordiniranje suradnje Vlade sa organizacijama civilnog društva;
 • osiguravanje dokumentacijskih materijala i podataka od značaja za rad Vlade, premijera, dopremijera i članova Vlade;
 • uspostavljanje suradnje i koordiniranja rada između institucija Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Federacija) i nadležnih odjela Vlade Brčko Distrikta i drugih institucija Brčko Distrikta;
  1. praćenje realiziranja projekata koji se odnose na informacijski sustav Vlade; koordiniranje i pomaganje razvoja e-Uprave u federalnim organima uprave, a posebno: izgradnju, razvijanje, održavanje i nadziranje infrastrukture interoperabilnosti, poput: biblioteka dokumenata interoperabilnosti, repozitorija poslovnih procesa, metarječnika i rječnika podataka, biblioteke XML (Exstensible Markup Language - prošireni označeni jezik), shema dokumenata, servisne sabirnice javne uprave, PKI infrastrukture (Public Key Infrastructure - infrastruktura javnih ključeva), kataloga javnih registara i elektroničkih usluga, portala dobrih e-praksi;
  2. pružanje tehničke, stručne i administrativne potpore Koordinaciji za interoperabilnost i mjerenje uspješnosti primjene interoperabilnosti;
  3. izradu godišnjih operativnih planova za provedbu dugoročnih provedbenih planova interoperabilnosti;
  4. objavljivanje relevantnih standarda, preporuka i arhitektura sukladno važećim pravnim propisima
  5. pružanje stručne potpore institucijama u pripremi projekata, izradi pravilnika, pripremi tenderske dokumentacije i dizajnu rješenja, uz korištenje standarda i preporuka Okvira interoperabilnosti;
  6. implementaciju projekata razvoja i primjene tipskih sporazuma i protokola za interoperabilnost;
  7. sudjelovanje u održavanju Okvira interoperabilnosti;
  8. analizu, standardizaciju i unapređenje informacija i usluga koje pružaju federalni organi putem web-a;
  9. promoviranje i uvođenje softvera utemeljenog na otvorenom kodu;
  10. stručnu potporu za održavanje Okvira interoperabilnosti i vlastitih specifičnosti (procesne, semantičke, tehničke) za institucije Vlade, praćenje razvoja elektronskih usluga, elektronskih javnih registara i primjene interoperabilnosti;
  11. praćenje primjene Vodilja i standarda za arhitekturu sustava i razvoj aplikacija u organima i institucijama Federacije prilikom izgradnje novih ili nadogradnje postojećih informacijskih sustava, te prigodom uspostave novih elektronskih usluga i elektronske razmjene podataka i prigodom izgradnje novih ili nadogradnje postojećih elektronskih javnih registara i pripadajuće elektronske razmjene podataka;
  12. objavljivanje najbolje prakse na odgovarajućem portalu (mjerenje uspješnosti primjene elektronskih javnih usluga);
  13. primjenjivanje "benchmarking" metode, odnosno modela, te preporučivanje korištenja modela Statističke kancelarije Europske unije, (Statistical Office of the European Communities - EUROSTAT), odnosno modela drugih općih uprava Europskog povjerenstva (Directorate General - DG);
  14. predlaganje i koordiniranje izrade i uvođenja informatičkih projekata koji uključuju više organa;
 • informatičku potporu u korištenju zajedničkih informatičkih projekata
 • priprema i provedba ugovora iz oblasti informatike;
 • informatičku potporu korisnicima informaciijskog sustava Vlade;
 • izradu video prezentacija i tehnička potpora prezentacijama;
 • neposredno prevođenje i osiguravanje prevođenja pisanih tekstova na strane i sa stranih jezika;
 • stručne poslove u svezi sa objavljivanjem propisa i drugih akata u "Službenim novinama Federacije BiH";
 • lektoriranje propisa i drugih akata za potrebe premijera, dopremijera i Generalnog tajništva
 • administrativno-tehničke i operativno-tehničke poslove, ukoliko vršenje tih poslova nije organizirano na drugi način, i
 • druge poslove koje utvrdi Vlada.

Poslovi i zadaci iz nadležnosti Generalnog tajništva Vlade Federacije Bosne i Hercegovine vrše se u okviru osnovnih i unutarnjih organizacionih jedinica i samostalnih izvršioca.

U sastavu Generalnog tajništva Vlade Federacije Bosne i Hercegovine su:

Ured premijera Federacije Bosne i Hercegovine je posebna organizaciona jedinica Generalnog tajništva Vlade Federacije Bosne i Hercegovine koja vrši stručne i druge poslove u  svezi sa ostvarivanjem funkcije premijera Federacije Bosne i Hercegovine.

Ravnatelj Ureda premijera Federacije Bosne i Hercegovine rukovodi radom Ureda premijera Federacije Bosne i Hercegovine.

  • Ravnatelj Ureda premijera Federacije Bosne i Hercegovine: 

Telefon:

 033/650-457

Generalnim tajništvom Vlade Federacije Bosne i Hercegovine rukovodi tajnik Vlade Federacije Bosne i Hercegovine koji ima više pomoćnika osnovnih organizacionih jedinica:

 • Pomoćnik tajnika Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u Sektoru za pripremu sjednica Vlade i radnih tijela Vlade, zaključaka Vlade i institucionalnu suradnju

  Pomoćnik tajnika Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u Sektoru za koordinaciju politika 


  Telefon: 033/ 656-679

 • Pomoćnik tajnika Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u Sektoru za koordinaciju poslova detaširanih ureda Generalnog tajništva 

  Dijana Smailagić
  Telefon: 033/ 556-726


 • Pomoćnik tajnika Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u Sektoru za pravne i opće poslove: 

  Azra Alkalaj
  Telefon: 033/ 212–405


 • Pomoćnik tajnika Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u Sektoru za materijalno-financijsko poslovanje:

  Danica Gogalić
  Telefon: 033/ 204-006 


 • Pomoćnik tajnika Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u Sektoru za informatiku: 

  Hasmir Selimović
  Telefon: 033/ 212-875