Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – nabavka tečnih goriva za službena motorna vozila za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade FBiH, broj: 05-02-80-27/2022-9

  • 08.07.2022.