Ministarstvo trgovine

Ministar: Zlatan Vujanović

Ministarstvo trgovine

Ante Starčevića bb, Mostar
Tel: +387 36 310-148
Fax: +387 36 318-684
web site: www.fmt.gov.ba

Ministar: Zlatan Vujanović

Biografija

Rođen 6. 5.1965 . godine u Travniku, gdje je završio osnovnu školu i Opštu gimnaziju.

Na Vojnotehničkom fakultetu u Zagrebu 1989. godine diplomirao elektroniku - smjer telekomunikacije i stekao zvanje diplomiranog inžinjera elektronike. 

Nakon studija od 1989. do 1994. godine radio kao glavni metrolog za elektronske instrumente u Mjernom laboratoriju Tehničko-remontnog zavoda u Travniku. 

Na Vojnotehničkom fakultetu u Zagrebu u periodu 1990.-1992. pohadžao i u potpunosti odslušao postdiplomski studij iz oblasti "Elektronička mjerenja i mjerna instrumentacija“. 

U periodu 1994. - 2013. radio je u vodećim međunarodnim institucijama u BiH - UN, SFOR, UNHCR, USAID, NATO i EUFOR na menadžerskim i administrativno-organizacionim poslovima, pri čemu je stekao respektabilno profesionalno i menadžersko iskustvo. 

Tokom angažmana u UNHCR-u i USAID-u uspješno vodio višemilionske humanitarne projekte:
- 1999. - 2002. u UNHCR - projekt sveobuhvatne humanitarne podrške povratku manjinskih populacija i socijalnom zbrinjavanju Roma u Srednjobosanskom kantonu,
- 2002. - 2005. u USAID - projekt informatizacije, razvoja i institucionalnog jačanja nevladinog sektora u manjim gradovima i ruralnim naseljima u Bosni i Hercegovini. 

Od 2013. godine konsultant je u nevladinom sektoru. 

Aktivno govori engleski jezik. 


Organizacijska struktura

Ministar
Zlatan Vujanović
Telefon: +387 36 312-191
Fax: +387 36 318-684

Kabinet ministra
Telefon: +387 36 312-191
Fax: +387 36 318-684
E-mail: 
kabinet@fmt.gov.ba

Sekretar ministarstva
Sanjin Dugalić, dipl.iur.
Telefon: +387 36 326-342
Fax: +387 36 318-684
E-mail: 
sanjin.dugalic@fmt.gov.ba

Sektor za vanjsku trgovinu
Pomoćnik ministra za vanjsku trgovinu
Dijana Čampara, dipl.iur.
Telefon: +387 36 318-685
Fax: +387 36 318-684
E-mail: 
dijana.campara@fmt.gov.ba

Sektor za unutrašnju trgovinu i zaštitu potrošača
Pomoćnik ministra za unutrašnju trgovinu i zaštitu potrošača
Amra Vučijak, dipl.iur.
Telefon: +387 36 356-443
Fax: +387 36 318-684
E-mail: 
amra.vucijak@fmt.gov.ba

Odsjek za unutrašnju trgovinu
Šef Odsjeka
Arnela Zelenika, dipl.oec.
Telefon: +387 36 356-442
Fax: +387 36 318-684
E-mail: 
arnela.zelenika@fmt.gov.ba

Odsjek za zaštitu potrošača
Šef Odsjeka
Malina Miljko, dipl.oec.
Telefon: +387 36 356-443
Fax: +387 36 318-684
E-mail: 
malina.miljko@fmt.gov.ba

Sektor za cijene i analizu tržišta
Pomoćnik ministra za cijene i analizu tržišta
Merima Maslo, dipl.oec.
Telefon: +387 36 356-445
Fax: +387 36 318-684
E-mail: 
merima.maslo@fmt.gov.ba

Odsjek za cijene
Tel/fax: +387 36 327-936; (prijava - OPC obrasci)
Šef Odsjeka
Aida Milavić, dipl.oec.
E-mail: 
aida.milavic@fmt.gov.ba

Odsjek za analizu tržišta
Tel/fax: +387 36 312-631; (prijava - OPC obrasci)
              +387 36 312-622; (XML obrasci)
Fax: +387 36 318-684
E-mail: 
podrska@fmt.gov.ba

Služba za finansijske poslove
Načelnica Službe
Snježana Planinić, dipl.oec.
Telefon: +387 36 310-148
Fax: +387 36 318-684
E-mail: 
snjezana.planinic@fmt.gov.ba

Služba za pravne i opće poslove
Načelnica Službe
Lidija Šimić, dipl.iur.
Telefon: +387 36 310-148
Fax: +387 36 318-684
E-mail: 
lidija.simic@fmt.gov.ba


 

Djelokrug

Federalno ministarstvo trgovine, u skladu sa zakonom, obavlja upravne, stručne i druge poslove iz nadležnosti Federacije Bosne i Hercegovine, koji se odnose na: trgovinu, funkcionisanje jedinstvenog tržišta, uticaj privrednog sistema i ekonomske politike na tržište roba i usluga; odnose ponude i potražnje, cijene roba i usluga; zaštitu potrošača.

Unutrašnja organizacija

Za izvršavanje poslova i zadataka iz nadležnosti Ministarstva obrazuju se osnovne organizacijske jedinice i to:

 • Kabinet ministra
 • Sektor za vanjsku trgovinu
 • Sektor za unutrašnju trgovinu i zaštitu potrošača
  - Odsjek za unutrašnju trgovinu
  - Odsjek za zaštitu potrošača
 • Sektor za cijene i analizu tržišta
  - Odsjek za cijene
  - Odsjek za analizu tržišta
 • Služba za finansijske poslove
 • Služba za pravne i opće poslove

 

 

Osnovni dokumenti koji regulišu rad:

 • Zakon o federalnim ministarstvima i drugim tijelima federalne uprave
  ("Službene novine Federacije BiH" br. 19/03, 38/05, 2/06, 8/06, 61/06)
 • Zakon o unutrašnjoj trgovini ("Službene novine Federacije BiH", br. 40/10 i 79/17)
 • Zakon o politici stranih ulaganja u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH", br. 17/98, 13/03, 48/10 i 22/19)
 • Zakon o stranim ulaganjima ("Službene novine Federacije BiH", br. 61/01, 50/03 i 77/15)
 • Zakon o posebnim uslovima za obavljanje poslova međunarodne špedicije u vezi carinjenja robe ("Službene novine Federacije BiH", br. 46/00 i 37/01)
 • Zakon o vanjskotrgovinskoj politici Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 79/98 i 35/04)
 • Zakon o vanjskotrgovinskom poslovanju ("Službene novine Federacije BiH", broj 2/95)
 • Zakon o slobodnim zonama ("Službene novine F BiH", broj 2/95; 37/04 i 43/04)
 • Zakon o registraciji poslovnih subjekata u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 27/05, 68/05, 43/09 i 63/14)
 • Zakon o kontroli cijena ("Službene novine Federacije BiH", br. 2/95 i 70/08)
 • Zakon o posredovanju u prometu nekretnina ("Službene novine Federacije BiH", broj 75/21)