Ministarstvo prostornog uređenja

Ministar: Željko Nedić

Ministarstvo prostornog uređenja

Hamdije Čemerlića 2, Sarajevo
Tel: +387 33 726-500
Fax: +387 33 652-743
web site: www.fmpu.gov.ba

Pošalji mail na info@fmpu.gov.ba

Ministar: Željko Nedić

Biografija

Rođen 2.6.1964. godine u Tolisi, BiH.

Osnovno školu pohađao u SR Njemačkoj i Tolisi. U Orašju završio gimnaziju.

U ožujku 1989. godine diplomirao na višoj arhitektonskoj školi u Zagrebu i stekao zvanje inženjera arhitekture. Krajem 2004. godine diplomirao na Fakultetu za uslužni biznis u Novom Sadu i stekao zvanje diplomirani ekonomist.

U jesen 1989. godine se zaposlio u građevinskoj firmi Burim u Orašju kao inženjer u operativi. Tijekom 1990. i 1991. godine bio uposlen u Općinskom vodoprivrednom fondu općine Orašje, na mjestu v.d. direktora.

Sudionik je Domovinskog rata od proljeća 1992.- 1995. godine, kao pripadnik 106. brigade HVO-a, Orašje.

Po završetku rata zaposlio se u općini Orašje u Komisiji za obnovu i razvitak.

Od 1997. do 2005. godine bio predstojnik Odjela graditeljstva, obnove i prostornog uređenja, Općine Orašje.

Od 2005. do 2019. godine na poziciji pomoćnika Općinskog načelnika u Odjelu prostornog uređenja i imovinsko-pravnih poslova Općine Orašje.

Od 2019. godine do proljeća 2023. godine obnašao dužnost ministra unutarnjih poslova Posavskog kantona.

Aktivno govori njemački jezik.

Oženjen, otac troje djece.


Organizacijska struktura

Ministar
Željko Nedić
Tel: +387 33 726 500
Fax: +387 33 652 743

Sekretar ministarstva
Josip Nikolić
Tel: +387 33 726 502
Fax: +387 33 652 743

Sektor za prostorno planiranje
Pomoćnik ministra
Hanka Mušinbegović
Telefon: + 387 33 652 770

Sektor za upotrebu zemljišta na federalnom nivou
Pomoćnik ministra
Ljuba Tadić
Telefon: + 387 33 652 753 

Pomoćnik ministra za zaštitu nacionalnih spomenika i energetsku efikasnost u zgradarstvu
Pomoćnik ministra
Zdravko Buljeta 
Telefon: + 387 33 652 756

Sektor za pravne, opće, finansijske i zajedničke poslove
Pomoćnik ministra
Hamid Suljović
Telefon:+387 33 652 762"


Djelokrug

Federalno ministarstvo prostornog uređenja obavlja upravne, stručne i druge poslove iz nadležnosti Federacije koji se odnose na: planiranje i uređenje prostora; politiku upotrebe zemljišta na federalnom nivou; izradu, provođenje i primjenu prostornog plana Federacije; usklađenost prostornih planova kantona sa prostornim planom Federacije; usmjeravanje dugoročnog razvoja upotrebe prirodnih resursa; geološka istraživanja; izradu osnovnih karata - geofizičkih, seizmoloških, geotermičkih, minerogenetskih, geohemijskih, geomorfoloških i drugih; izradu geoloških podloga za prostorno uređenje; nadzor nad odgovarajućim ustanovama iz sektora i druge poslove utvrđene zakonom.

Osnovna djelatnost Federalnog ministarstva prostornog uređenja je planiranje prostora i izrada planskih dokumenata te njihova provedba kroz vid korištenja zemljišta.

Planski dokumenti određuju svrsishodno organiziranje, korištenje i namjenu zemljišta, te mjere i smjernice za zaštitu prostora. Prostorno planiranje je optimalni raspored ljudi, dobara i djelatnosti na teritoriju radi njegove optimalne upotrebe. Prostornim planom se određuju dugoročni ciljevi i mjere prostornog razvoja u skladu sa planiranim ukupnim privrednim, društvenim i historijskim razvojem od značaja na neko područje. Izrada prostornih planova je zakonska obaveza na osnovu Zakona o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na nivou FBiH .

Korištenjem zemljišta podrazumijeva se izgradnja građevina i izvođenje drugih zahvata u urbanim područjima i na građevinskom zemljištu. Građenjem građevine u smislu Zakona o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na nivou FBiH, podrazumijeva se: izgradnja nove građevine, rekonstrukcija, dogradnja, nadogradnja, sanacija, rehabilitacija, izvođenje drugih zahvata u prostoru, uklanjanje građevine, pripremni radovi, promjena namjene građevine ili zemljišta i građenje privremenih građevina, osim radova tekućeg održavanja, radova sanacije koji se mogu smatrati tekućim održavanjem i konzervacije građevine. Za objekte od značaja za Federaciju Bosne i Hercegovine , Federalno ministarstvo prostornog uređenja izdaje urbanističke saglasnosti.

Federalno ministarstvo prostornog uređenja je također nadležno za odobravanje radova radi zaštite nacionalnih spomenika, koji su kao takvi proglašeni od strane Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika.

Zaštita nacionalnih spomenika je neophodna kako bi se budućim generacijama ostavilo sačuvano kulturno historijsko naslijeđe naroda Bosne i Hercegovine. Nacionalni spomenici uživaju najviši stepen pravne zaštite utvrđenim posebnim zakonima u FBiH. Svako, a posebno nadležni organi Federacije BiH, kantona i gradske i općinske službe suzdržat će se od bilo kakvih radnji koje mogu oštetiti nacionalne spomenike ili dovesti u pitanje njihovu zaštitu i rehabilitaciju. Vlada Federacije svake godine odobrava sredstva za zaštitu nacionalnih spomenika kojima se sufinansiraju projekti zaštite.

Ministarstvo također, postupa kao organ uprave drugog stepena u predmetima rješavanja žalbi stranaka izjavljenih protiv prvostepenih rješenja donesenih na osnovu:

Zakona o preuzimanju Zakona o stambenim odnosima, Zakona o vraćanju, dodjeli i prodaji stanova, Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo, Zakona o inspekcijama u Federaciji Bosne i Hercegovine("Službene novine Federacije BiH" br. 69/05 )

Osnovni dokumenti koji reguliraju rad

Prostorno planiranje i korištenje zemljišta

 • Zakon o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na nivou Federacije Bosne i Hercegovine("Službene novine Federacije BiH”, br. 2/06,>72/07, 32/08, 4/10, 13/10 i 45/10 )
 • Zakon o autocesti na koridoru Vc ("Službene novine Federacije BiH" br. 8/13)
 • Zakon o građevinskim proizvodima  ("Službene novine Federacije BiH" br. 78/09)
 • Zakon o energijskoj efikasnosti u Federaciji BiH ("Službene novine Federacije BiH" broj 22/17)
 • Zakon o koncesijama ("Službene novine Federacije BiH"broj 40/02 i 61/06)
 • Zakon o izdvajanju i usmjeravanju dijela prihoda preduzeća ostvarenog korištenjem hidroakumulacionih objekata ( "Službene novine Federacije BiH", broj: 44/02 i 57/09)

Nacionalni spomenici

 • Zakon o sprovođenju odluka Komisije za zaštitu nacionalnih spomenika uspostavljene prema Aneksu 8. Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini ("Službene novine Federacije BiH”, br. 2/02, 08/02, 27/02, 6/04 i 51/07

Stambeni odnosi

 • Zakon o preuzimanju Zakona o stambenim odnosima ("Službene novine Federacije BiH”, br. 11/98, 38/98, 19/99)
 • Zakon o prestanku primjene Zakona o napuštenim stanovima (''Službene novine Federacije BiH'', br. 11/98, 38/98, 12/99, 27/99, 43/99 i 29/03)
 • Zakon o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo ("Službene novine Federacije BiH", br. 27/97, 11/98, 22/99, 27/99, 7/00, 32/01, 15/02, 54/04, 36/06, 51/07 i 72/08)
 • Zakon o vraćanju, dodjeli i prodaji stanova ("Službene novine Federacije BiH" br. 28/05, 2/08).