Ministarstvo kulture i sporta

Ministrica: Zora Dujmović

Ministarstvo kulture i sporta

Obala Maka Dizdara 2, Sarajevo
Tel: +387 33 254-100; 254-103
Fax: +387 33 226-675
web site: www.fmks.gov.ba

Pošalji mail na kabinet@fmks.gov.ba

Ministrica: Zora Dujmović

Biografija

Rođena je 10.02.1953. u Zavidovićima.
 
Diplomirala je 1976. godine na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Sarajevu, odsjek: Viša škola za socijalne radnike. 2007. godine diplomirala je na Univerzitetu u Banja Luci i stekla zvanje menadžera u socijalnoj zaštiti i socijalnoj politici.

Od 1977. godine radila je kao socijalna radnica u Centru za socijalni rad Olovo. Od 1986. do 1992. godine bila je direktorica Centra za socijalni rad Olovo.
 
Od rujna 1994. godine do svibnja 2001. godine radila je kao socijalna radnica za podružni socijalni rad i rad u Savjetovalištu Centra za socijalni rad Grada Mostara. Od svibnja 2001. godine do travnja 2015. bila je ravnateljica Centra za socijalni rad Grada Mostara.
  
Od 2008. do 2014. godine bila je član Povjerenstva eksperata za monitoring rezidencijalnih ustanova u BiH, koje je formiralo Vijeće ministara BiH.

Nakon Općih izbora, održanih 2010. godine, bila je zastupnica u Skupštini Hercegovačko-neretvanske županije, a od ožujka 2011. godine do listopada 2014. bila je zastupnica u Domu naroda Parlamenta Federacije BiH.

Završila brojne edukacije iz oblasti socijalne zaštite i politike.

Aktivna je članica Zajednice žena HDZ BiH.


Organizacijska struktura

Ministrica:
Zora Dujmović
Kabinet ministra: 
Telefon: +387 33 25 41 03; 22 36 09
Fax: + 387 33 25 41 51 + 387 33 22 66 75
E-mail:kabinet@fmks.gov.bafmksa@fmks.gov.ba

Šef kabineta:

Telefon: + 387 33 25 41 03 
Fax: +387 33 25 41 51
E-mail:

Sekretar Ministarstva:
Munevera Bečirović
Telefon: +387 33 25 41 53
Fax: +387 33 25 41 51
E-mail: munevera.becirovic@fmks.gov.ba

Pomoćnik ministra za kulturno – historijsko naslijeđe i kulturu:
Predrag Mitrović
Telefon: +387 33 25 41 04 
Fax:  + 387 33 22 66 75 
E-mail: predrag.mitrovic@fmks.gov.ba

Pomoćnik ministra za sport: 
Adnan Džindo
Telefon: + 387 33 25 41 03; + 387 33 25 41 90 
Fax: + 387 33 25 41 51 
E-mail: adnan.dzindo@fmks.gov.ba 

Pomoćnik ministra za ekonomsko-finansijske, pravne i opće poslove 
Zdenko Čabrilo
Telefon: +387 33 25 41 42 
Fax:  + 387 33 22 66 75 
E-mail: zdenko.cabrilo@fmks.gov.ba

Pomoćnik ministra za mlade:
Adis Salkić
Telefon: + 387 33 25 41 58 
Fax: +387 33 25 41 51 
E-mail: adis.salkic@fmks.gov.ba

Direktorica Zavoda za zaštitu spomenika
Ante Vujnović
Telefon: + 387 33 25 41 31
Fax: +387 33 25 41 81
E-mailalma.ferizbegovic@fmks.gov.ba


Djelokrug:

Federalno ministarstvo kulture i sporta vrši upravne, stručne i druge poslove iz nadležnosti Federacije BiH, koji se odnose na: naučno-istraživačku djelatnost u oblasti zaštite i korištenja kulturno-historijskog naslijeđa, muzejsku, arhivarsku, bibliotekarsku, izdavačku, pozorišnu, muzičku, likovnu, filmsku i estradnu djelatnost, djelatnost organizacija i udruženja građana u oblasti umjetnosti, kulture, sporta i mladih, unapređenje sporta i tjelesne kulture, utvrđuje strategiju razvoja u oblasti kulture, sporta i mladih i druge poslove utvrđene zakonom.

Unutrašnja organizacija ministarstva:

  • Kabinet ministra
  • Sektor za kulturno-historijsko naslijeđe i kulturu
  • Sektor za sport
  • Sektor za ekonomsko-finansijske, pravne i opće poslove
  • Sektor za mlade
  • Zavod za zaštitu spomenika