Hronološki registar rješenja objavljenih u "Službenim novinama FBiH" u 2016. godini

HRONOLOŠKI REGISTAR RJEŠENJA OBJAVLJENIH U
"SLUŽBENIM NOVINAMA FEDERACIJE BIH" U 2016. GODINI«Službene novine Federacije BiH», broj 2/16 /13.1.2016./

  1. RJEŠENJE o razrješenju člana Nadzornog odbora Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu (bosanski jezik)
   RJEŠENJE o razrješenju člana Nadzornog odbora Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu (hrvatski jezik)
  2. RJEŠENJE o razrješenju člana Upravnog odbora Fonda za studentske zajmove
  3. RJEŠENJE o privremenom imenovanju člana Upravnog odbora Fonda za studentske zajmove
   «Službene novine Federacije BiH», broj 3/16 /15.1.2016./
  4. RJEŠENJE o izmjeni Rješenja o imenovanju predstavnika Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u radnu grupu Vijeća ministara
  5. RJEŠENJE o osnivanju Stručnog radnog tijela Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za pripremanje Prijedloga drugostepenih rješenja koja donosi Vlada Federacije Bosne i Hercegovine u skladu sa članom 17. stav (4) Zakona o reviziji privatizacije državnog kapitala u privrednim društvima i bankama Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
   RJEŠENJE o osnivanju Stručnog radnog tijela Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za pripremanje Prijedloga drugostupanjskih rješenja koja donosi Vlada Federacije Bosne i Hercegovine sukladno članku 17. stavak (4) Zakona o reviziji privatizacije državnog kapitala u gospodarskim društvima i bankama Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
   «Službene novine Federacije BiH», broj 4/16 /20.1.2016./
  6. RJEŠENJE o izmjeni Rješenja o imenovanju Komisije za programe i izvještaje o radu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine  
  7. RJEŠENJE o izmjeni Rješenja o imenovanju Upravnog odbora Fondacije za održivi razvoj  
  8. RJEŠENJE o formiranju Interresorne radne grupe za izradu teksta izmjena i dopuna Zakona o prijevremenom povoljnijem penzionisanju branilaca odbrambeno-oslobodilačkog rata  
  9. RJEŠENJE o imenovanju Komisije za rashodovanje stalnih sredstava i sitnog inventara Generalnog sekretarijata Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u 2015. godini
   «Službene novine Federacije BiH», broj 7/16 /29.1.2016./
  10. RJEŠENJE o imenovanju vršilaca dužnosti članova Regulatorne komisije za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
   RJEŠENJE o imenovanju vršitelja dužnosti članova Regulatornog povjerenstva za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
   «Službene novine Federacije BiH», broj 8/16 /3.2.2016./
  11. RJEŠENJE o imenovanju Komisije za izbor direktora, članova Upravnog odbora i članova Nadzornog odbora Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja (bosanski jezik)
   RJEŠENJE o imenovanju Povjerenstva za izbor direktora, članova Upravnog odbora i članova Nadzornog odbora Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja (hrvatski jezik)
  12. RJEŠENJE o imenovanju Komisije za izbor članova Nadzornog odbora Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom (bosanski jezik)
   RJEŠENJE o imenovanju Povjerenstva za izbor članova Nadzornog odbora Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom (hrvatski jezik)
   «Službene novine Federacije BiH», broj 10/16 /10.2.2016./
  13. RJEŠENJE o privremenom imenovanju predsjednika i članova Upravnog odbora Fondacije za muzičke, scenske i likovne umjetnosti (bosanski jezik)
   RJEŠENJE o privremenom imenovanju predsjednika i članova Upravnog odbora Fondacije za muzičke, scenske i likovne umjetnosti (hrvatski jezik)
  14. RJEŠENJE o razrješenju predsjednika i članova Nadzornog odbora Filmski Centar Sarajevo d.o.o. Sarajevo (bosanski jezik)
   RJEŠENJE o razrješenju predsjednika i članova Nadzornog odbora Filmski Centar Sarajevo d.o.o. Sarajevo (hrvatski jezik)
  15. RJEŠENJE o privremenom imenovanju predsjednika i članova Nadzornog odbora Filmski Centar Sarajevo d.o.o. Sarajevo (bosanski jezik)
   RJEŠENJE o privremenom imenovanju predsjednika i članova Nadzornog odbora Filmski Centar Sarajevo d.o.o. Sarajevo (hrvatski jezik)
  16. RJEŠENJE o razrješenju predsjednika i članova Upravnog odbora Fondacije za bibliotečku djelatnost (bosanski jezik)
   RJEŠENJE o razrješenju predsjednika i članova Upravnog odbora Fondacije za bibliotečku djelatnost (hrvatski jezik)
  17. RJEŠENJE o razrješenju predsjednika i članova Upravnog odbora Fondacije za izdavaštvo (bosanski jezik)
   RJEŠENJE o razrješenju predsjednika i članova Upravnog odbora Fondacije za izdavaštvo (hrvatski jezik)
  18. RJEŠENJE o razrješenju predsjednika i članova Upravnog odbora Fondacije za kinematografiju (bosanski jezik)
   RJEŠENJE o razrješenju predsjednika i članova Upravnog odbora Fondacije za kinematografiju (hrvatski jezik)
  19. RJEŠENJE o privremenom imenovanju predsjednika i članova Upravnog odbora Fondacije za bibliotečku djelatnost (bosanski jezik)
   RJEŠENJE o privremenom imenovanju predsjednika i članova Upravnog odbora Fondacije za bibliotečku djelatnost (hrvatski jezik)
  20. RJEŠENJE o privremenom imenovanju predsjednika i članova Upravnog odbora Fondacija za izdavaštvo (bosanski jezik)
   RJEŠENJE o privremenom imenovanju predsjednika i članova Upravnog odbora Fondacija za izdavaštvo (hrvatski jezik)
  21. RJEŠENJE o privremenom imenovanju predsjednika i članova Upravnog odbora Fondacije za kinematografiju (bosanski jezik)
   RJEŠENJE o privremenom imenovanju predsjednika i članova Upravnog odbora Fondacije za kinematografiju (hrvatski jezik)
  22. RJEŠENJE o razrješenju predsjednika i članova Upravnog odbora Fondacije za muzičke, scenske i likovne umjetnosti (bosanski jezik)
   RJEŠENJE o razrješenju predsjednika i članova Upravnog odbora Fondacije za muzičke, scenske i likovne umjetnosti (hrvatski jezik)
   «Službene novine Federacije BiH», broj 13/16 /19.2.2016./
  23. RJEŠENJE o izmjeni Rješenja o imenovanju Drugostepene stambene komisije za dodjelu
   zamjenskih stanova, dodjelu stanova i obnovu ranije zaključenih ugovora o korištenju stanova iz stambenog fonda prijašnjeg Federalnog ministarstva odbrane i Vojske Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)

   RJEŠENJE o izmjeni Rješenja o imenovanju Drugostepene stambene komisije za dodjelu
   zamjenskih stanova, dodjelu stanova i obnovu ranije zaključenih ugovora o korištenju stanova iz stambenog fonda prijašnjeg Federalnog ministarstva odbrane i Vojske Federacije Bosne i
   Hercegovine (hrvatski jezik)
  24. RJEŠENJE o izmjeni Rješenja o imenovanju Upravnog odbora Projekta hitnog oporavka od poplava u Bosni i Hercegovini za područje Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
   RJEŠENJE o izmjeni Rješenja o imenovanju Upravnog odbora Projekta hitnog oporavka od poplava u Bosni i Hercegovini za područje Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
   «Službene novine Federacije BiH», broj 14/16 /24.2.2016./
  25. RJEŠENJE o privremenom imenovanju direktora Ustanove iz djelokruga socijalne zaštite – Ljubuški (bosanski jezik)
   RJEŠENJE o privremenom imenovanju ravnatelja Ustanove iz djelokruga socijalne zaštite – Ljubuški (hrvatski jezik)
  26. RJEŠENJE o razrješenju zamjenika direktora Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje (bosanski jezik)
   RJEŠENJE o razrješenju zamjenika ravnatelja Federalnog zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje (hrvatski jezik)
  27. RJEŠENJE o privremenom imenovanju zamjenika direktora Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje (bosanski jezik)
   RJEŠENJE o privremenom imenovanju zamjenika ravnatelja Federalnog zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje (hrvatski jezik)
  28. RJEŠENJE o imenovanju Upravnog odbora Finansijsko - informatičke agencije (bosanski jezik)
   RJEŠENJE o imenovanju Upravnog odbora Financijsko - informatičke agencije (hrvatski jezik)
   «Službene novine Federacije BiH», broj 15/16 /26.2.2016./
  29. RJEŠENJE o dopuni Rješenja o formiranju Federalnog operativnog štaba za pitanje migracija (bosanski jezik)
   RJEŠENJE o dopuni Rješenja o formiranju Federalnog operativnog stožera za pitanje migracija (hrvatski jezik)
  30. RJEŠENJE o izmjeni Rješenja o imenovanju predstavnika Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u Zajedničku komisiju između Bosne i Hercegovine i Republike Češke (bosanski jezik)
   RJEŠENJE o izmjeni Rješenja o imenovanju predstavnika Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u Zajedničko povjerenstvo između Bosne i Hercegovine i Republike Češke (hrvatski jezik)
  31. RJEŠENJE o imenovanju predstavnika Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za člana Upravnog odbora Državnog projekta stambenog zbrinjavanja u okviru Regionalnog stambenog programa (bosanski jezik)
   RJEŠENJE o imenovanju predstavnika Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za člana Upravnog odbora Državnog projekta stambenog zbrinjavanja u okviru Regionalnog stambenog programa (hrvatski jezik)
  32. RJEŠENJE o izmjeni Rješenja o formiranju Interresorne radne grupe za pripremu novog ugovornog odnosa Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za nabavku licenci i usluga održavanja software-a (bosanski jezik)
   RJEŠENJE o izmjeni Rješenja o formiranju Interresorne radne skupine za pripremu novog ugovornog odnosa Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za nabavu licenci i usluga održavanja software-a (hrvatski jezik)
  33. RJEŠENJE o izmjeni Rješenja o formiranju Radne grupe za pripremu prijedloga Strategije za borbu protiv korupcije 2015-2019 i Akcionog plana za provođenje strategije za borbu protiv korupcije 2015-2019 (bosanski jezik)
   RJEŠENJE o izmjeni Rješenja o formiranju Radne skupine za pripremu prijedloga Strategije za borbu protiv korupcije 2015-2019 i Akcionog plana za provedbu strategije za borbu protiv korupcije 2015-2019 (hrvatski jezik)
  34. RJEŠENJE o razrješenju člana Odbora državne službe za žalbe (bosanski jezik)
   RJEŠENJE o razrješenju člana Odbora državne službe za žalbe (hrvatski jezik)
  35. RJEŠENJE o poništenju Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Upravnog odbora Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
   RJEŠENJE o poništenju Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Upravnog odbora Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  36. RJEŠENJE o privremenom imenovanju članova Upravnog odbora Fonda za zaštitu okoliša     Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
   RJEŠENJE o privremenom imenovanju članova Upravnog odbora Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  37. RJEŠENJE o imenovanju Komisije za provođenje postupka izbora kandidata za članove Upravnog odbora Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
   RJEŠENJE o imenovanju Povjerenstva za provedbu postupka izbora kandidata za članove Upravnog odbora Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  38. RJEŠENJE o prestanku važenja Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Nadzornog odbora Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
   RJEŠENJE o prestanku važenja Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Nadzornog odbora Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  39. RJEŠENJE o privremenom imenovanju članova Nadzornog odbora Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
   RJEŠENJE o privremenom imenovanju članova Nadzornog odbora Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
   «Službene novine Federacije BiH», broj 17/16 /4.3.2016./
  40. RJEŠENJE o izmjeni i dopuni Rješenja o privremenom postavljenju direktora Federalnog zavoda za statistiku (bosanski jezik)
   RJEŠENJE o izmjeni i dopuni Rješenja o privremenom postavljenju direktora Federalnog zavoda za statistiku (hrvatski jezik)
  41. RJEŠENJE o imenovanju Komisije za utvrđivanje prijedloga kandidata za člana Regulatorne komisije za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine iz reda srpskog naroda (bosanski jezik)
   RJEŠENJE o imenovanju Povjerenstva za utvrđivanje prijedloga kandidata za člana Regulatorne komisije za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine iz reda srpskog naroda (hrvatski jezik)
  42. RJEŠENJE o imenovanju Komisije za utvrđivanje prijedloga kandidata za člana Regulatorne komisije za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine iz reda hrvatskog naroda (bosanski jezik)
   RJEŠENJE o imenovanju Povjerenstva za utvrđivanje prijedloga kandidata za člana Regulatorne komisije za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine iz reda hrvatskog naroda (hrvatski jezik)
   «Službene novine Federacije BiH», broj 18/16 /9.3.2016./
  43. RJEŠENJE o imenovanju Komisije za provođenje postupka izbora kandidata za jednog člana Upravnog odbora Nezavisnog operatora sistema u Bosni i Hercegovini iz Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
   RJEŠENJE o imenovanju Povjerenstva za provedbu postupka izbora kandidata za jednog člana Upravnog odbora Neovisnog operatera sustava u Bosni i Hercegovini iz Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  44. RJEŠENJE o imenovanju Komisije za provođenje postupka izbora kandidata za jednog člana Upravnog odbora Nezavisnog operatora sistema u Bosni i Hercegovini iz Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
   RJEŠENJE o imenovanju Povjerenstva za provedbu postupka izbora kandidata za jednog člana Upravnog odbora Neovisnog operatera sustava u Bosni i Hercegovini iz Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
   «Službene novine Federacije BiH», broj 19/16 /11.3.2016./
  45. RJEŠENJE o izmjeni Rješenja o formiranju Koordinacijskog tima Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za pitanja evropskih integracija (bosanski jezik)
   RJEŠENJE o izmjeni Rješenja o formiranju Koordinacijskog tima Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za pitanja europskih integracija (hrvatski jezik)
   «Službene novine Federacije BiH», broj 20/16 /16.3.2016./
  46. RJEŠENJE o imenovanju Komisije za izbor dva člana Odbora državne službe za žalbe (bosanski jezik)
   RJEŠENJE o imenovanju Povjerenstva za izbor dva člana Odbora državne službe za žalbe (hrvatski jezik)
  47. RJEŠENJE o formiranju Radne grupe (bosanski jezik)
   RJEŠENJE o formiranju Radne skupine (hrvatski jezik)
   «Službene novine Federacije BiH», broj 21/16 /18.3.2016./
  48. RJEŠENJE o formiranju Mješovite radne grupe za izradu teksta Sporazuma o konačnom raspolaganju arhivom, spisima i drugim dokumentima iz člana 70. Zakona o odbrani BiH ("Službeni glasnik BiH", broj 88/05) (bosanski jezik)
   RJEŠENJE o formiranju Mješovite radne grupe za izradu teksta Sporazuma o konačnom raspolaganju arhivom, spisima i drugim dokumentima iz članka 70. Zakona o obrani BiH ("Službeni glasnik BiH", broj 88/05) (hrvatski jezik)
  49. RJEŠENJE o imenovanju Radne grupe za izradu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu (bosanski jezik)
   RJEŠENJE o imenovanju Radne skupine za izradu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu (hrvatski jezik)
  50. RJEŠENJE o imenovanju Radne grupe za izradu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća (bosanski jezik)
   RJEŠENJE o imenovanju Radne skupine za izradu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nepogoda (hrvatski jezik)
   «Službene novine Federacije BiH», broj 22/16 /23.3.2016./
  51. RJEŠENJE o imenovanju Radne grupe za izradu Strategije za oblast invalidnosti u Federaciji Bosne i Hercegovine 2016.-2021. (bosanski jezik)
   RJEŠENJE o imenovanju Radne skupine za izradu Strategije za oblast invalidnosti u Federaciji Bosne i Hercegovine 2016.-2021. (hrvatski jezik)
  52. RJEŠENJE o imenovanju Komisije za vođenje drugostepenog disciplinskog postupka za namještenike federalnih organa državne službe (bosanski jezik)
   RJEŠENJE o imenovanju Povjerenstva za vođenje drugostupanjskog stegovnog postupka za namještenike federalnih organa državne službe (hrvatski jezik)
   «Službene novine Federacije BiH», broj 24/16 /30.3.2016./
  53. RJEŠENJE o imenovanju predstavnika Federacije Bosne i Hercegovine u Savjetodavnu komisiju za dug (bosanski jezik)
   RJEŠENJE o imenovanju predstavnika Federacije Bosne i Hercegovine u Savjetodavno povjerenstvo za dug (hrvatski jezik)
  54. RJEŠENJE o izmjeni Rješenja o formiranju Koordinacionog tima Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za pitanja evropskih integracija (bosanski jezik)
   RJEŠENJE o izmjeni Rješenja o formiranju Koordinacionog tima Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za pitanja europskih integracija (hrvatski jezik)
  55. RJEŠENJE o izmjeni Rješenja o imenovanju Komisije i supotpisnicima za sredstva plasirana iz malezijske donacije i japanskih grantova (projekti 2KR i projekti Non project grant-AID)
   «Službene novine Federacije BiH», broj 25/16 /1.4.2016./
  56. RJEŠENJE o imenovanju Komisije za javne nabavke
  57. RJEŠENJE o imenovanju Komisije za javne nabavke
  58. RJEŠENJE o imenovanju Komisije za provođenje postupka izbora kandidata za zamjenika direktora Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje (bosanski jezik)
   RJEŠENJE o imenovanju Komisije za provođenje postupka izbora kandidata za zamjenika ravnatelja Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje (hrvatski jezik)
  59. RJEŠENJE o formiranju Radne grupe za pružanje pomoći u izradi Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta (bosanski jezik)
   RJEŠENJE o formiranju Radne skupine za pružanje potpore u izradi Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta (hrvatski jezik)
   «Službene novine Federacije BiH», broj 26/16 /6.4.2016./
  60. RJEŠENJE o izmjenama i dopunama Rješenja o privremenom postavljenju direktora Federalne uprave za inspekcijske poslove (bosanski jezik)
   RJEŠENJE o izmjenama i dopunama Rješenja o privremenom postavljenju direktora Federalne uprave za inspekcijske poslove (hrvatski jezik)
  61. RJEŠENJE o izmjeni Rješenja o formiranju koordinacionog tima Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za pitanja evropskih intergracija (bosanski jezik)
   RJEŠENJE o izmjeni Rješenja o formiranju koordinacionog tima Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za pitanja europskih intergracija (hrvatski jezik)
   «Službene novine Federacije BiH», broj 28/16 /13.4.2016./
  62. RJEŠENJE o imenovanju Komisije za provođenje postupka izbora kandidata za izbor i imenovanje direktora i zamjenika direktora Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
   RJEŠENJE o imenovanju Povjerenstva za provedbu postupka izbora kandidata za izbor i imenovanje direktora i zamjenika direktora Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  63. RJEŠENJE o imenovanju Komisije za provođenje postupka izbora kandidata za izbor i imenovanje članova Upravnog odbora Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
   RJEŠENJE o imenovanju Povjerenstva za provedbu postupka izbora kandidata za izbor i imenovanje članova Upravnog odbora Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  64. RJEŠENJE o razrješenju Upravnog odbora Fonda za studentske zajmove Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
   RJEŠENJE o razrješenju Upravnog odbora Fonda za studentske zajmove Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  65. RJEŠENJE o imenovanju Upravnog odbora Fonda za studentske zajmove Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
   RJEŠENJE o imenovanju Upravnog odbora Fonda za studentske zajmove Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  66. RJEŠENJE o imenovanju predstavnika Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u Radnu grupu za izradu Strategije za borbu protiv diskriminacije u Bosni i Hercegovini (bosanski jezik)
  67. RJEŠENJE o imenovanju člana Nadzornog odbora Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu (bosanski jezik)
   RJEŠENJE o imenovanju člana Nadzornog vijeća Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu (hrvatski jezik)
  68. RJEŠENJE o imenovanju predstavnika Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u Monitoring tim Vijeća ministara Bosne i Hercegovine za praćenje implementacije Akcionog plana za borbu protiv trgovine ljudima u Bosni i Hercegovini (bosanski jezik)
   RJEŠENJE o imenovanju predstavnika Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u Monitoring tim Vijeća ministara Bosne i Hercegovine za praćenje implementacije Akcionog plana za borbu protiv trgovine ljudima u Bosni i Hercegovini (hrvatski jezik)
  69. RJEŠENJE o izmjeni i dopuni Rješenja o imenovanju Komisije za izbor direktora, članova Upravnog odbora i članova Nadzornog odbora Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja (bosanski jezik)
   RJEŠENJE o izmjeni i dopuni Rješenja o imenovanju Povjerenstva za izbor direktora, članova Upravnog odbora i članova Nadzornog odbora Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja (hrvatski jezik)
  70. RJEŠENJE o izmjeni i dopuni Rješenja o imenovanju Komisije za izbor članova Nadzornog odbora Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom (bosanski jezik)
   RJEŠENJE o izmjeni i dopuni Rješenja o imenovanju Povjerenstva za izbor članova Nadzornog odbora Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i upošljavanje osoba sa invaliditetom (hrvatski jezik)
  71. RJEŠENJE o formiranju Antikorupcionog tima Vlade Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
   RJEŠENJE o formiranju Antikorupcionog tima Vlade Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
   «Službene novine Federacije BiH», broj 30/16 /20.4.2016./
  72. RJEŠENJE o imenovanju Komisije za provođenje postupka izbora kandidata za članove Nadzornog odbora Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje (bosanski jezik)
   RJEŠENJE o imenovanju Komisije za provođenje postupka izbora kandidata za članove Nadzornog odbora Federalnog zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje (hrvatski jezik)
   «Službene novine Federacije BiH», broj 31/16 /22.4.2016./
  73. RJEŠENJE o prijedlogu predstavnika Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u Projektni odbor za izradu i implementaciju Akcionog plana za realizaciju faze II Projekta upravljanja zračnim prometom Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
   RJEŠENJE o prijedlogu predstavnika Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u Projektni odbor za izradu i implementaciju Akcionog plana za realizaciju faze II Projekta upravljanja zračnim prometom Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  74. RJEŠENJE o razrješenju člana privremenog Upravnog odbora Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
   RJEŠENJE o razrješenju člana privremenog Upravnog vijeća Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  75. RJEŠENJE o privremenom imenovanju člana Upravnog odbora Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
   RJEŠENJE o privremenom imenovanju člana Upravnog odbora Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
   «Službene novine Federacije BiH», broj 33/16 /29.4.2016./
  76. RJEŠENJE o imenovanju Radne grupe za izradu prijedloga mogućih rješenja vezanih za pitanje porodilja u radnom odnosu (bosanski jezik)
   RJEŠENJE o imenovanju Radne grupe za izradu prijedloga mogućih rješenja vezanih za pitanje porodilja u radnom odnosu (hrvatski jezik)
  77. RJEŠENJE o imenovanju članova Radne grupe za izradustrategije za ljudska prava i osnovne slobode (bosanski jezik)
   RJEŠENJE o imenovanju članova Radne grupe za izradustrategije za ljudska prava i temeljne slobode (hrvatski jezik)
   «Službene novine Federacije BiH», broj 35/16 /6.5.2016./
  78. RJEŠENJE o izmjeni Rješenja o imenovanju Komisije i supotpisnicima za sredstva plasirana iz malezijske donacije i japanskih grantova (projekti 2KR i projekti Non project grant - AID (bosanski jezik)
   RJEŠENJE o izmjeni Rješenja o imenovanju Povjerenstva i supotpisnicima za sredstva plasirana iz malezijske donacije i japanskih grantova (projekti 2KR i projekti Non project grant - AID) (hrvatski jezik)
  79. RJEŠENJE o imenovanju Nadzornog odbora Lutrije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
   RJEŠENJE o imenovanju Nadzornog odbora Lutrije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
   «Službene novine Federacije BiH», broj 36/16 /11.5.2016./
  80. RJEŠENJE o utvrđivanju prijedloga za imenovanje jednog člana Regulatorne komisije za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine iz reda srpskog naroda (bosanski jezik)
   RJEŠENJE o utvrđivanju prijedloga za imenovanje jednog člana Regulatorne komisije za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine iz reda srpskog naroda (hrvatski jezik)
  81. RJEŠENJE o utvrđivanju prijedloga za imenovanje jednog člana Regulatorne komisije za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine iz reda hrvatskog naroda (bosanski jezik)
   RJEŠENJE o utvrđivanju prijedloga za imenovanje jednog člana Regulatorne komisije za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine iz reda hrvatskog naroda (hrvatski jezik)
  82. RJEŠENJE o dopunama Rješenja o imenovanju Stručnog tima za izradu i praćenje provođenja Strategije za prevenciju i borbu protiv nasilja u porodici (2013-2017) (bosanski jezik)
   RJEŠENJE o dopunama Rješenja o imenovanju Stručnog tima za izradu i praćenje provedbe Strategije za prevenciju i borbu protiv nasilja u obitelji (2013-2017) (hrvatski jezik)
   «Službene novine Federacije BiH», broj 37/16 /13.5.2016./
  83. RJEŠENJE o imenovanju Radne grupe za rješavanje trajnog smještaja federalnih organa i tijela sa sjedištem u Sarajevu (bosanski jezik)
   RJEŠENJE o imenovanju Radne skupine za rješavanje trajnog smještaja federalnih organa i tijela sa sjedištem u Sarajevu (hrvatski jezik)
   «Službene novine Federacije BiH», broj 38/16 /18.5.2016./
  84. RJEŠENJE o izmjeni Rješenja o formiranju Radne grupe za pružanje pomoći u izradi pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta (bosanski jezik)
   RJEŠENJE o izmjeni Rješenja o formiranju Radne skupine za pružanje potpore u izradi pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta (hrvatski jezik)
  85. RJEŠENJE o imenovanju Komisije za provođenje postupka izbora kandidata za predsjednika i članove Upravnog odbora Federalnog zavoda za zapošljavanje (bosanski jezik)
   RJEŠENJE o imenovanju Komisije za provođenje postupka izbora kandidata za predsjednika i članove Upravnog odbora Federalnog zavoda za upošljavanje (hrvatski jezik)
   «Službene novine Federacije BiH», broj 44/16 /8.6.2016./
  86. RJEŠENJE o dopuni Rješenja o imenovanju Radne grupe za rješavanje trajnog smještaja federalnih organa i tijela sa sjedištem u Sarajevu (bosanski jezik)
   RJEŠENJE o dopuni Rješenja o imenovanju Radne skupine za rješavanje trajnog smještaja federalnih organa i tijela sa sjedištem u Sarajevu (hrvatski jezik)
  87. RJEŠENJE o dopunama Rješenja o imenovanju Komisije za provođenje postupka izbora kandidata za članove Upravnog odbora Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
   RJEŠENJE o dopunama Rješenja o imenovanju Povjerenstva za provedbu postupka izbora kandidata za članove Upravnog odbora Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  88. RJEŠENJE o dopunama Rješenja o imenovanju Komisije za provođenje postupka izbora kandidata za članove Nadzornog odbora Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
   RJEŠENJE o dopunama Rješenja o imenovanju Povjerenstva za provedbu postupka izbora kandidata za članove Nadzornog odbora Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  89. RJEŠENJE o izmjeni i dopuni Rješenja o imenovanju Komisije za provođenje postupka izbora kandidata za zamjenika direktora Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje (bosanski jezik)
   RJEŠENJE o izmjeni i dopuni Rješenja o imenovanju Komisije za provođenje postupka izbora kandidata za zamjenika ravnatelja Federalnog zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje (hrvatski jezik)
  90. RJEŠENJE o izmjeni i dopuni Rješenja o imenovanju Komisije za provođenje postupka izbora kandidata za članove Nadzornog odbora Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje (bosanski jezik)
   RJEŠENJE o izmjeni i dopuni Rješenja o imenovanju Komisije za provođenje postupka izbora kandidata za članove Nadzornog odbora Federalnog zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje (hrvatski jezik)
  91. RJEŠENJE o imenovanju predstavnika Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u međuinstitucionalne radne strukture za izradu Strateškog okvira za reformu javne uprave 2016-2020. (bosanski jezik)
   RJEŠENJE o imenovanju predstavnika Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u međuinstitucionalne radne strukture za izradu Strateškog okvira za reformu javne uprave 2016-2020. (hrvatski jezik)
  92. RJEŠENJE o imenovanju interresorne Radne grupe za izradu Programa razvoja zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća za period od sedam godina (bosanski jezik)
   RJEŠENJE o imenovanju interresorne Radne skupine za izradu Programa razvoja zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća za razdoblje od sedam godina (hrvatski jezik)
  93. RJEŠENJE o imenovanju Komisije za izradu normativnih akata u oblasti tehničko-tehnološkog i softverskog standarda za radnu stanicu (bosanski jezik)
   RJEŠENJE o imenovanju Povjerenstva za izradu normativnih akata u oblasti tehničko-tehnološkog i softverskog standarda za radnu stanicu (hrvatski jezik)
   «Službene novine Federacije BiH», broj 46/16 /15.6.2016./
  94. RJEŠENJE o isplati naknada za sudjelovanje u radu Komisije za provođenje postupka Javnog konkursa za izbor i nominiranje za imenovanje članova Nadzornih odbora u privrednim društvima sa učešćem državnog kapitala u kojima nadležnosti Federacije Bosne i Hercegovine vrši Vlada Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
   RJEŠENJE o isplati naknada za sudjelovanje u radu Povjerenstva za provedbu postupka Javnog natječaja za izbor i nominiranje za imenovanje članova Nadzornih odbora u gospodarskim društvima sa sudjelovanjem državnog kapitala u kojima nadležnosti Federacije Bosne i Hercegovine vrši Vlada Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  95. RJEŠENJE broj 03-31-673/2016
   «Službene novine Federacije BiH», broj 47/16 /17.6.2016./
  96. RJEŠENJE o razrješenju direktora Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja (bosanski jezik)
   RJEŠENJE o razrješenju ravnatelja Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja (hrvatski jezik)
  97. RJEŠENJE o imenovanju direktora Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja (bosanski jezik)
   RJEŠENJE o imenovanju ravnatelja Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja (hrvatski jezik)
  98. RJEŠENJE o razrješenju Upravnog odbora Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja (bosanski jezik)
   RJEŠENJE o razrješenju Upravnog odbora Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja (hrvatski jezik)
  99. RJEŠENJE o imenovanju Upravnog odbora Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja (bosanski jezik)
   RJEŠENJE o imenovanju Upravnog odbora Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja (hrvatski jezik)
  100. RJEŠENJE o razrješenju Nadzornog odbora Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja (bosanski jezik)
   RJEŠENJE o razrješenju Nadzornog odbora Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja (hrvatski jezik)
  101. RJEŠENJE o privremenom imenovanju Nadzornog odbora Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja (bosanski jezik)
   RJEŠENJE o privremenom imenovanju Nadzornog odbora Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja (hrvatski jezik)
   «Službene novine Federacije BiH», broj 48/16 /22.6.2016./
  102. RJEŠENJE o razrješenju predsjednika i članova Upravnog odbora Federalnog zavoda za zapošljavanje (bosanski jezik)
   RJEŠENJE o razrješenju predsjednika i članova Upravnog odbora Federalnog zavoda za upošljavanje (hrvatski jezik)
  103. RJEŠENJE o izmjeni i dopuni Rješenja o imenovanju Upravnog odbora Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje (bosanski jezik)
   RJEŠENJE o izmjeni i dopuni Rješenja o imenovanju Upravnog odbora Federalnog zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje (hrvatski jezik)
  104. RJEŠENJE o formiranju Stručnog radnog tijela Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za analizu Zakona o stvarnim pravima (bosanski jezik)
   RJEŠENJE o formiranju Stručnog radnog tijela Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za analizu Zakona o stvarnim pravima (hrvatski jezik)
  105. RJEŠENJE o imenovanju Komisije za provođenje postupka izbora kandidata za članove Nadzornog odbora J.P. "Filmski centar Sarajevo" d.o.o. (bosanski jezik)
   RJEŠENJE o imenovanju Povjerenstva za provođenje postupka izbora kandidata za članove Nadzornog odbora J.P. "Filmski Centar Sarajevo", d.o.o. (hrvatski jezik)
  106. RJEŠENJE o izmjeni i dopuni Rješenja o privremenom imenovanju predsjednika i članova Nadzornog odbora JP "Filmski centar Sarajevo", d.o.o. (bosanski jezik)
   RJEŠENJE o izmjeni i dopuni Rješenja o privremenom imenovanju predsjednika i članova Nadzornog odbora J.P. "Filmski centar Sarajevo", d.o.o. (hrvatski jezik)
  107. RJEŠENJE o privremenom imenovanju predsjednika i članova Upravnog odbora Federalnog zavoda za zapošljavanje (bosanski jezik)
   RJEŠENJE o privremenom imenovanju predsjednika i članova Upravnog odbora Federalnog zavoda za upošljavanje (hrvatski jezik)
   «Službene novine Federacije BiH», broj 50/16 /29.6.2016./
  108. RJEŠENJE o imenovanju članova Policijskog odbora za policijske službenike Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
   RJEŠENJE o imenovanju članova Policijskog odbora za policijske službenike Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  109. RJEŠENJE o razrješenju Nadzornog odbora Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom (bosanski jezik)
   RJEŠENJE o razrješenju Nadzornog odbora Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i upošljavanje osoba sa invaliditetom (hrvatski jezik)
  110. RJEŠENJE o imenovanju Nadzornog odbora Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom (bosanski jezik)
   RJEŠENJE o imenovanju Nadzornog odbora Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom (hrvatski jezik)
   «Službene novine Federacije BiH», broj 51/16 /1.7.2016./
  111. RJEŠENJE o isplati naknade za sudjelovanje u radu Komisije za provođenje postupka Javnog oglasa za izbor i imenovanje članova Nadzornog odbora, Upravnog odbora i direktora Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja (bosanski jezik)
   RJEŠENJE o isplati naknade za sudjelovanje u radu Povjerenstva za provođenje postupka Javnog natječaja za izbor i imenovanje članova Nadzornog odbora, Upravnog odbora i direktora Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja (hrvatski jezik)
   «Službene novine Federacije BiH», broj 52/16 /6.7.2016./
  112. RJEŠENJE o dopuni Rješenja o imenovanju Komisije za provođenje postupka izbora kandidata za predsjednika i članove Upravnog odbora Federalnog zavoda za zapošljavanje (bosanski jezik)
   RJEŠENJE o dopuni Rješenja o imenovanju Komisije za provođenje postupka izbora kandidata za predsjednika i članove Upravnog odbora Federalnog zavoda za zapošljavanje (hrvatski jezik)
  113. RJEŠENJE o imenovanju Komisije za utvrđivanje prijedloga jednog kandidata za člana Regulatorne komisije za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine iz reda bošnjačkog naroda (bosanski jezik)
   RJEŠENJE o imenovanju Povjerenstva za utvrđivanje prijedloga jednog kandidata za člana Regulatorne komisije za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine iz reda bošnjačkog naroda (hrvatski jezik)
  114. RJEŠENJE o imenovanju Komisije za provođenje postupka izbora kandidata za članove Konkurencijskog vijeća Bosne i Hercegovine iz Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
   RJEŠENJE o imenovanju Komisije za provođenje postupka izbora kandidata za članove Konkurencijskog vijeća Bosne i Hercegovine iz Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  115. RJEŠENJE o imenovanju Drugostepene stambene komisije za dodjelu zamjenskih stanova, dodjelu stanova i obnovu ranije zaključenih ugovora o korištenju stanova iz stambenog fonda prijašnjeg Federalnog ministarstva odbrane i Vojske Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
   RJEŠENJE o imenovanju Drugostepene stambene komisije za dodjelu zamjenskih stanova, dodjelu stanova i obnovu ranije zaključenih ugovora o korištenju stanova iz stambenog fonda prijašnjeg Federalnog ministarstva odbrane i Vojske Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
   «Službene novine Federacije BiH», broj 55/16 /15.7.2016./
  116. RJEŠENJE o razrješenju direktora Agencije za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine
  117. RJEŠENJE o imenovanju vršioca dužnosti direktora Agencije za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine
  118. RJEŠENJE o razrješenju Nadzornog odbora Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje (bosanski jezik)
   RJEŠENJE o razrješenju Nadzornog odbora Federalnog zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje (hrvatski jezik)
  1. RJEŠENJE o imenovanju Nadzornog odbora Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje (bosanski jezik)
   RJEŠENJE o imenovanju Nadzornog odbora Federalnog zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje (hrvatski jezik)
  2. RJEŠENJE o razrješenju privremenog zamjenika direktora Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje (bosanski jezik)
   RJEŠENJE o razrješenju privremenog zamjenika ravnatelja Federalnog zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje (hrvatski jezik)
  3. RJEŠENJE o imenovanju zamjenika direktora Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje (bosanski jezik)
   RJEŠENJE o imenovanju zamjenika ravnatelja Federalnog zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje (hrvatski jezik)
  4. RJEŠENJE o stavljanju van snage Rješenja o privremenom imenovanju Nadzornog odbora Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine
  5. RJEŠENJE o stavljanju van snage Rješenja o privremenom imenovanju članova Upravnog odbora Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine
  6. RJEŠENJE o imenovanju Nadzornog odbora Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine
  7. RJEŠENJE o imenovanju Upravnog odbora Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine
   «Službene novine Federacije BiH», broj 56/16 /20.7.2016./
  8. RJEŠENJE o prijedlogu za imenovanje člana Upravnog odbora Memorijalnog centra Srebrenica-Potočari spomen obilježje i mezarje za žrtve genocida iz 1995. godine
  9. RJEŠENJE o isplati naknade za sudjelovanje u radu Komisije za izbor članova Nadzornnog odbora Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom (bosanski jezik)
   RJEŠENJE o isplati naknade za sudjelovanje u radu Komisije za izbor članova Nadzornnog odbora Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom (hrvatski jezik)
  10. RJEŠENJE o izmjeni i dopunama Rješenja o imenovanju predstavnika Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u pregovaračkom timu Bosne i Hercegovine radi vođenja pregovora o zaključivanju pojedinačnih sporazuma o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na porez na dohodak i na imovinu i sprečavanje fiskalne evazije
   «Službene novine Federacije BiH», broj 57/16
    /22.7.2016./
  11. RJEŠENJE o razrješenju privremenog direktora Federalnog zavoda za zapošljavanje (bosanski jezik)
   RJEŠENJE o razrješenju privremenog ravnatelja Federalnog zavoda za upošljavanje (hrvatski jezik)
  12. RJEŠENJE o privremenom imenovanju direktora Federalnog zavoda za zapošljavanje (bosanski jezik)
   RJEŠENJE o privremenom imenovanju ravnatelja Federalnog zavoda za upošljavanje (hrvatski jezik)
  13. RJEŠENJE o imenovanju Komisije za provođenje postupka izbora kandidata za direktora Federalnog zavoda za zapošljavanje (bosanski jezik)
   RJEŠENJE o imenovanju Komisije za provođenje postupka izbora kandidata za ravnatelja Federalnog zavoda za upošljavanje (hrvatski jezik)
   «Službene novine Federacije BiH», broj 58/16 /27.7.2016./
  14. RJEŠENJE o imenovanju direktora Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine
   «Službene novine Federacije BiH», broj 59/16 /29.7.2016./
  15. RJEŠENJE o imenovanju članova Međuentitetskog tijela za okoliš iz Federacije Bosne i Hercegovine
  16. RJEŠENJE o isplati naknade za sudjelovanje u radu Komisije za provođenje postupka izbora kandidata za članove Upravnog odbora Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine
  17. RJEŠENJE o isplati naknade za sudjelovanje u radu Komisije za provođenje postupka izbora kandidata za članove Nadzornog odbora Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine
  18. RJEŠENJE o imenovanju Radne grupe za izradu Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara (bosanski jezik)
   RJEŠENJE o imenovanju Radne skupine za izradu Zakona o zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara (hrvatski jezik)
  19. RJEŠENJE broj 03-31-854/2016
  20. RJEŠENJE broj 03-31-854-2/16
  21. RJEŠENJE broj 03-31-854-3/2016
   «Službene novine Federacije BiH», broj 60/16 /3.8.2016./
  22. RJEŠENJE o imenovanju Savjeta Federalne direkcije robnih rezervi (bosanski jezik)
   RJEŠENJE o imenovanju Savjeta Federalne direkcije robnih rezervi (hrvatski jezik)
   «Službene novine Federacije BiH», broj 65/16 /19.8.2016./
  23. RJEŠENJE o imenovanju Komisije za provođenje postupka izbora kandidata za izbor i imenovanje direktora Finansijsko - informatičke agencije (bosanski jezik)
   RJEŠENJE o imenovanju Povjerenstva za provedbu postupka izbora kandidata za izbor i imenovanje direktora Financijsko - informatičke agencije (hrvatski jezik)
   «Službene novine Federacije BiH», broj 68/16 /31.8.2016./
  24. RJEŠENJE o razrješenju direktora Agencije za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
   RJEŠENJE o razrješenju direktora Agencije za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  25. RJEŠENJE o privremenom imenovanju direktora Agencije za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
   RJEŠENJE o privremenom imenovanju direktora Agencije za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  26. RJEŠENJE broj 03-31-739/2016
  27. RJEŠENJE broj 03-31-1038/2016
  28. RJEŠENJE broj 03-31-1038-1/2016
  29. RJEŠENJE broj 03-31-1038-2/2016
  30. RJEŠENJE broj 03-31-1038-3/2016
  31. RJEŠENJE broj 03-31-1038-5/2016
  32. RJEŠENJE broj 03-31-1038-6/2016
  33. RJEŠENJE broj 03-31-1038-7/2016
  34. RJEŠENJE broj 03-31-1044/2016
   «Službene novine Federacije BiH», broj 70/16 /7.9.2016./
  35. RJEŠENJE o izmjenama Rješenja o postavljenju komandanta, načelnika i članova Federalnog štaba civilne zaštite (bosanski jezik)
   RJEŠENJE o izmjenama Rješenja o postavljenju zapovjednika, načelnika i članova Federalnog stožera civilne zaštite (hrvatski jezik)
  36. RJEŠENJE o izmjeni Rješenja o nominiranju članova Radne grupe za izradu Prijedloga zakona o pravima žrtava torture u Bosni i Hercegovini (bosanski jezik)
   RJEŠENJE o izmjeni Rješenja o nominiranju članova Radne skupine za izradu Prijedloga zakona o pravima žrtava torture u Bosni i Hercegovini (hrvatski jezik)
  37. RJEŠENJE o imenovanju Upravnog odbora Fondacije za bibliotečku djelatnost (bosanski jezik)
   RJEŠENJE o imenovanju Upravnog odbora Fondacije za bibliotečku djelatnost (hrvatski jezik)
  38. RJEŠENJE o imenovanju Upravnog odbora Fondacije za izdavaštvo (bosanski jezik)
   RJEŠENJE o imenovanju Upravnog odbora Fondacije za izdavaštvo (hrvatski jezik)
  39. RJEŠENJE o imenovanju Upravnog odbora Fondacije za kinematografiju (bosanski jezik)
   RJEŠENJE o imenovanju Upravnog odbora Fondacije za kinematografiju (hrvatski jezik)
  40. RJEŠENJE o imenovanju Upravnog odbora Fondacije za muzičke, scenske i likovne umjetnosti (bosanski jezik)
   RJEŠENJE o imenovanju Upravnog odbora Fondacije za muzičke, scenske i likovne umjetnosti (hrvatski jezik)
   «Službene novine Federacije BiH», broj 72/16 /14.9.2016./
  41. RJEŠENJE o prijedlogu za imenovanje predstavnika Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u Komisiju za evropske integracije (bosanski jezik)
   RJEŠENJE o prijedlogu za imenovanje predstavnika Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u Povjerenstvo za europske integracije (hrvatski jezik)
  42. RJEŠENJE o imenovanju Komisije za provođenje postupka izbora kandidata za izbor i imenovanje direktora i zamjenika direktora Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
   RJEŠENJE o imenovanju Povjerenstva za provođenje postupka izbora kandidata za izbor i imenovanje direktora i zamjenika direktora Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  43. RJEŠENJE o imenovanju Nadzornog odbora "Agencije za vodno područje Jadranskog mora" Mostar (bosanski jezik)
   RJEŠENJE o imenovanju Nadzornog odbora "Agencije za vodno područje Jadranskog mora" Mostar (hrvatski jezik)
  44. RJEŠENJE o imenovanju Upravnog odbora "Agencije za vodno područje rijeke Save" Sarajevo (bosanski jezik)
   RJEŠENJE o imenovanju Upravnog odbora "Agencije za vodno područje rijeke Save" Sarajevo (hrvatski jezik)
  45. RJEŠENJE broj 03-31-1038-4/2016
  46. RJEŠENJE broj 03-31-1038-8/2016
  47. RJEŠENJE broj 03-31-1038-9/2016
  48. RJEŠENJE broj 03-31-1038-10/2016
  49. RJEŠENJE broj 03-31-1038-11/2016
  50. RJEŠENJE broj 03-31-1038-12/2016
  51. RJEŠENJE broj 03-31-1038-13/2016
  52. RJEŠENJE broj 03-31-1038-14/2016
  53. RJEŠENJE broj 03-31-1038-17/2016
  54. RJEŠENJE broj 03-31-1038-18/2016
  55. RJEŠENJE broj 03-31-1038-19/2016
  56. RJEŠENJE broj 03-31-1038-20/2016
  57. RJEŠENJE broj 03-31-1038-22/2016
  58. RJEŠENJE broj 03-31-1038-23/2016
  59. RJEŠENJE broj 03-31-1038-24/2016
  60. RJEŠENJE broj 03-31-1038-25/2016
  61. RJEŠENJE broj 03-31-1038-26/2016
  62. RJEŠENJE broj 03-31-1071/2016
  1. RJEŠENJE broj 03-31-1071-1/2016
   «Službene novine Federacije BiH», broj 73/16 /16.9.2016./
  2. RJEŠENJE o imenovanju predstavnika Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u Radnu grupu za koordinaciju aktivnosti u Bosni i Hercegovini u oblasti cyber sigurnosti (bosanski jezik)
   RJEŠENJE o imenovanju predstavnika Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u Radnu skupinu za koordinaciju aktivnosti u Bosni i Hercegovini u oblasti cyber sigurnosti (hrvatski jezik)
   «Službene novine Federacije BiH», broj 74/16 /21.9.2016./
  3. RJEŠENJE o izmjeni Rješenja o imenovanju Komisije za provođenje postupka izbora kandidata za predsjednika i članove Upravnog odbora Federalnog zavoda za zapošljavanje (bosanski jezik)
   RJEŠENJE o izmjeni Rješenja o imenovanju Komisije za provođenje postupka izbora kandidata za predsjednika i članove Upravnog odbora Federalnog zavoda za upošljavanje (hrvatski jezik)
  4. RJEŠENJE o izmjeni Rješenja o imenovanju Komisije za provođenje postupka izbora kandidata za direktora Federalnog zavoda za zapošljavanje (bosanski jezik)
   RJEŠENJE o izmjeni Rješenja o imenovanju Komisije za provođenje postupka izbora kandidata za ravnatelja Federalnog zavoda za upošljavanje (hrvatski jezik)
  5. RJEŠENJE o izmjeni Rješenja o imenovanju Komisije za provođenje postupka izbora kandidata za izbor i imenovanje direktora Finansijskoinformatičke agencije (bosanski jezik)
   RJEŠENJE o izmjeni Rješenja o imenovanju Komisije za provođenje postupka izbora kandidata za izbor i imenovanje ravnatelja Financijskoinformatičke agencije (hrvatski jezik)
  6. RJEŠENJE o izmjeni Rješenja o imenovanju Komisije za provođenje postupka izbora kandidata za članove Konkurencijskog vijeća Bosne i Hercegovine iz Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
   RJEŠENJE o izmjeni Rješenja o imenovanju Komisije za provođenje postupka izbora kandidata za članove Konkurencijskog vijeća Bosne i Hercegovine iz Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  7. RJEŠENJE broj 03-31-1038-15/2016
  8. RJEŠENJE broj 03-31-1038-16/2016
  9. RJEŠENJE broj 03-31-1038-21/2016
  10. RJEŠENJE broj 03-31-1071-6/2016
  11. RJEŠENJE broj 03-31-1071-7/2016
  12. RJEŠENJE broj 03-31-1071-8/2016
  13. RJEŠENJE broj 03-31-1071-9/2016
  14. RJEŠENJE broj 03-31-1101/2016
  15. RJEŠENJE broj 03-31-1101-1/2016
  16. RJEŠENJE broj 03-31-1101-2/2016
  17. RJEŠENJE broj 03-31-1101-3/2016
  18. RJEŠENJE broj 03-31-1101-4/2016
  19. RJEŠENJE broj 03-31-1101-5/2016
  20. RJEŠENJE broj 03-31-1101-6/2016
  21. RJEŠENJE broj 03-31-1101-7/2016
  22. RJEŠENJE broj 03-31-1101-8/2016
  23. RJEŠENJE broj 03-31-1101-9/2016
  24. RJEŠENJE broj 03-31-1101-10/2016
  25. RJEŠENJE broj 03-31-1101-11/2016
   «Službene novine Federacije BiH», broj 75/16 /23.9.2016./
  26. RJEŠENJE o imenovanju Komisije za izbor kandidata za upražnjenu poziciju člana Upravnog odbora Agencije za unapređenje stranih investicija u Bosni i Hercegovini - FIPA (bosanski jezik)
   RJEŠENJE o imenovanju Povjerenstva za izbor kandidata za upražnjenu poziciju člana Upravnog odbora Agencije za unapređenje stranih investicija u Bosni i Hercegovini - FIPA (hrvatski jezik)
  27. RJEŠENJE o formiranju Interresorne radne grupe za uspostavljanje jednošalterskog sistema poslovanja i elektronske registracije poslovnih subjekata u Federaciji BiH (bosanski jezik)
   RJEŠENJE o formiranju Interresorne radne skupine za uspostavljanje jednošalterskog sustava poslovanja i elektronskog registriranja poslovnih subjekata u Federaciji BiH (hrvatski jezik)
   «Službene novine Federacije BiH», broj 76/16 /28.9.2016./
  28. RJEŠENJE o dopuni Rješenja o privremenom imenovanju predsjednika i članova Upravnog odbora Federalnog zavoda za zapošljavanje (bosanski jezik)
   RJEŠENJE o dopuni Rješenja o privremenom imenovanju predsjednika i članova Upravnog odbora Federalnog zavoda za upošljavanje (hrvatski jezik)
  29. RJEŠENJE o dopuni Rješenja o privremenom imenovanju Nadzornog odbora Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja (bosanski jezik)
   RJEŠENJE o dopuni Rješenja o privremenom imenovanju Nadzornog odbora Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja (hrvatski jezik)
  30. RJEŠENJE o imenovanju Koordinacije za interoperabilnost Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
   RJEŠENJE o imenovanju Koordinacije za interoperabilnost Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  31. RJEŠENJE o izmjeni i dopuni Rješenja o imenovanju Savjeta Federalne direkcije robnih rezervi (bosanski jezik)
   RJEŠENJE o izmjeni i dopuni Rješenja o imenovanju Savjeta Federalne direkcije robnih rezervi (hrvatski jezik)
  32. RJEŠENJE o imenovanju Komisije za izbor predsjednika i članova Upravnog odbora J.U. Federalne novinske agencije (bosanski jezik)
   RJEŠENJE o imenovanju Povjerenstva za izbor predsjednika i članova Upravnog odbora J.U. Federalne novinske agencije (hrvatski jezik)
  33. RJEŠENJE broj 03-31-1101-12/2016
  34. RJEŠENJE broj 03-31-1101-13/2016
  35. RJEŠENJE broj 03-31-1101-14/2016
  36. RJEŠENJE broj 03-31-1101-15/2016
  37. RJEŠENJE broj 03-31-1101-16/2016
  38. RJEŠENJE broj 03-31-1101-17/2016
   «Službene novine Federacije BiH», broj 78/16 /5.10.2016./
  39. RJEŠENJE o izmjeni Rješenja o imenovanju Komisije za Program javnih investicija Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
   RJEŠENJE o izmjeni Rješenja o imenovanju Komisije za Program javnih investicija Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  40. RJEŠENJE o razrješenju predsjednika Upravnog odbora Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja (bosanski jezik)
   RJEŠENJE o razrješenju predsjednika Upravnog odbora Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja (hrvatski jezik)
  41. RJEŠENJE o privremenom imenovanju predsjednika Upravnog odbora Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja (bosanski jezik)
   RJEŠENJE o privremenom imenovanju predsjednika Upravnog odbora Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja (hrvatski jezik)
  42. RJEŠENJE o imenovanju dva člana Konkurencijskog vijeća Bosne i Hercegovine iz Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
   RJEŠENJE o imenovanju dva člana Konkurencijskog vijeća Bosne i Hercegovine iz Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  43. RJEŠENJE o nominaciji predstavnika Vlade Federacije za člana Radne grupe za izradu procjene rizika od pranja novca i finansiranja terorizma u Bosni i Hercegovini (bosanski jezik)
   RJEŠENJE o nominaciji predstavnika Vlade Federacije za člana Radne skupine za izradu procjene rizika od pranja novca i financiranja terorizma u Bosni i Hercegovini (hrvatski jezik)
  44. RJEŠENJE o izmjeni Rješenja o imenovanju Komisije za izbor direktora, članova Upravnog odbora i članova Nadzornog odbora Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja (bosanski jezik)
   RJEŠENJE o izmjeni Rješenja o imenovanju Komisije za izbor ravnatelja, članova Upravnog odbora i članova Nadzornog odbora Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja (hrvatski jezik)
  45. RJEŠENJE broj 03-31-1143/2016
  46. RJEŠENJE broj 03-31-1143-1/2016
  47. RJEŠENJE broj 03-31-1143-2/2016
  48. RJEŠENJE broj 03-31-1143-3/2016
  49. RJEŠENJE broj 03-31-1143-4/2016
  50. RJEŠENJE broj 03-31-1143-5/2016
  51. RJEŠENJE broj 03-31-1143-6/2016
   «Službene novine Federacije BiH», broj 79/16 /7.10.2016./
  52. RJEŠENJE o imenovanju Komisije za provođenje postupka za izbor i nominovanje za imenovanje članova Nadzornog odbora u Javnom preduzeću Međunarodni aerodrom "Sarajevo" d.o.o. Sarajevo (bosanski jezik)
   RJEŠENJE o imenovanju Povjerenstva za provedbu postupka za izbor i nominovanje za imenovanje članova Nadzornog odbora u Javnom poduzeću Međunarodni aerodrom "Sarajevo" d.o.o. Sarajevo (hrvatski jezik)
   «Službene novine Federacije BiH», broj 82/16 /19.10.2016./
  53. RJEŠENJE o izmjeni Rješenja o imenovanju Koordinacije za interoperabilnost Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
   RJEŠENJE o izmjeni Rješenja o imenovanju Koordinacije za interoperabilnost Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  54. RJEŠENJE o izmjeni i dopuni Rješenja o imenovanju Komisije za utvrđivanje prijedloga jednog kandidata za člana Regulatorne komisije za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine iz reda bošnjačkog naroda (bosanski jezik)
   RJEŠENJE o izmjeni i dopuni Rješenja o imenovanju Povjerenstva za utvrđivanje prijedloga jednog kandidata za člana Regulatornog povjerenstva za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine iz reda bošnjačkog naroda (hrvatski jezik)
  55. RJEŠENJE o formiranju Interresorne radne grupe za preuzimanje hardverske i softverske opreme ISVDV sistema (bosanski jezik)
   RJEŠENJE o formiranju Interresorne radne grupe za preuzimanje hardverske i softverske opreme ISVDV sistema (hrvatski jezik)
  56. RJEŠENJE o izmjeni Rješenja o imenovanju Komisije i supotpisnicima za sredstva plasirana iz malezijske donacije i japanskih grantova (projekti 2KR i projekti Non project grant - AID) (bosanski jezik)
   RJEŠENJE o izmjeni Rješenja o imenovanju povjerenstva i supotpisnicima za sredstva plasirana iz malezijske donacije i japanskih grantova (projekti 2KR i projekti Non project grant - AID) (hrvatski jezik)
  57. RJEŠENJE o imenovanju Radne grupe za izradu radnih verzija Zakona o plaćama i naknadama u javnom sektoru Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
   RJEŠENJE o imenovanju Radne skupine za izradu radnih verzija Zakona o plaćama i naknadama u javnom sektoru Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
   «Službene novine Federacije BiH», broj 83/16 /21.10.2016./
  58. RJEŠENJE o dopuni Rješenja o formiranju Interresorne radne grupe za izradu teksta izmjena i dopuna Zakona o prijevremenom povoljnijem penzionisanju branilaca odbrambeno-oslobodilačkog rata (bosanski jezik)
   RJEŠENJE o dopuni Rješenja o formiranju Interresorne radne skupine za izradu teksta izmjena i dopuna Zakona o prijevremenom povoljnijem umirovljenju branitelja domovinskog rata (hrvatski jezik)
   «Službene novine Federacije BiH», broj 84/16 /28.10.2016./
  59. RJEŠENJE o imenovanju predsjednika i članova komisija za provedbu redovnog godišnjeg popisa u 2016. godini
   «Službene novine Federacije BiH», broj 86/16 /2.11.2016./
  60. RJEŠENJE o dopuni Rješenja o privremenom imenovanju direktora Federalnog zavoda za zapošljavanje (bosanski jezik)
   RJEŠENJE o dopuni Rješenja o privremenom imenovanju ravnatelja Federalnog zavoda za upošljavanje (hrvatski jezik)
  1. RJEŠENJE o imenovanju Komisije za provođenje postupka izbora kandidata za izbor i imenovanje direktora Agencije za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
   RJEŠENJE o imenovanju Povjerenstva za provođenje postupka izbora kandidata za izbor i imenovanje ravnatelja Agencije za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
   «Službene novine Federacije BiH», broj 88/16 /9.11.2016./
  2. RJEŠENJE o imenovanju člana Odbora državne službe za žalbe Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
   RJEŠENJE o imenovanju člana Odbora državne službe za žalbe Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  3. RJEŠENJE o imenovanju člana Odbora državne službe za žalbe Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
   RJEŠENJE o imenovanju člana Odbora državne službe za žalbe Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
   «Službene novine Federacije BiH», broj 89/16 /11.11.2016./
  4. RJEŠENJE o formiranju Radne grupe za analizu opremljenosti i iskorištenosti specijalističkih laboratorijskih instrumenata za gasnu i tečnu hromatografiju u federalnim organima uprave i federalnim upravnim organizacijama (bosanski jezik)
   RJEŠENJE o formiranju Radne skupine za analizu opremljenosti i iskorištenosti specijalističkih laboratorijskih instrumenata za plinsku i tečnu kromatografiju u federalnim organima uprave i federalnim upravnim organizacijama (hrvatski jezik)
   «Službene novine Federacije BiH», broj 90 /16.11.2016./
  5. RJEŠENJE o imenovanju Komisije za provođenje postupka izbora kandidata za predsjednika Upravnog odbora Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja (bosanski jezik)
   RJEŠENJE o imenovanju Komisije za provođenje postupka izbora kandidata za predsjednika Upravnog odbora Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja (hrvatski jezik)
  6. RJEŠENJE o izmjeni Rješenja o imenovanju Koordinacionog tijela za praćenje implementacije Pravilnika o upravljanju ambalažom i ambalažnim otpadom (bosanski jezik)
   RJEŠENJE o izmjeni Rješenja o imenovanju Koordinacionog tijela za praćenje implementacije Pravilnika o upravljanju ambalažom i ambalažnim otpadom (hrvatski jezik)
  7. RJEŠENJE o imenovanju članice Radne grupe za izradu Akcijskog plana za ravnopravnost LGBT osoba u Bosni i Hercegovini (bosanski jezik)
   RJEŠENJE o imenovanju članice Radne grupe za izradu Akcijskog plana za ravnopravnost LGBT osoba u Bosni i Hercegovini (hrvatski jezik)
  8. RJEŠENJE o utvrđivanju Liste prijedloga za imenovanje članova Regulatorne komisije za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
   RJEŠENJE o utvrđivanju Liste prijedloga za imenovanje članova Regulatornog povjerenstva za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  9. RJEŠENJE o utvrđivanju Prijedloga za imenovanje jednog člana Regulatorne komisije za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine iz reda bošnjačkog naroda (bosanski jezik)
   RJEŠENJE o utvrđivanju Prijedloga za imenovanje jednog člana Regulatornog povjerenstva za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine iz reda bošnjačkog naroda (hrvatski jezik)
   «Službene novine Federacije BiH», broj 83/16 /23.11.2016./
  10. RJEŠENJE o razrješenju predsjednika i članova Upravnog odbora Federalnog zavoda za zapošljavanje (bosanski jezik)
   RJEŠENJE razrješenju predsjednika i članova Upravnog odbora Federalnog zavoda za upošljavanje (hrvatski jezik)
  11. RJEŠENJE o imenovanju predsjednika i članova Upravnog odbora Federalnog zavoda za zapošljavanje (bosanski jezik)
   RJEŠENJE o imenovanju predsjednika i članova Upravnog odbora Federalnog zavoda za upošljavanje (hrvatski jezik)
  12. RJEŠENJE o razrješenju privremenog direktora Federalnog zavoda za zapošljavanje (bosanski jezik)
   RJEŠENJE o razrješenju privremenog ravnatelja Federalnog zavoda za upošljavanje (hrvatski jezik)
  13. RJEŠENJE o imenovanju direktora Federalnog zavoda za zapošljavanje (bosanski jezik)
   RJEŠENJA o imenovanju ravnatelja Federalnog zavoda za upošljavanje (hrvatski jezik)
   «Službene novine Federacije BiH», broj 94/16 /30.11.2016./
  14. RJEŠENJE o imenovanju Komisije
  15. RJEŠENJE o formiranju Stručnog radnog tijela Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za izradu analize procedura kod izdavanja ovlaštenja laboratorijama za obavljanje stručnih poslova – laboratorijskih analiza
   «Službene novine Federacije BiH», broj 96/16 /7.12.2016./
  16. RJEŠENJE o imenovanju člana u delegaciju Bosne i Hercegovine za pokretanje i vođenje postupka izmjena i dopuna Sporazuma o preuzimanju uloge suosnivača između Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine i Međunarodne komisije za nestale osobe (bosanski jezik)
   RJEŠENJE o imenovanju člana u delegaciju Bosne i Hercegovine za pokretanje i vođenje postupka izmjena i dopuna Sporazuma o preuzimanju uloge suosnivača između Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine i Međunarodne komisije za nestale osobe (hrvatski jezik)
  17. RJEŠENJE o izmjeni Rješenja o imenovanju Vijeća za infrastrukturu prostornih podataka Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
   RJEŠENJE o izmjeni Rješenja o imenovanju Vijeća za infrastrukturu prostornih podataka Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  18. RJEŠENJE o razrješenju Upravnog odbora Federalne novinske agencije (bosanski jezik)
   RJEŠENJE o razrješenju Upravnog odbora Federalne novinske agencije (hrvatski jezik)
  19. RJEŠENJE o imenovanju Upravnog odbora Federalne novinske agencije (bosanski jezik)
   RJEŠENJE o imenovanju Upravnog odbora Federalne novinske agencije (hrvatski jezik)
  20. RJEŠENJE broj 03-31-1340/2016
   «Službene novine Federacije BiH», broj 98/16 /14.12.2016./
  21. RJEŠENJE o imenovanju direktora Finansijsko - informatičke agencije (bosanski jezik)
   RJEŠENJE o imenovanju direktora Financijsko-informatičke agencije (hrvatski jezik)
   «Službene novine Federacije BiH», broj 100/16 /21.12.2016./
  22. RJEŠENJE o izmjenama Rješenja o imenovanju članova Policijskog odbora za policijske službenike Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
   RJEŠENJE o izmjenama Rješenja o imenovanju članova Policijskog odbora za policijske službenike Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  23. RJEŠENJE o imenovanju predstavnika Vlade Federacije BiH u delegaciju Bosne i Hercegovine koja će prezentovati izvještaj Bosne i Hercegovine o provođenju konvencije o pravima osoba s invaliditetom (bosanski jezik)
   RJEŠENJE o imenovanju predstavnika Vlade Federacije BiH u delegaciju Bosne i Hercegovine koja će prezentirati izvještaj Bosne i Hercegovine o provođenju konvencije o pravima osoba s invaliditetom (hrvatski jezik)
   «Službene novine Federacije BiH», broj 101/16 /23.12.2016./
  24. RJEŠENJE o imenovanju interresorne Radne grupe za izradu Plana zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
   RJEŠENJE o imenovanju interresorne Radne skupine za izradu Plana zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nepogoda Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
   «Službene novine Federacije BiH», broj 102/16 /28.12.2016./
  25. RJEŠENJE o osnivanju Komisije za praćenje i koordinaciju izvršavanja obaveza federalnih organa koje se odnose evropske integracije (bosanski jezik)
   RJEŠENJE o osnivanju povjerenstva za praćenje i koordinaciju izvršavanja obveza federalnih organa koje se odnose europske integracije (hrvatski jezik)
   «Službene novine Federacije BiH», broj 103/16 /29.12.2016./
  26. RJEŠENJE o razrješenju federalnog pravobranioca (bosanski jezik)
   RJEŠENJE o razrješenju federalnog pravobranitelja (hrvatski jezik)
  27. RJEŠENJE o privremenom imenovanju federalnog pravobranioca (bosanski jezik)
   RJEŠENJE o privremenom imenovanju federalnog pravobranitelja (hrvatski jezik)
  28. RJEŠENJE broj 03-31-1407/2016