Hronološki registar rješenja objavljenih u "Službenim novinama FBiH" u 2016. godini

HRONOLOŠKI REGISTAR RJEŠENJA OBJAVLJENIH U
"SLUŽBENIM NOVINAMA FEDERACIJE BIH" U 2016. GODINI«Službene novine Federacije BiH», broj 2/16 /13.1.2016./

  1. RJEŠENJE o razrješenju člana Nadzornog odbora Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu (bosanski jezik)
   RJEŠENJE o razrješenju člana Nadzornog odbora Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu (hrvatski jezik)
  2. RJEŠENJE o razrješenju člana Upravnog odbora Fonda za studentske zajmove
  3. RJEŠENJE o privremenom imenovanju člana Upravnog odbora Fonda za studentske zajmove
   «Službene novine Federacije BiH», broj 3/16 /15.1.2016./
  4. RJEŠENJE o izmjeni Rješenja o imenovanju predstavnika Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u radnu grupu Vijeća ministara
  5. RJEŠENJE o osnivanju Stručnog radnog tijela Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za pripremanje Prijedloga drugostepenih rješenja koja donosi Vlada Federacije Bosne i Hercegovine u skladu sa članom 17. stav (4) Zakona o reviziji privatizacije državnog kapitala u privrednim društvima i bankama Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
   RJEŠENJE o osnivanju Stručnog radnog tijela Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za pripremanje Prijedloga drugostupanjskih rješenja koja donosi Vlada Federacije Bosne i Hercegovine sukladno članku 17. stavak (4) Zakona o reviziji privatizacije državnog kapitala u gospodarskim društvima i bankama Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
   «Službene novine Federacije BiH», broj 4/16 /20.1.2016./
  6. RJEŠENJE o izmjeni Rješenja o imenovanju Komisije za programe i izvještaje o radu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine  
  7. RJEŠENJE o izmjeni Rješenja o imenovanju Upravnog odbora Fondacije za održivi razvoj  
  8. RJEŠENJE o formiranju Interresorne radne grupe za izradu teksta izmjena i dopuna Zakona o prijevremenom povoljnijem penzionisanju branilaca odbrambeno-oslobodilačkog rata  
  9. RJEŠENJE o imenovanju Komisije za rashodovanje stalnih sredstava i sitnog inventara Generalnog sekretarijata Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u 2015. godini
   «Službene novine Federacije BiH», broj 7/16 /29.1.2016./
  10. RJEŠENJE o imenovanju vršilaca dužnosti članova Regulatorne komisije za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
   RJEŠENJE o imenovanju vršitelja dužnosti članova Regulatornog povjerenstva za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
   «Službene novine Federacije BiH», broj 8/16 /3.2.2016./
  11. RJEŠENJE o imenovanju Komisije za izbor direktora, članova Upravnog odbora i članova Nadzornog odbora Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja (bosanski jezik)
   RJEŠENJE o imenovanju Povjerenstva za izbor direktora, članova Upravnog odbora i članova Nadzornog odbora Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja (hrvatski jezik)
  12. RJEŠENJE o imenovanju Komisije za izbor članova Nadzornog odbora Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom (bosanski jezik)
   RJEŠENJE o imenovanju Povjerenstva za izbor članova Nadzornog odbora Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom (hrvatski jezik)
   «Službene novine Federacije BiH», broj 10/16 /10.2.2016./
  13. RJEŠENJE o privremenom imenovanju predsjednika i članova Upravnog odbora Fondacije za muzičke, scenske i likovne umjetnosti (bosanski jezik)
   RJEŠENJE o privremenom imenovanju predsjednika i članova Upravnog odbora Fondacije za muzičke, scenske i likovne umjetnosti (hrvatski jezik)
  14. RJEŠENJE o razrješenju predsjednika i članova Nadzornog odbora Filmski Centar Sarajevo d.o.o. Sarajevo (bosanski jezik)
   RJEŠENJE o razrješenju predsjednika i članova Nadzornog odbora Filmski Centar Sarajevo d.o.o. Sarajevo (hrvatski jezik)
  15. RJEŠENJE o privremenom imenovanju predsjednika i članova Nadzornog odbora Filmski Centar Sarajevo d.o.o. Sarajevo (bosanski jezik)
   RJEŠENJE o privremenom imenovanju predsjednika i članova Nadzornog odbora Filmski Centar Sarajevo d.o.o. Sarajevo (hrvatski jezik)
  16. RJEŠENJE o razrješenju predsjednika i članova Upravnog odbora Fondacije za bibliotečku djelatnost (bosanski jezik)
   RJEŠENJE o razrješenju predsjednika i članova Upravnog odbora Fondacije za bibliotečku djelatnost (hrvatski jezik)
  17. RJEŠENJE o razrješenju predsjednika i članova Upravnog odbora Fondacije za izdavaštvo (bosanski jezik)
   RJEŠENJE o razrješenju predsjednika i članova Upravnog odbora Fondacije za izdavaštvo (hrvatski jezik)
  18. RJEŠENJE o razrješenju predsjednika i članova Upravnog odbora Fondacije za kinematografiju (bosanski jezik)
   RJEŠENJE o razrješenju predsjednika i članova Upravnog odbora Fondacije za kinematografiju (hrvatski jezik)
  19. RJEŠENJE o privremenom imenovanju predsjednika i članova Upravnog odbora Fondacije za bibliotečku djelatnost (bosanski jezik)
   RJEŠENJE o privremenom imenovanju predsjednika i članova Upravnog odbora Fondacije za bibliotečku djelatnost (hrvatski jezik)
  20. RJEŠENJE o privremenom imenovanju predsjednika i članova Upravnog odbora Fondacija za izdavaštvo (bosanski jezik)
   RJEŠENJE o privremenom imenovanju predsjednika i članova Upravnog odbora Fondacija za izdavaštvo (hrvatski jezik)
  21. RJEŠENJE o privremenom imenovanju predsjednika i članova Upravnog odbora Fondacije za kinematografiju (bosanski jezik)
   RJEŠENJE o privremenom imenovanju predsjednika i članova Upravnog odbora Fondacije za kinematografiju (hrvatski jezik)
  22. RJEŠENJE o razrješenju predsjednika i članova Upravnog odbora Fondacije za muzičke, scenske i likovne umjetnosti (bosanski jezik)
   RJEŠENJE o razrješenju predsjednika i članova Upravnog odbora Fondacije za muzičke, scenske i likovne umjetnosti (hrvatski jezik)
   «Službene novine Federacije BiH», broj 13/16 /19.2.2016./
  23. RJEŠENJE o izmjeni Rješenja o imenovanju Drugostepene stambene komisije za dodjelu
   zamjenskih stanova, dodjelu stanova i obnovu ranije zaključenih ugovora o korištenju stanova iz stambenog fonda prijašnjeg Federalnog ministarstva odbrane i Vojske Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)

   RJEŠENJE o izmjeni Rješenja o imenovanju Drugostepene stambene komisije za dodjelu
   zamjenskih stanova, dodjelu stanova i obnovu ranije zaključenih ugovora o korištenju stanova iz stambenog fonda prijašnjeg Federalnog ministarstva odbrane i Vojske Federacije Bosne i
   Hercegovine (hrvatski jezik)
  24. RJEŠENJE o izmjeni Rješenja o imenovanju Upravnog odbora Projekta hitnog oporavka od poplava u Bosni i Hercegovini za područje Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
   RJEŠENJE o izmjeni Rješenja o imenovanju Upravnog odbora Projekta hitnog oporavka od poplava u Bosni i Hercegovini za područje Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
   «Službene novine Federacije BiH», broj 14/16 /24.2.2016./
  25. RJEŠENJE o privremenom imenovanju direktora Ustanove iz djelokruga socijalne zaštite – Ljubuški (bosanski jezik)
   RJEŠENJE o privremenom imenovanju ravnatelja Ustanove iz djelokruga socijalne zaštite – Ljubuški (hrvatski jezik)
  26. RJEŠENJE o razrješenju zamjenika direktora Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje (bosanski jezik)
   RJEŠENJE o razrješenju zamjenika ravnatelja Federalnog zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje (hrvatski jezik)
  27. RJEŠENJE o privremenom imenovanju zamjenika direktora Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje (bosanski jezik)
   RJEŠENJE o privremenom imenovanju zamjenika ravnatelja Federalnog zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje (hrvatski jezik)
  28. RJEŠENJE o imenovanju Upravnog odbora Finansijsko - informatičke agencije (bosanski jezik)
   RJEŠENJE o imenovanju Upravnog odbora Financijsko - informatičke agencije (hrvatski jezik)
   «Službene novine Federacije BiH», broj 15/16 /26.2.2016./
  29. RJEŠENJE o dopuni Rješenja o formiranju Federalnog operativnog štaba za pitanje migracija (bosanski jezik)
   RJEŠENJE o dopuni Rješenja o formiranju Federalnog operativnog stožera za pitanje migracija (hrvatski jezik)
  30. RJEŠENJE o izmjeni Rješenja o imenovanju predstavnika Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u Zajedničku komisiju između Bosne i Hercegovine i Republike Češke (bosanski jezik)
   RJEŠENJE o izmjeni Rješenja o imenovanju predstavnika Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u Zajedničko povjerenstvo između Bosne i Hercegovine i Republike Češke (hrvatski jezik)
  31. RJEŠENJE o imenovanju predstavnika Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za člana Upravnog odbora Državnog projekta stambenog zbrinjavanja u okviru Regionalnog stambenog programa (bosanski jezik)
   RJEŠENJE o imenovanju predstavnika Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za člana Upravnog odbora Državnog projekta stambenog zbrinjavanja u okviru Regionalnog stambenog programa (hrvatski jezik)
  32. RJEŠENJE o izmjeni Rješenja o formiranju Interresorne radne grupe za pripremu novog ugovornog odnosa Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za nabavku licenci i usluga održavanja software-a (bosanski jezik)
   RJEŠENJE o izmjeni Rješenja o formiranju Interresorne radne skupine za pripremu novog ugovornog odnosa Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za nabavu licenci i usluga održavanja software-a (hrvatski jezik)
  33. RJEŠENJE o izmjeni Rješenja o formiranju Radne grupe za pripremu prijedloga Strategije za borbu protiv korupcije 2015-2019 i Akcionog plana za provođenje strategije za borbu protiv korupcije 2015-2019 (bosanski jezik)
   RJEŠENJE o izmjeni Rješenja o formiranju Radne skupine za pripremu prijedloga Strategije za borbu protiv korupcije 2015-2019 i Akcionog plana za provedbu strategije za borbu protiv korupcije 2015-2019 (hrvatski jezik)
  34. RJEŠENJE o razrješenju člana Odbora državne službe za žalbe (bosanski jezik)
   RJEŠENJE o razrješenju člana Odbora državne službe za žalbe (hrvatski jezik)
  35. RJEŠENJE o poništenju Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Upravnog odbora Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
   RJEŠENJE o poništenju Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Upravnog odbora Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  36. RJEŠENJE o privremenom imenovanju članova Upravnog odbora Fonda za zaštitu okoliša     Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
   RJEŠENJE o privremenom imenovanju članova Upravnog odbora Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  37. RJEŠENJE o imenovanju Komisije za provođenje postupka izbora kandidata za članove Upravnog odbora Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
   RJEŠENJE o imenovanju Povjerenstva za provedbu postupka izbora kandidata za članove Upravnog odbora Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  38. RJEŠENJE o prestanku važenja Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Nadzornog odbora Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
   RJEŠENJE o prestanku važenja Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Nadzornog odbora Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  39. RJEŠENJE o privremenom imenovanju članova Nadzornog odbora Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
   RJEŠENJE o privremenom imenovanju članova Nadzornog odbora Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
   «Službene novine Federacije BiH», broj 17/16 /4.3.2016./
  40. RJEŠENJE o izmjeni i dopuni Rješenja o privremenom postavljenju direktora Federalnog zavoda za statistiku (bosanski jezik)
   RJEŠENJE o izmjeni i dopuni Rješenja o privremenom postavljenju direktora Federalnog zavoda za statistiku (hrvatski jezik)
  41. RJEŠENJE o imenovanju Komisije za utvrđivanje prijedloga kandidata za člana Regulatorne komisije za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine iz reda srpskog naroda (bosanski jezik)
   RJEŠENJE o imenovanju Povjerenstva za utvrđivanje prijedloga kandidata za člana Regulatorne komisije za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine iz reda srpskog naroda (hrvatski jezik)
  42. RJEŠENJE o imenovanju Komisije za utvrđivanje prijedloga kandidata za člana Regulatorne komisije za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine iz reda hrvatskog naroda (bosanski jezik)
   RJEŠENJE o imenovanju Povjerenstva za utvrđivanje prijedloga kandidata za člana Regulatorne komisije za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine iz reda hrvatskog naroda (hrvatski jezik)
   «Službene novine Federacije BiH», broj 18/16 /9.3.2016./
  43. RJEŠENJE o imenovanju Komisije za provođenje postupka izbora kandidata za jednog člana Upravnog odbora Nezavisnog operatora sistema u Bosni i Hercegovini iz Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
   RJEŠENJE o imenovanju Povjerenstva za provedbu postupka izbora kandidata za jednog člana Upravnog odbora Neovisnog operatera sustava u Bosni i Hercegovini iz Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  44. RJEŠENJE o imenovanju Komisije za provođenje postupka izbora kandidata za jednog člana Upravnog odbora Nezavisnog operatora sistema u Bosni i Hercegovini iz Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
   RJEŠENJE o imenovanju Povjerenstva za provedbu postupka izbora kandidata za jednog člana Upravnog odbora Neovisnog operatera sustava u Bosni i Hercegovini iz Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
   «Službene novine Federacije BiH», broj 19/16 /11.3.2016./
  45. RJEŠENJE o izmjeni Rješenja o formiranju Koordinacijskog tima Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za pitanja evropskih integracija (bosanski jezik)
   RJEŠENJE o izmjeni Rješenja o formiranju Koordinacijskog tima Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za pitanja europskih integracija (hrvatski jezik)
   «Službene novine Federacije BiH», broj 20/16 /16.3.2016./
  46. RJEŠENJE o imenovanju Komisije za izbor dva člana Odbora državne službe za žalbe (bosanski jezik)
   RJEŠENJE o imenovanju Povjerenstva za izbor dva člana Odbora državne službe za žalbe (hrvatski jezik)
  47. RJEŠENJE o formiranju Radne grupe (bosanski jezik)
   RJEŠENJE o formiranju Radne skupine (hrvatski jezik)
   «Službene novine Federacije BiH», broj 21/16 /18.3.2016./
  48. RJEŠENJE o formiranju Mješovite radne grupe za izradu teksta Sporazuma o konačnom raspolaganju arhivom, spisima i drugim dokumentima iz člana 70. Zakona o odbrani BiH ("Službeni glasnik BiH", broj 88/05) (bosanski jezik)
   RJEŠENJE o formiranju Mješovite radne grupe za izradu teksta Sporazuma o konačnom raspolaganju arhivom, spisima i drugim dokumentima iz članka 70. Zakona o obrani BiH ("Službeni glasnik BiH", broj 88/05) (hrvatski jezik)
  49. RJEŠENJE o imenovanju Radne grupe za izradu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu (bosanski jezik)
   RJEŠENJE o imenovanju Radne skupine za izradu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu (hrvatski jezik)
  50. RJEŠENJE o imenovanju Radne grupe za izradu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća (bosanski jezik)
   RJEŠENJE o imenovanju Radne skupine za izradu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nepogoda (hrvatski jezik)
   «Službene novine Federacije BiH», broj 22/16 /23.3.2016./
  51. RJEŠENJE o imenovanju Radne grupe za izradu Strategije za oblast invalidnosti u Federaciji Bosne i Hercegovine 2016.-2021. (bosanski jezik)
   RJEŠENJE o imenovanju Radne skupine za izradu Strategije za oblast invalidnosti u Federaciji Bosne i Hercegovine 2016.-2021. (hrvatski jezik)
  52. RJEŠENJE o imenovanju Komisije za vođenje drugostepenog disciplinskog postupka za namještenike federalnih organa državne službe (bosanski jezik)
   RJEŠENJE o imenovanju Povjerenstva za vođenje drugostupanjskog stegovnog postupka za namještenike federalnih organa državne službe (hrvatski jezik)
   «Službene novine Federacije BiH», broj 24/16 /30.3.2016./
  53. RJEŠENJE o imenovanju predstavnika Federacije Bosne i Hercegovine u Savjetodavnu komisiju za dug (bosanski jezik)
   RJEŠENJE o imenovanju predstavnika Federacije Bosne i Hercegovine u Savjetodavno povjerenstvo za dug (hrvatski jezik)
  54. RJEŠENJE o izmjeni Rješenja o formiranju Koordinacionog tima Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za pitanja evropskih integracija (bosanski jezik)
   RJEŠENJE o izmjeni Rješenja o formiranju Koordinacionog tima Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za pitanja europskih integracija (hrvatski jezik)
  55. RJEŠENJE o izmjeni Rješenja o imenovanju Komisije i supotpisnicima za sredstva plasirana iz malezijske donacije i japanskih grantova (projekti 2KR i projekti Non project grant-AID)
   «Službene novine Federacije BiH», broj 25/16 /1.4.2016./
  56. RJEŠENJE o imenovanju Komisije za javne nabavke
  57. RJEŠENJE o imenovanju Komisije za javne nabavke
  58. RJEŠENJE o imenovanju Komisije za provođenje postupka izbora kandidata za zamjenika direktora Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje (bosanski jezik)
   RJEŠENJE o imenovanju Komisije za provođenje postupka izbora kandidata za zamjenika ravnatelja Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje (hrvatski jezik)
  59. RJEŠENJE o formiranju Radne grupe za pružanje pomoći u izradi Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta (bosanski jezik)
   RJEŠENJE o formiranju Radne skupine za pružanje potpore u izradi Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta (hrvatski jezik)
   «Službene novine Federacije BiH», broj 26/16 /6.4.2016./
  60. RJEŠENJE o izmjenama i dopunama Rješenja o privremenom postavljenju direktora Federalne uprave za inspekcijske poslove (bosanski jezik)
   RJEŠENJE o izmjenama i dopunama Rješenja o privremenom postavljenju direktora Federalne uprave za inspekcijske poslove (hrvatski jezik)
  61. RJEŠENJE o izmjeni Rješenja o formiranju koordinacionog tima Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za pitanja evropskih intergracija (bosanski jezik)
   RJEŠENJE o izmjeni Rješenja o formiranju koordinacionog tima Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za pitanja europskih intergracija (hrvatski jezik)
   «Službene novine Federacije BiH», broj 28/16 /13.4.2016./
  62. RJEŠENJE o imenovanju Komisije za provođenje postupka izbora kandidata za izbor i imenovanje direktora i zamjenika direktora Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
   RJEŠENJE o imenovanju Povjerenstva za provedbu postupka izbora kandidata za izbor i imenovanje direktora i zamjenika direktora Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  63. RJEŠENJE o imenovanju Komisije za provođenje postupka izbora kandidata za izbor i imenovanje članova Upravnog odbora Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
   RJEŠENJE o imenovanju Povjerenstva za provedbu postupka izbora kandidata za izbor i imenovanje članova Upravnog odbora Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  64. RJEŠENJE o razrješenju Upravnog odbora Fonda za studentske zajmove Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
   RJEŠENJE o razrješenju Upravnog odbora Fonda za studentske zajmove Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  65. RJEŠENJE o imenovanju Upravnog odbora Fonda za studentske zajmove Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
   RJEŠENJE o imenovanju Upravnog odbora Fonda za studentske zajmove Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  66. RJEŠENJE o imenovanju predstavnika Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u Radnu grupu za izradu Strategije za borbu protiv diskriminacije u Bosni i Hercegovini (bosanski jezik)
  67. RJEŠENJE o imenovanju člana Nadzornog odbora Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu (bosanski jezik)
   RJEŠENJE o imenovanju člana Nadzornog vijeća Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu (hrvatski jezik)
  68. RJEŠENJE o imenovanju predstavnika Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u Monitoring tim Vijeća ministara Bosne i Hercegovine za praćenje implementacije Akcionog plana za borbu protiv trgovine ljudima u Bosni i Hercegovini (bosanski jezik)
   RJEŠENJE o imenovanju predstavnika Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u Monitoring tim Vijeća ministara Bosne i Hercegovine za praćenje implementacije Akcionog plana za borbu protiv trgovine ljudima u Bosni i Hercegovini (hrvatski jezik)
  69. RJEŠENJE o izmjeni i dopuni Rješenja o imenovanju Komisije za izbor direktora, članova Upravnog odbora i članova Nadzornog odbora Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja (bosanski jezik)
   RJEŠENJE o izmjeni i dopuni Rješenja o imenovanju Povjerenstva za izbor direktora, članova Upravnog odbora i članova Nadzornog odbora Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja (hrvatski jezik)
  70. RJEŠENJE o izmjeni i dopuni Rješenja o imenovanju Komisije za izbor članova Nadzornog odbora Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom (bosanski jezik)
   RJEŠENJE o izmjeni i dopuni Rješenja o imenovanju Povjerenstva za izbor članova Nadzornog odbora Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i upošljavanje osoba sa invaliditetom (hrvatski jezik)
  71. RJEŠENJE o formiranju Antikorupcionog tima Vlade Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
   RJEŠENJE o formiranju Antikorupcionog tima Vlade Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
   «Službene novine Federacije BiH», broj 30/16 /20.4.2016./
  72. RJEŠENJE o imenovanju Komisije za provođenje postupka izbora kandidata za članove Nadzornog odbora Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje (bosanski jezik)
   RJEŠENJE o imenovanju Komisije za provođenje postupka izbora kandidata za članove Nadzornog odbora Federalnog zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje (hrvatski jezik)
   «Službene novine Federacije BiH», broj 31/16 /22.4.2016./
  73. RJEŠENJE o prijedlogu predstavnika Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u Projektni odbor za izradu i implementaciju Akcionog plana za realizaciju faze II Projekta upravljanja zračnim prometom Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
   RJEŠENJE o prijedlogu predstavnika Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u Projektni odbor za izradu i implementaciju Akcionog plana za realizaciju faze II Projekta upravljanja zračnim prometom Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  74. RJEŠENJE o razrješenju člana privremenog Upravnog odbora Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
   RJEŠENJE o razrješenju člana privremenog Upravnog vijeća Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  75. RJEŠENJE o privremenom imenovanju člana Upravnog odbora Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
   RJEŠENJE o privremenom imenovanju člana Upravnog odbora Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
   «Službene novine Federacije BiH», broj 33/16 /29.4.2016./
  76. RJEŠENJE o imenovanju Radne grupe za izradu prijedloga mogućih rješenja vezanih za pitanje porodilja u radnom odnosu (bosanski jezik)
   RJEŠENJE o imenovanju Radne grupe za izradu prijedloga mogućih rješenja vezanih za pitanje porodilja u radnom odnosu (hrvatski jezik)
  77. RJEŠENJE o imenovanju članova Radne grupe za izradustrategije za ljudska prava i osnovne slobode (bosanski jezik)
   RJEŠENJE o imenovanju članova Radne grupe za izradustrategije za ljudska prava i temeljne slobode (hrvatski jezik)
   «Službene novine Federacije BiH», broj 35/16 /6.5.2016./
  78. RJEŠENJE o izmjeni Rješenja o imenovanju Komisije i supotpisnicima za sredstva plasirana iz malezijske donacije i japanskih grantova (projekti 2KR i projekti Non project grant - AID (bosanski jezik)
   RJEŠENJE o izmjeni Rješenja o imenovanju Povjerenstva i supotpisnicima za sredstva plasirana iz malezijske donacije i japanskih grantova (projekti 2KR i projekti Non project grant - AID) (hrvatski jezik)
  79. RJEŠENJE o imenovanju Nadzornog odbora Lutrije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
   RJEŠENJE o imenovanju Nadzornog odbora Lutrije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
   «Službene novine Federacije BiH», broj 36/16 /11.5.2016./
  80. RJEŠENJE o utvrđivanju prijedloga za imenovanje jednog člana Regulatorne komisije za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine iz reda srpskog naroda (bosanski jezik)
   RJEŠENJE o utvrđivanju prijedloga za imenovanje jednog člana Regulatorne komisije za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine iz reda srpskog naroda (hrvatski jezik)
  81. RJEŠENJE o utvrđivanju prijedloga za imenovanje jednog člana Regulatorne komisije za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine iz reda hrvatskog naroda (bosanski jezik)
   RJEŠENJE o utvrđivanju prijedloga za imenovanje jednog člana Regulatorne komisije za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine iz reda hrvatskog naroda (hrvatski jezik)
  82. RJEŠENJE o dopunama Rješenja o imenovanju Stručnog tima za izradu i praćenje provođenja Strategije za prevenciju i borbu protiv nasilja u porodici (2013-2017) (bosanski jezik)
   RJEŠENJE o dopunama Rješenja o imenovanju Stručnog tima za izradu i praćenje provedbe Strategije za prevenciju i borbu protiv nasilja u obitelji (2013-2017) (hrvatski jezik)
   «Službene novine Federacije BiH», broj 37/16 /13.5.2016./
  83. RJEŠENJE o imenovanju Radne grupe za rješavanje trajnog smještaja federalnih organa i tijela sa sjedištem u Sarajevu (bosanski jezik)
   RJEŠENJE o imenovanju Radne skupine za rješavanje trajnog smještaja federalnih organa i tijela sa sjedištem u Sarajevu (hrvatski jezik)
   «Službene novine Federacije BiH», broj 38/16 /18.5.2016./
  84. RJEŠENJE o izmjeni Rješenja o formiranju Radne grupe za pružanje pomoći u izradi pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta (bosanski jezik)
   RJEŠENJE o izmjeni Rješenja o formiranju Radne skupine za pružanje potpore u izradi pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta (hrvatski jezik)
  85. RJEŠENJE o imenovanju Komisije za provođenje postupka izbora kandidata za predsjednika i članove Upravnog odbora Federalnog zavoda za zapošljavanje (bosanski jezik)
   RJEŠENJE o imenovanju Komisije za provođenje postupka izbora kandidata za predsjednika i članove Upravnog odbora Federalnog zavoda za upošljavanje (hrvatski jezik)
   «Službene novine Federacije BiH», broj 44/16 /8.6.2016./
  86. RJEŠENJE o dopuni Rješenja o imenovanju Radne grupe za rješavanje trajnog smještaja federalnih organa i tijela sa sjedištem u Sarajevu (bosanski jezik)
   RJEŠENJE o dopuni Rješenja o imenovanju Radne skupine za rješavanje trajnog smještaja federalnih organa i tijela sa sjedištem u Sarajevu (hrvatski jezik)
  87. RJEŠENJE o dopunama Rješenja o imenovanju Komisije za provođenje postupka izbora kandidata za članove Upravnog odbora Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
   RJEŠENJE o dopunama Rješenja o imenovanju Povjerenstva za provedbu postupka izbora kandidata za članove Upravnog odbora Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  88. RJEŠENJE o dopunama Rješenja o imenovanju Komisije za provođenje postupka izbora kandidata za članove Nadzornog odbora Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
   RJEŠENJE o dopunama Rješenja o imenovanju Povjerenstva za provedbu postupka izbora kandidata za članove Nadzornog odbora Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  89. RJEŠENJE o izmjeni i dopuni Rješenja o imenovanju Komisije za provođenje postupka izbora kandidata za zamjenika direktora Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje (bosanski jezik)
   RJEŠENJE o izmjeni i dopuni Rješenja o imenovanju Komisije za provođenje postupka izbora kandidata za zamjenika ravnatelja Federalnog zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje (hrvatski jezik)
  90. RJEŠENJE o izmjeni i dopuni Rješenja o imenovanju Komisije za provođenje postupka izbora kandidata za članove Nadzornog odbora Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje (bosanski jezik)
   RJEŠENJE o izmjeni i dopuni Rješenja o imenovanju Komisije za provođenje postupka izbora kandidata za članove Nadzornog odbora Federalnog zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje (hrvatski jezik)
  91. RJEŠENJE o imenovanju predstavnika Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u međuinstitucionalne radne strukture za izradu Strateškog okvira za reformu javne uprave 2016-2020. (bosanski jezik)
   RJEŠENJE o imenovanju predstavnika Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u međuinstitucionalne radne strukture za izradu Strateškog okvira za reformu javne uprave 2016-2020. (hrvatski jezik)
  92. RJEŠENJE o imenovanju interresorne Radne grupe za izradu Programa razvoja zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća za period od sedam godina (bosanski jezik)
   RJEŠENJE o imenovanju interresorne Radne skupine za izradu Programa razvoja zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća za razdoblje od sedam godina (hrvatski jezik)
  93. RJEŠENJE o imenovanju Komisije za izradu normativnih akata u oblasti tehničko-tehnološkog i softverskog standarda za radnu stanicu (bosanski jezik)
   RJEŠENJE o imenovanju Povjerenstva za izradu normativnih akata u oblasti tehničko-tehnološkog i softverskog standarda za radnu stanicu (hrvatski jezik)
   «Službene novine Federacije BiH», broj 46/16 /15.6.2016./
  94. RJEŠENJE o isplati naknada za sudjelovanje u radu Komisije za provođenje postupka Javnog konkursa za izbor i nominiranje za imenovanje članova Nadzornih odbora u privrednim društvima sa učešćem državnog kapitala u kojima nadležnosti Federacije Bosne i Hercegovine vrši Vlada Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
   RJEŠENJE o isplati naknada za sudjelovanje u radu Povjerenstva za provedbu postupka Javnog natječaja za izbor i nominiranje za imenovanje članova Nadzornih odbora u gospodarskim društvima sa sudjelovanjem državnog kapitala u kojima nadležnosti Federacije Bosne i Hercegovine vrši Vlada Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  95. RJEŠENJE broj 03-31-673/2016
   «Službene novine Federacije BiH», broj 47/16 /17.6.2016./
  96. RJEŠENJE o razrješenju direktora Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja (bosanski jezik)
   RJEŠENJE o razrješenju ravnatelja Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja (hrvatski jezik)
  97. RJEŠENJE o imenovanju direktora Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja (bosanski jezik)
   RJEŠENJE o imenovanju ravnatelja Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja (hrvatski jezik)
  98. RJEŠENJE o razrješenju Upravnog odbora Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja (bosanski jezik)
   RJEŠENJE o razrješenju Upravnog odbora Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja (hrvatski jezik)
  99. RJEŠENJE o imenovanju Upravnog odbora Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja (bosanski jezik)
   RJEŠENJE o imenovanju Upravnog odbora Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja (hrvatski jezik)
  100. RJEŠENJE o razrješenju Nadzornog odbora Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja (bosanski jezik)
   RJEŠENJE o razrješenju Nadzornog odbora Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja (hrvatski jezik)
  101. RJEŠENJE o privremenom imenovanju Nadzornog odbora Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja (bosanski jezik)
   RJEŠENJE o privremenom imenovanju Nadzornog odbora Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja (hrvatski jezik)
   «Službene novine Federacije BiH», broj 48/16 /22.6.2016./
  102. RJEŠENJE o razrješenju predsjednika i članova Upravnog odbora Federalnog zavoda za zapošljavanje (bosanski jezik)
   RJEŠENJE o razrješenju predsjednika i članova Upravnog odbora Federalnog zavoda za upošljavanje (hrvatski jezik)
  103. RJEŠENJE o izmjeni i dopuni Rješenja o imenovanju Upravnog odbora Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje (bosanski jezik)
   RJEŠENJE o izmjeni i dopuni Rješenja o imenovanju Upravnog odbora Federalnog zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje (hrvatski jezik)
  104. RJEŠENJE o formiranju Stručnog radnog tijela Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za analizu Zakona o stvarnim pravima (bosanski jezik)
   RJEŠENJE o formiranju Stručnog radnog tijela Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za analizu Zakona o stvarnim pravima (hrvatski jezik)
  105. RJEŠENJE o imenovanju Komisije za provođenje postupka izbora kandidata za članove Nadzornog odbora J.P. "Filmski centar Sarajevo" d.o.o. (bosanski jezik)
   RJEŠENJE o imenovanju Povjerenstva za provođenje postupka izbora kandidata za članove Nadzornog odbora J.P. "Filmski Centar Sarajevo", d.o.o. (hrvatski jezik)
  106. RJEŠENJE o izmjeni i dopuni Rješenja o privremenom imenovanju predsjednika i članova Nadzornog odbora JP "Filmski centar Sarajevo", d.o.o. (bosanski jezik)
   RJEŠENJE o izmjeni i dopuni Rješenja o privremenom imenovanju predsjednika i članova Nadzornog odbora J.P. "Filmski centar Sarajevo", d.o.o. (hrvatski jezik)
  107. RJEŠENJE o privremenom imenovanju predsjednika i članova Upravnog odbora Federalnog zavoda za zapošljavanje (bosanski jezik)
   RJEŠENJE o privremenom imenovanju predsjednika i članova Upravnog odbora Federalnog zavoda za upošljavanje (hrvatski jezik)
   «Službene novine Federacije BiH», broj 50/16 /29.6.2016./
  108. RJEŠENJE o imenovanju članova Policijskog odbora za policijske službenike Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
   RJEŠENJE o imenovanju članova Policijskog odbora za policijske službenike Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  109. RJEŠENJE o razrješenju Nadzornog odbora Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom (bosanski jezik)
   RJEŠENJE o razrješenju Nadzornog odbora Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i upošljavanje osoba sa invaliditetom (hrvatski jezik)
  110. RJEŠENJE o imenovanju Nadzornog odbora Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom (bosanski jezik)
   RJEŠENJE o imenovanju Nadzornog odbora Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom (hrvatski jezik)
   «Službene novine Federacije BiH», broj 51/16 /1.7.2016./
  111. RJEŠENJE o isplati naknade za sudjelovanje u radu Komisije za provođenje postupka Javnog oglasa za izbor i imenovanje članova Nadzornog odbora, Upravnog odbora i direktora Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja (bosanski jezik)
   RJEŠENJE o isplati naknade za sudjelovanje u radu Povjerenstva za provođenje postupka Javnog natječaja za izbor i imenovanje članova Nadzornog odbora, Upravnog odbora i direktora Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja (hrvatski jezik)
   «Službene novine Federacije BiH», broj 52/16 /6.7.2016./
  112. RJEŠENJE o dopuni Rješenja o imenovanju Komisije za provođenje postupka izbora kandidata za predsjednika i članove Upravnog odbora Federalnog zavoda za zapošljavanje (bosanski jezik)
   RJEŠENJE o dopuni Rješenja o imenovanju Komisije za provođenje postupka izbora kandidata za predsjednika i članove Upravnog odbora Federalnog zavoda za zapošljavanje (hrvatski jezik)
  113. RJEŠENJE o imenovanju Komisije za utvrđivanje prijedloga jednog kandidata za člana Regulatorne komisije za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine iz reda bošnjačkog naroda (bosanski jezik)
   RJEŠENJE o imenovanju Povjerenstva za utvrđivanje prijedloga jednog kandidata za člana Regulatorne komisije za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine iz reda bošnjačkog naroda (hrvatski jezik)
  114. RJEŠENJE o imenovanju Komisije za provođenje postupka izbora kandidata za članove Konkurencijskog vijeća Bosne i Hercegovine iz Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
   RJEŠENJE o imenovanju Komisije za provođenje postupka izbora kandidata za članove Konkurencijskog vijeća Bosne i Hercegovine iz Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  115. RJEŠENJE o imenovanju Drugostepene stambene komisije za dodjelu zamjenskih stanova, dodjelu stanova i obnovu ranije zaključenih ugovora o korištenju stanova iz stambenog fonda prijašnjeg Federalnog ministarstva odbrane i Vojske Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
   RJEŠENJE o imenovanju Drugostepene stambene komisije za dodjelu zamjenskih stanova, dodjelu stanova i obnovu ranije zaključenih ugovora o korištenju stanova iz stambenog fonda prijašnjeg Federalnog ministarstva odbrane i Vojske Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
   «Službene novine Federacije BiH», broj 55/16 /15.7.2016./
  116. RJEŠENJE o razrješenju direktora Agencije za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine
  117. RJEŠENJE o imenovanju vršioca dužnosti direktora Agencije za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine
  118. RJEŠENJE o razrješenju Nadzornog odbora Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje (bosanski jezik)
   RJEŠENJE o razrješenju Nadzornog odbora Federalnog zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje (hrvatski jezik)
  119. <a style="color: #0d4f8b;" href="http://fbihvlada.gov.ba/bosanski/z