Hronološki registar rješenja objavljenih u "Službenim novinama FBiH" u 2003. godini

HRONOLOŠKI REGISTAR RJEŠENJA OBJAVLJENIH U
"SLUŽBENIM NOVINAMA FEDERACIJE BIH" U 2003. GODINI

 

 1. “Službene novine Federacije BiH”, broj 2/03 ( 27.01.2003.)
  RJEŠENJE o imenovanju v.d. direktora Federalne uprave za šumarstvo
  “Službene novine Federacije BiH”, broj 3 (29.01.2003.)
 2. RJEŠENJE o razrješenju sekretara Ureda za zakonodavstvo Vlade Federacije
  Bosne i Hercegovine
 3. RJEŠENJE o imenovanju v.d. sekretara Ureda za zakonodavstvo Vlade
  Federacije Bosne i Hercegovine

  “Službene novine Federacije BiH”, broj 4/03 (03.02.2003.)
 4. RJEŠENJE o imenovanju radne grupe za koordinaciju projekta Sotac
 5. RJEŠENJE o imenovanju Drugostepene disciplinske komisije za organe uprave
  Federacije Bosne i Hercegovine

  “Službene novine Federacije BiH”, broj 8/03 ( 28.02.2003.)
 6. RJEŠENJE o razrješenju zamjenika direktora Ureda za informiranje Vlade
  Federacije Bosne i Hercegovine
 7. RJEŠENJE o razrješenju pomoćnika federalnog ministra obrazovanja,
  nauke, kulture i sporta

  "Službene novine Federacije BiH", broj 10/03 (14.03.2003.)
 8. RJEŠENJE o razrješenju člana Odbora povjerenika Fondacije za izdavaštvo
   - Fondacije za nakladništvo Sarajevo
 9. RJEŠENJE o razrješenju člana Upravnog odbora Fondacije za kinematografiju
  Sarajevo

  "Službene novine Federacije BiH", broj 12/03 (28.03.2003.)
 10. RJEŠENJE o razrješenju sekretara Ureda za zastupanje pred Komisijom za
  ljudska prava.

  "Službene novine Federacije BiH", broj 13/03 (02.04.2003.)
 11. RJEŠENJE o razrješenju pomoćnika federalnog ministra socijalne politike,
  raseljenih osoba i izbjeglica
 12. RJEŠENJE o razrješenju pomoćnika federalnog ministra socijalne
  politike, raseljenih osoba i izbjeglica
 13. RJEŠENJE o razrješenju sekretara Federalnog ministarstva socijalne
  politike, raseljenih osoba i izbjeglica
 14. RJEŠENJE o razrješenju direktora Federalnog zavoda za geologiju
 15. RJEŠENJE o imenovanju v.d. pomoćnika federalnog ministra raseljenih osoba i izbjeglica
 16. RJEŠENJE o obrazovanju Komisije za pripremu prijedloga novog pristupa privatizaciji
  u Federaciji Bosne i Hercegovine

  "Službene novine Federacije BiH", broj 14/03 (08.04.2003.)
 17. RJEŠENJE o razrješenju pomoćnika federalnog ministra prostornog uređenja i okoliša
 18. RJEŠENJE o imenovanju v.d. direktora Zavoda za agropedologiju Sarajevo
 19. RJEŠENJE o imenovanju Komisije za prihvatanje, otvaranje i ocjenu ponuda
  "Službene novine Federacije BiH", broj 15/03 (18.04.2003.)
 20. RJEŠENJE o imenovanju članova Koordinacionog tima za realizaciju preporuka iz FIAS Studije "Administrativne barijere investiranja"
  "Službene novine Federacije BiH", broj 16/03 (25.04.2003.)
 21. RJEŠENJE o razrješenju članova Komisije za rješavanje zahtjeva za odštetu koje podnosi SFOR
 22. RJEŠENJE o imenovanju Komisije za rješavanje zahtjeva za odštetu koje podnosi SFOR
 23. RJEŠENJE o razrješenju koordinatora aktivnosti između Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i Brčko-Distrikta Bosne i Hercegovine
 24. RJEŠENJE o imenovanju koordinatora aktivnosti između Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i Brčko-Distrikta Bosne i Hercegovine
 25. RJEŠENJE o razrješenju federalnog pravobranioca
  "Službene novine Federacije BiH", broj 18/03 (09.05.2003.)
 26. RJEŠENJE o razrješenju odbora povjerenika Fondacije za pružanje pomoći u rješavanju stambenih pitanja pripadnika boračkih populacija
 27. RJEŠENJE o razrješenju izvršnog odbora Fondacije za pružanje pomoći u rješavanju
  stambenih pitanja pripadnika boračkih populacija
 28. RJEŠENJE o imenovanju Upravnog odbora Fondacije za pružanje pomoći u rješavanju
  stambenih pitanja pripadnika boračkih populacija

  «Službene novine Federacije BiH» broj 26/03 (20.06.2003.)
 29. RJEŠENJE o privremenom imenovanju predsjedavajućeg i članova Upravnog odbora
  Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje

  “Službene novine Federacije BiH”, broj 30/03 ( 08.07.2003.)
 30. RJEŠENJE o imenovanju v.d. pomoćnika federalnog ministra
  raseljenih osoba i izbjeglica
 31. RJEŠENJE o imenovanju v.d. pomoćnika federalnog ministra
  raseljenih osoba i izbjeglica
 32. RJEŠENJE o razrješenju Odbora povjerenika Fondacije za
  kinematografiju

  “Službene novine Federacije BiH”, broj 31/03 (12.07.2003.)
 33. RJEŠENJE o imenovanju Upravnog odbora Fondacije za
  kinematografiju
 34. RJEŠENJE o imenovanju v.d. pomoćnika federalnog ministra
  raseljenih osoba i izbjeglica
 35. RJEŠENJE o imenovanju v.d.glavnog federalnog inspektora
  «Službene novine Federacije BiH», broj 34/03 (25.07.2003.)
 36. RJEŠENJE o razrješenju Komisije za uvjetni otpust osuđenih osoba koje kaznu zatvora
  izdržavaju i kazneno-popravnim organizacijama Federacije BiH
 37. RJEŠENJE o imenovanju Komisije za uvjetni otpust osuđenih osoba koje kaznu zatvora
  izdržavaju u ustanovama za izvršenje kazne zatvora u Federaciji BiH
 38. RJEŠENJE o razrješenju pomoćnika federalnog ministra odbrane
 39. RJEŠENJE o razrješenju predsjednika Komisije za vođenje prekršajnog postupka
  Ureda za nadzor društva za osiguranje u Federaciji Bosne i Hercegovine
 40. RJEŠENJE o razrješenju člana Upravnog odbora Investicijske banke Federacije
  Bosne i Hercegovine
 41. RJEŠENJE o razrješenju člana Upravnog vijeća Zavoda za javno zdravstvo
  Federacije Bosne i Hercegovine
 42. RJEŠENJE o razrješenju člana Upravnog vijeća Kliničke bolnice Mostar
 43. RJEŠENJE o razrješenju člana Upravnog vijeća Kliničke bolnice Mostar
 44. RJEŠENJE o razrješenju člana Upravnog vijeća Kliničke bolnice Mostar
 45. RJEŠENJE o imenovanju Ekspertno konzultativnog tima za ispitivanje i monitoring
  prisustva radijacijskog zračenja i štetnog otpada na području Federacije Bosne i Hercegovine

  «Službene novine Federacije BiH», broj 40/03 (14.08.2003)
 46. RJEŠENJE o imenovanju vršitelja dužnosti pomoćnika federalnog ministra
  obrane
 47. RJEŠENJE o razrješenju člana Koordinacionog odbora za okoliš
  Bosne i Hercegovine
 48. RJEŠENJE o imenovanju člana Koordinacionog odbora za okoliš
  Bosne i Hercegovine

  «Službene novine Federacije BiH», broj 41/03 (19.08.2003)
 49. RJEŠENJE o razrješenju člana Upravnog vijeća Zavoda zdravstvenog
  osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine
 50. RJEŠENJE o imenovanju v.d. pomoćnika federalnog ministra obrazovanja i
  nauke

  «Službene novine Federacije BiH», broj 42/03 (27.08.2003.)
 51. RJEŠENJE o imenovanju v.d. člana Upravnog odbora Federalnog zavoda
  za zapošljavanje

  “Službene novine Federacije BiH”, broj 47/03 (18.09.2003.)
 52. RJEŠENJE o imenovanju Radne grupe za provedbu reforme “Buldožer II”
  “Službene novine Federacije BiH” , broj 48/03 (26.09.2003.)
 53. RJEŠENJE o imenovanju v.d. zamjenika direktora
  Federalnog zavoda za statistiku
 54. RJEŠENJE o imenovanju članova Nadzornog odbora
  Projekta tehničke pomoći za socijalno osiguranje ispred
  Federacije Bosne i Hercegovine

  “Službene novine Federacije BiH”, broj 49/03 (03.10.2003.)
 55. RJEŠENJE o razrješenju člana Radne grupe za traženje nestalih
 56. RJEŠENJE o imenovanju člana Radne grupe za traženje nestalih
 57. RJEŠENJE o imenovanju Komisije za izbor kandidata za upražnjene
  pozicije direktora i zamjenika direktora i članova Nadzornog odbora
  Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje

  “Službene novine Federacije BiH” , broj 50/03 (10.10.2003.)
 58. RJEŠENJE o razrješenju člana Upravnog vijeća Zavoda zdravstvenog
  osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine

  “Službene novine Federacije BiH”, broj 52/03 (24.10.2003.)
 59. RJEŠENJE o razrješenju predsjednika Upravnog vijeća
  Zavoda za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine
 60. RJEŠENJE o razrješenju člana Upravnog vijeća Kliničkog
  centra Univerziteta u Sarajevu

  “Službene novine Federacije BiH”, broj 54/03 (31.10.2003.)
 61. RJEŠENJE o imenovanju Komisije za izbor kandidata za
  upražnjene pozicije direktora i zamjenika direktora i članova
  Nadzornog odbora Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko
  osiguranje

  «Službene novine Federacije BiH», broj 55/03 (07.11.2003.)
 62. RJEŠENJE o imenovanju koordinatora za evropske integracije
  «Službene novine Federacije BiH», broj 56/03 (14.11.2003.)
 63. RJEŠENJE o privremenom imenovanju članova Upravnog odbora J.P. za «Vodno područje
  slivova Jadranskog mora» Mostar
 64. RJEŠENJE o privremenom imenovanju članova Upravnog odbora J.P. za «Vodno područje
  slivova rijeke Save» Sarajevo
 65. RJEŠENJE o razrješenju predsjednika i članova Upravnog odbora Direkcije cesta
  Federacije BiH

  “Službene novine Federacije BiH” broj , 57/03 (21.11.2003.)
 66. RJEŠENJE o privremenom imenovanju predsjednika i članova
  Upravnog odbora Direkcije cesta Federacije BiH

  “Službene novine Federacije BiH” , broj 62/03 /12.12.2003./
 67. RJEŠENJE o imenovanju Komisije za izbor kandidata za imenovanje članova
  Komisije za koncesije Federacije Bosne i Hercegovine
  «Službene novine Federacije BiH» broj , 65/03 (26.12.2003.)
 68. RJEŠENJE o prijedlogu kandidata za članove Komisije za izbjeglice
  i raseljene osobe Bosne i Hercegovine
 69. RJEŠENJE o postavljenju komandanta, načelnika i članova Federalnog
  štaba civilne zaštite

  «Službene novine Federacije BiH» , broj 66/03 (29.12.2003.)
 70. RJEŠENJE o razrješenju zamjenika direktora Federalne direkcije robnih rezervi