Federalni zavod za statistiku

Direktor: Emir Kremić

Zelenih Beretki 26, Sarajevo
Tel: +387 33 206-452
Fax: +387 33 657-704, 664-553
DIREKTOR: EMIR KREMIĆ | NA PERIOD DO OKONČANJA KONKURSNE PROCEDURE
Tel: +387 33 443-866, 664-553
Fax: +387 33 664-553
Organizacijska struktura
  • Sektor poslovnih statistika
  • Sektor za statistiku stanovništva i društvene statistike
  • Sektor ekonomskih statistika
  • Sektor za publicistiku i diseminaciju
  • Sektor za pravne, kadrovske,finansijsko-računovodstvene i opće poslove
  • Sektor za informaciono-komunikacione tehnologije i statističke metode
  • Službe/Uredi za statistiku po kantonima sa sjedištem u Bihaću, Goraždu, Širokom Brijegu, Livnu, Mostaru, Orašju, Sarajevu, Travniku, Tuzli i Zenici.
Djelokrug rada
Federalni zavod za statistiku vrši stručne i druge poslove iz nadležnosti Federacije koji se odnose na statistička istraživanja u Federaciji, a naročito na: prikupljanje, obradu i publikovanje statističkih podataka; utvrđivanje jedinstvene metodologije statističkih istraživanja; jedinstvene statističke standarde; razvijanje statističkog informacionog sistema kao dijela jedinstvenog sistema informiranja; uvođenje i vođenje administrativnih i statističkih registara (prostornih jedinica stanovništva, preduzeća, samostalnih radnji i dr.), evidencije propisane zakonom, razmjenjivanje statističkih podataka sa drugim državama i međunarodnim organizacijama proisteklih iz obaveza utvrđenih međunarodnim ugovorima i u skladu sa zakonom o državnom nivou kojim se uređuje ovo pitanje.