Federalna uprava za inspekcijske poslove

Direktor: Anis Ajdinović

Fehima ef. Čurčića 6, Sarajevo
Tel: +387 33 563-350
Fax: +387 33 563-351
 
DIREKTOR: ANIS AJDINOVIĆ
Tel: +387 33 563-360
Fax: +387 33 563-361
Organizacijska struktura
 • Direktor
 • Sekretar
 • Kabinet direktora
 • Federalni tržišni inspektorat; 
 • Federalni  inspektorat  zdravstva;
 • Federalni inspektorat  rada;
 • Federalni  urbanističko-ekološki inspektorat;
 • Federalni  saobraćajni inspektorat;
 • Federalni  poljoprivredni inspektorat;
 • Federalni  šumarski inspektorat;
 • Federalni vodni inspektorat;
 • Federalni  veterinarski inspektorat;
 • Federalni rudarsko, termo i elektro-energetski inspektorat;
 • Sektor za pravne i opće poslove;
 • Sektor za zastupanje;
 • Sektor za materijalno-finansijske poslove;
 • Sektor za tehničku podršku i plansko–analitičke poslove;
 • Sektor unutarnje kontrole ( u formiranju) i
 • Sektor granične inspekcije (u formiranju).
 Odnosi s javnošću
Telefon: +387 33 563-383
Fax: +387 33 563-361
Djelokrug
Obavljanje inspekcijskih poslova iz nadležnosti federalnih inspekcija koje su organizirane u njezinom sastavu, donosi provedbene propise, opće i pojedinačne akte iz svoje nadležnosti, poduzima upravne i druge mjere u vršenju inspekcijskog nadzora, rješava o žalbama na prvostepena rješenja kantonalnih inspektora donesenih na osnovu federalnih propisa, koordinira rad federalnih i kantonalnih inspekcija, prati rad i vrši stručni nadzor i kontrolu rada kantonalnih inspektora i uprava za inspekcijske poslove iz nadležnosti datih federalnim propisima, pruža stručnu pomoć kantonalnim upravama za inspekcijske poslove, donosi programe i planove vršenja inspekcijskog nadzora za federalnu inspekciju, daje saglasnost na godišnje planove i programe rada o inspekcijskom nadzoru kantonalnih uprava, vodi evidenciju o svim subjektima nadzora u Federaciji, vodi evidenciju o vršenju inspekcijskog nadzora federalnih inspektora; vodi evidenciju o federalnim inspektorima, vodi evidenciju o službenim iskaznicama inspektora, donosi program stručne obuke inspektora za Federaciju, organizira polaganje stručnog inspektorskog ispita u Federaciji, sudjeluje u stručnoj pripremi federalnih propisa o inspekcijskom nadzoru, osigurava i odgovara za provođenje propisa donesenih od organa Bosne i Hercegovine kojima se propisuje nadležnost za provođenje tih propisa u entitetima i obavještava organe Bosne i Hercegovine o provedenim mjerama, obavlja i druge upravne i stručne poslove određene federalnim zakonom i  drugim propisima.”