Federalna uprava za inspekcijske poslove

Direktor: Anis Ajdinović

Organizacijska struktura

  • Direktor
  • Sekretar
  • Kabinet direktora
  • Federalni tržišni inspektorat; 
  • Federalni  inspektorat  zdravstva;
  • Federalni inspektorat  rada;
  • Federalni  urbanističko-ekološki inspektorat;
  • Federalni  saobraćajni inspektorat;
  • Federalni  poljoprivredni inspektorat;
  • Federalni  šumarski inspektorat;
  • Federalni vodni inspektorat;
  • Federalni  veterinarski inspektorat;
  • Federalni rudarsko, termo i elektro-energetski inspektorat;
  • Sektor za pravne i opće poslove;
  • Sektor za zastupanje;
  • Sektor za materijalno-finansijske poslove;
  • Sektor za tehničku podršku i plansko–analitičke poslove;
  • Sektor unutarnje kontrole ( u formiranju) i
  • Sektor granične inspekcije (u formiranju).
  Odnosi s javnošću
  Telefon: +387 33 563-383
  Fax: +387 33 563-361
  Djelokrug

  Obavljanje inspekcijskih poslova iz nadležnosti federalnih inspekcija koje su organizirane u njezinom sastavu, donosi provedbene propise, opće i pojedinačne akte iz svoje nadležnosti, poduzima upravne i druge mjere u vršenju inspekcijskog nadzora, rješava o žalbama na prvostepena rješenja kantonalnih inspektora donesenih na osnovu federalnih propisa, koordinira rad federalnih i kantonalnih inspekcija, prati rad i vrši stručni nadzor i kontrolu rada kantonalnih inspektora i uprava za inspekcijske poslove iz nadležnosti datih federalnim propisima, pruža stručnu pomoć kantonalnim upravama za inspekcijske poslove, donosi programe i planove vršenja inspekcijskog nadzora za federalnu inspekciju, daje saglasnost na godišnje planove i programe rada o inspekcijskom nadzoru kantonalnih uprava, vodi evidenciju o svim subjektima nadzora u Federaciji, vodi evidenciju o vršenju inspekcijskog nadzora federalnih inspektora; vodi evidenciju o federalnim inspektorima, vodi evidenciju o službenim iskaznicama inspektora, donosi program stručne obuke inspektora za Federaciju, organizira polaganje stručnog inspektorskog ispita u Federaciji, sudjeluje u stručnoj pripremi federalnih propisa o inspekcijskom nadzoru, osigurava i odgovara za provođenje propisa donesenih od organa Bosne i Hercegovine kojima se propisuje nadležnost za provođenje tih propisa u entitetima i obavještava organe Bosne i Hercegovine o provedenim mjerama, obavlja i druge upravne i stručne poslove određene federalnim zakonom i  drugim propisima.”