Федерална управа за инспекцијске послове

Директор: Анис Ајдиновић

Фехима еф. Чурчића 6, Сарајево

Тел: +387 33 563-350

Фаx: +387 33 563-351

 

 

ДИРЕКТОР: АНИС АЈДИНОВИЋ

Тел: +387 33 563-360

Фаx: +387 33 563-361

 

Организацијска структура

 

 • Директор
 • Секретар
 • Кабинет директора
 • Федерални тржишни инспекторат; 
 • Федерални  инспекторат  здравства;
 • Федерални инспекторат  рада;
 • Федерални  урбанистичко-еколошки инспекторат;
 • Федерални  саобраћајни инспекторат;
 • Федерални  пољопривредни инспекторат;
 • Федерални  шумарски инспекторат;
 • Федерални водни инспекторат;
 • Федерални  ветеринарски инспекторат;
 • Федерални рударско, термо и електро-енергетски инспекторат;
 • Сектор за правне и опће послове;
 • Сектор за заступање;
 • Сектор за материјално-финансијске послове;
 • Сектор за техничку подршку и планско–аналитичке послове;
 • Сектор унутарње контроле ( у формирању) и
 • Сектор граничне инспекције (у формирању).

Односи с јавношћу

Телефон: +387 33 563-383

Фаx: +387 33 563-361

 

Дјелокруг

 

Обављање инспекцијских послова из надлежности федералних инспекција које су организиране у њезином саставу, доноси проведбене прописе, опће и појединачне акте из своје надлежности, подузима управне и друге мјере у вршењу инспекцијског надзора, рјешава о жалбама на првостепена рјешења кантоналних инспектора донесених на основу федералних прописа, координира рад федералних и кантоналних инспекција, прати рад и врши стручни надзор и контролу рада кантоналних инспектора и управа за инспекцијске послове из надлежности датих федералним прописима, пружа стручну помоћ кантоналним управама за инспекцијске послове, доноси програме и планове вршења инспекцијског надзора за федералну инспекцију, даје сагласност на годишње планове и програме рада о инспекцијском надзору кантоналних управа, води евиденцију о свим субјектима надзора у Федерацији, води евиденцију о вршењу инспекцијског надзора федералних инспектора; води евиденцију о федералним инспекторима, води евиденцију о службеним исказницама инспектора, доноси програм стручне обуке инспектора за Федерацију, организира полагање стручног инспекторског испита у Федерацији, судјелује у стручној припреми федералних прописа о инспекцијском надзору, осигурава и одговара за провођење прописа донесених од органа Босне и Херцеговине којима се прописује надлежност за провођење тих прописа у ентитетима и обавјештава органе Босне и Херцеговине о проведеним мјерама, обавља и друге управне и стручне послове одређене федералним законом и  другим прописима.”