Dnevni red 66. sjednice Vlade FBiH

 • 19.08.2008.
 • 1. Verificiranje Zapisnika sa 65. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine;

  2. Prijedlog uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o uslovima, kriterijima i postupku dodjele stanova iz člana 13. Zakona o prestanku primjene Zakona o napuštenim stanovima;

  3. Nacrt Odluke o utvrđivanju osnovnog paketa zdravstvenih prava sa Prijedlogom odluke o prihvatanju Prijedloga odluke o utvrđivanju osnovnog paketa zdravstvenih prava;

  4. Nacrt Odluke o maksimalnim iznosima neposrednog učešća osigurnih lica u troškovima korištenja pojedinih vidova zdravstvene zaštite u osnovnom paketu zdravstvenih prava sa Prijedlogom odluke o prihvatanju Prijedloga odluke o maksimalnim iznosima neposrednog učešća osigurnih lica u troškovima korištenja pojedinih vidova zdravstvene zaštite u osnovnom paketu zdravstvenih prava;

  5. Prijedlog odluke o Listi esencijalnih lijekova neophodnih za osiguranje zdravstvene zaštite u okviru standarda obaveznog zdravstvenog osiguranja u Federaciji BiH;

  6. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju prioritetnih vertikalnih programa zdravstvene zaštite od interesa za Federaciju Bosne i Hercegovine i prioritetnih najsloženijih oblika zdravstvene zaštite iz određenih specijalističkih djelatnosti koje će se pružati osiguranim licima na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine;

  7. Prijedlozi odluka u vezi sa privatizacijom IP „Krivaja“ d.o.o. Zavidovići;

  8. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Program utroška planiranih sredstava ostvarenih naplatom takse za korištenje autoceste A1 za 2008. godinu;

  9. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o kriterijima za utvrđivanje kandidata za članove Komisije za koncesije Federacije Bosne i Hercegovine;

  10. Prijedlog mišljenja o inicijativi Nermine Kapetanović, zastupnice u Zastupničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, za izmjene Zakona o porezu na dodatu vrijednost;

  11. Informacija o ostvarenim i raspoređenim javnim prihodima sa Tabelarnim pregledom za period januar/siječanj – juni/lipanj 2008. godine;

  12. Izvještaj o radu Komisije za otvaranje i analizu prispjelih aplikacija u cilju odabira partnera za učešće u realizaciji projekta finansiranja i izgradnje autoceste Zenica-Sarajevo-Mostar na trasi koridora Vc sa Prijedlogom zaključaka;

  13. Izvještaj Ureda za pritužbe javnosti za drugo tromjesečje 2008. godine sa Mišljenjem Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova, sa Prijedlogom zaključaka;

  14.Izvještaj o radu Federalnog pravobranilaštva/Federalnog pravobraniteljstva u 2007. godini;

  15. Informacija o pokretanju projekta regulatorna reforma „Giljotina propisa Federacije BiH“ i održanoj konferenciji na tu temu, sa Prijedlogom zaključaka;

  16. Informacija o pregovorima koji su vođeni sa Savezom samostalnih sindikata BiH 10. jula 2008. godine sa Prijedlogom rješenja o imenovanju članova Tima za utvrđivanje modela za uvezivanje penzijskog staža;

  17. Prijedlog izjašnjenja na amandmane na Prijedlog zakona o agencijama i unutrašnjim službama za zaštitu ljudi i imovine koje su podnijeli: Klub SDA, Aida Brčić, zastupnica u Zastupničkom domu Parlamenta Federacije BiH, - Zakonodavno-pravna komisija Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH i - Isak Ramo, zastupnik u Domu naroda Parlamenta Federacije BiH;

  18. Prijedlog rješenja o privremenom imenovanju direktora J.P. „Filmski Centar Sarajevo“.