Dnevni red 64. sjednice Vlade FBiH

 • 29.07.2008.
 • 1. Verificiranje Zapisnika sa 63. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine;
  2. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na nivou Federacije Bosne i Hercegovine;
  3. Prednacrt zakona o reviziji privatizacije državnog kapitala u privrednim društvima i bankama;
  4. Dokument okvirnog budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za period 2009.-2011. godine;
  5. Prijedlog odluke o kriterijima i načinu vođenja nadzora nad poslovanjem Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine;
  6. Prijedlog odluke o korištenju neutrošenih sredstava za izgradnju autoceste Zenica – Sarajevo dionica Podlugovi- Visoko za izgradnju dionice: Kakanj – Visoko, poddionica II: Dobrinje – Visoko;
  7. Prijedlog odluke o mjerilima za izračun naknade za korištenje cestovnog zemljišta i naknade za obavljanje pratećih djelatnosti na autocestama i brzim cestama u Federaciji Bosne i Hercegovine;
  8. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku Skupštine Javnog preduzeća Željeznice Federacije BiH d.o.o. Sarajevo o drugim izmjenama i dopunama Statuta;
  9. Prijedlozi odluka o davanju saglasnosti na odluke Nadzornog odbora javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. Sarajevo o imenovanju izvršnih direktora – članova Uprave;
  9. a) – izvršnog direktora za proizvodnju;
  9. b) - izvršnog direktora za distribuciju;
  9. c) - izvršnog direktora za snabdijevanje i trgovinu;
  9. d) - izvršnog direktora za pravne i kadrovske poslove;
  9. e) - izvršnog direktora za kapitalne investicije;
  10. Prijedlog odluke o dodjeli novčanih sredstava iz pasivnog podbilansa preduzeća „Vranica“ d.d. Sarajevo;
  11. Informacija o toku privatizacije IP „Krivaja“ d.o.o. Zavidovići sa Prijedlozima odluka i Prijedlozima zaključaka;
  12. Izjašnjenje Federalnog ministarstva rada i socijalne politike na Zaključak sa 47. sjednice Vlade FederacijeBiH, a u vezi sa Planom zapošljavanja u Federaciji BiH za period 2007.-20010. godina;
  13. Izvještaj o utrošenim sredstvima sa konta 614900 – Transferi za razvoj poduzetništva i obrta za 2007. godinu, namijenjenih za potrebe očuvanja starih zanata, doznačenih sa pozicije „Tekuće pričuve Vlade Federacije BiH“ iz Proračuna sa Prijedlogom zaključka;
  14. Izvještaj o poslovanju privrednog društva Terminali Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo u periodu od osnivanja do 2008. godine sa Prijedlogom zaključaka;
  15. Smjernice za primjenu evropskih standarda iz oblasti građenja u Federacije Bosne i Hercegovine sa Prijedlogom zaključka;
  16. Informacija o neispunjenju ugovornih obaveza iz Ugovora o kupoprodaji u „Volkswagen“ d.o.o. Sarajevo sa Prijedlogom zaključaka;
  17. Informacija o edukaciji turističkih vodiča;
  18. Informacija o implementaciji Evropske povelje za mala i srednja preduzeća sa Prijedlogom zaključka;
  19. Prijedlog rješenja o uvođenju u posjed nekretnina prije pravosnažnosti rješenja o eksproprijaciji (k.č. 6/3);
  20. Prijedlog rješenja o uvođenju u posjed nekretnina prije pravosnažnosti rješenja o eksproprijaciji po zahtjevu JP Direkcija cesta Federacije Bosne i Hercegovine broj: 01-03.2-3025-3-AB/07 od 9.06.2008. godine;
  21. a) Program rada Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja za 2007. godinu – davanje saglasnosti;
  21. b) Izvještaj o radu Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja za 2007. godinu;
  22. Prijedlog zaključaka koji se odnose na verifikaciju Evropske povelje o regionalnim ili manjinskim jezicima;
  23. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Federalnog ministarstva kulture i sporta/Federalnog ministarstva kulture i športa – davanje saglasnosti;
  24. Pravilnik o izmjenama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Federalnog ministarstva zdravstva;
  25. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije – davanje saglasnosti;
  26 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova – Federalnog ministarstva unutarnjih poslova;
  27. Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Federalne uprave za inspekcijske poslove – davanje saglasnosti;
  28. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Komisije za koncesije Federacije Bosne i Hercegovine – davanje saglasnosti;
  29. Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Federalnog agromediteranskog zavoda Mostar – davanje saglasnosti;
  30. Pravilnik o tehničkim propisima za dimnjake u građevinama;
  31. Prijedlog članova Odbora za Ujedinjene nacije Ured Rezidentnog koordinatora operativnih aktivnosti za razvoj u Bosni i Hercegovini;
  32. Nacrt zakona o konsolidaciji rudnika uglja u Federaciji Bosne i Hercegovine.
  33. Prijedlog odluke o odobravanju preraspodjele sredstava između Federalnog ministarstva zdravstva i Federalnog ministarstva prometa i komunikacija;
  34. Prijedlog rješenja o nominiranju članova Nadzornog odbora BH Telecom d.d. Sarajevo.
  35.Informacija sa Prijedlogom zaključaka o mogućnosti regulacije i višenamjenskog korišćenja vodotoka rijeke Bosne;
  36. Prijedlog odluke o odobravanju utroška sredstava kapitalnog granta „Transfer za podršku izgradnje započetih, a neizgrađenih objekata branilaca i članova njihovih porodica“ utvrđenog Budžetom FBiH za 2008. godinu Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata;
  37. Informacija u vezi izrade i sufinansiranja Master planova s prijedlogom zaključaka o usvajanju plana utroška sredstava za poziciju 821500-Master planovi za razvoj turizma za pet područja;
  38. Informacija o provođenju Odluke Vlade FBiH o namjeri odabira i prihvatanja strateškog partnera za povečanje osnovnog kapitala – dokapitalizaciju JP B&H AIRLINES D.O.O. Sarajevo:
  39. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o visini plaće i drugim naknadama po osnovu zaposlenosti članova Komisije za koncesije Federacije BiH;
  40. Prijedlog odluke o privremenom ovlaštenju za vršenje poslova direktora i zamjenika direktora Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje.