Dnevni red 349. sjednice Vlade FBiH

 • 02.02.2023.
 • 1. Usvajanje Zapisnika 348. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 26.01.2023. godine, Zapisnika 276. hitne sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 27.01.2023. godine, telefonskim putem i Zapisnika 277. hitne sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 01.02.2023. godine, telefonskim putem

  2.  Prijedlog mišljenja o Prijedlogu zakona o dopuni Zakona o porezu na dohodak - skraćeni postupak, kojeg su predložili Admir Čavalić i Irfan Durić, poslanici u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine

  3. Prijedlog mišljenja o Prijedlogu zakona o izmjeni i dopuni Zakona o doprinosima - skraćeni postupak, kojeg su predložili Admir Čavalić i Irfan Durić, poslanici u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine

  4.   Prijedlog izjašnjenja o Inicijativi za dopunu Prijedloga zakona o porezu na dohodak u Federaciji Bosne i Hercegovine, koju je podnijela Kenela Zuko, poslanik u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine

  5.   Prijedlog izjašnjenja o Inicijativi za izmjene i dopune Zakona o stvarnim pravima, koju je podnio Irfan Čengić, poslanik u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine

  6. Prijedlog uredbe o izmjeni Uredbe o mjerilima za obračun naknade za korištenje cestovnog zemljišta i naknade za obavljanje pratećih djelatnosti na autocestama i brzim cestama u Federaciji Bosne i Hercegovine

  7. Prijedlog uredbe o Službi za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine

  8. Prijedlozi odluka:

  a)  Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Skupštini privrednog društva UNIS „Ginex“ d.d. Goražde za razrješenje vršioca dužnosti člana Nadzornog odbora privrednog društva UNIS „Ginex“ d.d. Goražde, ispred državnog kapitala

  b)   Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Skupštini privrednog društva UNIS „Ginex“ d.d. Goražde za imenovanje vršioca dužnosti člana Nadzornog odbora privrednog društva UNIS „Ginex“ d.d. Goražde, ispred državnog kapitala

  9. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine za 2023. godinu

  10. Prijedlog odluke o prestanku važenja Odluke o davanju na privremeno korištenje poslovnog prostora u Sarajevu, ulica Nedima Filipovića broj 21, Udruženju djece šehida, poginulih i nestalih boraca i civilnih žrtava rata 92-95

  11. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti Finansijsko - informatičkoj agenciji za izdavanje u zakup poslovnog prostora u Kalesiji, Ulica Patriotske lige bb, NLB Banci d.d. Sarajevo

  12. Prijedlog rješenja o ovlaštenju (za rukovođenje radom Federalne uprave policije u sastavu Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova)

  13. Izvještaj o radu Nadzornog odbora Privrednog društva „JP BH POŠTA“ d.o.o. Sarajevo za IV. Kvartal 2022. godine, sa Prijedlogom zaključka

  14. Izvještaj o radu Komisije za administrativna pitanja Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za 2022. godinu, sa Prijedlogom zaključka

  15. Godišnji izvještaj o radu Federalne uprave za geodetske i imovinsko - pravne poslove za period 2022. godine, sa Prijedlogom zaključka

  16. Godišnji izvještaj o radu Federalnog hidrometeorološkog zavoda za 2022. godinu, sa Prijedlogom zaključka

  17. Godišnji izvještaj o radu Federalnog agromediteranskog zavoda Mostar za 2022. godinu, sa Prijedlogom zaključka

  18. Izvještaj o radu Policijskog odbora za policijske službenike Federacije Bosne i Hercegovine za 2022. godinu, sa Prijedlogom zaključka

  19. Završni izvještaj o implementaciji Gender akcionog plana Bosne i Hercegovine 2018.-2022. u Federaciji Bosne i Hercegovine, sa Prijedlogom zaključka

  20. Informacija Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o stanju depozita i efektima uloženih sredstava obezbijeđenih po Programu utroška dijela sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Budžet Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije "Pozajmljivanje i učešće i dionicama - Ostala domaća pozajmljivanja" putem Izvozno kreditne agencije Bosne i Hercegovine (IGA) u iznosu od 5 mil. KM, sa Prijedlogom zaključka

  21. Informacija o pravom status nekretnina objekata „Vila Braun“ i objekta DPO, sa Prijedlogom zaključka

  22. Informacija Službe za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine, broj: 07-19-17/23 od 24.01.2023. godine, sa Prijedlogom zaključka (a u vezi sa Nacrtom sporazuma o predaji u posjed nekretnine - objekat Upravne zgrade DPO)

  23. Informacija Radne grupe formirane Zaključkom V. broj: 787/2019 od 23.05.2019. godine

  24. Prijedlog odgovora na tužbu u vezi tužbe tužioca „Ogrevtrans“ d.d. Sarajevo, zastupan po zakonskom zastupniku-direktoru, a direktor po punomoćnicima Bekiru Gavrankapetanoviću, Damiru Koldži, Emiru Kukiću i Džemili Gavrankapetanović, advokatima iz Sarajeva, protiv tužene Vlade Federacije Bsone i Hercegovine, zastupane po Federalnom pravobranilaštvu, radi poništenja Rješenja V. broj: 1763/2022 od 08.12.2022. godine

  25. Verifikacija Odgovora Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, broj: 06-11-101/2016 od 30.01.2023. godine, na Reviziju Presude Kantonalnog suda u Sarajevu broj: 65 0 Rs 523953 19 Rsž od 07.11.2022. godine, sa Prijedlogom zaključka

  26. Verifikacija Rješenja Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, broj: 06-11-210/2017 od

  27.01.2023. godine, donesenog po žalbi žalitelja "RIVA" d.o.o. Tuzla, protiv prvostepenog Rješenja Federalnog ministarstva finansija, broj: 03-14-II-2378/15 od 05.12.2022. godine, u pravnoj stvari o povratu sredstava uplaćenih po osnovu prevoza cigareta, sa Prijedlogom zaključka

  27. Prijedlog mišljenja o Prijedlogu odluke o privremenoj zabrani izvoza određenih šumskih sortimenata         

  28. Informacija JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, sa Prijedlogom zaključka