Дневни ред 349. сједнице Владе ФБиХ

 • 02.02.2023.
 • 1. Усвајање Записника 348. сједнице Владе Федерације Босне и Херцеговине, одржане 26.01.2023. године, Записника 276. хитне сједнице Владе Федерације Босне и Херцеговине, одржане 27.01.2023. године, телефонским путем и Записника 277. хитне сједнице Владе Федерације Босне и Херцеговине, одржане 01.02.2023. године, телефонским путем

  2.  Приједлог мишљења о Приједлогу закона о допуни Закона о порезу на доходак - скраћени поступак, којег су предложили Адмир Чавалић и Ирфан Дурић, посланици у Представничком дому Парламента Федерације Босне и Херцеговине

  3. Приједлог мишљења о Приједлогу закона о измјени и допуни Закона о доприносима - скраћени поступак, којег су предложили Адмир Чавалић и Ирфан Дурић, посланици у Представничком дому Парламента Федерације Босне и Херцеговине

  4.   Приједлог изјашњења о Иницијативи за допуну Приједлога закона о порезу на доходак у Федерацији Босне и Херцеговине, коју је поднијела Кенела Зуко, посланик у Представничком дому Парламента Федерације Босне и Херцеговине

  5.   Приједлог изјашњења о Иницијативи за измјене и допуне Закона о стварним правима, коју је поднио Ирфан Ченгић, посланик у Представничком дому Парламента Федерације Босне и Херцеговине

  6. Приједлог уредбе о измјени Уредбе о мјерилима за обрачун накнаде за кориштење цестовног земљишта и накнаде за обављање пратећих дјелатности на аутоцестама и брзим цестама у Федерацији Босне и Херцеговине

  7. Приједлог уредбе о Служби за заједничке послове органа и тијела Федерације Босне и Херцеговине

  8. Приједлози одлука:

  а)  Приједлог одлуке о давању претходне сагласности Скупштини привредног друштва УНИС „Гинеx“ д.д. Горажде за разрјешење вршиоца дужности члана Надзорног одбора привредног друштва УНИС „Гинеx“ д.д. Горажде, испред државног капитала

  б)   Приједлог одлуке о давању претходне сагласности Скупштини привредног друштва УНИС „Гинеx“ д.д. Горажде за именовање вршиоца дужности члана Надзорног одбора привредног друштва УНИС „Гинеx“ д.д. Горажде, испред државног капитала

  9. Приједлог одлуке о давању сагласности на Финансијски план Фонда за заштиту околиша Федерације Босне и Херцеговине за 2023. годину

  10. Приједлог одлуке о престанку важења Одлуке о давању на привремено кориштење пословног простора у Сарајеву, улица Недима Филиповића број 21, Удружењу дјеце шехида, погинулих и несталих бораца и цивилних жртава рата 92-95

  11. Приједлог одлуке о давању сагласности Финансијско - информатичкој агенцији за издавање у закуп пословног простора у Калесији, Улица Патриотске лиге бб, НЛБ Банци д.д. Сарајево

  12. Приједлог рјешења о овлаштењу (за руковођење радом Федералне управе полиције у саставу Федералног министарства унутрашњих послова)

  13. Извјештај о раду Надзорног одбора Привредног друштва „ЈП БХ ПОШТА“ д.о.о. Сарајево за ИВ. Квартал 2022. године, са Приједлогом закључка

  14. Извјештај о раду Комисије за административна питања Владе Федерације Босне и Херцеговине за 2022. годину, са Приједлогом закључка

  15. Годишњи извјештај о раду Федералне управе за геодетске и имовинско - правне послове за период 2022. године, са Приједлогом закључка

  16. Годишњи извјештај о раду Федералног хидрометеоролошког завода за 2022. годину, са Приједлогом закључка

  17. Годишњи извјештај о раду Федералног агромедитеранског завода Мостар за 2022. годину, са Приједлогом закључка

  18. Извјештај о раду Полицијског одбора за полицијске службенике Федерације Босне и Херцеговине за 2022. годину, са Приједлогом закључка

  19. Завршни извјештај о имплементацији Гендер акционог плана Босне и Херцеговине 2018.-2022. у Федерацији Босне и Херцеговине, са Приједлогом закључка

  20. Информација Федералног министарства енергије, рударства и индустрије о стању депозита и ефектима уложених средстава обезбијеђених по Програму утрошка дијела средстава утврђених у раздјелу 17. Буџет Федерације Босне и Херцеговине за 2012. годину Федералном министарству енергије, рударства и индустрије "Позајмљивање и учешће и дионицама - Остала домаћа позајмљивања" путем Извозно кредитне агенције Босне и Херцеговине (ИГА) у износу од 5 мил. КМ, са Приједлогом закључка

  21. Информација о правом статус некретнина објеката „Вила Браун“ и објекта ДПО, са Приједлогом закључка

  22. Информација Службе за заједничке послове органа и тијела Федерације Босне и Херцеговине, број: 07-19-17/23 од 24.01.2023. године, са Приједлогом закључка (а у вези са Нацртом споразума о предаји у посјед некретнине - објекат Управне зграде ДПО)

  23. Информација Радне групе формиране Закључком В. број: 787/2019 од 23.05.2019. године

  24. Приједлог одговора на тужбу у вези тужбе тужиоца „Огревтранс“ д.д. Сарајево, заступан по законском заступнику-директору, а директор по пуномоћницима Бекиру Гавранкапетановићу, Дамиру Колџи, Емиру Кукићу и Џемили Гавранкапетановић, адвокатима из Сарајева, против тужене Владе Федерације Бсоне и Херцеговине, заступане по Федералном правобранилаштву, ради поништења Рјешења В. број: 1763/2022 од 08.12.2022. године

  25. Верификација Одговора Владе Федерације Босне и Херцеговине, број: 06-11-101/2016 од 30.01.2023. године, на Ревизију Пресуде Кантоналног суда у Сарајеву број: 65 0 Рс 523953 19 Рсж од 07.11.2022. године, са Приједлогом закључка

  26. Верификација Рјешења Владе Федерације Босне и Херцеговине, број: 06-11-210/2017 од

  27.01.2023. године, донесеног по жалби жалитеља "РИВА" д.о.о. Тузла, против првостепеног Рјешења Федералног министарства финансија, број: 03-14-ИИ-2378/15 од 05.12.2022. године, у правној ствари о поврату средстава уплаћених по основу превоза цигарета, са Приједлогом закључка

  27. Приједлог мишљења о Приједлогу одлуке о привременој забрани извоза одређених шумских сортимената         

  28. Информацијa ЈП Електропривреда БиХ д.д. Сарајево, са Приједлогом закључка