Dnevni red 328. sjednice Vlade FBiH

 • 25.08.2022.
 • 1. Usvajanje Zapisnika 327. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 04.08.2022. godine i Zapisnika 266. hitne sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 08.08.2022. godine, telefonskim putem

  2. Prednacrt zakona o sprečavanju sukoba interesa u organima vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine

  3. Nacrt zakona o zaštiti prijavilaca korupcije u Federaciji Bosne i Hercegovine

  4. Prijedlog mišljenja na Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju koji je podnio Aner Žuljević, delegat u Domu naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine

  5. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva „HRVATSKA POŠTA“ d.o.o. Mostar

  - Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva „HRVATSKA POŠTA“ d.o.o. Mostar

  - Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva „HRVATSKA POŠTA“ d.o.o. Mostar

  - Materijali za Dnevni red Skupštine Privrednog društva „HRVATSKA POŠTA“ d.o.o. Mostar

  6. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva „BH - Gas“ d.o.o. Sarajevo

  - Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva „BH - Gas“ d.o.o. Sarajevo

  - Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva „BH - Gas“ d.o.o. Sarajevo

  - Materijali za Dnevni red Skupštine Privrednog društva „BH - Gas“ d.o.o. Sarajevo

  7. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva UNIS GROUP d.o.o.

  - Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva UNIS GROUP d.o.o.

  - Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva „UNIS GROUP d.o.o.

  - Materijali za Dnevni red Skupštine Privrednog društva UNIS GROUP d.o.o.

  8. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva Energoinvest d.d. - Sarajevo

  - Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva Energoinvest d.d. - Sarajevo

  - Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva Energoinvest d.d. - Sarajevo

  - Materijali za Dnevni red Skupštine Privrednog društva Privrednog društva Energoinvest d.d. - Sarajevo

  9. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva J.P. Međunarodni aerodrom „SARAJEVO“ d.o.o. Sarajevo

  - Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva J.P. Međunarodni aerodrom „SARAJEVO“ d.o.o. Sarajevo

  - Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva J.P. Međunarodni aerodrom „SARAJEVO“ d.o.o. Sarajevo

  - Materijali za Dnevni red Skupštine Privrednog društva J.P. Međunarodni aerodrom „SARAJEVO“ d.o.o. Sarajevo

  10. Prijedlog odluke o utvrđivanju novčanih iznosa koji će se naplaćivati tokom mjeseca oktobra 2022. godine na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine za „Dječiju nedjelju“

  11. Prijedlog odluke o utvrđivanju liste korisnika i raspodjeli dijela prihoda ostvarenih po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću

  12. Prijedlog odluke o odobravanju prodaje motornih vozila Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova - Federalnog ministarstva unutarnjih poslova – Federalne uprave policije

  13. Prijedlog odluke o odobravanju nabavke službenih putničkih automobila za potrebe Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova-Federalnog ministarstva unutarnjih poslova-Federalne uprave policije

  14. Prijedlog odluke o prestanku važenja Odluke o odobravanju raspodjele dijela novčanih sredstava ostvarenih prodajom preduzeća iz nadležnosti Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine za finansiranje izrade studije „Strateške procjene uticaja na okoliš programa regionalnih geoloških istraživanja nafte, kondezata i prirodnog plina na prostoru Federacije Bosne i Hercegovine“ i rada stručne komisije za recenziju Studije

  15. Prijedlog odluke o prestanku važenja Odluke o odobravanju raspodjele dijela novčanih sredstava ostvarenih prodajom preduzeća iz nadležnosti Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine za finansiranje ugovora sa ponuđačem IHS Global Ltd iz Londona za pružanje konsultantskih usluga Vladi Federacije Bosne i Hercegovine u izradi tenderske dokumentacije, pripremi i provođenju javnog nadmetanja za dodjelu koncesije za istraživanje i eksploataciju nafte i plina na prostoru Federacije Bosne i Hercegovine

  16. Prijedlog odluke o utvrđivanju radnih mjesta uposlenika u kazneno-popravnim zavodima, koji se u pravima iz penzijskog i invalidskog osiguranja izjednačavaju sa sudskom policijom i policijom Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova

  17. Prijedlog odluke o odobravanju raspoređivanja sredstava sa podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Trezora - Riznice Federalnog ministarstva finansija/Federalnog ministarstva financija Federalnoj upravi za inspekcijske poslove

  18. Prijedlog odluke o odobravanju raspoređivanja sredstava sa posebnog namjenskog transakcijskog računa "Procjena jalovišta crvenog mulja u regionu istočne i jugoistočne Evrope" - RIS RESTORE, otvorenog kao podračun u okviru JRT Federalnom zavodu za geologiju

  19. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Federalnog zavoda za poljoprivredu Sarajevo

  20. Prijedlog rješenja o imenovanju direktora Federalne uprave policije u sastavu Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova - Federalnog ministarstva unutarnjih poslova

  21. Prijedlog rješenja o izmjeni Rješenja o postavljenju komandanta, načelnika i članova Federalnog štaba civilne zaštite

  22. Federalna strategija zaštite okoliša 2022. - 2032. i Strategija upravljanja vodama Federacije Bosne i Hercegovine 2022. - 2032., sa Prijedlogom zaključka

  23. Izvještaj o funkcionisanju informacionog sistema SOTAC u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2021. godinu, sa Prijedlogom zaključka

  24. Izvještaj Komisije za vršenje nadzora nad namjenskim utroškom sredstava iz tačke II. Odluke o dodjeli dijela sredstava utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu Vladi Federacije Bosne i Hercegovine sa pozicije "Ugovorene i druge posebne usluge-transparetnost rada Vlade Federacije BiH u implementaciji reformskih procesa" za mjesec juli, sa Prijedlogom zaključka

  25. Izvještaj o realizaciji Zaključka V. broj: 749/2022 od 26.5.2022. godine (u vezi planova investiranja dodijeljenih sredstava za kapitalne investicije)

  26. Informacija o statusu Ugovora sa Fondom za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine u okviru projekta „Vodosnabdijevanje i odvodnja otpadnih voda u Federaciji Bosne i Hercegovine“ – WATSAN FBiH, sa Prijedlogom zaključka

  27. Informacija o izvršenju presuda Evropskog suda za ljudska prava i Ustavnog suda Bosne i Hercegovine - u predmetima tzv. "vojni stanovi", sa Prijedlogom zaključka

  28. Informacija o izvozu opasnog otpada iz Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu, sa Prijedlogom zaključka

  29. Informacija o izvještaju o utrošenim sredstvima sa pozicije „Ugovorene i druge posebne usluge-Transparentnost rada Vlade Federacije BiH u implementaciji reformskih procesa“ za period 01.01. – 30.06.2022. godine, koji je Generalni sekretarijat Vlade Federacije Bosne i Hercegovine dostavio Federalnom ministarstvu finansija, sa Prijedlogom zaključka

  30. Informacija u vezi sa provođenjem revizije učinka o temi upravljanje robnim rezervama u Federaciji BiH, koju provodi Ured za reviziju institucija u Federaciji BiH, sa Prijedlogom zaključka

  a) Nacrt autentičnog tumačenja člana 7. Zakona o federalnim robnim rezervama („Službene novine Federacije BiH“, broj: 46/99

  31. Informacija o Izvještaju GREVIO komiteta za Bosnu i Hercegovinu o zakonodavnim i drugim mjerama poduzetim za provedbu odredbi Konvencije Vijeća Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici (Istanbulska konvencija) sa Prijedlogom zaključka

  32. Verifikacija Odgovora broj: 05-27-140/2021 od 12.08.2022. godine, na tužbu tužitelja Kandić Darka i Srđana (zastupanih po punomoćnicima ZAK Škoro iz Mostara), u predmetu koji se vodi pred Kantonalnim sudom u Mostaru, u predmetu broj: 07 0 U 021307 22 U, radi poništenja Rješenja V. broj: 451/2022 od 07.04.2022. godine, sa Prijedlogom zaključka

  33. Verifikacija Odgovora na mjeru osiguranja, broj: 05-08-266/2022 od 23.08.2022. godine i Verifikacija Odgovora na tužbu broj: 05-08-266-1/2022 od 23.08.2022. godine, u pravnoj stvari tužitelja/predlagatelja mjere osiguranja Ljuca Alme, zastupane po punomoćniku Saneli Gorčić, advokatu iz Sarajeva, protiv tuženih/protivnika predlagatelja mjere osiguranja Zavoda za transfuzijsku medicinu Federacije BiH, Federacije BiH - Vlada Federacije Bosne i Hercegovine - Federalno ministarstvo zdravstva i Federacije BiH - Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, sa Prijedlogom zaključka

  34. Informacija o kretanju cijena prirodnog gasa sa prijedlogom za ublažavanje posljedica udara rasta cijena prirodnog gasa na krajnje potrošače prirodnog gasa, sa Prijedlogom zaključka i Prijedlogom teksta Inicijative na privremenom ukidanju stope Poreza na dodatu vrijednost (PDV) na prirodni gas u trajanju od šest mjeseci

  35. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o finansijskoj konsolidaciji privrednog društva „BNT -Tvornica mašina i hidraulike“ d.d. Novi Travnik