Дневни ред 328. cједнице Владе ФБиХ

 • 25.08.2022.
 • 1. Усвајање Записника 327. сједнице Владе Федерације Босне и Херцеговине, одржане 04.08.2022. године и Записника 266. хитне сједнице Владе Федерације Босне и Херцеговине, одржане 08.08.2022. године, телефонским путем

  2. Преднацрт закона о спречавању сукоба интереса у органима власти у Федерацији Босне и Херцеговине

  3. Нацрт закона о заштити пријавилаца корупције у Федерацији Босне и Херцеговине

  4. Приједлог мишљења на Приједлог закона о измјени Закона о пензијском и инвалидском осигурању који је поднио Анер Жуљевић, делегат у Дому народа Парламента Федерације Босне и Херцеговине

  5. Приједлог одлуке о давању овлаштења пуномоћнику за заступање Владе Федерације Босне и Херцеговине на Скупштини Привредног друштва „ХРВАТСКА ПОШТА“ д.о.о. Мостар

  - Пријава за учешће у раду и одлучивању на Скупштини Привредног друштва „ХРВАТСКА ПОШТА“ д.о.о. Мостар

  - Пуномоћ за учешће у раду и одлучивању на Скупштини Привредног друштва „ХРВАТСКА ПОШТА“ д.о.о. Мостар

  - Материјали за Дневни ред Скупштине Привредног друштва „ХРВАТСКА ПОШТА“ д.о.о. Мостар

  6. Приједлог одлуке о давању овлаштења пуномоћнику за заступање Владе Федерације Босне и Херцеговине на Скупштини Привредног друштва „БХ - Гас“ д.о.о. Сарајево

  - Пријава за учешће у раду и одлучивању на Скупштини Привредног друштва „БХ - Гас“ д.о.о. Сарајево

  - Пуномоћ за учешће у раду и одлучивању на Скупштини Привредног друштва „БХ - Гас“ д.о.о. Сарајево

  - Материјали за Дневни ред Скупштине Привредног друштва „БХ - Гас“ д.о.о. Сарајево

  7. Приједлог одлуке о давању овлаштења пуномоћнику за заступање Владе Федерације Босне и Херцеговине на Скупштини Привредног друштва УНИС ГРОУП д.о.о.

  - Пријава за учешће у раду и одлучивању на Скупштини Привредног друштва УНИС ГРОУП д.о.о.

  - Пуномоћ за учешће у раду и одлучивању на Скупштини Привредног друштва „УНИС ГРОУП д.о.о.

  - Материјали за Дневни ред Скупштине Привредног друштва УНИС ГРОУП д.о.о.

  8. Приједлог одлуке о давању овлаштења пуномоћнику за заступање Владе Федерације Босне и Херцеговине на Скупштини Привредног друштва Енергоинвест д.д. - Сарајево

  - Пријава за учешће у раду и одлучивању на Скупштини Привредног друштва Енергоинвест д.д. - Сарајево

  - Пуномоћ за учешће у раду и одлучивању на Скупштини Привредног друштва Енергоинвест д.д. - Сарајево

  - Материјали за Дневни ред Скупштине Привредног друштва Привредног друштва Енергоинвест д.д. - Сарајево

  9. Приједлог одлуке о давању овлаштења пуномоћнику за заступање Владе Федерације Босне и Херцеговине на Скупштини Привредног друштва Ј.П. Међународни аеродром „САРАЈЕВО“ д.о.о. Сарајево

  - Пријава за учешће у раду и одлучивању на Скупштини Привредног друштва Ј.П. Међународни аеродром „САРАЈЕВО“ д.о.о. Сарајево

  - Пуномоћ за учешће у раду и одлучивању на Скупштини Привредног друштва Ј.П. Међународни аеродром „САРАЈЕВО“ д.о.о. Сарајево

  - Материјали за Дневни ред Скупштине Привредног друштва Ј.П. Међународни аеродром „САРАЈЕВО“ д.о.о. Сарајево

  10. Приједлог одлуке о утврђивању новчаних износа који ће се наплаћивати током мјесеца октобра 2022. године на територији Федерације Босне и Херцеговине за „Дјечију недјељу“

  11. Приједлог одлуке о утврђивању листе корисника и расподјели дијела прихода остварених по основу накнада за приређивање игара на срећу

  12. Приједлог одлуке о одобравању продаје моторних возила Федералног министарства унутрашњих послова - Федералног министарства унутарњих послова – Федералне управе полиције

  13. Приједлог одлуке о одобравању набавке службених путничких аутомобила за потребе Федералног министарства унутрашњих послова-Федералног министарства унутарњих послова-Федералне управе полиције

  14. Приједлог одлуке о престанку важења Одлуке о одобравању расподјеле дијела новчаних средстава остварених продајом предузећа из надлежности Агенције за приватизацију у Федерацији Босне и Херцеговине за финансирање израде студије „Стратешке процјене утицаја на околиш програма регионалних геолошких истраживања нафте, кондезата и природног плина на простору Федерације Босне и Херцеговине“ и рада стручне комисије за рецензију Студије

  15. Приједлог одлуке о престанку важења Одлуке о одобравању расподјеле дијела новчаних средстава остварених продајом предузећа из надлежности Агенције за приватизацију у Федерацији Босне и Херцеговине за финансирање уговора са понуђачем ИХС Глобал Лтд из Лондона за пружање консултантских услуга Влади Федерације Босне и Херцеговине у изради тендерске документације, припреми и провођењу јавног надметања за додјелу концесије за истраживање и експлоатацију нафте и плина на простору Федерације Босне и Херцеговине

  16. Приједлог одлуке о утврђивању радних мјеста упосленика у казнено-поправним заводима, који се у правима из пензијског и инвалидског осигурања изједначавају са судском полицијом и полицијом Федералног министарства унутрашњих послова

  17. Приједлог одлуке о одобравању распоређивања средстава са подрачуна евидентираног на Јединственом рачуну Трезора - Ризнице Федералног министарства финансија/Федералног министарства финанција Федералној управи за инспекцијске послове

  18. Приједлог одлуке о одобравању распоређивања средстава са посебног намјенског трансакцијског рачуна "Процјена јаловишта црвеног муља у региону источне и југоисточне Европе" - РИС РЕСТОРЕ, отвореног као подрачун у оквиру ЈРТ Федералном заводу за геологију

  19. Приједлог одлуке о давању сагласности на Правилник о измјенама и допунама Правилника о унутрашњој организацији Федералног завода за пољопривреду Сарајево

  20. Приједлог рјешења о именовању директора Федералне управе полиције у саставу Федералног министарства унутрашњих послова - Федералног министарства унутарњих послова

  21. Приједлог рјешења о измјени Рјешења о постављењу команданта, начелника и чланова Федералног штаба цивилне заштите

  22. Федерална стратегија заштите околиша 2022. - 2032. и Стратегија управљања водама Федерације Босне и Херцеговине 2022. - 2032., са Приједлогом закључка

  23. Извјештај о функционисању информационог система СОТАЦ у Федерацији Босне и Херцеговине за 2021. годину, са Приједлогом закључка

  24. Извјештај Комисије за вршење надзора над намјенским утрошком средстава из тачке ИИ. Одлуке о додјели дијела средстава утврђених Буџетом Федерације Босне и Херцеговине за 2021. годину Влади Федерације Босне и Херцеговине са позиције "Уговорене и друге посебне услуге-транспаретност рада Владе Федерације БиХ у имплементацији реформских процеса" за мјесец јули, са Приједлогом закључка

  25. Извјештај о реализацији Закључка В. број: 749/2022 од 26.5.2022. године (у вези планова инвестирања додијељених средстава за капиталне инвестиције)26. Информација о статусу Уговора са Фондом за заштиту околиша Федерације Босне и Херцеговине у оквиру пројекта „Водоснабдијевање и одводња отпадних вода у Федерацији Босне и Херцеговине“ – WАТСАН ФБиХ, са Приједлогом закључка

  27. Информација о извршењу пресуда Европског суда за људска права и Уставног суда Босне и Херцеговине - у предметима тзв. "војни станови", са Приједлогом закључка

  28. Информација о извозу опасног отпада из Федерације Босне и Херцеговине за 2021. годину, са Приједлогом закључка

  29. Информација о извјештају о утрошеним средствима са позиције „Уговорене и друге посебне услуге-Транспарентност рада Владе Федерације БиХ у имплементацији реформских процеса“ за период 01.01. – 30.06.2022. године, који је Генерални секретаријат Владе Федерације Босне и Херцеговине доставио Федералном министарству финансија, са Приједлогом закључка

  30. Информација у вези са провођењем ревизије учинка о теми управљање робним резервама у Федерацији БиХ, коју проводи Уред за ревизију институција у Федерацији БиХ, са Приједлогом закључка

  а) Нацрт аутентичног тумачења члана 7. Закона о федералним робним резервама („Службене новине Федерације БиХ“, број: 46/99

  31. Информација о Извјештају ГРЕВИО комитета за Босну и Херцеговину о законодавним и другим мјерама подузетим за проведбу одредби Конвенције Вијећа Европе о спречавању и борби против насиља над женама и насиља у породици (Истанбулска конвенција) са Приједлогом закључка

  32. Верификација Одговора број: 05-27-140/2021 од 12.08.2022. године, на тужбу тужитеља Кандић Дарка и Срђана (заступаних по пуномоћницима ЗАК Шкоро из Мостара), у предмету који се води пред Кантоналним судом у Мостару, у предмету број: 07 0 У 021307 22 У, ради поништења Рјешења В. број: 451/2022 од 07.04.2022. године, са Приједлогом закључка

  33. Верификација Одговора на мјеру осигурања, број: 05-08-266/2022 од 23.08.2022. године и Верификација Одговора на тужбу број: 05-08-266-1/2022 од 23.08.2022. године, у правној ствари тужитеља/предлагатеља мјере осигурања Љуца Алме, заступане по пуномоћнику Санели Горчић, адвокату из Сарајева, против тужених/противника предлагатеља мјере осигурања Завода за трансфузијску медицину Федерације БиХ, Федерације БиХ - Влада Федерације Босне и Херцеговине - Федерално министарство здравства и Федерације БиХ - Влада Федерације Босне и Херцеговине, са Приједлогом закључка

  34. Информација о кретању цијена природног гаса са приједлогом за ублажавање посљедица удара раста цијена природног гаса на крајње потрошаче природног гаса, са Приједлогом закључка и Приједлогом текста Иницијативе на привременом укидању стопе Пореза на додату вриједност (ПДВ) на природни гас у трајању од шест мјесеци

  35. Приједлог одлуке о измјени Одлуке о финансијској консолидацији привредног друштва „БНТ -Творница машина и хидраулике“ д.д. Нови Травник