Dnevni red 13. sjednice Vlade FBiH

 • 16.06.2007.
  1. Verifikacija Zapisnika 12. sjednice Vlade Federacije BiH;
  2. Nacrt zakona o dopunama Zakona o posebnim uslovima za obavljanje poslova međunarodnog otpremništva u vezi carinjenja robe;
  3. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu;
  4. Nacrt zakona o preuzimanju prava i obaveza osnivača nad ustanovama socijalne zaštite u Federaciji Bosne i Hercegovine;
  5. Nacrt zakona o Nacionalnim parkovima «Prenj» i «Èvrsnica-Èabulja-Vran»;
  6. Podaci o izvršenju Budžeta/Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za period januar-april 2007. godine;
  7. Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele «Transfer za veterinarstvo» utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2007. godinu Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva;
  8. Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine sa kriterijima raspodjele sredstava na poziciji «Kapitalni grant za vodoprivredu»;
  9. Prijedlog odluke o broju članova Nadzornog odbora u privrednom društvu u kojem ovlašćenja po osnovu državnog kapitala vrši Federalno ministarstvo trgovine;
  10. Prijedlog odluke o usvajanju Izvještaja o realizaciji Programa prihoda i rashoda za 2006. godinu Federalne direkcije za civilnu avijaciju/Federalne direkcije za civilno zrakoplovstvo;
  11. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju prioritetnih vertikalnih programa zdravstvene zaštite od interesa za Federaciju Bosne i Hercegovine i prioritetnih najsloženijih oblika zdravstvene zaštite iz određenih specijalističkih djelatnosti koje će se pružati osiguranim licima na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine;
  12. Prijedlog odluke o preraspodjeli dijela neraspoređenog viška prihoda ostvarenog po osnovu doprinosa za zdravstveno osiguranje uposlenika na radu u inostranstvu zaključno sa 31.12.2005. godine;
  13. Prijedlog odluke o utrošku sredstava transfer «Ekonomsko-socijalno vijeće» utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2007. godinu Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike;
  14. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz tekuće rezerve Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2007. godinu za provođenje akcije kontrole rada na crno;
  15. Prijedlog odluke o utvrđivanju općeg interesa za izgradnju autoceste na trasi Koridora 5c na Sekciji: Zenica (Drivuša) – Kakanj i Sekciji: Sarajevo (Vlakovo) – Mostar Jug;
  16. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2007. godinu Predstavničkom-Zastupničkom domu Parlamenta Federacije BiH;
  17. Prijedlog odluke o visini posebnih vodnih naknada;
  18. Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška srestava sa kriterijima raspodjele «Transfer novoj instituciji za upravljanje šumarstvom» utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2007. godinu;
  19. Program provođenja zaključaka vezanih za legalizaciju trgovaca sa svojstvom fizičkog lica u okviru organizovanih pijaca sa Informacijom o prijedlogu Sindikata radnika trgovine Bosne i Hercegovine o načinu rješavanja pitanja legalizacije trgovaca sa svojstvom fizičkog lica u okviru organizovanih tržnica;
  20. Program rada Federalnog zavoda za zapošljavanje za 2007. godinu i Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za Program rada Federalnog zavoda za zapošljavanje;
  21. Podaci o nezaposlenosti u Federaciji Bosne i Hercegovine (mart 2007. godine);
  22. Izvještaj međuresorne komisije za implementaciju projekta vodosnabdijevanja Dubravska visoravan, prva faza, za period oktobar 2006.-maj 2007. godine;
  23. Izvještaj o radu Komisije za koncesije Federacije Bosne i Hercegovine za 2006. godinu;
  24. Informacija o Informacijskom sistemu Obrtnog registra – ISOR;
  25. Informacija o stanju u oblasti rada stanica tehničkih pregleda nakon prenesenih javnih ovlaštenja stručnoj instituciji Institut za privredni inžinjering, Zenica;
  26. Informacija o implementaciji razvojnih projekata u Federaciji Bosne i Hercegovine u 2006. godini sa Prijedlogom zaključaka;
  27. Informacija u vezi sa osiguranjem kreditnih sredstava za finansiranje prioritetnih objekata u oblasti obrazovanja u Federaciji Bosne i Hercegovine sa Prijedlogom zaključaka;
  28. Informacija u vezi sa odobravanjem Projekta «Izgradnja sistema vodoopskrbe općine Tomislavgrad» za finansiranje u skladu sa Sporazumom između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Austrije o finansijskoj saradnji, sa Prijedlogom zaključaka o izmjeni Zaključka V.broj 147/2007 od 19.4.2007. godine;
  29. Informacija o primjeni Zakona o nestalim osobama u Federaciji Bosne i Hercegovine;
  30. Informacija u vezi prijedloga Koordinacije za strategiju razvoja za izmjenu i dopunu Pravilnika o definisanju uvoznika naftnih derivata u Federaciji Bosne i Hercegovine;
  31. Informacija o ugradnji automatskih mjernih uređaja za mjerenje prometovanja količine i zalihe tečnog naftnog goriva na prodajnim mjestima;
  32. Pravilnik o dopuni Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Federalnog ministarstva zdravstva – davanje saglasnosti.