66. sjednica Vlade FBiH

 • 19.08.2008.


 • IZMIJENJENA I DOPUNJENA UREDBA O USLOVIMA, KRITERIJIMA I POSTUPKU DODJELE STANOVA IZ ÈL.13.
  ZAKONA O PRESTANKU PRIMJENE ZAKONA O NAPUŠTENIM STANOVIMA

  Vlada Federacije BiH je, na današnjoj sjednici u Sarajevu, donijela Uredbu o izmjenama i dopunama Uredbe o uslovima, kriterijima i postupku dodjele stanova iz člana 13. Zakona o prestanku primjene Zakona o napuštenim stanovima.

  Izmjena u odnosu na dosadašnji tekst se odnosi na navođenje ratnih priznanja i odlikovanja iz Zakona o posebnim pravima dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i članova njihovih porodica, kako su to tražili predstavnici Udruge nositelja ratnih odličja HVO u Hercegovačko-neretvanskom kantonu.

  Pored toga, Uredba je dopunjena i u skladu sa sugestijama i primjedbama Komisije za utvrđivanje rang-liste za dodjelu ovih stanova.

   
  ODLUKE IZ OBLASTI ZDRAVSTVA

  Predmet razmatranja na današnjoj sjednici Vlade Federacije BiH bile su četiri odluke iz oblasti zdravstva, dvije iz nadležnosti Parlamenta FBiH, a dvije iz nadležnosti Federalne vlade. Donošenje ovih odluka je rezultat potrebe implementiranja daljih reformi u sektoru zdravstva.

  Odluka o utvrđivanju osnovnog paketa zdravstvenih prava predstavlja realizaciju programske obaveze iz ranijeg perioda, koju na prijedlog Vlade FBiH donosi Parlament. Njome se utvrđuje minimalan obim prava obaveznog zdravstvenog osiguranja, uključujući pri tome prava iz člana 32. Zakona o zdravstvenom osiguranju, posebne prioritetne federalne programe zdravstvene zaštite koji se provode na teritoriji FBiH u skladu sa zakonskim i drugim propisima na načelima uzajamnosti i solidarnosti osiguranika. Kao izuzetak predviđa se utvrđivanje paketa zdravstvenih prava koji se obezbjeđuje za neosigurana lica, državljane BiH sa prebivalištem na teritoriji Federacije BiH.

  Regulisano je, također, i pravo kantona da može utvrditi i veći obim osnovnog paketa zdravstvenih prava ukoliko za to obezbijedi neophodna sredstva. Inače, radi se o pravu na zdravstvenu zaštitu, naknadu plaće za vrijeme privremene spriječenosti za rad, lijekove utvrđene Odlukom o Listi esencijalnih lijekova neophodnih za osiguranje zdravstvene zaštite u okviru standrarda obaveznog zdravstvenog osiguranja i Naredbom o Listi lijekova u bolničkoj zdravstvenoj zaštiti koji se mogu koristiti na teret fonda solidarnosti FBiH, korištenju ortopedskih i drugih pomagala, stomatološko-protetskoj pomoći i stomatološko-protetskim nadomjestcima saglasno utvrđenoj Listi.

  Ova prava obezbjeđuju se, pod jednakim uslovima, svim osiguranim licima na teritoriji FBiH saglasno zakonima i drugim propisima iz ove oblasti u Federaciji BiH. Prije slanja Prijedloga ove odluke u Parlament Federacije BiH, još jednom će s posebnom pažnjom biti razmotren i usklađen sa realnim mogućnostima dio koji se odnosi na izvore finansiranja osnovnog paketa zdravstvenih prava, kako je to zaključeno tokom današnje rasprave.

  Prijedlogom druge odluke koju, također, donosi Parlament FBiH, utvrđeni su maksimalni iznos neposrednog učešća u troškovima korištenja pojedinih zdravstvenih usluga, osigurana lica koja se oslobađaju participacije, osnov, vrijeme i način uplate, te obaveza iskazivanja priliva sredstava po osnovu participacije. Od participacije su oslobođena djeca do 15 godina, učenici i redovni studenti do 26. godine života, vojni invalidi, civilne žrtve rata i invalidi sa utvrđenim invaliditetom od 60 posto i više, članovi porodica šehida i poginulih boraca, penzioneri sa minimalnim iznosom penzije, lica starija od 65 godina, osigurana lica (štićenici socijalnih ustanova, korisnici socijalne zaštite, dobrovoljni davaoci krvi, darovatelji dijelova ljudskih tijela u svrhu liječenja, nezaposlene osobe), lica koja boluju od određenih vrsta bolesti, ali samo za korištenje zdravstvene zaštite za tu bolest (maligna oboljenja, bubrežna bolest na dijalizi, tuberkoloza, HIV infekcija, sistemske autoimune bolesti, dijabetes, paraplegija, mišićna distrofija, multiple skleroza, cerebralna paraliza, duševni poremećaji).

  Iz svoje nadležnosti Vlada je donijela Odluku o Listi esencijalnih lijekova neophodnih za osiguranje zdravstvene zaštite u okviru standarda obaveznog zdravstvenog osiguranja u Federaciji BiH.

  Na listi se nalaze 134 lijeka koje propisuje subspecijalista određene grane medicine za strogo određena oboljenja, propisuju se uz antibiogram ili je riječ o lijekovima za koje će se definisati posebna doktrina. Kantonalni zavodi zdravstvenog osiguranja dužni su da u roku od 60 dana usaglase svoje pozitivne liste sa Listom lijekova iz ove Odluke.

  Èetvrta odluka iz oblasti zdravstva, čije je donošenje u nadležnosti Vlade, odnosi se na izmjene i dopune postojeće Odluke o utvrđivanju prioritetnih vertikalnih programa zdravstvene zaštite od interesa za FBiH i prioritetnih najsloženijih oblika zdravstvene zaštite iz određenih specijalističkih djelatnosti koje će se pružiti osiguranim licima na teritoriji Federacije BiH. Izmjenama i dopunama vrši se ustvari poboljšanje i upotpunjavanje pojedinih programa iz postojeće odluke a koji se odnose na zaštitu djece.

  Zdravstvene usluge u okviru transplantologije, odnosno transplantacije bubrega sa živog davaoca i kadavera dopunjuju se dijagnostičkim pretragama u svrhu upućivanja na listu čekanja za transplantaciju bubrega i za vrijeme čekanja. Proširena je i lista prioritetnih najsloženijih oblika zdravstvene zaštite iz određenih specijalističkih djelatnosti sa najsloženijim zdravstvenim uslugama iz oblasti vaskularne hirurgije, invazivne i interventne angiologije, urologije i terapijom hiperbaričnom komorom.

   
  O TOKU PRIVATIZACIJE „KRIVAJE“

  U skladu sa zaključcima od 1.8. ove godine, Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije je pripremilo a Vlada FBiH donijela više odluka i drugih akata bitnih za nastavak procesa privatizacije IP „Krivaja“ d.o.o Zavidovići.

  Kao što je poznato, Agencija za privatizaciju u Federaciji BiH je, uz saglasnost Vlade, provela privatizacijsku aktivnost u IP Krivaja gdje je kapital u 100 posto državnom vlasništvu. Pokrenute su procedure promjene strukture kapitala u ovom kolektivu po osnovu zajedničkog ulaganja, na osnovu čega je sačinjen Prijedlog ugovora o zajedničkom ulaganju između „Krivaje“ i preduzeća „Ferimpex“ iz Zavidovića, po čijem potpisivanju slijedi zaključenje Ugovora o osnivanju novog Društva.

  Vlada je danas donijela Odluku kojom je dala saglasnost na Prijedlog ugovora o zajedničkom ulaganju. U cilju njegove realizacije donesena je Odluka da ulagač IP „Krivaja“ kao svoj ulog u novoosnovano Društvo unosi imovinu prema sačinjenoj specifikaciji. Vlada utvrđuje da je vrijednost imovine koju u zajedničko Društvo unosi „Krivaja“ 4,28 miliona KM, što čini 30 posto osnivačkog kapitala Društva, dok će preostalih 70 posto kapitala osigurati „Ferimpex“ unosom 10 miliona KM u novcu. U ime Federalne vlade supotpisnici Ugovora o zajedničkom ulaganju bit će federalni ministar energije, rudarstva i industrije i direktor Agencije za privatizaciju u FBiH.

  Donesene su i odluke o učešću u finansiranju obezbjeđenja drvnih sortimenata po ugovoru o zajedničkom ulaganju između „Krivaje“ i „Ferimpexa“ i o preuzimanju obaveze od strane Vlade FBiH da u cijelosti refundira novoosnovanom Društvu isplate učinjene povjeriocima u roku od 30 dana od dana dostavljanja zahtjeva.

  Usvojen je danas i Zaključak u vezi obezbjeđenja redovne isporuke električne energije novoosnovanom društvu od strane JP „Elektroprivreda“ d.d. Sarajevo.

   

  SUGLASNOST NA PROGRAM UTROŠKA SREDSTAVA OD CESTARINE

  Polazeći od Programa rada i Operativnog plana Federalne direkcije za izgradnju, upravljanje i održavanje autocesta, Vlada FBiH današnjom je Odlukom dala suglasnost na Program utroška sredstava ostvarenih naplatom takse za korištenje autoceste A1 za 2008. godinu.

  Riječ je o raspoređivanju 6.000.000 konvertibilnih maraka, koliko je planirano od ubiranja cestarine. Najveći dio sredstava, odnosno 43,83 posto, namijenjeno je nabavci stalnih sredstava u obliku prava, zatim za tekuće održavanje (21,67 posto) i za nabavku zemljišta i ostalih materijalnih sredstava (16,67 posto).

  Sredstva neiskorištena u ovoj, bit će Federalnoj direkciji stavljena na raspolaganje u fiskalnoj 2009. godini.

   
  U PRVIH ŠEST MJESECI PRIKUPLJENO

  407 MILIONA KM VIŠE NEGO U ISTOM LANJSKOM PERIODU

  Ostvareni prihodi općinskih, kantonalnih i federalnog proračuna u razdoblju od siječnja/januara do lipnja/juna ove godine iznose više od tri milijarde konvertibilnih maraka, što je za 407 milijuna KM ili za 16 posto više nego u istom lanjskom razdoblju i što predstavlja pozitivan trend i stabilan rast.

  U ovom periodu, kaže se u danas usvojenoj Informaciji o prikupljenim i raspoređenim prihodima u prvih pola godine 2008., zabilježen je i pozitivan rast u prikupljanju prihoda u fondovima (PIO/MIO), doprinosa za zdravstveno osiguranje i osiguranje od neuposlenosti. Ukupni prihodi po ovom osnovu iznose 1.128,9 milijuna KM i veći su za 194 milijuna KM, odnosno za 21 posto.

  Ostali javni prihodi po osnovu vodnih, cestovnih i ostalih naknada bilježe ponovno povećanje u naplati ove vrste prihoda od 16 posto i iznose 64,9 miliona KM.

  Ukupno ostvareni prihodi federalnog proračuna, bez prihoda od neizravnih poreza na ime financiranja vanjskog duga i bez sredstava financiranja proračuna iznose 550,2 milijuna KM, što je za 14 posto više nego u istom prethodnom izvještajnom razdoblju. Prihodi po osnovi poreza veći su za osam posto, a neporezni prihodi za 28 posto. Po osnovu neizravnih poreza, Federacija BiH je ostvarila devet posto veće prihode ili 36,2 miliona KM.

  U kantonima, zajedno sa općinama i ostalim korisnicima javnih prihoda, ukupno je ostvareno 1.286,8 milijuna KM, što je za 13 posto ili za 147,2 miliona KM više nego prethodne godine. Dobri rezultati u naplati kantonalnih prihoda su odraz, prije svega, daljeg pozitivnog trenda u prikupljanju prihoda od neizravnih poreza koji su u ovom periodu ostvareni u procentualnom iznosu od 20 posto.

  Prihodi vanproračunskih fondova su porasli za 21 posto, odnosno za 194 miliona KM i ostvareni su u ukupnom iznosu od 1,128,9 miliona KM. Od ovog iznosa mirovinski fond je ostvario 112,3 miliona KM više, fond zdravstvenog osiguranja 72 miliona ili 20 posto više i po osnovi doprinosa od nezaposlenosti ostvareno je 9,7 miliona KM ili 20 posto više sredstava nego u predhodnom polugodišnjem periodu.

  Najznačajnije prihode u proračunima svih razina vlasti u Federaciji BiH predstavljaju prihodi od neizravnih poreza koji iznose 1.266,3 miliona KM. Njihovo povećanje iznosi osam posto. Tako, Federacija bilježi devet posto veće ostvarenje, kantoni sedam posto, općine deset posto, a Direkcija cesta osam posto. U odnosu na dinamički plan Uprave za neizravno oporezivanje, prihodi od neizravnih poreza sa Jedinstvenog računa su izvršeni sa tri posto više, a s izravnim uplatama na osnovi zaostalih uplata od neizravnih poreza, ukupno izvršenje je veće za pet posto.

   

  PRIPREME ZA ODABIR PARTNERA ZA FINANCIRANJE

  IZGRADNJE AUTOCESTE ZENICA - SARAJEVO - MOSTAR

  Vlada FBiH danas je prihvatila Izvješće Povjerenstva za otvaranje prispjelih aplikacija u cilju odabira partnera za sudjelovanje u realiziranju projekta financiranja izgradnje autoceste Zenica - Sarajevo - Mostar na trasi Koridora 5c.

  Vlada je prihvatila popis predloženih kandidata koje je Povjerenstvo, nakon druge faze ispitivanja zainteresiranosti za sudjelovanje u javno-privatnom partnerstvu (JPP), ocijenilo kao kvalitetne ponuđače: OHL Central Europe, Bouygeus Challenger, Starbag, Egis Projects, Alpine Mayereder, Switelski i Brisa, Konstruktor inžinjering, Sanef, Soares da Costa/Mota-Engil i PORR.

  Prihvaćen je prijedlog Povjerenstva po kojem će u sljedećoj fazi biti angažiran konzultant za pripremu studije i analize modela JPP, pripremu tenderske dokumentacije, provedbu postupka odabira najuspješnijeg ponuđača, pripremu ugovorne dokumentacije i praćenje realiziranja ugovora. Vlada je zadužila Federalno ministarstvo prometa i komunikacija da utvrdi mogućnost izravnog ugovora za ove poslove s Međunarodnom financijskom korporacijom (IFC), sukladno njezinoj ponudi iz travnja/aprila 2008. godine.

  Ukoliko takav ugovor ne može biti sklopljen, Federalno ministarstvo će provesti postupak izbora konzultanta sukladno Zakonu o javnim nabavkama BiH.

  Konačno, ovo federalno ministarstvo dobilo je zaduženje za provedbu postupka odabira najpovoljnijeg privatnog partnera u realiziranju projekta financiranja izgradnje autoceste Zenica - Sarajevo - Mostar na trasi Koridora 5c. Taj postupak bit će proveden sukladno Zakonu o javnim nabavkama BiH i Zakonu o koncesijama FBiH.

   
  O RADU UREDA ZA PRITUŽBE JAVNOSTI

  Federalna vlada je razmatrala Izvještaj o radu Ureda za pritužbe javnosti u Federalnom ministarstvu unutrašnjih poslova za drugo tromjesečje ove godine, budući da je Ured počeo s radom 21.2. ove godine. U Izvještaju koji se, pored Vlade, dostavlja komisijama za odbranu i sigurnost oba doma Parlamenta FBiH, se ističe da u funkcioniranju Ureda nije bilo problema i da su sve obaveze FMUP-a izvršene prema Uredbi.

  O pitanjima iz svoje nadležnosti Ured je odlučivao na redovnim sjednicama koje se održavaju jedanput sedmično, a po potrebi odlučuje i na vanrednim sjednicama. Na ukupno 15 održanih sjednica Ured je razmatrao 23 izvještaja jedinica za profesionalne standarde Federalne uprave policije o provedenim unutrašnjim istragama protiv policijskih službenika, 11 zahtjeva ovih jedinica za pokretanje disciplinskog postupka zbog težih povreda službene dužnosti protiv policijskih službenika i isto toliko rješenja Disciplinske komisije. Ured je jedinicama za profesionalne standarde FUP dostavio 23 žalbe sa zahtjevom da se pokrenu unutrašnja istraga ili interni postupak, te razmotrio 14 izvještaja ovih jedinica o provedenim istragama.

  U izvještajnom periodu nije bilo slučajeva pokretanja i vođenja disciplinskog postupka protiv državnih službenika i namještenika u FMUP-u, niti je dostavljena ni jedna žalba protiv prvostepenih disciplinskih rješenja, rješenja drugostepenih organa, rješenja o suspenziji uposlenika, slučajevi utvrđivanja disciplinske odgovornosti zbog lakših povreda službene dužnosti ili obavijesti da je protiv uposlenika Ministarstva pokrenut krivični postupak.

   
  IZVJEŠÆE FEDERALNOG PRAVOBRANITELJSTVA

  Federalno pravobraniteljstvo dostavilo je za današnju sjednicu Izvješće o svojem radu u 2007. godini, u kojem je naglasak dat na sporove velike materijalne vrijednosti.

  Navedena su ukupno 34 spora u kojima je Federacija BiH tužena strana i u kojima su odštetni zahtjevi vrijedni od nekoliko stotina tisuća do nekoliko milijuna konvertibilnih maraka. U većini slučajeva radi se o neisplaćenim potraživanjima od bivšeg Federalnog ministarstva obrane. Procesi po ovim tužbama su u tijeku ili u prvostupanjskim instancama, ili su na prvostupanjske presude uložene žalbe višim sudovima.

  Veliki problem Pravobraniteljstvu, kada je riječ o sporovima protiv bivšeg FMO-a, predstavlja nekompletnost dokumentacije. Kada su u pitanju parnični predmeti, početkom 2007. godine bilo ih je, što prenesenih iz predhodne, što primljenih te godine, ukupno 10.547. Tijekom 2007. okončana su 4.102 predmeta, a u 2008. preneseno ih je 6.445. Od 10.547 predmeta, Federacija BiH se u 957 pojavljuje kao tužitelj, a u ostalima kao tužena strana.

  Zahvaljujući angažmanu pravobranitelja BiH, federalnog pravobranitelja i direktora Pravne službe Elektroprivrede BiH, tužitelj Alas International Baustoffproductions AG iz Austrije odustao je od tužbe pred Međunarodnim centrom za rješavanje sporova kojim je tražio odštetu od 20.000.000 eura.

   
  O PROJEKTU “GILJOTINA PROPISA”

  Vlada FBiH je, nakon razmatranja, usvojila Informaciju Federalnog ministarstva pravde o pokretanju Projekta regulatorne reforme “Giljotina propisa Federacije BiH”, kao i zaključke istoimene konferencije koja je 31.jula ove godine, u saradnji sa Savjetodavnim servisom za svjetske investicije (FIAS), članicom grupe Svjetskle banke, održana u Sarajevu.

  Tzv. "giljotina propisa" je instrument za brzo pregledanje propisa, ukidanje onih koji više nisu potrebni i izmjenu postojećih propisa u cilju stvaranja povoljnijeg poslovnog okruženja, odnosno uklanjanje nepotrebnih i neefikasnih propisa, kao i formalnosti (dozvola i procedura) koje su nepovoljne i opterećuju troškove poslovanja.

  U tom kontekstu, cilj je i danas usvojenih Vladinih zaključaka da se realiziraju prijedlozi za brže donošenje novih propisa, te izmjene i ukidanje ranije preuzetih, kao i novih propisa po kojima se postupa u Federaciji Bosne i Hercegovine, a koji trenutno ne nude racionalna i adekvatna pravna i ekonomska sistemska rješenja.

  Vlada je zadužila Federalno ministarstvo pravde i Federalnu upravu za inspekcijske poslove da, u saradnji sa Svjetskom bankom-FIAS, pripreme i predlože Vladi tekst Memoranduma o pokretanju regulatorne reforme propisa “Giljotina propisa FBiH” između Vlade FBiH i Svjetske banke. O podršci i praćenju provedbe projekta brinuće posebno, u tu svrhu oformljeno, Koordinaciono tijelo na čelu sa premijerom Federacije BiH, a Projekat će direktno implementirati Centralno radno tijelo.

   

  IMENOVAN TIM ZA UTVRÐIVANJE MODELA UVEZIVANJA MIROVINSKOG STAŽA

  Na današnjoj sjednici razmatrana je Informacija o pregovorima koje je izaslanstvo Vlade FBiH, na čelu s federalnim premijerom, vodilo 10.7.2008. godine sa Savezom samostalnih sindikata BiH.

  Na razgovorima je, uz ostalo, zajednički dogovoreno osnivanje Tima sastavljenog od predstavnika nadležnih federalnih ministarstava (rada i socijalne politike i energije, rudarstva i industrije, Federalnog zavoda MIO, Federalne uoprave za inspekcijske poslove, Federalnog zavoda za zapošljavanje i Saveza samostalnih sindikata BiH), pred koji se postavlja nekoliko zadataka.

  Do kraja rujna/septembra 2008. godine, Tim treba utvrditi broj tvrtki od federalnog i kantonalnog značaja čijim radnicima nije uvezan staž. On će utvrditi i broj takvih radnika i broj godina neuvezanog staža, te visinu sredstava nužnih za njegovo uvezivanje. Tim će razmotriti i, u suradnji s drugim nadležnim tijelima, predložiti najoptimalniji model za rješenje ovih pitanja, te predložiti nadležne razine i tijela vlasti koja bi to trebala implementirati.

  U Tim su imenovani Radovan Vignjević (koordinator), Edita Kalajdžić, Ismir Kalkan, Mustafa Burgić, Maja Oštro, Muhibija Delić, Vesna Omerhodžić, Ivica Nikačević, Emir Klarić, Željka Filipović - Grčić, Muhamed Pašukanović i Salem Hujić.

   

  PRIHVAÆENI AMANDMANI NA PRIJEDLOG ZAKONA O AGENCIJAMA I UNUTRAŠNJIM SLUŽBAMA ZA ZAŠTITU LJUDI I IMOVINE

  Vlada FBiH je razmatrala i, uz uvažavanje mišljenja Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova, prihvatila amandmane koje su na Prijedlog zakona o agencijama i unutrašnjim službama za zaštitu ljudi i imovine, predložili Klub SDA, Zakonodavno-pravna komisija Predstavničkog doma Parlamenta FBiH, kao i zastupnica u istom domu Aida Brčić.

  U mišljenju se ističe da predloženi amandmani poboljšavaju, preciziraju i dopunjuju odredbe predloženog zakona i nisu u suprotnosti sa njegovom osnovnom intencijom.

   
  KADROVSKA PITANJA

  Nakon završene konkursne procedure, a na osnovu liste od četiri uspješna kandidata koju je sačinila Komisija formirana u tu svrhu, Vlada je za direktora Federalne direkcije robnih rezervi imenovala Tonču Bavrka.

  Na današnjoj sjednici je za direktora Javnog preduzeća “Filmski centar Sarajevo” na period do 60 dana imenovan Velija Sakota, dosadašnji direktor “Sutjeska filma” koji je pravni prethodnik centra.

   
  * * *
  Sjednica Vlade FBiH završena je u 12.45 sati.

  URED ZA ODNOSE S JAVNOŠÆU