64. sjednica Vlade FBiH

 • 29.07.2008.
 • UTVRÐEN NACRT ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PROSTORNOM PLANIRANJU I KORIŠTENJU ZEMLJIŠTA NA NIVOU FBiH

  Vlada Federacije BiH je, na današnjoj sjednici u Mostaru, utvrdila i u parlamentarnu proceduru uputila Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na nivou Federacije BiH.

  Predloženim izmjenama i dopunama vrši se usklađivanje postojećeg zakona sa, u međuvremenu donesenim, propisima u Federaciji BiH, kao i s prijedlozima proisteklim iz Memoranduma o razumijevanju potpisanog između Vlade FBiH i USAID-a o pojednostavljenju procedura odobravanja građenja. U skladu s tim, postojeći zakon se dopunjuje odredbom o “zoning planu” kao detaljnom planskom dokumentu, a uvodi se i idejni plan upravljanja građevinskim otpadom što do sada nije bilo zakonski uređeno.

  Jedna od predloženih izmjena odnosi se na mogućnost da se, prilikom izrade bilo kojeg planskog dokumenta, po potrebi, utvrdi režim zabrane građenja u svrhu zaštite odnosnog područja ili dijela područja, za razliku od dosadašnjeg rješenja koje je takvu mogućnost predviđalo samo za detaljne planske dokumente čija se obaveza donošenja definira planom šireg područja.

  Pored toga, precizirana su pojedina rješenja, posebno ona koja se odnose na način korištenja građevinskog zemljišta, propisivanje mogućnosti i uslova da investitor vlastitim sredstvima uredi građevinsko zemljište i način reguliranja odnosa vezanih za ulaganje vlastitih sredstava.

  UTVRÐEN NACRT ZAKONA O REVIZIJI PRIVATIZACIJE DRŽAVNOG KAPITALA U PRIVREDNIM DRUŠTVIMA I BANKAMA

  Opredijeljena da zaštiti državnu imovinu u procesu privatizacije, kao i ustavna prava građana u vezi s tim, Vlada je utvrdila i u parlamentarnu proceduru uputila Nacrt zakona o reviziji privatizacije državnog kapitala u privrednim društvima i bankama.

  Revizija će, kako je predviđeno, tretirati i stvari i prava sa pripadajućim kapitalom privrednih društava ( privatiziranih i neprivatiziranih) koja nisu pod kontrolom, te nisu bila uključena u aktivni podbilans a nalaze se na teritoriji država nastalih raspadom bivše SFRJ,kao i potraživanja i obaveze prema pravnim licima iz država nastalih raspadom bivše SFRJ.

  Revizija privatizacije državnog kapitala u privrednim društvima i bankama će uključivati i raspolaganje novčanim sredstvima ostvarenim prodajom privrednih društava i banaka.

  Nacrt zakona je koncipiran tako da uvodi nove odnose u ovoj oblasti jer se revizija izvršenja ugovora obavlja po zahtjevu ovlaštenog lica umjesto što su to do sada radile nadležne agencije za privatizaciju po službenoj dužnosti. Reviziju će provoditi Odjeljenje za reviziju koje Odlukom imenuje Vlada FBiH i o čijem će načinu rada biti donesena posebna uredba, a čine ga zaposleni u Vladi Federacije BiH, bez novih zapošljavanja.

  U samom postupku revizije ovo odjeljenje će utvrditi: knjigovodstvenu vrijednost državnog kapitala prema početnom bilansu stanja privrednih društava i banaka, promjene nastale na kapitalu, kao i druge materijalno značajne promjene na imovini i obavezama od dana utvrđivanja početnog bilansa stanja do dana privatizacije i od dana privatizacije do dana završetka revizije, vrijednost i način raspolaganja imovinom iz pasivnog podbilansa od strane javnog preduzeća i drugih subjekata, ispunjavanje ugovornih obaveza od strane kupca definisanih ugovorom o prodaji državnog kapitala, kao i usklađenost aktivnosti nosilaca procesa privatizacije i kupca sa Zakonom od dana pokretanja do završetka privatizacije.

  Također su precizno propisani rokovi za podnošenje zahtjeva za reviziju, radnje, mjere i postupci po izvršenoj reviziji, te sankcije za nepostupanje po zahtjevu Odjeljenja za reviziju.

  UTVRÐEN PRIJEDLOG ZAKONA O FINANSIJSKOJ KONSOLIDACIJI RUDNIKA UGLJA U FBiH U PERIODU 2009.-2015.GODINA

  U skladu sa primjedbama i sugestijama iz parlamentarne rasprave o Nacrtu, Vlada je utvrdila Prijedlog zakona o finansijskoj konsolidaciji rudnika uglja u FBiH u periodu od 2009. do 2015. godine.

  Zakon je pripremljen sukladno Zaključku Predstavničkog doma Parlamenta FBiH od 25.7.2007. kojim su podržane aktivnosti Vlade FBiH na restrukturiranju rudnika uglja, kao sastavni dio restrukturiranja elektroenergetskog sektora u FBiH. Motiv njegovog donošenja je potreba restrukturiranja i modernizacije rudnika koja predstavlja najznačajniju aktivnost u narednom periodu, kako za rudnike uglja, tako i za energetski sektor BiH u cjelini. Kako rudnici sami nisu u stanju prevazići sadašnju tešku finansijsku situaciju, neophodna je participacija Vlade FBiH. Preuzimanjem dijela finansijskih obaveza rudnika od strane Federacije BiH stvaraju se preduslovi za nastavak aktivnosti procesa njihovog restrukturiranja i modernizacije, u skladu sa Akcionim planom prestrukturiranja rudnika uglja u Federaciji BiH.

  Sredstva namijenjena konsolidaciji rudnika uglja knjižiće se kao povećanje učešća državnog kapitala Federacije BiH u ovim rudnicima koji je ranije umanjivan radi iskazanih gubitaka u poslovanju.

  O DOKUMENTU OKVIRNOG PRORAÈUNA ZA RAZDOBLJE 2009.-2011.

  Na današnjoj sjednici Vlade FBiH obavljena je prva rasprava o Dokumentu okvirnog proračuna (DOP) 2009.-2011. godina koji predstavlja dio Srednjoročnog okvira rashoda za ovaj period, a rađen je u skladu sa Zakonom o proračunima u FBiH. Ovaj dokumenat, kao i slični doneseni prethodnih godina, imaju za cilj utvrđivanje strateške osnove za raspodjelu proračunskih sredstava, na principima određivanja ekonomskih i društvenih prioriteta.

  Ovim dokumentom su definisana tri osnovna cilja pri upravljanju javnim finansijama, a koja uključuju fiskalnu disciplinu, alokaciju budžetskih sredstava po njihovoj efikasnosti i transparentnost izvještavanja.

  U njemu su izloženi fiskalna strategija i budžetski planovi za slijedeće tri godine, s ciljem ustanovljavanja što bolje strateške osnove za pripremu budžeta, uz pristup boljih veza između raspodjele sredstava i prioriteta politika određenih u Srednjoročnoj strategiji rashoda. S ovog aspekta gledano, dokument Okvirnog proračuna za razdoblje 2009.-2011. predstavlja preliminarni nacrt budžeta za slijedeću godinu, te daje predviđanja za period od 2010. do 2011. godine.

  Osnovni zahtjevi naglašeni u okviru rasprave na današnjoj sjednici o ovom dokumentu jesu potreba predupređenja povećanja potrošnje van dogovorenih okvira, konkretizacija mjera koje treba da doprinesu povećanju prihoda i brža implementacija mandatnog Programa Vlade sa aspekta razvojnih projekata.

  Budući da se radi o starteškom srednjoročnom dokumentu, zaključeno je da federalna ministarstva dostave svoja mišljenja, koja bi se, zajedno sa sugestijama i prijedlozima iz današnje rasprave, ugradila u konačnu verziju ovog dokumenta.

  O KRITERIJIMA I NAÈINU VOÐENJA NADZORA NAD POSLOVANJEM RAZVOJNE BANKE FBiH

  Vlada Federacije je, na današnjoj sjednici, u skladu sa obavezom iz Zakona o razvojnoj banci FBiH, razmatrala kriterije i način vođenja nadzora nad poslovanjem Razvojne banke FBiH, koji će biti propisani odgovarajućim podzakonskim aktom, što je pretpostavka stvaranja uvjeta za normalno funkcioniranje ove banke. Treba, ustvari, propisati minimalne standarde za upravljanje kapitalom, upravljanje rizicima, poslovanje s povezanim licima, sistem internih kontrola, internu i ekternu reviziju, efektivne kamatne stope, obavljanje platnog prometa, sprječavanje pranja novca i finansiranja terorizma, te formu izvještaja za Agenciju za bankarstvo FBiH koja će vršiti nadzor nad radom Razvojne banke FBiH.

  Nadzor podrazumijeva praćenje izvještaja, informacija i podataka koje banka dostavlja Agenciji u formi propisanih izvještaja i neposrednim pregledom poslovnih knjiga, knjigovodstvene, kao i druge dokumentacije u Banci.

  Vlada je zadužila Agenciju za bankarstvo FBiH da, u saradnji sa Federalnim ministarstvom finansija, pripremi prijedlog odgovarajućeg akta o ovim kriterijima.

  ODLUKA O KORIŠTENJU NEUTROŠENIH SREDSTAVA ZA IZGRADNJU AUTOCESTE ZENICA-SARAJEVO

  Vlada je donijela Odluku da se 100,8 hiljada KM neutrošenih sredstava po Završnom izjveštaju za izgradnju autoceste Zenica- Sarajevo, na 8,5 km dugoj dionici Podlugovi-Visoko na koridoru V-c, mogu koristiti za izgradnju dionice Kakanj-Visoko, poddionica II Dobrinje-Visoko dužine 7,6 kilometara.

  Za izgradnju ove dionice Vlada FBiH je utvrdila opći interes i za realizaciju ove Odluke zadužila Federalno ministarstvo prometa i komunikacija i JP Direkcija cesta FBiH:

  O MJERILIMA ZA IZRAÈUN NAKNADE ZA KORIŠTENJE CESTOVNOG ZEMLJIŠTA

  Odlukom Vlade utvrđena su mjerila za izračun naknade za korištenje cestovnog zemljišta i naknade za obavljanje pratećih djelatnosti na autocestama i brzim cestama na području Federacije BiH.

  Pod cestovnim zemljištem koje se može dodijeliti na privremeno korištenje podrazumijeva se zemljište u državnoj svojini sa obje strane trupa autoceste i brze ceste, zemljište koje služi poslovnim zgradama i objektima za upotrebu autoceste, kao i drugo zemljište koje pripada autocestama. Naknadu za njegovo korištenje plaćaju svi korisnici, a sredstva ostvarena tim putem su javni prihod Proračuna FBiH.

  Mjerila za izračun naknade su površina korištenog zemljišta i skupina u koju je razvrstana cesta. Visina naknade se utvrđuje mjesečno u KM po kvadratnom metru ovog zemljišta. To za autoceste iznosi devet KM, a za brze ceste sedam i po KM.

  Naknada se utvrđuje u ovisnosti korištene površine ovog zemljišta i izračunava kumulativno po koeficijentima od 1 (za površinu do pedeset kvadratnih metara) do 0,13 za površine veće od pet stotina metara kvadratnih.

  Naknada za korištenje ovog zemljišta u svrhu građenja komunalnih objekata i instalacija iznosi po kvadratnom metru 1,5 KM za autocestu i 1,0 KM za brze ceste. Koeficijenti usklađivanja se kreću od 1 za površinu do 1.000 metara kvadratnih do 0,50 za površine veće od 5.000 metara kvadratnih.

  Za polaganje podzemnih instalacija kroz postojeću infrastrukturu Federalne direkcije za izgradnju, upravljanje i održavanje autocesta naknada se utvrđuje godišnje u KM po dužnom metru u visini od 2 KM za autocestu i 1,5 KM za brze ceste.Koeficijent usklađivanja se kreće od 1 za korištenje do pet godina do 0,35 za korištenje preko 15 godina.

  Visina naknade za obavljanje pratećih djelatnosti utvrđuje se mjesečno u KM i za benzinske pumpe i motele to iznosi po 500 KM na autocesti odnosno 400 KM na brzim cestama. Za restorane se plaća 400 odnosno 300 KM , za kafee 300 odnosno 200 KM, za trgovine i usluge 250 i 150 KM, a za sve ostalo po 150 i 100 KM.

  Za postavljanje i ugradnju elektroničkih, telefonskih, antenskih i sličnih priključaka plaća se po 500 KM mjesečno za svaki priključak.

  Ugovor sa korisnicima koji su te objekte imali prije donošenja Pravilnika o korištenju cestovnog zemljišta zaključit će se u skladu sa Pravilnikom. Za ove korisnike naknada će se obračunati od dana stupanja na snagu Odluke o razvrstavanju javne ceste M5 na dionici Sarajevo (Jošanica) –Podlugovi-Visoko.

  SAGLASNOST NA DRUGE IZMJENE I DOPUNE STATUTA JP ŽELJEZNICE FBiH

  Vlada je dala saglasnost na odluku Skupštine Javnog preduzeća Željeznice FBiH d.o.o. Sarajevo da izvrši druge izmjene i dopune Statuta uslijed gubitka i knjigovodstvenih operacija.

  Navedenim se promjenama utvrđuje umanjenje osnovnog kapitala Društva za 17,37 miliona KM koji nakon ove izmjene iznosi 1,143 milijardi KM.

  U strukturi kapitala je 91,816 % državno vlasništvo, dok privatizirani kapital u Društvu iznosi 8,184 %.

  O TOKU PRIVATIZACIJE KRIVAJE

  Vlada je razmatrala Informaciju o toku privatizacije IP „Krivaja“ d.o.o Zavidovići, sa Nacrtom ugovora o zajedničkom ulaganju koji je pripremila Agencija za privatizaciju u Federaciji BiH kako bi se pristupilo provođenju daljih procedura u skladu sa Uredbom o pravilima promjene strukture kapitala preduzeća po osnovu zajedničkog ulaganja. Ovi dokumenti podržani su i u Parlamentu FBiH.

  Agencija za privatizaciju u Federaciji BiH je, uz saglasnost Vlade, provela privatizacijsku aktivnost u IP Krivaja gdje je kapital u 100 % državnom vlasništvu. Pokrenute su procedure promjene strukture kapitala u ovom kolektivu po osnovu zajedničkog ulaganja pa je sačinjen i prijedlog Ugovora o zajedničkom ulaganju između Krivaje i preduzeća Ferimpex iz Zavidovića. Po potpisivanju ovog akta će se preći na zaključenje Ugovora o osnivanju novog Društva.

  Usvojivši Infomaciju o procesu privatizacije, Vlada je zadužila Agenciju za privatizaciju FBiH da, u saradnji sa Federalnim ministarstvom enenerije, rudarstva i industrije, pripremi sve neophodne odluke za nastavak privatizacije Krivaje, kako bi blagovremeno došlo do zaključenja Ugovora o osnivanju novog društva.

  O SREDSTVIMA UTROŠENIM ZA POTREBE OÈUVANJA STARIH ZANATA U FEDERACIJI BiH

  Sredstva za potrebe očuvanja starih zanata u Federaciji BiH, u iznosu od 215.000 KM prema Odluci Vlade Federacije BiH dodijeljena su Udruženju „Tradicionalni zanatski esnafi“ Sarajevo.

  Sredstva u iznosu od 210.926,77 utrošena su za izmirenje dospjelih obaveza za PiO čime je svim članovima Udruženja uvezan radni staž od perioda 2003.godine do zaključno sa 20.4.2006.godine. Navedeni iznos konačnog dugovanja je utvrđen pri obradi obveznog M-4 obrasca, za svakog člana posebno.

  Preostali iznos od 4.073,77 KM koristi se za pokriće administrativnih troškova i troškova platnog prometa.

  O POSLOVANJU PRIVREDNOG DRUŠTVA TERMINALI FBiH

  Vlada Federacije BiH razmatrala je i usvojila Izvještaj o poslovanju privrednog društva Terminali Federacije BiH u periodu od osnivanja do 2008.godine.

  U Izvještaju se navodi da Društvo od osnivanja 2004.g. nije počelo sa obavljanjem registrovane djelatnosti (osnovna djelatnost Drušva je skladištenje robe), a odobrena sredstva za osnivački kapital društva, kao i sva ostala sredstva koja je Vlada FBiH uplatila na račun društva, utrošena su na plate uposlenika i plaćanje tekućih troškova.

  Od osnivanja Društvo je uglavnom poslovalo bez ikakvog plana poslovanja, a u poslovnim aktivnostima generalnog direktora društva evidentirane su brojne nepravilnosti.

  U Izvještaju se, također, konstatuje da Nadzorni odbor i uprava Društva nisu pokazali da su u stanju uraditi povjereni im posao, jer je njihov odnos prema društvu bio krajnje indolentan i neučinkovit.

  Vlada FBiH je, današnjim usvajanjem Izvještaja, podržala kadrovske promjene učinjene u Društvu kojima je cilj bolje funkcionisanje društva, te naložila pokretanje odgovornosti za nesavjestan rad Nadzornog odbora Terminala Federacije BiH d.o.o. Sarajevo, kao i uprave, odnosno generalnog direktora društva.

  Zaduženo je Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije da pokrene aktivnosti oko iznalaženja mogućnosti za skladištenje pogonskog goriva robnih rezervi u FBiH u spremnicima „Terminala Federacije“ d.o.o. Sarajevo, vodeći računa o mogućnosti njegovog zanavljanja kroz doregistraciju Društva. Isto ministarstvo je zaduženo da vodi i predlaže daljnje aktivnosti oko kadrovske popune „Terminala“ Federacije BiH d.o.o. Sarajevo kako bi se u što skorijem roku počelo sa potrebnom sanacijom spremničkog prostora.

  SMJERNICE ZA PRIMJENU EVROPSKIH STANDARDA IZ OBLASTI GRAÐENJA U FBiH

  Vlada je danas Zaključkom usvojila projekat izrade Smjernica za primjenu evropskih standarda iz oblasti građenja u Federaciji BiH ili tzv. Eurokodova. Svrha smjernica za primjenu Eurokodova tj. Evropskih normi za proračun konstrukcija iz oblasti građenja, je da se u nedostatku bosanskohercegovačkih BAS standarda obezbijede neophodne koncepcijske postavke, ali i praktične smjernice za izradu pravilnika prema odredbama Zakona o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na nivou Federacije BiH i uvođenje Eurokodova u zakonsku regulativu Federacije BiH.

  Nosilac pripreme Smjernica za primjenu evropskih standarda iz oblasti građenja u FBiH je Federalno ministarstvo protornog uređenja koje će imenovati grupu stručnjaka za stručno praćenje, usmjeravanje i ocjenu pojedinačnih smjernica za sve dijelove Eurokodova.

  O OBAVEZAMA IZ UGOVORA O KUPOPRODAJI U „VOLKSWAGEN“ D.O.O. SARAJEVO

  Prema Informaciji Agencije za privatizaciju u FBiH, nakon izvršene kontrole, utvrđeno je da obaveze preuzete Ugovorom o kupoprodaji udjela preduzeća u preduzeću d.o.o. „Volkswagen“ Sarajevo zaključenim 17.10.2001. godine između „Unis Holding“ d.d. Sarajevo kao prodavca i „Prevent Sarajevo“ d.o.o. Visoko kao kupca, nisu u cijelosti realizovane, a posebno u dijelu investicija i zapošljavanja novih radnika.

  Od ukupno dogovorenog ulaganja od 18.000.000 KM, kupac je u prethodnom periodu izvršio uplate na ime povećanja kapitala u iznosu od 7.900.000 KM. Kupac je preuzeo i zadržao radnike koji su se nalazili u radnom odnosu u vrijeme zaključenja ugovora, ali nije u cijelosti izvršena obaveza zapošljavanja 1400 radnika (zaposleno je oko 200 radnika).

  Vlada FBiH je, stoga, zadužila Agenciju za privatizaciju da, sa predstavnicima Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije i, sa Unis-Udružena metalna industrija d.o.o. Sarajevo i Prevent Sarajevo d.o.o. Visoko, izvrši analizu provođenja „Projektne studije 1998.-2002.godina“, te na osnovu činjeničnog stanja pripremi i predloži mjere za implementaciju i održivost projekta automobilske industrije utemeljen na ovoj studiji.

  EDUKACIJA TURISTIÈKIH VODIÈA NA PODRUÈJU FBiH

  Vlada Federacije BiH prihvatila je danas Informaciju o edukaciji turističkih vodiča na području Federacije BiH i zadužila Federalno ministarstvo okoliša i turizma da pripremi Plan i program edukacije kandidata za turističke vodiče na dijelu Federacije BiH gdje do sada nije bilo organizirano polaganje stručnog ispita.

  Sredstva u iznosu od 100.000 KM za te namjene već su izdvojena u Budžetu Federacije BiH.

  Prema danas usvojenoj Informaciji na teritoriji Federacije BiH je, od marta 2006. godine do danas, 245 kandidata položilo stručni ispit za turističke vodiče i to u Kantonu Sarajevo 83, a u HNK 162 kandidata. S obzirom na zahtjeve kantonalnih ministarstava i turističkih zajednica na području FBiH, Federalno ministarstvo okoliša i turizma organiziraće obuku kandidata i polaganje stručnog ispita za turističke vodiče i u narednom periodu.

  Prema Zakonu o turističko-ugostitetljskoj djelatnosti propisano je da turistički vodič, između ostalog, mora biti građanin FBiH, posjedovati najmanje srednju stručnu spremu, poznavati najmanje jedan svjetski jezik i položen stručni ispit za turističkog vodiča.

  O IMPLEMENTACIJI EVROPSKE POVELJE ZA MALA I SREDNJA PREDUZEÆA

  Evropska povelja za mala i srednja preduzeća koja je usvojena u Lisabonu 2000. godine, predstavlja strategiju prema kojoj poduzetništvo EU do 2010.godine treba da postane najkonkurentnije i najdinamičnije u svijetu. Nakon preporuka koje je dala Evropska komisija u svom drugom godišnjem izvještaju o procesu stabilizacije i pridruživanja za Jugoistočnu Evropu, te nakon njenog saopćenja pod nazivom „Zapadni Balkan i evropske integracije“, šefovi država i vlada regiona obavezali su se na implementaciju deset principa Povelje: Obrazovanje i obuka za poduzetništvo, jeftiniji i brži početak, bolje zakonske odredbe i propisi, raspoloživost vještinama, poboljšanje pristupa internetu, bolje iskorištavanje jedinstvenog tržišta, oporezivanje i finansijska pitanja, ojačavanje tehnoloških kapaciteta malih preduzeća, uspješni modeli poslovanja putem interneta i vrhunska podrška poslovanju, te razvijanje jačeg i djelotovornijeg predstavljanja interesa malih preduzeća.

  U Informaciji se ukazuje da se, uprkos različitom nivu implementacije ovih principa u Federaciji BiH, kontinuirano radi na implementaciji ove povelje, što je i opredijelilo Vladu Federacije BiH da zaduži Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta da nastavi aktivnosti oko implementacije EU Povelje sa svim organima vlasti u BiH.

  RJEŠENJE O UVOÐENJU U POSJED EKSPROPRISANIH NEKRETNINA

  Vlada je, na zahtjev “Elektroprijenosa BiH”-Operativno područje Mostar donijela Rješenje kojima se dozvoljava ulazak u posjed nepokretnosti eksproprisane od strane Službe za opću upravu, društvene djelatnosti i imovinsko-pravne poslove Općine Kupres, prije pravosnažnnosti rješenja o eksproprijaciji.

  Rješenje se temelji na potrebi nastavka radova na svođenju trase dalekovoda 110 KV Bugojno- Kupres u trafo stanicu 110/10 KV Kupres, jer je riječ o jedinoj mogućnosti napajanja područja Kupresa po ovom naponu.

  Drugim danas donesenim Rješenjem se JP Direkciji cesta FBiH dozvoljava ulazak u posjed nekretnina na području Općine Novi Grad - Sarajevo, koje su ekpropisane radi izgradnje Sarajevske zaobilaznice na dionici Jošanica- Butila.

  O RADU ZA 2007. GODINU I PROGRAMU RADA ZA 2008. GODINU INSTITUTA ZA MEDICINSKO VJEŠTAÈENJE ZDRAVSTVENOG STANJA

  Vlada je nakon razmatranja dala saglasnost na ovogodišnji Program rada Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja, te usvojila Izvještaj o radu u prošloj godini ove institucije. Dokumente je ranije usvojio Upravni odbor Instituta.

  U prošloj godini izvršeno je ukupno 74.247 vještačenja iz više oblasti, dok je u ovoj godini planirano ukupno 67.101 vještačenje. Od toga se 17.493 vještačenja odnosi na zahtjeve za ostvarivanje prava iz PiO / MiO u prvostepenom i 3.309 zahtjeva u drugostepenom postupku. U Programu je planirano da se iz oblasti boračko-invalidske zaštite obavi 6.755 vještačenja u prvostepenom postupku, 410 u postupku revizije, 1401 u postupku po žalbama i 152 u postupku nadzora.

  S obzirom na to da je porastao broj zaposlenih stručnih kadrova u ovoj instituciji očekivanja su da će se u cijelosti realizirati ovaj Program.

  Današnja rasprava bila je prilika i da se sagledaju problemi s kojima se ovaj institut susreće u radu, pa je zaključeno da se prijedlozi mjera za njihovo rješavanje razmatraju na jednoj od narednih sjednica, uz Operativni plan aktivnosti u ovoj godini.

  EVROPSKA POVELJA O REGIONALNIM ILI MANJINSKIM JEZICIMA

  Vlada Federacije BiH usvojila je danas Zaključak kojim se ovlašćuje Vijeće Ministara BiH da, u njeno ime, ratificira Evropsku povelju o regionalnim i manjinskim jezicima. Iako je povjerenstvo kojeg su formirali Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke i Federalno ministarstvo pravde došlo do zaključka da u Federaciji BiH nije trenutno moguće tačno definirati koje jezike bi Federacija BiH mogla prihvatiti jer ne postoji ni jedno područje u FBiH na kojem se koristi manjinski jezik, Povjerenstvo je smatralo da bi ovu Povelju trebalo potpisati jer se njena primjena odnosi na budućnost i za vrijeme kada se steknu uslovi za primjenu njenih odredbi.

  Inače, njena primjena je značajna ne samo za oblast obrazovanja, već i za sudska tijela, upravna tijela i javne službe, javne medije, kulturne aktivnosti i ustanove, privredni i socijalni život i prekograničnu kulturnu razmjenu.

  O PROVOÐENJU ODLUKE O ODABIRU I PRIHVATANJU STRATEŠKOG PARTNERA ZA DOKAPITALIZACIJU JP B&H AIRLINES SARAJEVO

  Vlada je donijela Odluku kojom se za 30 dana produžava rok za dostavu ponuda u postupku odabira i prihvatanja strateškog partnera za povećanje osnovnog kapitala –dokapitalizaciju JP B&H Airlines d.o.o. Sarajevo. Novi rok za dostavu ponuda ističe 29.8. 2008. godine u 16 sati.

  Federalno ministarstvo prometa i komunikacija i Agencija za privatizaciju u FBiH su zaduženi da Obavijest o produženju roka javnog poziva publikuju u dnevnim listovima (D. avaz", V. list" ) , na svojim web stranicama, kao i na web strani B&H Airlinesa.

  Odluka je donesena zbog iskazanog interesa za ovaj projekat od strane Islamske korporacije za razvoj privatnog sektora, te kompanija iz Hrvatske i Malezije.

  GRANT SREDSTVA ZA PODRŠKU IZGRADNJE ZAPOÈETIH OBJEKATA BRANILACA I ÈLANOVA NJIHOVIH PORODICA

  Vlada je Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata odobrila utrošak 1,8 miliona KM utvrđenih u Budžetu za ovu godinu, koja će se koristiti za sufinansiranje kolektivne stambene izgradnje boračkih populacija.

  Prijavu za korištenje ovih sredstava mogu poslati ministarstva i uprave kantona i služba za boračka pitanja Brčko Distrikta uz razrađene programe njihovog utroška. Federalni ministar za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata će raspisati javni poziv za dodjelu namjenskih sredstava koji će biti objavljen u tiražnom dnevnom listu i na web strani ovog ministarstva. O njihovom namjenskom utrošku će ministarstvo informirati Vladu nakon realizacije.

  SUFINANSIRANJE MASTER PLANOVA ZA RAZVOJ TURIZMA

  Vlada je usvojila plan utroška sredstava za Master planove za razvoj turizma za pet područja u ukupnom iznosu od 800.000 KM.

  Od odobrenih sredstava 720.000 KM usmjerava se za područja Èapljina- Počitelj, Nacionalni park Una i Kupres. Ukupno će se 44.000 KM izdvojiti za sufinansiranje izrade master plana za Èitluk- Međugorje, a preostalih 36.000 KM za područje Fojnice-planina Vranica.

  KADROVSKA PITANJA

  Vlada je danas dala saglasnost na pet odluka Nadzornog odbora JP “Elektroprivreda BiH” d.d. Sarajevo kojima se imenuju izvršni direktori -članovi Uprave ovog preduzeća. Tako su za izvršne direktore imenovani: za proizvodnju Nihad Kadić, za distribuciju Enver Jamak, za snabdijevanje i trgovinu Emir Aganović, za pravne i kadrovske poslove Nedim Smailagić i za kapitalne investicije Zijad Bajramović.

  U skladu sa članom 2. stav 2. Uredbe o vršenju ovlaštenja organa Federacije BiH u privrednim društvima sa učešćem državnog kapitala,a na temelju prijedloga Komisije za izbor i imenovanje članova Nadzornog odbora, Vlada je, na prijedlog Federalnog ministarstva prometa i komunikacija, donijela Rješenje o nominovanju članova Nadzornog odbora BH Telecoma.

  Nominirani su Mirsad Huseinbašić ( predsjednik), Sead Gušmirović, mr. Džemo Salihović, Josip Tomić i Vjekoslav Ivanković ( članovi). Šesti član Nadzornog odbora biće naknadno nominiran i imenovan.

  Vlada je danas donijela Odluku kojom je Edima Kasumovića privremeno ovlastila za vršenje poslova direktora Federalnog zavoda PiO/MiO, a Zorana Zovku za vršenje poslova zamjenika direktora ovog Zavoda. Ova ovlaštenja važe do imenovanja direktora i zamjenika direktora Federalnog zavoda za PiO/MiO, u skladu sa propisanom procedurom.

  Sjednica Vlade FBiH je završena u 14,15 sati.