5. sjednica Vlade FBiH

 • 14.06.2023.
 • 5. sjednica Vlade FBiH

  Zaključci povodom stravičnog događaja u Lukavcu

  Vlada Federacije BiH je na današnjoj sjednici razmatrala usmenu informaciju Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova o stravičnom događaju koji se jutros desio u osnovnoj školi u Lukavcu.

  Povodom stravičnog djela pokušaja ubistva u osnovnoj školi Lukavac Vlada Federacije BiH izražava žaljenje i nastavniku Nedimu Osmanoviću želi brz oporavak, a nakon prikupljanja dostupnih informacija putem Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova zaključila je:

  - Vlada će poduzeti sve neophodne mjere na prevenciji ovakvih i sličnih događaja koji u obrazovnim ustanovama ugrožavaju sigurnost djece, omladine, nastavnog ili drugog osoblja.

  - Vlada će preko resornih ministarstva aktivno raditi na planiranju i poduzimanju mjera prevencije, jačanja saradnje između obrazovnih institucija, centara za socijalni rad i policije, ativiranju  uloge psihologa pedagoga i socijalnih radnika, te raditi na edukaciji nastavnog osoblja na primjećivanju i prepoznavanju riziko faktora.

  - Kada je u pitanju konkretno djelo počinjeno od mlađeg maloljetnika, Vlada će preko resornog ministarstva staviti na raspolaganje sve kapacitete za otkrivanje motiva koji su doveli do ovakvog djela.

  Utvrđen Prijedlog zakona o prijevozu opasnih materija

  Vlada Federacije BiH je, na prijedlog Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova, utvrdila Prijedlog zakona o prijevozu opasnih materija, koji će biti upućen u parlamentarnu proceduru.

  Ovim zakonom uređuju se uslovi za prijevoz opasnih materija u pojedinim oblastima prijevoza (cestovnom, željezničkom, zračnom saobraćaju i saobraćaju na unutrašnjim plovnim putevima), dužnosti pravnih i fizičkih lica koja sudjeluju u prijevozu opasnih materija, te uslovi za ambalažu i vozila. Također uređuju se uslovi za imenovanje savjetnika za sigurnost, poslovi organa uprave u vezi sa prijevozom opasnih materija i uslovi za provođenje osposobljavanja lica koja sudjeluju u prijevozu ili u rukovanju opasnim materijama. Ovim propisom uređen je i nadzor nad provođenjem zakona i druga pitanja koja se odnose na prijevoz opasnih materija na teritoriji Federacije BiH.

  Ovaj zakon usklađuje se sa pravnom stečevinom EU u vezi sa Direktivom 2008/68/EZ Evropskog parlamenta i Vijeća od 24. septembra 2008. godine o kopnenom prijevozu opasnih tvari.

  Kako je navedeno u obrazloženju, razlozi za donošenje ovog zakona proizašli su iz potrebe da se oblast koja obuhvata prijevoz opasnih materija na jedinstven način uredi na teritoriji Federacije BiH.

  Također, donošenje ovog zakona je obaveza proistekla iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Evropske unije i Bosne i Hercegovine, prema kojem je naša zemlja dužna omogućiti slobodno kretanje putnika i roba na nediskriminirajućoj osnovi. S obzirom na to da ne postoji zakon o prijevozu opasnih materija na nivou BiH, a da je u Republici Srpskoj donesen Zakon o prevozu opasnih materija, neophodno je donijeti Zakon o prijevozu opasnih materija koji bi regulirao prijevoz opasnih materija na teritoriji Federacije.

  Prijevoz opasnih materija dio je cjelokupnog prijevoznog sistema Federacije, a posebnost prijevoza opasnih materija je u multidisciplinarnosti, zbog čega je u ovom području potrebno i pristupiti na taj način.

  Istaknuto je i da reguliranje prijevoza opasnih materija tretiraju brojni međunarodni ugovori, kao i da važeći propisi koji reguliraju pitanje prijevoza opasnih materija na području Federacije nisu usklađivani sa izmjenama i dopunama međunarodnih ugovora koji se dorađuju svake druge godine.

  Ovaj zakon ima cilj da se spriječi opasnost, te poveća nadzor i sigurnost saobraćaja u toku prijevoza opasnih materija koje svojim eksplozivnim, samozapaljivim i zapaljivim, isparljivim, otrovnim, zaraznim i radioaktivnim osobinama predstavljaju opasnost za sigurnost ljudi, materijalnih dobara i okoliša.

  Ministarstvo je u tokom pripreme izrade ovog propisa provelo javne rasprave i konsultacije.

  Utvrđen Nacrt zakona o izmjenama i dopuni

  Zakona o prekršajima

  Vlada FBiH, na prijedlog Federalnog ministarstva pravde, utvrdila je Nacrt zakona o izmjenama i dopuni Zakona o prekršajima, te ga uputila u parlamentarnu proceduru. Osnovni razlog za donošenje ovog zakona je provedba odluka koje je prošle godine, 26. maja i 22. septembra, donio Ustavni sud BiH, te resorno federalno ministarstvo ističe da se ne radi o složenom i obimnom zakonu. Naime, potrebno je dopuniti član 18. i izmijeniti članove 56. i 75. ovog zakona.

  Dopunom se određuje da će se odredbe Zakona o krivičnom postupku FBiH pod nazivom „Dostavljanje pismena“ primjenjivati u prekršajnom postupku. Kako je obrazloženo u Nacrtu zakona, izmjenom člana 56. propisuje se da se prekršajni nalog sastoji od originala i najmanje dvije kopije, pri čemu originalni primjerak zadržava ovlašteni organ u svojoj evidenciji, a dvije kopije se uručuju okrivljenom. Prekršajni nalog se može uručiti okrivljenom ličnim uručenjem ili uručenjem putem pošte. Izmjenom člana 75. određuje se da će sud kopiju rješenja o prekršaju okrivljenom i ovlaštenom organu uručiti ličnim uručenjem ili putem pošte u roku od pet dana od dana donošenja rješenja o prekršaju.

  Utvrđen Nacrt zakona o jakim alkoholnim pićima

  Vlada Federacije BiH danas je, na prijedlog Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, utvrdila Nacrt zakona o jakim alkoholnim pićima. Ovim zakonom uređuju se proizvodnja, registracija, kvalitet, zaštita geografskih oznaka, deklarisanje i promet jakih alkoholnih pića, nadležnosti u provođenju ovog zakona, kao i druga pitanja od značaja za jaka alkoholna pića.

  Glavni cilj donošenja ovog zakona je uspostava zakonodavno-pravnog okvira, te jedinstvenog i uređenog tržišta u skladu sa standardima Evropske unije.

  To, između ostalog, podrazumijeva uspostavljanje Registra proizvođača jakih alkoholnih pića, definisanje uslova za bavljenje proizvodnjom, osiguranje kontrole proizvodnje i sistema za ispitivanje kvaliteta i organoleptičko ocjenjivanje, podjelu nadležnosti između federalnog, kantonalnog i općinskog nivoa, te uspostavu efikasnog i djelotvornog sistema inspekcijske kontrole i nadzora u proizvodnji jakih alkoholnih pića.

  Odredbe ovog zakona primjenjuju se na destilat poljoprivrednog porijekla i sva jaka alkoholna pića koja se nalaze na tržištu Federacije BiH, bilo da su proizvedena u FBiH ili izvan nje, kao i ona namijenjena za izvoz. Izuzetno, ako zemlja uvoznica to zahtijeva, jaka alkoholna pića se mogu izvoziti iako ne ispunjavaju uslove kvalitete propisane ovim zakonom, na osnovu dogovorene izvozne kvalitete navedene u ugovoru. Odredbe ovog zakona se primjenjuju i na upotrebu etil alkohola i/ili destilata poljoprivrednog porijekla u proizvodnji alkoholnih pića.

  Također, ovaj zakon će omogućiti da fizička lica, destilat koji prevazilazi njihove potrebe, mogu legalno prodati drugom proizvođaču destilata, odnosno jakog alkoholnog pića. Ujedno će omogućiti i praćenje svih tokova cjelokupnog procesa proizvodnje, od osnovne sirovine do konačno upakovanog proizvoda u bocu, čime se garantuje porijeklo i kvalitet.

  Sastavni dio Zakona čine tri priloga koja definišu kategorije jakih alkoholnih pića, posebna pravila koja se odnose na određena jaka alkoholna pića, te dinamički sistem starenja.

  Ministarstvo je obrazložilo da je razlog za donošenje Zakona taj što trenutno ne postoji propis koji reguliše ovu oblast, zbog čega ne postoje ni pouzdani podaci o proizvodnji alkoholnih pića u Federaciji BiH. Također, procjenjuje se da je više od 60 posto proizvodnje i prometa jakih alkoholnih pića tržišno nekontrolisano. Pored toga, proizvođači alkoholnih pića u FBIH susreću se sa nizom problema u proizvodnji i prometu, te nelojalnom konkurencijom.  

  Predviđeno je da proizvođači jakih alkoholnih pića i destilata poljoprivrednog porijekla svoje poslovanje usklade sa odredbama ovog zakona u roku od godinu dana od dana njegovog stupanja na snagu.

  Razmatran Nacrt zakona o civilnim žrtvama rata u FBiH

  Na prijedlog Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, Vlada Federacije BiH razmatrala je Nacrt zakona o zaštiti civilnih žrtava rata u Federaciji BiH, a o kojem će se izjasniti na narednoj sjednici. Ovim zakonom utvrđuju se osnovni principi zaštite civilnih žrtava rata, pojam i status civilne žrtve rata, vrste prava, obim i uslovi pod kojima se ostvaruju ta prava, svrha isplate novčanih naknada za priznata prava, te postupak ostvarivanja i način finansiranja, kao i druga pitanja od značaja za zaštitu civilnih žrtava rata na području Federacije BiH.

  Federalnom pravobranilaštvu naloženo da u slučaju preduzeća Zrak poduzme neophodne radnje s ciljem zaštite imovine i interesa FBiH

  Vlada Federacije BiH donijela je na današnjoj sjednici zaključak kojim se prihvata informacija Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije u vezi sa uključivanjem Federalnog pravobranilaštva s ciljem zaštite imovine i imovinskih interesa Federacije BiH, povodom otvorenog stečajnog postupka nad imovinom privrednog društva Zrak d.d. Sarajevo. Vlada je zaključkom naložila Federalnom pravobranilaštvu da u skladu sa svojim nadležnostima poduzme sve neophodne pravne radnje s ciljem zaštite imovine i imovinskih interesa Federacije BiH u ovom stečajnom postupku, kao i da urgira kod Kantonalnog suda u Sarajevu da u zakonskom roku donese odluku po žalbi na rješenje Općinskog suda u Sarajevu od 14.4.2023. godine o otvaranju stečajnog postupka nad imovinom preduzeća Zrak, a imajući u vidu štetne posljedice koje će nastupiti u slučaju nedonošenja odluke u zakonskom roku.  Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije zaduženo je da ovaj zaključak dostavi Federalnom pravobranilaštvu.

  Imajući u vidu posebno činjenicu da je riječ o privrednom društvu koje proizvodi naoružanje i vojnu opremu i u većinskom vlasništvu je Federacije BiH, u informaciji Ministarstva se naglašava da je potrebno da Federalno pravobranilaštvo u skladu sa svojim nadležnostima poduzme sve neophodne radnje u ovom stečajnom postupku s ciljem zaštite imovine i imovinskih interesa Federacije. To podrazumijeva i uključivanje Federalnog pravobranilaštva u sudski postupak radi preispitivanja Rješenja o otvaranju stečajnog postupka, pred Kantonalnim sudom u Sarajevu.

  S obzirom na to da se vodi postupak po žalbi na rješenje o otvaranju stečajnog postupka, koji može trajati dugo, u interesu svih strana uključenih u postupak je da Sud donose odluku po žalbi u zakonskom roku, iz razloga veoma složene situacije u ovom privrednom društvu, ističe se u informaciji Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije koje vodi kontinuirane aktivnosti u rješavanju ove situacije u privrednom društvu Zrak d.d. Sarajevo.

  Usvojen program utroška sredstava iz Podrške Evropske unije s ciljem ublažavanja energetske krize

  Vlada Federacije BiH je, na prijedlog Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, donijela Odluku kojom se usvaja Program utroška sredstava „Tekućeg transfera drugim nivoima vlasti i fondovima - Podrška Evropske unije Bosni i Hercegovini s ciljem ublažavanja negativnog socio-ekonomskog uticaja energetske krize“, utvrđen ovom ministarstvu u Budžetu FBiH za 2023. godinu u iznosu od 64.534.646 KM.

  Sredstva će se koristiti za provođenje mjera podrške za minimalno 109.000 energetski siromašnih domaćinstava na području Federacije BiH izloženih negativnim efektima poskupljenja energenata u grijnoj sezoni 2022/2023. godina.

  Pravo na ovu podršku mogu ostvariti četiri kategorije energetski siromašnih domaćinstava. Prvu kategoriju čine domaćinstva u kojima žive materijalno neosigurane i za rad nesposobne odrasle osobe koje nemaju prijeko potrebnih sredstava za izdržavanje, nesposobne su za rad i ne mogu osigurati sredstva za život po nekom drugom osnovu, a kojima je u 12. mjesecu 2022. godine isplaćeno pravo na stalnu novčanu pomoć prema propisima iz oblasti socijalne zaštite.

  Drugu kategoriju čine domaćinstva u kojima žive djeca koja su zaključno s 31.5.2023. godine ostvarila pravo na dječiji dodatak po osnovu Zakona o materijalnoj podršci porodica s djecom u FBiH, a treću kategoriju domaćinstva u kojima su najviše dva člana korisnici prava na penziju po propisima o penzijsko-invalidskom osiguranju u iznosu koji nije viši od iznosa zagarantovane penzije za 12. mjesec 2022. godine prema podacima Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje i to pod uslovom da nisu korisnici razmjerne penzije sa inostranstvom i da nijedan odrasli član domaćinstva tokom prošle godine nije ostvarivao dodatna primanja po osnovu radnog odnosa.

  U četvrtoj kategoriji su domaćinstva u kojima su tokom prethodne kalendarske godine jedno ili više maloljetne djece, uslijed smrti ili nepoznatog identiteta drugog roditelja, živjeli sa samo jednim roditeljem koji u tom periodu nije ostvarivao prihode koji se oporezuju po propisima o porezu na dohodak ili nije ostvarivao primanja po osnovu radnog odnosa u iznosu višem od iznosa najniže plaće u Federaciji u 2022. godini, odnosno 543 KM.

  Energetski siromašna domaćinstva ne mogu ostvariti ovu podršku ukoliko su ostvarila pravo na podršku mjerama energetske efikasnosti stambenih objekata kroz Javni poziv Fonda za zaštitu okoliša FBiH. Domaćinstvo koje se eventualno može svrstati u dvije ili više kategorija energetski siromašnih domaćinstava pravo na podršku može ostvariti po samo jednom osnovu.

  Potpisivanje sporazuma o saradnji na realizaciji mjera podrške između jedinica lokalne samouprave (općina i gradova) i Federalnog ministarstva predstavlja osnovni preduslov za raspodjelu sredstva, kao i za provođenje svih drugih neophodnih aktivnosti vezanih za provođenje navedenih mjera. S ciljem potpisivanja ovog sporazuma, kao i upoznavanja s njihovim zaduženjima utvrđenim ovom odlukom, Federalno ministarstvo će jedinicama lokalne samouprave dostaviti na potpisivanje sporazum o saradnji za realizaciju Programa mjera podrške energetski siromašnim domaćinstvima na području njihove mjesne nadležnosti.

  Odlukom su propisani i opći i posebni kriteriji za dodjelu sredstava, raspoređivanje odobrenih sredstava, te utvrđivanje konačne visine sredstava za isplatu. Utvrđene su i nadležne institucije i tijela, kao i prioritet u postupanju.

  Usvojeni programi o poticajima pri kupovini

  električnih automobila

  Vlada Federacije BiH je, na prijedlog Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, donijela odluke o usvajanju dva programa utroška sredstava utvrđenih u Budžetu FBiH za 2023. godinu ovom ministarstvu u okviru tekućih transfera namijenjenih poticajima pri kupovini električnih automobila u ukupnom iznosu od 1.000.000 KM.

  U prvom programu riječ je o subvencijama privatnim preduzećima i poduzetnicima -  poticajima pri kupovine električnih automobila, u iznosu od 500.000 KM. Korisnik subvencije po ovom programu može biti privatno preduzeće i poduzetnik, obrtnik ili drugi samostalni djelatnik, sa sjedištem u FBiH koji podnese zahtjev, dostavi dokumentaciju i ispunjava uslove u skladu s javnim pozivom, te u trenutku podnošenja zahtjeva postoje raspoloživa sredstva predviđena budžetom za namjenu subvencioniranja kupovine vozila, odnosno u trenutku prijave ne budu već dodijeljena drugim korisnicima.

  Drugi danas usvojeni program odnosi se na tekući transferi pojedincima, poticaj pri kupovini električnih automobila u iznosu od 500.000 KM. Korisnik ove subvencije može biti pojedinac (fizičko lice), državljanin BiH, sa prebivalištem u Federaciji BiH i navršenih 18 godina života, koji podnese zahtjev, dostavi dokumentaciju i ispunjava uslove u skladu sa javnim pozivom, te da u trenutku podnošenja zahtjeva, postoje raspoloživa sredstva predvidena budžetom, za namjenu subvencioniranja kupovine vozila.

  Kako je navedeno u programima, sufinansiranjem kupovine električnih i hibridnih automobila Vlada FBiH vrši direktni uticaj na poboljšanje kvaliteta vazduha, kao i smanjenja izvora zagađenja vazduha, odnosno smanjenje emisija gasova sa efektom staklene bašte u cestovnom saobraćaju na teritoriji BiH. Cilj subvencija je neposredno podsticanje kupovine i upotrebe električnih vozila, u okviru sprovođenja mjera za poboljšanje kvaliteta vazduha i unapređenja kvaliteta životne sredine.

  Namjena ovih programa je dodjela subvencija privatnim preduzećima i poduzetnicima, te pojedincima, za kupovinu novih automobila, registrovanih u FBiH u periodu 1.1. - 11.12.2023. godine, koji imaju isključivo električni pogon (električni automobili) i automobila koja uz motor sa unutrašnjim sagorijevanjem, pokreće i električni pogon (hibridni automobili koji posjeduju električni motor koji može samostalno pokrenuti automobil).

  Programima je propisano i visina iznosa koji se dodjeljuje kao finansijski poticaj i to za električna vozila 10.000 KM, hibridna električna „plug-in“ vozila 7.000 KM, te hibridna „full hybrid“ vozila 5.000 KM. Finansijska sredstva privatnim preduzećima i poduzetnicima dodijelit će se za kupovinu najviše dva vozila, a pojedincima (fizičkim licima) za kupovinu, odnosno registraciju jednog vozila.

  Ove subvencije su grant sredstva Ministarstva i dodjeljivat će se po ovim programima i raspisanim javnim pozivima. Javni pozivi će biti objavljeni u Službenim novinama FBiH, jednom dnevnom listu i web stranici Ministarstva, a ostaju otvoreni do 11.12.2023. godine ili utroška sredstava.

  Informacija u vezi JZU UKC Tuzla

  Vlada Federacije BiH je na prijedlog Federalnog ministarstva zdravstva danas razmatrala usmenu Informaciju u vezi sa JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla. Nakon toga, donijela je zaključak kojim je prihvatila ovu informaciju Federalnog ministarstva, te dala zaduženja federalnim organima.

  Federalno pravobranilaštvo zaduženo je da odmah poduzme sve pravne radnje na zaštiti imovine i osnivačkog uloga Federacije Bosne i Hercegovine u JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla, te da protiv odgovornih osoba koje su ugrozile imovinske interese Federacije BiH odmah podnese krivične prijave.

  Federalno ministarstvo zdravstva zaduženo je da nastavi sa aktivnostima na dobijanju traženih informacija. Ovi zaključci stupaju na snagu danom donošenja.

  Data prethodna saglasnost u postupku izdavanja energetske dozvole za izgradnju VE Slovinj u Glamoču

  Vlada Federacije BiH usvojila je informaciju i dala prethodnu saglasnost Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije u postupku izdavanja energetske dozvole privrednom društvu „Vjetroelektrane“ d.o.o. Glamoč za izgradnju vjetroelektrane Slovinj, instalisane nazivne snage 138 MW (23x6 MW), odobrene snage priključenja 138 MW (23x6 MW) i planirane godišnje proizvodnje električne energije od 506 GWh, koja se planira graditi na planinskom području brda Slovinj, na području općine Glamoč.

  Premijer Federacije BiH je zadužen da ovu Informaciju sa Zaključkom uputi Parlamentu Federacije BiH na razmatranje i usvajanje, kako bi Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije moglo pristupiti aktivnostima propisanim Uredbom o postupku, kriterijima, formi i sadržaju zahtjeva za izdavanje energetske dozvole za izgradnju novih i rekonstrukciju postojećih proizvodnih postrojenja, na izdavanju ove energetske dozvole.

  U informaciji Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, između ostalog, navedeno je da je Projekat VE Slovinj započet 2009. godine kontinuiranim praćenjem brzine i smjera vjetra. Mjerni uređaji postavljeni su na nadmorskoj visini od 1.430 metara, a rezultati mjerenja od 2010. do 2019. godine, pokazali su da je prosječna brzina vjetra 8,61 m/s u desetominutnom intervalu, a maksimalna 33,78 m/s. Na osnovu ovih podataka zaključeno je da je lokacija Slovinj jedna od izdašnijih po pitanju vjetra u BiH i da nudi ogroman resursni potencijal.

  Tim povodom urađene su dvije Studije vjetra, 2013. i 2021. godine. Analizom podataka o vjetru i pristupačnosti terena utvrđena je tačna lokacija i raspored za 23 vjetroturbine, jedinične snage 6 MW, visine stuba 102,5 m i raspona lopatica 155 m, ukupno instalirane snage 138 MW, prosječne moguće godišnje proizvodnje od 506 GWh i prosječnim radom na nazivnoj snazi od 4.500 sati godišnje. Prema Studiji izvodljivosti ukupni trošak izgradnje VE Slovinj iznosi 136 miliona eura.

  Također je navedeno da je izgradnja vjetroelektrana važan segment razvoja elektroenergetske djelatnosti iz obnovljivih izvora energije i ekonomije uopće, a da je jedna od karakteristika Glamočkog područja izrazito dobar vjetropotencijal koji nije adekvatno iskorišten. Također, projekt izgradnje VE Slovinj unaprijedio bi stanje privrede u Kantonu 10, a posebno općine Glamoč, na čijem je prostoru lokacija ove vjetroelektrane.

  Puna podrška inicijativi za izradu dokumenta politike demografskog razvoja i oporavka Federacije BiH

  Vlada Federacije BiH danas donesenim zaključkom dala je punu podršku Inicijativi za izradu dokumenta politike demografskog razvoja i oporavka Federacije Bosne i Hercegovine, koju je uputilo Federalno ministarstvo rada i socijalne politike. Zaključak je Vlada donijela cijeneći neophodnim čim prije poduzeti odgovarajuće sistemske mjere na suzbijanju ili ublažavanju negativnih efekata trenutnih demografskih trendova u našoj zemlji, te uvažavajući dugoročne socijalne i ekonomske posljedice koje iz toga mogu proisteći.

  Također, Vlada je zadužila ovo federalno ministarstvo da u najkraćem roku identificira sve ključne institucije i organizacije iz vladinog i nevladinog sektora, kao i iz akademske zajednice, koje je neophodno uključiti u rješavanje uočenih problema u oblasti demografskog razvoja i oporavka, kao i da Vladi FBiH dostavi na usvajanje akt. Na osnovu tog akta bit će imenovana stručna radna grupa za izradu odgovarajućeg strateškog dokumenta kojim će se na sistematičan i sveobuhvatan način na području cijele Federacije pristupiti rješavanju problema negativnih demografskih trendova

  Kako je obrazloženo u Inicijativi, Federalno ministarstvo rada i socijalne politike je s ciljem osiguranja sistemskog i sveobuhvatnog pristupa rješavanju problema obavilo preliminarni razgovor s predstavnicima Populacijskog fonda Ujedinjenih naroda. Ovaj fond jedan je od ključnih potencijalnih partnera koji, u skladu sa svojom osnovnom misijom i već dokazanom involviranošću u ovaj problem, može pružiti podršku Inicijativi. Također se navodi da se Fond može aktivno uključiti u izradu strateškog dokumenta koji bi na sistematičan i stručan način ponudio konkretne kratkoročne i dugoročne mjere na poboljšanju trenutne demografske slike u FBiH. S tim u vezi ističe se da je poseban fokus potrebno staviti na rješavanje problema odlaska mladih, smanjenje stope nataliteta i sve prisutnije pojave ubrzanog starenja stanovništva.

  Ministarstvo u Incijativi, između ostaloga, naglašava neophodnim i raditi na jačanju ljudskog kapitala u zemlji, odnosno povećati produktivnost po glavi stanovnika u svim sektorima razvoja. Ljudski kapital bi se mogao ojačati na brojne načine, od poboljšanja formalnog i neformalnog obrazovanja, preko organiziranja dokvalifikacije i prekvalifikacije za one koji su već zaposleni, do razvoja politika koje će omogućiti odgovarajuću ravnotežu između radnog i privatnog vremena. Osim ljudskog razvoja, inicira se i veće finansijsko ulaganje u istraživanje i razvoj, te inovacije u oblastima automatizacije i robotike, a s ciljem povećanja nivoa produktivnosti radnika, stvaranja veće bruto dodane vrijednosti i poboljšanja efikasnosti, brzine, kvaliteta i učinka.

  Imenovan koordinator Federacije BiH za učešće u provođenju Programa Garancije za mlade

  Na prijedlog Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, Vlada je donijela odluku o imenovanju Ismire Kalkan za koordinatora koji će uime Federacije BiH učestvovati u implementaciji Programa Garancije za mlade (GzM), a za zamjenika koordinatora Ilvanu Muračević.

  Ovom odlukom Federalno ministarstvo rada i socijalne politike određuje se kao nosilac Programa GzM za poduzimanje svih neophodnih aktivnosti za izradu i realizaciju istog, te utvrđuju prava i obaveze imenovanog koordinatora. Istom odlukom zadužuju se relevantna ministarstva i institucije da ispunjavaju zadatke iz svoje nadležnosti neophodne za izradu i implementaciju Plana Garancije za mlade. Imenovani koordinator ima pravo i obavezu za poduzimanje svih neophodnih aktivnosti radi realizacije preuzetih obaveza iz Smjernica izrade Akcionog plana Garancije za mlade, te koordinirati radom predstavnika svih nadležnih institucija.

  Također, današnjom odlukom Vlade zadužuju se federalna i kantonalna ministarstva i institucije da ispunjavaju zadatke iz svoje nadležnosti neophodne za izradu i implementaciju Plana GzM, te uzmu učešće u radu svih radnih tijela i sastanaka koordiniranih od strane imenovanog koordinatora, kao i druge aktivnosti po potrebi. Nadležno ministarstvo će redovno izvještavati Vladu Federacije BiH o svim aktivnostima na izradi i implementaciji Programa  GzM, a najmanje dva puta godišnje.

  Kako je obrazloženo, riječ je o sveobuhvatnom i ambicioznom programu, koji su države članice EU koristile od 2013. godine s ciljem pružanja mladima održive integracije na tržište rada kako bi omogućio nesmetan prijelaz mladih iz škole na posao, poduprle njihovu integraciju na tržište rada i osigurale da nijedna mlada osoba ne bude izostavljena. Evropska komisija je podržala uspostavu i provedbu ovog programa na Zapadnom Balkanu, kao jednu od inicijativa za oporavak u regiji.

  Zaduženja za pružanja pomoći na poplavljenim područjima TK

  Vlada FBiH prihvatila je informaciju Federalne uprave civilne zaštite o stanju u poplavljenim područjima Tuzlanskog kantona. Vlada je zaključkom zadužila ovu upravu i Federalni štab civilne zaštite da na zahtjev kantonalnih štabova civilne zaštite angažuju federalne specijalizovane jedinice civilne zaštite za spašavanje na vodi. Također, FUCZ i FŠCZ zaduženi su da sve raspoložive ljudske i materijalno-tehničke resurse stave na raspolaganje, radi pružanja pomoći na ugroženom području i da izvijeste Vladu Federacije Bosne i Hercegovine.

  Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja.

  Odluke, informacije i izvještaji

  Vlada Federacije BiH je, na prijedlog Federalnog ministarstva finansija, donijela Odluku kojojm se daje prethodna saglasnost privrednom društvu Energoinvest d.d. Sarajevo za otvaranje deviznog računa u inostranstvu u svrhu plaćanja isporučiocu prirodnog gasa kod Banke Poštanska štedionica - Beograd, Republika Srbija.

  Na prijedlog Federalnog ministarstva zdravstva, Federalna vlada usvojila je Informaciju o prestanku epidemije COVID-19 na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine. Vlada je zadužila Federalno ministarstvo zdravstva da izvijesti kantonalna ministarstva zdravstva o donošenju Naredbe o prestanku epidemije COVID-19 na teritoriju FBiH, kao i o mjerama koje će se i dalje poduzimati u narednom periodu, nakon prestanka epidemije ove zarazne bolesti.

  Na prijedlog Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova Vlada Federacije BiH je usvojila Izvještaj o održanoj javnoj raspravi od 9.12.2022. godine u Sarajevu, a po zaključku Vlade FBiH od 27.10.2022. godine, u vezi sa potrebom donošenja zakona o istospolnim partnerstvima na području Federacije BiH, s prijedlogom zaključka.

  Danas su prihvaćene dvije informacije Federalnog ministarstva rada i socijalne politike u vezi sa realizacijom Uredbe o pomoći stanovništva uslijed rasta indeksa potrošačkih cijena. Kantonalne službe za zapošljavanje zadužene su da u roku od 15 dana dostave ovom ministarstvu izvještaje o realizaciji dodijeljene novčane naknade nezaposlenim licima, koja su u skladu sa Uredbom ostvarila pravo na jednokratnu novčanu naknadu. Crveni krst Federacije BiH zadužen je da u roku od 15 dana dostavi izvještaj o utrošku sredstava sa dokumentacijom kojom dokazuje namjenski utrošak, a u skladu sa Odlukom o odobravanju izdvajanja sredstava iz Tekuće rezerve Vlade Federacije Budžeta FBiH za 2022. godinu od 30.12.2022. godine.

  Usvojena je informacija Federalnog ministarstva pravde o vremenskoj nepogodi u Kazneno-popravnom zavodu zatvorenog tipa Zenica koja se desila 17.5.2022. godine, te zadužila ovaj zavod da uputi zahtjev za tekućom rezervom Federalnom ministarstvu finansija, a koje se zadužuje da obradi i proslijedi Vladi FBiH.

  Prihvaćena je i informacija Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o izvještaju Komisije za kontrolu namjenskog utroška sredstava prikupljenih po osnovu takse za izmirenje duga Ruskoj Federaciji za isporuku prirodnog gasa u periodu 1992-1995. godina, planiranih u Budžetu FBiH za 2022. godinu, te usvojen izvještaj ove komisije. Vlada je zadužila Federalno ministarstvo da nastavi s kontrolom namjenskog utroška sredstava prikupljenih po osnovu ove takse.

  Vlada FBiH se upoznala sa informacijom Federalnog ministarstva okoliša i turizma o usvajanju Nacrta strategije razvoja turizma Federacije BiH, te zadužila Generalni sekretarijat Vlade FBiH da Nacrt strategije dostavi Parlamentu FBiH, na razmatranje i usvajanje.

  Danas je prihvaćena i informacija Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva o stanju u prehrambenoj industriji u Federaciji BiH u 2022. godini, s pregledom uvoza i izvoza za pojedine prehrambene proizvode.

  Danas su prihvaćeni izvještaji o radu Odbora za javni nadzor za 2022. godinu, te Stručnog radnog tijela Vlade FBiH za pripremanje nacrta pojedinačnih rješenja radi izvršenja presuda Ustavnog suda BiH za period od 3.11.2022. godine do 3.5.2023. godine.

  Vlada je usvojila godišnji konsolidovani izvještaj interne revizije u javnom sektoru u Federaciji BiH za 2022. godinu, te kvartalne izvještaje o napretku Projekta „Hitni projekat za COVID-19 za FBiH“ za periode 1.10. - 31.12.2022. godine i 1.1.- 31.3.2023. godine, kao i izvještaj Agencije za državnu službu FBiH o stanju kadrova u organima državne službe Federacije BiH u 2022. godini.

  Usvojen je i izvještaj o radu Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova za period 1.1.-31.12.2022. godine, koji će biti podnijeti predsjedniku i potpredsjednicima FBiH i Parlamentu FBiH.

  Danas je Vlada potvrdila da je Javno preduzeće Međunarodni aerodrom Sarajevo d.o.o. Sarajevo, dostavilo izvještaj o radu Nadzornog odbora za period 1.1.-31.3.2023 godine i postupilo u skladu sa Uredbom o vršenju ovlaštenja u privrednim društvima sa učešćem državnog kapitala iz nadležnosti FBiH.

  Kadrovska rješenja

  Data je prethodna saglasnost Nadzornom odboru Privrednog društva RMU Banovići d.d. Banovići za donošenje Odluke o imenovanju vršilaca dužnosti članova Uprave i to Nenada Todorovića za izvršnog direktora za investicije i razvoj novih djelatnosti, te Adema Bošnjića za izvršnog direktora za ekonomske poslove ovog privrednog društva, do okončanja konkursne procedure, a najduže na  dvanaest mjeseci.

  Vlada Federacije BiH je, na prijedlog Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, donijela Rješenje kojim se član Upravnog odbora JU Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidne djece i omladine - Pazarić Sulejman Haljevac razrješava dužnosti, zbog njegove ostavke na ovu funkciju.

  Danas je doneseno Rješenje kojim je imenovan Savjet za strane investitore Federacije BiH kao savjetodavno tijelo Vlade FBiH u sastavu Amir Hasičević (predsjednik), Nasiha Pozder, Kemal Hrnjić,  Jozo Bejić, Sanela Jakubović, Marinko Bošnjak, Ljuba Tadić, Zlatko Mijatović, Samra Mehić, Edin Duraković, Sedžad Milanović, Vinko Marić, Dragutin Živković, Dario Sesar, Marin Ćorić, Melida Hadžiomerović, Ivana Suša, Branimir Muidža, Mirsad Jašarspahić i Sanela Čičić (članovi). Članovi Savjeta imenovani su na period od dvije godine. Prethodno je doneseno Rješenje o razrješenju članova ovog savjeta zbog isteka mandata.

  Izmjenom i dopunom Zaključka, danas je data saglasnost Vijeću ministara BiH da mjeriteljske potrebe Federacije BiH u Savjetu za mjeriteljstvo Bosne i Hercegovine zastupa Miroslav Rozić. Dopunom je navedeno da je član ovog savjeta, Miroslav Nikolić, čije imenovanje je izvršeno Odlukom Vijeća ministara BiH, zatražio razrješenje sa imenovane dužnosti na lični zahtjev.

  Vlada FBiH je, na prijedlog Federalnog ministarstva okoliša i turizma, donijela Rješenje kojim se privremeno imenuju predsjednik i članovi Upravnog odbora Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH i to Zvjezdan Karadžin (predsjednik), Sanel Riđanović, Amir Husarić, Mirjana Milićević, Danijela Jurina, Doris Čuljak i Božena Bilandžija (članovi), na tri mjeseca, odnosno do okončanja konkursne procedure za izbor i imenovanje ovog upravnog odbora. Prethodno je doneseno Rješenje o razrješenju predsjednika i članova Upravnog odbora Fonda prije isteka mandata. 

  Za učešće u radu i odlučivanju na predstojećoj Skupštini Dioničkog društva Ceste d.d. Mostar Vlada je danas opunomoćila Jadranka Puljića.