342. sjednica Vlade FBiH

 • 15.12.2022.
 • 342. sjednica Vlade FBiH

  Konsolidovani izvještaj za devet mjeseci: Pozitivan finansijski rezultat svih nivoa vlasti u FBiH

  Vlada Federacije BiH je na današnjoj sjednici u Sarajevu, kojom je po ovlaštenju premijera predsjedavao zamjenik premijera i federalni ministar rada i socijalne politike Vesko Drljača, primila na znanje konsolidovani izvještaj Federalnog ministarstva finansija o izvršenju budžeta FBiH, kantona, općina i finansijskih planova vanbudžetskih fondova FBiH za period januar - septembar 2022. godine.

  Izvještaj je rađen na osnovu finansijskih izvještaja o izvršenju budžeta Federacije BiH, 10 kantona, 80 gradova i općina, te finansijskih planova vanbudžetskih fondova u FBiH (10 kantonalnih službi za zapošljavanje, 10 kantonalnih zavoda zdravstvenog osiguranja, tri kantonalne direkcije za ceste, Federalni zavod za zapošljavanje i Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije BiH).

  Kako je navedeno u ovom izvještaju, za period januar - septembar 2022. godine svi nivoi vlasti Federacije BiH ostvarili su pozitivan finansijski rezultat u iznosu od 1.026,7 miliona KM. U istom periodu prošle godine također je ostvaren pozitivan finansijski rezultat u iznosu od 510,6 miliona KM.

  Navedeni finansijski rezultat, obrazloženo je, posljedica je rasta prihoda od poreza od kojih se najviše ističu porez na dobit pojedinaca i poduzeća, a koji je u odnosu na isti period prošle godine uvećan za 47,5 posto. U odnosu na isti period prošle godine, doprinosi na socijalnu zaštitu su se povećali za 379,6 miliona KM, a rast poreza na imovinu od 23,5 posto, te prihodi od indirektnih poreza za 416,2 miliona KM.

  Ukupan finansijski rezultat na nivou budžeta Federacije BiH iznosi 343,1 milion KM, na nivou kantona 441,2 miliona KM i na nivou općina 179,5 miliona KM. Na nivou sektora socijalne zaštite, odnosno na nivou vanbudžetskih fondova ovaj finansijski rezultat iznosi 62,4 miliona KM.

  Ukupni konsolidirani prihodi za period januar - septembar 2022. godine ostvareni su u iznosu od 8.015,7 miliona KM, što je za 14,5 posto više u odnosu na isti period prethodne godine. Ostvareni prihodi od poreza za ovaj period iznose 7.160,9 miliona KM, koji u strukturi ukupnih prihoda, učestvuju sa 89,3 posto. U odnosu na period januar- septembar prošle godine njihovo ostvarenje je više za 1.023,1 milion KM, a u odnosu na plan ostvareni su sa 80 posto.

  Ukupni konsolidirani rashodi za devet mjeseci ove godine ostvareni su u iznosu od 6.741,3 miliona KM što je za 11 posto više u odnosu na isti period prethodne godine. Tekući transferi i drugi tekući rashodi prije izvršene konsolidacije iznosili su 3.633,3 miliona KM, a nakon izvršene konsolidacije iznose 3.271,5 miliona KM. U odnosu na konsolidirani devetomjesečni period ove godine njihovo ostvarenje je više za 12 posto.

  O namjenskom utrošku sredstava za uvezivanje radnog staža u privatnim preduzećima u prošloj godini

  Vlada Federacije BiH danas je usvojila Izvještaj Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o kontroli namjenskog utroška grant sredstava, dodijeljenih putem Javnog poziva u okviru Programa utroška sredstava „Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima za uvezivanje radnog staža" iz Budžeta FBiH za 2021. godinu.

  Ovim programom je definirano da se sredstva odnose na izmirenje dugovanja preduzeća za neuplaćene doprinose samo na osnovu PIO/MIO, zaposlenicima koji su stekli uslove za odlazak u penziju ili će ih steći do dana podnošenja zahtjeva za dodijelu prema raspisanom Javnom pozivu.

  Na prijedlog federalnog ministarstva 29.11.2021. godine donesena je odluka o izboru korisnika grant sredstava za penzionisanje ukupno 142 radnika, a za što je izdvojeno 1.676.556 KM.

  U obrazloženju Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije navodeno je da je sa privrednim društvima zaključen ugovor, a u skladu sa dostavljenim spiskovima zaposlenika koji su stekli uslove i ostvarili pravo za odlazak u penziju. Korisnici su bili dužni sredstva utrošiti u skladu sa Ugovorom o načinu realizacije dodijeljenih sredstava i Ministarstvu dostaviti pismeni dokaz od Federalnog zavoda PIO/MIO da su radnici, za koja su odobrena sredstva, ostvarili pravo na penziju i to najkasnije 120 dana od dana uplate sredstava.   

  U Izvještaju o namjenskom utrošku dodijeljenih sredstava Ministarstva je navedeno, da je nakon obavljene kontrole namjenskog utroška sredstava i komisijskih zapisnika, utvrđeno da su od ukupnog iznosa 1.676.556,31 KM opravdana sredstva od 1.548.937,32 KM za penzionisanje 128 radnika. Pravo na penziju nije ostvareno za 14 radnika privrednog društva "KONJUH" d.d. Živinice - u stečaju, koje treba izvršiti povrat 127.618,99 KM u Budžet FBiH.

  Odobren prenos stalnih sredstava na 33 zdravstvene ustanove u vrijednosti od 7,4 miliona KM

  Vlada Federacije na današnjoj sjednici je, na prijedlog Federalnog ministarstva zdravstva, donijela Odluku o prenosu nabavljenih stalnih sredstava u okviru „Hitnog projekta za COVID-19 za Bosnu i Hercegovinu“, krajnjim korisnicima u Federaciji BiH. Riječ je o stalnim sredstavima u ukupnom iznosu od 7.435.868,30 KM, a kojima se prenosi nabavljena i isporučena oprema za 33 zdravstvene ustanove u FBiH.

  Naime, Federalno ministarstvo zdravstva provodi „Hitni projekat za COVID-19 za BiH“ u dijelu koji se odnosi na Federaciju, a koji se finansira kreditnim sredstvima Svjetske banke. Projektnim sredstvima je finansirana nabavka stalnih sredstava za potrebe krajnjih korisnika u cilju jačanja pripravnosti zdravstvenog sistema, poboljšanja kvaliteta medicinske njege koja se pruža pacijentima sa COVID-19, te minimiziranja rizika za zdravstveno osoblje i pacijente.

  S obzirom da je Svjetska banka u projektnom dokumentu dala mogućnost ugovaranja sa UN agencijama za obavljanje poslova nabavki, uz saglasnost Vlade FBiH i Svjetske banke, potpisan je ugovor sa UNDP-om koji je provodio postupak nabavki.

  Listom korisnika kojima se prenosi nabavljena i isporučena oprema obuhvaćeno je 10 domova zdravlja, i to Vareš, Bihać, Doboj Istok, Drvar, Ljubuški, Mostar, Orašje, Vitez, Zenica i Ljubuški. Na listi su i šest kantonalnih bolnica i to Goražde, Zenica, „Dr. Irfan Ljubijankić“ Bihać, „Dr. Safet Mujić“ Mostar, te „Dr. fra Mihovil Sučić“ Livno i Bolnica Orašje.

  Također, projektom je obuhvaćeno i 10 općih bolnica u FBiH, a to su Hrvatska bolnica „Dr fra Mato Nikolic“ Nova Bila, zatim „Prim. dr. Abdulah Nakaš“ Sarajevo, kao i bolnice Bugojno, Gračanica, Jajce, Konjic, Sanski Most, Tešanj, te JU Bolnica Travnik i JU Bolnica za plućne bolesti i tuberkulozu Travnik.

  Tri klinička centra na koja se također prenosi nabavljena i isporučena oprema su Sveučilišna klinička bolnica Mostar, Univerzitetski klinički centar Sarajevo i Univerzitetski klinički centar Tuzla. Na listi su i tri zavoda za javno zdravstvo, i to Federacije BiH, Srednjobosanskog  i Posavskog kantona, te Zavod za transfuzijsku medicinu FBiH.

  Na osnovu danas donesene odluke, Federalno ministarstvo zdravstva zaduženo je da sa ove 33 ustanove sačini ugovore o prenosu stalnih sredstava, uz obavezu krajnjih korisnika da dodijeljena sredstva knjigovodstveno evidentiraju, saglasno računovodstvenim propisima iz ove oblasti u  FBiH, kao i u skladu sa ugovorima o prenosu.

  Donesena odluka o politici nulte tolerancije prema djelima seksualnog uznemiravanja

  Na prijedlog Gender centra Federacije BiH donesena je Odluka o politici nulte tolerancije prema djelima seksualnog i uznemiravanja na osnovu spola u federalnim organima uprave, federalnim upravnim organizacijama, službama i drugim tijelima čiji je osnivač Vlada FBiH.

  Na ovaj način istakuto je opredjeljenje za politiku nulte tolerancije prema djelima seksualnog  i/ili uznemiravanja na osnovu spola u svim federalnim organima uprave. Zaposlenici u federalnim organima uprave su dužni zadržati najviši nivo profesionalnosti i integriteta u svom radu, te uzdržavati se od radnji koje mogu predstavljati ovu vrstu uznemiravanja, u vezi sa radom ili u odnosu na treća lica.

  U tom pogledu federalni organi uprave će poduzeti sve potrebne mjere kako bi osigurali pravo na radnu sredinu, te efikasnu reakciju na pojave seksualnog i uznemiravanja na osnovu spola, uključujući i pokretanje efikasnih mehanizama zaštite. Također, i okruženje u kojem će svaka osoba imati priliku da prijavljuje ovo uznemiravanje, te mehanizme zaštite od odmazde ili viktimizacije osoba koje su u dobroj vjeri prijavile ili namjeravaju prijaviti, svjedočiti ili na bilo koji drugi način učestvovati u postupku zaštite, kao i pravo na povjerljivost podataka disciplinskog postupka.

  Inače, ovo uznemiravanje je zabranjeno zakonodavstvom BiH i Federacije BiH. Federalni organi uprave dužni su poduzeti efikasne mjere prevencije i zaštite, a posebno one koje su utvrđene Smjernicama za poduzimanje efikasnih mjera za sprečavanje i zaštitu od ovog uznemiravanja na radnom mjestu u federalnim organima uprave.

  Svaki zaposlenik ima pravo da podnese zahtjev/prijavu za pokretanje disciplinskog postupka, u skladu sa odgovarajućim propisom kojim je uređen disciplinski/interni postupak.

  Federalni organi uprave dužni su upoznati sve zaposlenike sa sadržajem ove odluke, a svaki zaposlenik će potpisati izjavu da je upoznat sa sadržajem ove odluke i koja će biti sastavni dio personalnog dosijea zaposlenih.

  Pregled naplate prihoda i doprinosa za oktobar i prvih deset mjeseci ove godine

  Na prijedlog Federalnog ministarstva finansija, Vlada Federacije BiH je prihvatila  pregled naplate poreznih prihoda i doprinosa na teritoriji FBiH za oktobar i period od 1.1. do 31.10.2022. godine.

  U oktobru ove godine ukupan nivo ostvarenja prihoda po osnovu indirektnih i direktnih  poreza, te socijalnih doprinosa u Federaciji BiH iznosio je 799,9 miliona KM, što je za 13,4 posto više u poređenju sa istim mjesecom prošle godine. Na nivou kumulativa za deset mjeseci ove godine, ukupni prihodi po osnovu ovih kategorija iznosili su 7.732,8 miliona KM i za 16,4 posto su veći u odnosu na isti period 2021. godine. Pozitivan pojedinačni trend kretanja zabilježen je kod svake obuhvaćene kategorije prihoda, izuzev namjenske cestarine za izgradnju autocesta, te izgradnju i rekonstrukciju drugih cesta.

  Kada je riječ o indirektnim porezima, raspoloživi dio prihoda sa Jedinstvenog računa za budžete svih korisnika u FBiH, u oktobru ove godine ostvaren je u ukupnom iznosu od 310,5 miliona KM, što je za 7,6 posto više u odnosu na isti mjesec prošle godine. Raspodjela prihoda od indirektnih poreza korisnicima u Federaciji BiH izvršena je prema metodologiji propisanoj Zakonom o pripadnosti javnih prihoda u FBiH, na osnovu koeficijenata utvrđenih godišnjom uputom o određivanju udjela kantona, jedinica lokalne samouprave i nadležnih kantonalnih ustanova za ceste u prihodima od indirektnih poreza i načinu raspoređivanja tih prihoda.

  Tako je u oktobru 2022. godine budžetu FBiH raspoređeno 112,4 miliona KM, što je u odnosu na isti mjesec prošle godine više za 7,9 miliona KM. Ukupan dio prihoda za raspodjelu kantonalnim budžetima iznosio je nešto više od 159 miliona KM i veći je za 11,2 miliona KM. Raspoloživi prihodi od indirektnih poreza za raspodjelu općinskim/gradskim budžetima iznosili su 26,1 milion KM i veći su za 1,8 miliona KM u odnosu na isti mjesec prethodne godine. Na nivou kumulativa, ukupno raspoloživi prihodi od indirektnih poreza iznosili su 2.933,4 miliona KM i veći su za 16,6 posto u odnosu na isti period 2021. godine.

  Kada je riječ o direktnim porezima, ukupno naplaćeni prihodi od poreza na dobit na teritoriji Federacije BiH u oktobru 2022. godine iznosili su 34,8 miliona KM i veći su za 21,7 posto u odnosu na isti mjesec prošle godine. Na nivou kumulativa, u 2022. godini ukupno naplaćeni prihodi po osnovu poreza na dobit iznosili su 461,5 miliona KM i veći su za 45,3 posto u odnosu na isti period prethodne godine.

  U strukturi kumulativne naplate prema pripadnosti budžetima, porez na dobit naplaćen u budžet Federacije BiH iznosio je 69,4 miliona KM i veći je za 53,5 posto. Ukupna kumulativna naplata prihoda od poreza na dobit u korist kantonalnih budžeta iznosila je 392,1 milion KM i veća je za 43,9 posto.

  Ukupna naplata prihoda po osnovu obaveznih socijalnih doprinosa u oktobru je iznosila  377,7 miliona KM i veća je za 18 posto u usporedbi sa oktobrom prošle godine. Na nivou kumulativa ovi prihodi bilježe naplatu od 3.590,9 miliona KM, što je za 13,7 posto više u odnosu na isti period 2021. godine.

  Očitovanje o predloženim izmjenama odluke o privremenoj zabrani izvoza peleta

  Vlada FBiH prihvatila je mišljenje Federalnog ministarstva trgovine dato na Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o privremenoj zabrani izvoza određenih šumskih drvnih sortimenata i proizvoda od drveta, koju je dostavilo Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH.

  Kako je obrazloženo, ovo državno ministarstvo je zatražilo mišljenje Vlade FBiH na prijedlog izmjena odluke, na način da se u važećoj odluci u članu 2. brišu stavovi 3 i 4. U razlozima predloženih izmjena odluke ovo državno ministarstvo navelo je da je Vlada Republike Srpske na sjednici održanoj 1.12.2022. godine donijela Zaključak kojim se traži od Vijeća ministara BiH da se za pelet označen tarifnim brojem 4401 31 00 00 dozvoli izvoz u periodu od 60 dana, a po isteku tog perioda da se uvedu izvozna ograničenja na način da privredni subjekti mogu izvesti do jedne polovine proizvedene robe po ovom tarifnom broju.

  U mišljenju Federalnog ministarstva trgovine navedeno je da se predložena izmjena odluke ne smatra opravdanom, odnosno ne smatra se da je potrebno dozvoliti potpuni izvoz peleta u periodu od 60 dana. Također, Ministarstvo smatra da je potrebno da se uvedu ograničenja izvoza na način da privredni subjekti mogu izvesti do jedne polovine proizvedene robe po ovom tarifnom broju za pelet, jer se nisu osigurali mehanizmi koji bi garantirali snabdijevenost peletom domaćeg tržišta i u skladu s tim postoji opravdana bojazan da istog neće biti nikako na domaćem tržištu.

  Također, federalno ministarstvo smatra da mjera neposredne kontrole cijena određivanjem najvišeg nivoa cijena za pelet i dodatno, u ovom slučaju, suspenzija zabrane izvoza, zasigurno doprinosi izrazito visokom stepenu bojazni za bilo kakvu snabdijevenost domaćeg tržišta, bilo da se radi o građanima, fizičkim ili pravnim licima kroz redovnu ponudu u trgovinama ili se odnosi na realizaciju javnih nabavki javnog i privrednog sektora u vrijeme aktuelne grijne sezone.

  Uzimajući u obzir navedeno, Federalno ministarstvo trgovine ne podržava Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o privremenoj zabrani izvoza određenih šumskih drvnih sortimenata Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH u predloženom tekstu, ali podržava ograničeni uvjetni model izvoza peleta (nakon isteka 60 dana), u skladu sa dostavljenim prijedlozima entitetskih nadležnih institucija.

  Zaključci, informacije i odluke

  Na prijedlog Federalnog ministarstva zdravstva, Vlada Federacije BiH je donijela zaključak o prihvatanju Izmjena i dopuna Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH za 2022. godinu (druge izmjene i dopune), Izmjena i dopuna Finansijskog plana federalnog fonda solidarnosti za 2022. godinu (Anex I) (druge izmjene i dopune), te Odluke o načinu izvršavanja Rebalansa finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH za 2022. godinu (druge izmjene i dopune).

  Na prijedlog resornih ministarstava, donesene su uredbe o izmjeni Uredbe o vršenju ovlaštenja u privrednim društvima sa učešćem državnog kapitala iz nadležnosti FBiH, te o izmjenama i dopunama Uredbe o oznaci i znački, uniformi, službenim zvanjima, uslovima za sticanje službenih zvanja i oznakama zvanja zatvorske policije - straže i boji i oznaci vozila federalnih ustanova za izvršenje kazne zatvora.

  Data je saglasnost na Godišnji plan rada Federalne uprave za inspekcijske poslove za 2023. godinu.

  Vlada je usvojila izvještaj Federalnog zavoda za agropedologiju o monitoringu donjeg toka rijeke Spreče za 2022. godinu, kao i informaciju Federalnog ministarstva zdravstva o aktivnostima na realizaciji dodijeljenih sredstava prihoda ostvarenih po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću u 2021. godini.

  Prihvaćena je i informacija Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke o upisu učenika u osnovne i srednje škole u školskoj 2022/23. godini u Federaciji BiH, s predloženim preporukama.

  Federalna vlada danas je usvojila informaciju Federalnog ministarstva prostornog uređenja o završnim procjenama stanja donesenim na Međunarodnoj konferenciji „Poboljšanje okruženja za energetsku efikasnost u sektoru javnih zgrada u Bosni i Hercegovini.

  Poslovni prostor u Sarajevu, ulica Branilaca Sarajeva, dat je na privremeno korištenje bez naknade i na period od pet godina Agenciji za državnu službu FBiH. 

  Kadrovska rješenja

  Na prijedlog Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove, izmijenjeno je Rješenje o imenovanju Vijeća za infrastrukturu prostornih podataka Federacije BiH, te je kao predstavnik Federalnog ministarstva pravde u ovo tijelo imenovan Damir Šapina.

  Također, izmijenjeno je Rješenje o imenovanju Komisije za vođenje drugostepenog disciplinskog postupka za namještenike federalnih organa državne službe, te je u ovu komisiju kao predstavnik Federalnog ministarstva pravde imenovan Irenko Matijević.

  Za učešće u radu i odlučivanju na predstojećim skupštinama privrednih društava danas su opunomoćeni Zerina Konjhodžić (BH Telecom d.d. Sarajevo), Amadeo Mandić (JP Međunarodni aerodrom Sarajevo d.o.o. Sarajevo) i Halko Balavac (BH - Gas d.o.o. Sarajevo).

  Na prijedlog Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, utvrđen je tekst javnog oglasa za izbor i imenovanje članova Upravnog odbora Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom.