33. ЗАКОН о допуни Закона о земљишним књигама Федерације Босне и Херцеговине

На основу члана IV.В.7. а)(IV) Устава Федерације Босне и Херцеговине, доносим


УКАЗ


О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА О ДОПУНИ ЗАКОНА О ЗЕМЉИШНИМ КЊИГАМА ФЕДЕРАЦИЈЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

Проглашава се Закон о допуни Закона о земљишним књигама Федерације Босне и Херцеговине, који је усвојио Парламент Федерације Босне и Херцеговине на сједници Представничког дома од 26.07.2022. године и на сједници Дома народа од 28.07.2022. године.

Број 01-02-1-354-01/22
29. јула 2022. године
Сарајево


Предсједник
Маринко Чавара, с. р.
ЗАКОН
О ДОПУНИ ЗАКОНА О ЗЕМЉИШНИМ КЊИГАМА ФЕДЕРАЦИЈЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ


("Службене новине Федерације БиХ", бр. 58/02, 19/03, 54/04 и 32/19 - Пресуда Уставног суда Федерације БиХ број У-22/16)


Члан 1.


У члану 88. иза става (2) додаје се нови став (3), који гласи:
"(3) Ако су подаци о некретнини уписани у катастру и земљишној књизи у свему усаглашени, подаци премјера (облик, површина и начин коришћења некретнине) након промјене у бази података катастра некретнина преузимају се у базу података земљишне књиге као актуелни пописни подаци, у одјељак А земљишнокњижног улошка, ако у Ц одјељку земљишнокњижног улошка није уписан терет који представља ограничења за провођење такве промјене.".


Члан 2.


Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објаве у "Службеним новинама Федерације БиХ".

Предсједавајући
Представничког дома
Парламента Федерације БиХ
Мирсад Заимовић, с. р.


Предсједавајући
Дома народа
Парламента Федерације
Томислав Мартиновић, с. р.