304. sjednica Vlade FBiH

 • 24.02.2022.
 • 304. sjednica Vlade FBiH

  USVOJENE NOVOPREDLOŽENE NAREDBE
  I PREPORUKE KRIZNOG ŠTABA FMZ-a

  Vlada Federacije BiH je, na današnjoj sjednici u Sarajevu, usvojila informaciju o epidemiološkoj situaciji COVID-19 u Federaciji Bosne i Hercegovine na dan 21.2.2022. godine, te naredbe i preporuke Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva, koje su donesene s rokom važenja od 14 dana računajući od 24.2.2022. godine, kao dana početka njihove primjene.

  Među naredbama je obavezno nošenje zaštitnih maski preko usta i nosa za zaštitu respiratornog sistema u zatvorenom prostoru i uz poštivanje razmaka od minimalno dva metra u svim zdravstvenim ustanovama, bez obzira na oblik vlasništva, ustanovama koje zbrinjavaju starije osobe ili osobe s poteškoćama u razvoju i s duševnim smetanjama, te kazneno-poravnim i drugim ustanovama socijalne zaštite, kao i sredstvima javnog prevoza. Izuzetno, zaštitne maske nisu obavezni nositi korisnici ovih ustanova koji imaju probleme s disanjem zbog hroničnih bolesti ili koje ne mogu skinuti masku bez pomoći druge osobe.

  Naređeno je i da se sva okupljanja odvijaju u prostoru koji omogućuje obavezni fizički razmak od najmanje dva metra između osoba i uz poštivanje higijensko-epidemioloških mjera, za čije provođenje su odgovorni organizatori skupa. Na skupovima koji se održavaju u zatvorenom prostoru, a na kojima se okuplja više od 300 osoba, pored maske, svi učesnici moraju imati negativan antigenski test (ne stariji od 24 sata) ili PCR test (ne stariji od 48 sati), potvrdu o prebolovanom COVID-19 (ne stariju od četiri mjeseca) ili potvrdu o završenoj vakcinaciji (ne stariju od četiri mjeseci nakon druge, odnosno 12 mjeseci nakon treće doze vakcine).

  Kada je riječ o pružanju usluga u ugostiteljskim objektima u zatvorenom i na otvorenom prostoru naređeno je poštivanje razmaka od minimalno dva metra između stolova. Ugostiteljski objekti koji organiziraju muziku uživo, disko klubovi, kao i objekti slične namjene moraju provoditi VPT pravilo i obavezno poštivanje razmaka od minimalno dva metra između stolova.

  U svim oblicima prodavnica, u skladu s Pravilnikom o klasifikaciji prodavnica i drugih oblika trgovine na malo, ograničava se broj kupaca tako da se definira prostor od 10 m2 prodajnog objekta po potrošaču. Bez obzira na veličinu prostora prodajnog objekta, nije dopušten boravak više od 400 potrošača.

  Kako je danas zaključeno, vladama kantona, odnosno kriznim štabovima kantonalnih ministarstava zdravstva, naređeno je uvođenje restriktivnijih mjera na osnovu procjene epidemiološke situacije u kantonu, odnosno općini, uz redovno obavještavanje Kriznog štaba FMZ-a, te im je preporučeno da, u skladu sa epidemiološkom situacijom na području kantona, uvedu pravilo vakcinisan/a, prebolio/ljela, testiran/a (VPT) za područje kantona i o istom izvijeste Krizni štab FMZ-a. Krizni štab FMZ-a zadužen je da prati epidemiološku situaciju na području FBiH, kao i uvođenje i provođenje pravila VPT za područje kantona, te ukoliko ocijeni potrebu predlaganja jedinstvenih mjera na području FBiH u vezi pravila VPT o tome izvijesti Vladu FBiH radi donošenja mjere.

  Krizni štab će današnje zaključke, s prilozima, dostaviti nadležnim kantonalnim institucijama, kliničkim centrima u FBiH, općim, kantonalnim i specijalnim bolnicama, te Federalnoj i kantonalnim upravama za inspekcijske poslove i kantonalnim upravama policije, a Vlada FBiH će obavijestiti Parlament FBiH o epidemiološkoj situaciji i mjerama koje je danas donijela. 

  U danas prezentiranoj informaciji Kriznog štaba FMZ-a je, uz ostalo, navedeno da je u sedmoj ovogodišnjoj sedmici zabilježen pad svih indikatora, a najveći je pad broja novih potvrđenih slučajeva COVID-19 i sedmodnevne incidence za po 45,8 posto. Na nivou Federacije BiH sedmodnevna incidenca iznosi 148,4 slučaja na 100.000 stanovnika, a u posljednjih sedam dana viša od prosječne zabilježena je u Sarajevskom, Hercegovačko-neretvanskom i Tuzlanskom kantonu.

  PREDLOŽEN NASTAVAK RADA DVA BLOKA
  U TERMOELEKTRANAMA TUZLA I KAKANJ

  Vlada FBiH se upoznala sa informacijom Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o analizi efekta primjene njene Odluke o ograničavanju povećanja cijena snabdijevanja električnom energijom, te zahtjevom JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo za odobrenje nastavka rada Bloka 4 u Podružnici Termoelektrana Tuzla i Bloka 5 u Podružnici Termoelektrana Kakanj.

  Ovu informaciju, zajedno s predloženim zaključcima, Vlada će dostaviti Parlamentu FBiH.

  Kako je obrazloženo, Odlukom Vlade o ograničavanju povećanja cijena snabdijevanja električnom energijom, Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije je zaduženo da tri mjeseca od njenog stupanja na snagu napravi analizu efekta njene primjene, te eventualno predloži korekcije i dostavi ih Vladi Federacije BiH radi upućivanja Parlamentu FBiH.

  U skladu s navedenim, a po dostavljenom dokumentu Elektroprivrede BiH, Federalno ministarstvo je napravilo analizu efekta primjene Odluke Vlade Federacije BiH, te napominje da je važno da je u narednom periodu planirano značajno smanjenje proizvodnje električne energije iz termoelektrana zbog ograničenog rada Bloka 4 u podružnici TE Tuzla i Bloka 5 TE Kakanj.

  To proizilazi iz smanjenog broja sati rada ovih blokova, obzirom na preostali broj sati po Odluci Ministarskog vijeća Energetske zajednice iz 2016. godine, a kojom se odobrava izuzeće nekih postrojenja Elektroprivrede BiH od usklađenosti s graničnim vrijednostima emisije utvrđenim Direktivom 2001/80/EZ. To su Blok 3 i Blok 4 u TE Tuzla, te Blok 5 u TE Kakanj.

  Ovi proizvodni kapaciteti su, u skladu sa Odlukom, izuzeti iz režima usklađenosti s Direktivom i za njih je definisano da od 1.1.2018. do 31.12.2023. godine mogu pojedinačno u radu biti maksimalno 20.000 sati. Obzirom da su Blok 4 u TE Tuzla i Blok 5 u TE Kakanj pred kraj 2021. godine u periodu pripreme Elektroenergetskog bilansa (EEB) već bili prešli 90 posto odobrenog fonda sati, njihov rad je planiran samo u 2022. i 2023. godini i to s vrlo malim fondom sati i posljedično malom količinom proizvodnje.

  EEB-om planirana količina bilansnih viškova iz EEB-a za 2022. godinu je prilično upitna obzirom da su zalihe uglja krajem 2021. godine iznosile 119,3 hiljada tona, a EEB je bilo predviđeno 200 hiljada tona.

  Izlaskom iz pogona ovih blokova već ove godine, a radi iskorištenja preostalih sati rada do maksimalno 20.000, značilo bi i značajno smanjenje rezerve u proizvodnom portfoliju. S obzirom na starost ostalih termoblokova u proizvodnom sistemu Elektroprivrede BiH, njihove česte neplanirane izlaske iz pogona zbog kvarova, a u nedostatku rezerve u sistemu, značilo bi kupovinu električne energije na tržištu po izuzetno visokim cijenama s ciljem zadovoljenja potreba domaćih kupaca i ispunjenja ugovornih obaveza. Ovim bi Elektroprivreda BiH bila dovedena u tešku situaciju.

  U informaciji je navedeno i da usporena realizacija projekata novih proizvodnih kapaciteta iz obnovljivih izvora energije, te izvjesno kašnjenje i neizvjesnost izgradnje i puštanja u pogon zamjenskog Bloka 7 u Podružnici TE Tuzla, a uz zaustavljanje Bloka 3 i Bloka 4 u podružnici TE Tuzla i Bloka 5 u podružnici TE Kakanj do kraja 2023. godine, smanjuje obim proizvodnje u periodu od 2024. do 2027. godina. To će, uz ostalo, za posljedicu imati značajno smanjenje ukupne instalisane snage proizvodnih kapaciteta Elektroprivredee BiH i smanjenje ukupne proizvedene električne energije. To ugrožava sigurnost snabdijevanja i nemogućnost obezbjeđenja potrebnih količina električne energije za domaće potrošače u situacijama većih havarija na postojećim proizvodnim hidro i termo postrojenjima.

  Značajno bi bile smanjenje isporuke uglja za potrebe rada termoelektrana iz rudnika u sastavu Koncerna, a što ugrožava poslovanje pojedinačno svakog rudnika, te pravednu tranziciju ugljenih regiona. Uz to, došlo bi do gubitka izvora toplinske energije za sistem daljinskog grijanja Tuzle, Kaknja i Lukavca, s dalekosežnim okolišnim posljedicama po okolišni aspekt u regionu Tuzle i Kaknja, kao i klimu.

  U dokumentu Elektroprivreda BiH traži da Vlada FBiH i Parlament FBiH svojim odlukama i/ili zaključcima odobre nastavak rada Bloka 4 u podružnici TE Tuzla i Bloka 5 u Podružnici TE Kakanj, a sve u cilju obezbjeđenja sigurnog i pouzdanog snabdijevanja električnom energijom postojećih i eventualno novih kupaca, a prema odredbama Zakona o dopuni Zakona o električnoj energiji, te snabdijevanja toplotnom energijom u toku grijne sezone Tuzle, Lukavca, Kaknja i eventualno Živinica.

  SAGLASNOST NA ZAPOŠLJAVANJE 66
  RADNIKA U RUDNICIMA NA ODREĐENO VRIJEME

  Vlada FBiH je usvojila informaciju Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o aktivnostima za prijem radnika u rudnicima mrkog uglja Kakanj d.o.o. Kakanj, Zenica d.o.o. Zenica i Breza d.o.o. Breza koji posluju u sastavu Koncerna JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo.

  Vlada je dala saglasnost za prijem ukupno 66 radnika na određeno radno vrijeme do šest mjeseci.

  Od toga se na RMU Kakanj odnosi jedan radnik (rudarski inženjer), na RMU Zenica 30 (27 radnika na utovaru i transportu, dva radnika na dopremi i jedan radnik na održavanju i vjetrenju), te 35 na RMU Breza (jedan inženjer rudarstva na poslovima proizvodnje i 34 NK radnika - utovarača na širokom čelu i otkopu).

  U informaciji Federalnog ministartva energije, rudarstva i industrije podsjećaju da je Vlada FBiH na 296. sjednici donijela zaključak kojim se zadužuju svi rudnici koji posluju u sastavu Koncerna JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo da obustave sve konkursne procedure za prijem radnika. Izuzetno, Vlada može dati saglasnost za provođenje konkursne procedure i zapošljavanje, na zahtjev JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo za pojedino društvo iz Koncerna uz prethodno pribavljeno mišljenje Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije.        

  U skladu sa zahtjevom EP, mišljenje Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije je da je potrebno provesti konkursnu proceduru prijema navedenih radnika na određeno vrijeme do šest mjeseci, jer je, s obzirom na navedenu sistematizaciju radnih mjesta, jasno da su u pitanju radnici koji su vezani za proces neposredne eksploatacije u jamskim proizvodnim pogonima ovih rudnika.

  OSIGURATI HITNU PODRŠKU POLJOPRIVREDNIM PROIZVOĐAČIMA

  Vlada FBiH je usvojila informaciju Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva o hitnoj podršci poljoprivrednim proizvođačima zbog otežanih uslova poljoprivredne proizvodnje

  Ovo ministarstvo je zaduženo da provede postupak javnih konsultacija sa zainteresiranom javnosti vezano za Program podrški za 2022. godinu u skladu s Programom podrški iz 2021. godine i njegovom realizacijom, i prijedlogom Budžeta FBiH za 2022. godinu i u roku od 15 dana od njegovog usvajanja dostavi Vladi na usvajanje Program utroška s kriterijima raspodjele sredstava ”Subvencije privatnim preduzećima i preduzetnicima - Poticaj za poljoprivredu” utvrđenih ovogodišnjim Budžetom.

  Federalno minstarstvo finansija zaduženo je da, u saradnji s Federalnim ministarstvom poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, u skladu s današnjim zaključkom, pripremi prijedlog dopune člana 29. Zakona o izvršenju Budžeta FBiH za 2022. godinu.

  Federalna vlada poziva nadležna kantonalna ministarstva da animiraju klijente da podnesu zahtjeve za ostvarivanje prava na novčanu podršku, kao i druge potrebne radnje, za sve završene proizvodnje, odmah po njihovom završetku, te odmah po usvajanju Budžeta FBiH i Programa podrški za 2022. godinu dostave obračun novčanih podrški za zahtjeve Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, kao i da iz vlastitih sredstava za poticaj osiguraju podršku sjetvi poljoprivrednih površina u biljnoj proizvodnji.

  ZA ŽELJEZNICE 5,5 MILIONA KM

  Na prijedlog Federalnog ministarstva prometa i komunikacija, Vlada FBiH je donijela Odluku o odobravanju izdvajanja, u skladu sa Odlukom o privremenom finansiranju FBiH za period januar-mart 2022. godine, 5.499.995 KM namijenjenih Željeznicama Federacije BiH.

  Od ovog iznosa, za finansiranje održavanja željezničke infrastrukture predviđeno je 4.850.000 KM, za sufinansiranje usluga željezničkog putničkog saobraćaja 425.000 KM, a iznos od 100.000 KM za sufinansiranje usluga željezničkog kombinovanog saobraćaja.

  Za učešće Federacije BiH u finansiranju Bosanskohercegovačke željezničke javne korporacije namijenjen je iznos od 124.995 KM.

  Korisnicima transfera će sredstva biti prebacivana u jednakim mjesečnim iznosima, a o njihovom utrošku će korisnici izvjestiti Federalno ministarstvo prometa i komunikacija koje ih je obavezno razmotriti i dostaviti konačne izvještaje Federalnom ministarstvu finansija.

  ODOBREN REPROGRAM KREDITA
  PRIVREDNOM DRUŠTVU ZRAK d.d. SARAJEVO

  Federalna vlada je, na prijedlog Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, donijela Odluku o odobravanju reprograma obaveza Zraka d.d. Sarajevo po ugovorima o kreditu, odobrenog iz komisionih sredstava Vlade FBiH kod Razvojne banke FBiH.

  Riječ je o reprogramu ukupnih kreditnih obaveza koje predstavljaju jedinstvenu glavnicu u iznosu 202.403,62 KM, a koji čini glavnica od 171.665 44 KM, redovna kamata od 2.770,53 KM, te 27.967,65 KM zateznih kamata.

  Kamatna stopa iznosi jedan posto godišnje, grace period je šest, a rok otplate 60 mjeseci, uključujući grace period. U toku grace perioda trebaju biti izmirene obaveza po osnovu sudskih taksi u iznosu od 11.779,65 KM.

  Po realizaciji ove odluke bit će otpisane zatezne kamate nastale od dana pokretanja sudskog postupka u iznosu od 49.524 KM, odnosno koliko budu iznosile na dan puštanja kredita o reprogramu u tečaj.

  Razvojna banka FBiH će sa Zrakom d.d. Sarajevo sačiniti i potpisati Ugovor o reprogramu otplate kreditnih sredstava.

  Odluka je donesena na osnovu zahtjeva za reprogram koji je Zrak dostavio Vladi FBiH 16.2.2022. godine. Kao razlog za podnošenje navedenog zahtjeva navedeno je da se ovo privredno društvo nalazi u izuzeno teškoj situaciji, te da nije u mogućnosti izmirivati kreditne obaveze.

  DOPUNJENA ODLUKA O UTVRÐIVANJU JAVNOG INTERESA
  ZA IZGRADNJU DIJELA SARAJEVSKE OBILAZNICE

  Vlada FBiH je, na prijedlog Federalnog ministarstva prometa i komunikacija, dopunila Odluku o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju dijela Sarajevske obilaznice na dionici LOT 3 Butila - Vlakovo - Mostarsko raskršće.

  Ovo je urađeno jer je na trasi Sarajevske obilaznice došlo do izmjene projektnog rješenja, a samim tim i do izmjene i dopune elaborata eksproprijacije za potrebu njene izgradnje iz novembra 2021. godine, kojim su obuhvaćene nove parcele ili dijelovi ranije potrebnih u manjim površinama.

  Naročito je važno da nekretnine koje su predmet eksproprijacije nadležni organ svojim aktom precizno odredi, a radi izgradnje objekata.

  Kako bi bilo omogućeno pokretanje postupka eksproprijacije nekretnina na ovoj dionici, što je ujedno i preduslov za realizaciju projekta, prema dopuni elaborata eksproprijacije Sarajevske obilaznice na ovoj dionici, bilo je potrebno da Vlada dopuni Odluke o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju dijela Sarajevske obilaznice na dionici LOT 3 Butila - Vlakovo - Mostarsko raskršće.

  KVARTALNO IZVJEŠĆE O DUGU

  Federalno ministarstvo financija upoznalo je Vladu FBiH sa izvješćem o dugu za četvrti kvartal 2021. godine.

  U ovom razdoblju isplaćeno je ukupno 136.969.420 KM vanjskog duga, od čega se 90,47 posto odnosi na glavnicu, a 9,53 posto na kamate i takse.

  Vanjski dug, dogovoren s bilateralnim i multilateralnim financijskim institucijama (WB, EBRD, EIB, MMF i drugim) je na koncu četvrtog kvartala 2021. godine iznosio 5.402.005.569 KM ili 3.130.452.321 dolar.

  Ukupan unutarnji dug Vlade Federacije BiH je na dan 31.12.2021. godine iznosio 761.083.273 KM (441.046.361 dolar) i u odnosu na protekli kvartal manji je za 11,94 posto, odnosno za 103.194.185 KM. Inače, u posljednjem prošlogodišnjem kvartalu nije bilo izvršenih aukcija vrjednosnih papira. Istodobno, otplaćene su obveze po ranije emitiranim vrjednosnim papirima u iznosu od 110 milijuna KM.

  Ukupan dug kojim upravlja i za koji je odgovorna Vlada Federacije BiH je na dan 31.12.2021. godine iznosio 6.163.088.842 KM ili 3.571.498.682 dolara.

  Kvartalno izvješće o dugu za četvrti kvartal 2021. godine bit će objavljeno na web stranici Federalnog ministarstva financija i dostavljeno Parlamentu FBiH radi informiranja.

  IZVJEŠĆE O NAMJENSKOM UTROŠKU SREDSTAVA
  DODIJELJENIH KANTONIMA, GRADOVIMA I OPĆINAMA

  Federalno ministarstvo financija upoznalo je Vladu FBiH s konsolidiranim izvješćem o namjenskom utrošku sredstva tekućih transfera kantonima, gradovima i općinama u Federaciji BiH iz Federalnog proračuna za 2020. godinu.

  Vlada je usvojila prijedlog Povjerenstva za praćenje i evaluaciju utroška ovih tekućih transfera da bude usvojen utrošak sredstava gradova i općina za sredstva koja su pravdali i/ili utrošili nakon ugovorenog roka, a najkasnije do 11.02.2022. godine, i to za općine Bugojno u iznosu od 186.074 KM, Glamoč od 75.000 KM, Jajce od 100.000 KM i Kupres u iznosu od 85.807,80 KM.

  Federalno ministarstvo financija zaduženo je da poduzme aktivnosti za povrat neutrošenih/nenamjenski utrošenih sredstava i to za Grad Bihać u iznosu od 120.000 KM, Općinu Bosansko Grahovo od 43.682 KM, Općinu Bugojno od 153.926 KM, Grad Goražde od 226.415,24 KM, Općinu Kjuč od 64.142,73 KM, Općinu Lukavac od 275.000 KM, Grad Mostar od 100.000 KM, te općine Odžak od 223.298,36 KM, Orašje od 20.160,65 KM i Tomislavgrad u iznosu od 171.479,74 KM.

  Ovo ministarstvo dužno je i da provede knjigovodstvenu evidenciju utvrđenih potraživanja.

  Inače, Povjerenstvo je potpuno usvojilo izvješća 45 gradova i općina koje su u potpunosti utrošili ukupno 16.217.831,53 KM dodijeljenih sredstva. U potpunosti su usvojena i izvješća pet kantona koji su utrošli svih dodijeljenh 88.111.871 KM.

  USVOJENI IZVJEŠTAJI O RADU

  Vlada Federacije BiH potvrđuje da je JP Međunarodni aerodrom Sarajevo d.o.o. Sarajevo dostavilo izvještaje o radu Nadzornog odbora za periode od 1.7.do 30.9., od 1.10. do 31.12.2021. godine, te za cijelu prošlu godinu.

  Također, Vlada potvrđuje da je Nadzorni odbor JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar dostavio izvještaj o radu za period 1.10.-31.12.2021. godine, te je usvojila izvještaj o radu Nadzornog odbora BH Telecoma d.d. Sarajevo za isti period.

  Danas je prihvaćen i izvještaj o radu i poslovanju Javne ustanove Federalna novinska agencija za prošlu godinu.

  Vlada FBiH usvojila je izvještaj o radu Antikorupcionog tima Vlade Federacije BiH za 2021. godinu. Antikorupcioni tim zadužen je da nastavi aktivnosti u skladu sa zadacima iz Rješenja o formiranju ovog tima, a Ured Vlade FBiH za odnose s javnošću da danas usvojen izvještaj Antikorupcionog tima postavi na web stranicu Vlade FBiH.

  OSTALE ODLUKE I ZAKLJUČCI

  Vlada Federacije BiH dala je prethodnu saglasnost na Odluku Upravnog odbora Finansijsko-informatičke agencije o visini naknada za usluge iz djelokruga rada Agencije.

  Danas je data saglasnost na garantovane otkupne cijene električne energije iz postrojenja za korištenje obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije, a čiji je izračun, u skladu s Pravilnikom o metodologiji o načinu utvrđivanja garantovanih otkupnih cijena električne energije iz postrojenja za korištenje obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije, uradila Regulatorna komisija za energiju u FBiH.

  Vlada je dala saglasnost na Kolektivni ugovor željezničara za teritoriju FBiH.

  Poslovni prostor u Sarajevu, ulica Odobašina broj 45, površine 185,37 m² koji se nalazi u stambeno-poslovnoj zgradi, dat je na privremeno korištenje bez naknade, na period od pet godina Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata.

  Na korištenje na neodređeno vrijeme, bez naknade, Vladi Bosansko-podrinjskog kantona date su bivša kasarna „Goražde I“, ukupne površine 18.717 m², s pripadajućim objektima i infrastrukturom, potom dio objekta bivše komande zgrade, površine 1.790,40 m², kao i bivša kasarna „Šišeta“, ukupne površine 33.444 m² s pripadajućim objektima i infrastrukturom.

  Primljena je znanje informacija o realizaciji zaključaka Vlade Federacije BiH za januar 2022. godine.

  Vlada FBiH prihvatila je informaciju o provedenim aktivnostima u postupku prestanka rada Federalnog fonda za pomoć nastradalim područjima od prirodne nesreće na teritoriji Federacije BiH.

  Na prijedlog Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, Vlada FBiH je donijela Odluku o usvajanju Metodologije utvrđivanja najniže osnovne cijene vodnih usluga u FBiH.

  KADROVSKA RJEŠENJA

  Vlada Federacije BiH je donijela Rješenje o imenovanju predstavnika Vlade FBiH u zajednička tijela za provedbu bilateralnih sporazuma o ekonomskoj i trgovinskoj saradnji, koje je zaključila država Bosna i Hercegovina sa 17 država.

  Vlada je donijela potrebna akte za raspisivanje javnog konkursa za izbor i nominovanje za imenovanje člana Nadzornog odbora u Javnom preduzeću Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar.

  Federalna vlada je dala prethodne saglasnosti Nadzornom odboru Razvojne banke FBiH za razrješenje dužnosti dosadašnjeg v.d. predsjednika Uprave ove banke, te za imenovanje Mersihe Slipičević za v.d. predsjednicu Uprave do okončanja konkursne procedure, a najduže do 12 mjeseci.

  Za učešće u radu i odlučivanju na skupštinama privrednih društava opunomoćeni su Goran Buhač (JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo) i Ismet Demirović (JP Željeznice FBiH d.o.o. Sarajevo).