27. ZAKON o izmjenama i dopuni Zakona o liječenju neplodnosti biomedicinski potpomognutom oplodnjom

Temeljem članka IV.B.7. a)(IV) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, donosim


UKAZ


O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O LIJEČENJU NEPLODNOSTI BIOMEDICINSKI POMOGNUTOM OPLODNJOM

Proglašava se Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o liječenju neplodnosti biomedicinski pomognutom oplodnjom, koji je usvojio Parlament Federacije Bosne i Hercegovine na sjednici Zastupničkog doma od 27.4.2022. godine i na sjednici Doma naroda od 26.5.2022. godine.

Broj 01-02-1-264-01/22
3. lipnja 2022. godine
Sarajevo


Predsjednik
Marinko Čavara, v. r.ZAKON
O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O LIJEČENJU NEPLODNOSTI BIOMEDICINSKI POMOGNUTOM OPLODNJOM


Članak 1.


U Zakonu o liječenju neplodnosti biomedicinski pomognutom oplodnjom ("Službene novine Federacije BiH", broj 59/18), u članku 20. iza stavka (1) dodaje se novi stavak (2) koji glasi:
"(2) Radi osiguranja transparentnosti rada, te blagovremeno dostupnih informacija pacijentima, Povjerenstvo donosi naputke o postupanju glede provedbe svojih zadaća iz stavka (1) ovog članka, uz prethodnu suglasnost federalnog ministra zdravstva, a koji se objavljuju na web stranici Ministarstva.".
Dosadašnji stavak (2) postaje stavak (3).


Članak 2.


U članku 29. stavak (1) mijenja se i glasi:
"(1) Pravo na liječenje biomedicinski pomognutom oplodnjom na teret sredstava proračuna Federacije, u pravilu, ima žena do navršene 42. godine života, koja je u braku, odnosno izvanbračnoj zajednici, i to:
a) tri pokušaja intrauterine inseminacije, sukladno medicinskim indikacijama i smjernicama iz članka 23. stavak (3) ovog zakona, i
b) pet pokušaja izvantjelesne oplodnje.".


Članak 3.


Članak 59. mijenja se i glasi:


"Članak 59.
(Financiranje biomedicinski pomognute oplodnje)
(1) Biomedicinski pomognuta oplodnja financira se iz sredstava proračuna Federacije, a putem "Transfera Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za financiranje biomedicinski pomognute oplodnje" koji se doznačava Zavodu zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine, o čemu odluku donosi Vlada Federacije Bosne i Hercegovine za svaku fiskalnu godinu, a sukladno propisima o proračunima u Federaciji i propisima o izvršavanju proračuna Federacije.
(2) Sredstva transfera iz stavka (1) ovog članka vode se knjigovodstveno i materijalno odvojeno od sredstava federalnog fonda solidarnosti.
(3) Opseg prava na biomedicinski pomognutu oplodnju iz sredstava proračuna Federacije, način formiranja cijene pojedinačnih postupaka biomedicinski pomognute oplodnje, kriteriji i načini ugovaranja, kao i druga pitanja od značaja za provođenje biomedicinski pomognute oplodnje, na prijedlog Povjerenstva i Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine, bliže se uređuju posebnim propisom koji donosi federalni ministar u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovog zakona.".


Članak 4.
(Zahtjevi pokrenuti prije početka primjene ovog zakona)


(1) Zahtjevi koji se pokrenu prije početka primjene ovog zakona obavit će se i financirati na način kako je to bilo predviđeno po propisima koji su do tada bili na snazi.
(2) Postupci biomedicinski pomognute oplodnje koji su financirani iz sredstava obveznog zdravstvenog osiguranja sukladno ovom zakonu do dana početka primjene ovoga zakona ubrajaju se u ukupan broj postupaka iz članka 29. ovog zakona.


Članak 5.
(Stupanje na snagu i početak primjene)


Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objave u "Službenim novinama Federacije BiH", a počinje se primjenjivati od 01.01.2023. godine.

Predsjedatelj
Zastupničkog doma
Parlamenta Federacije BiH
Mirsad Zaimović, v. r.


Predsjedatelj
Doma naroda
Parlametna Federacije BiH
Tomislav Martinović, v. r.