27. ЗАКОН о измјенама и допуни Закона о лијечењу неплодности биомедицински потпомогнутом оплодњом

На основу члана IV.В.7. а)(IV) Устава Федерације Босне и Херцеговине, доносим


УКАЗ


О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА О ИЗМЈЕНАМА И ДОИУНИ ЗАКОНА О ЛИЈЕЧЕЊУ НЕПЛОДНОСТИ БИОМЕДИЦИНСКИ ПОТПОМОГНУТОМ ОПЛОДЊОМ

Проглашава се Закон о измјенама и допуни Закона о лијечењу неплодности биомедицински потпомогнутом оплодњом, који је усвојио Парламент Федерације Босне и Херцеговине на сједници Представничког дома од 27.04.2022. године и на сједници Дома народа од 26.05.2022. године.

Број 01-02-1-264-01/22
03. јуна 2022. године
Сарајево


Предсједник
Маринко Чавара, с. р.ЗАКОН
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНИ ЗАКОНА О ЛИЈЕЧЕЊУ НЕПЛОДНОСТИ БИОМЕДИЦИНСКИ ПОТПОМОГНУТОМ ОПЛОДЊОМ


Члан 1.


У Закону о лијечењу неплодности биомедицински потпомогнутом оплодњом ("Службене новине Федерације БиХ", број 59/18), у члану 20. иза става (1) додаје се нови став (2) који гласи:
"(2) Ради обезбјеђења транспарентности рада, те благовремено доступних информација пацијентима, Комисија доноси упутства о поступању у погледу провођења својих задатака из става (1) овог члана, уз претходну сагласност федералног министра здравства, а која се објављују на wеб страници Министарства.".
Досадашњи став (2) постаје став (3).


Члан 2.


У члану 29. став (1) мијења се и гласи:
"(1) Право на лијечење биомедицински потпомогнутом оплодњом на терет средстава буџета Федерације, у правилу, има жена до навршене 42. године живота, која је у браку, односно ванбрачној заједници, и то:
a) три покушаја интраутерине инсеминације, у складу са медицинским индикацијама и смјерницама из члана 23. став (3) овог закона, и
b) пет покушаја извантјелесне оплодње.".


Члан 3.


Члан 59. мијења се и гласи:


"Члан 59.
(Финансирање биомедицински потпомогнуте оплодње)
(1) Биомедицински потпомогнута оплодња финансира се из средстава буџета Федерације, а путем "Трансфера Владе Федерације Босне и Херцеговине за финансирање биомедицински потпомогнуте оплодње" који се дозначава Заводу здравственог осигурања и реосигурања Федерације Босне и Херцеговине, о чему одлуку доноси Влада Федерације Босне и Херцеговине за сваку фискалну годину, а у складу са прописима о буџетима у Федерацији и прописима о извршавању буџета Федерације.
(2) Средства трансфера из става (1) овог члана воде се књиговодствено и материјално одвојено од средстава федералног фонда солидарности.
(3) Обим права на биомедицински потпомогнуту оплодњу из средстава буџета Федерације, начин формирања цијене појединачних поступака биомедицински потпомогнуте оплодње, критеријуми и начини уговарања, као и друга питања од значаја за провођење биомедицински потпомогнуте оплодње, на приједлог Комисије и Завода здравственог осигурања и реосигурања Федерације Босне и Херцеговине, ближе се уређују посебним прописом који доноси федерални министар у року од три мјесеца од дана ступања на снагу овог закона.".


Члан 4.
(Захтјеви покренути прије почетка примјене овог закона)


(1) Захтјеви који се покрену прије почетка примјене овог закона обавиће се и финансирати на начин како је то било предвиђено по прописима који су до тада били на снази.
(2) Поступци биомедицински помогнуте оплодње који су финансирани из средстава обавезног здравственог осигурања у складу са овим законом до дана почетка примјене овог закона убрајају се у укупан број поступака из члана 29. овог закона.


Члан 5.
(Ступање на снагу и почетак примјене)


Овај закон ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеним новинама Федерације БиХ", а почиње се примјењивати од 01.01.2023. године.

Предсједавајући
Представничког дома
Парламента Федерације БиХ
Мирсад Заимовић, с. р.


Предсједавајући
Дома народа
Парламента Федерације БиХ
Томислав Мартиновић, с. р.