20. sjednica Vlade FBiH

 • 15.11.2023.
 • 20. sjednica Vlade FBiH

  Vlada FBiH dodijelila 39 miliona KM općinama i gradovima za podršku budžetima i (su)finansiranje 135 projekata

  Vlada Federacije BiH je na današnjoj sjednici u Sarajevu na prijedlog Federalnog ministarstva finansija donijela Odluku o raspodjeli sredstava utvrđenih Budžetom FBiH za 2023. godinu, u okviru tekućih i kapitalnih transfera drugim nivoima vlasti - kantoni i općine, u ukupnom iznosu od 39 miliona KM. Riječ je o finansijskoj pomoći budžetima općina i gradova, te za finansiranje ili sufinansiranje projekata, zahtjeva ili inicijativa koji će biti provedeni u jedinicama lokalne samouprave.

  Sredstva od deset miliona KM raspoređuju se općinama i gradovima po principu solidarnosti, i to za svih 80 općina i gradova u Federaciji BiH u jednakom iznosu od po 125.000 KM na ime finansijske pomoći budžetima.

  Sredstva u iznosu od 29 miliona KM raspoređuju se za finansiranje ili sufinansiranje ukupno 135 projekata, zahtjeva ili inicijativa koji će biti provedeni u jedinicama lokalne samouprave, a na osnovu provedenog Javnog poziva, te na prijedlog Komisije za dodjelu sredstava općinama i gradovima.

  Vlada FBiH će sa načelnicima/gradonačelnicima općina i gradova zaključiti pojedinačne ugovore o dodjeli i korištenju sredstava, a kojima će se regulisati međusobna prava i obaveze. Za potpisivanje ugovora o dodjeli i korištenju sredstava uime Federalne vlade je ovlašten federalni ministar finansija, a Vlada FBiH će sredstva doznačiti na depozitne račune općina i gradova u skladu sa Pravilnikom o načinu uplate, pripadnosti i raspodjele javnih prihoda u FBiH.

  Korisnici ovih sredstava su dužni Federalnom ministarstvu finansija dostaviti izvještaj o utrošku sredstava najkasnije do 31. decembra 2024. godine.

  Za realizaciju ove odluke zaduženo je Federalno ministarstvo finansija.

  Inače, raspodjela ovih sredstava je izvršena na osnovu Odluke o utvrđivanju kriterija, načina i procedura za dodjelu sredstava utvrđenih Budžetom FBiH za 2023. godinu Federalnom ministarstvu finansija „Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima - kantoni i općine, te Odluke o utvrđivanju načina raspodjele i procedure za dodjelu sredstva utvrđenih Budžetom Federacije BiH za ovu godinu ministarstvu „Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti“, općine i gradovi.

  Pokrenut postupak izrade Strategije demografskog razvoja i oporavka Federacije BiH

  Vlada Federacije BiH danas je na prijedlog Federalnog ministarstva rada i socijalne politike donijela Odluku o izradi Strategije demografskog razvoja i oporavka Federacije BiH. Demografskom strategijom definirat će se strateški ciljevi, prioriteti i mjere usmjerene na suzbijanje negativnih demografskih trendova u FBiH, s posebnim fokusom na pitanja iseljavanja stanovništva u druge zemlje, niske stope nataliteta, starenja stanovništva i druga pitanja od značaja za promjene u demografskoj strukturi stanovništva.

  Ovom odlukom se pokreće postupak izrade Demografske strategije kojom će se na sistematičan i sveobuhvatan način pristupiti rješavanju ovog problema na području cijele Federacije BiH. U procesu će se primjenjivati ključna načela izrade strateških dokumenata u Federaciji BiH, a to su otvoreni model koordiniranja, ravnopravnost spolova, horizontalno i vertikalno koordiniranje svih nivoa vlasti u Federaciji, partnerstvo, te javnost i transparentnost.

  Nositelj izrade sektorske strategije je Vlada FBiH putem posebne radne grupe za izradu Demografske strategije. U Odluci se utvrđuje da se u izradu i finaliziranje Demografske strategije kroz proces javnih konsultacija, uključuju svi relevantni federalni i kantonalni organi uprave, jedinice lokalne samouprave preko Saveza općina i gradova FBiH, te druge vladine institucije i nevladine organizacije.  

  Finansijska sredstva za izradu Demografske strategije osiguravaju se iz donatorskih sredstava.

  Nacrt ove strategije dostavit će se do 31.3.2024. godine na dalje postupanje Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike.

  Utvrđen javni interes za izgradnju dionice na autocesti Nemila - Donja Gračanica

  Vlada Federacije BiH je na prijedlog Federalnog ministarstva prometa i komunikacija donijela Odluku kojom je utvrdila javni interes za izgradnju dionice na autocesti Nemila - Donja Gračanica na Koridoru Vc. Ova odluka je donesena u skladu sa Elaboratom dopunske eksproprijacije K.O. Nemila tunel. JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar su korisnik eksproprijacije nekretnina potrebnih za izgradnju pomenute dionice, te im je istovremeno naloženo i da pokrenu postupak eksproprijacije nekretnina.

  Sredstva za realizaciju ove odluke osigurat će JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar iz vlastitih sredstava, putem međunarodnih kredita i djelomično grant sredstvima.

  Za realizaciju Odluke zaduženi su Federalno ministarstvo prometa i komunikacija i JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar, svako u okviru svojih zakonom utvrđenih nadležnosti, a Odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u Službenim novinama Federacije BiH.

  U razlozima za donošenje ove odluke predlagač, između ostalog, podsjeća da je od donošenja Odluke Vlade FBiH iz 2016. godine, u međuvremenu došlo do određenih izmjena tehničkog rješenja, što je u konačnici rezultiralo izradom dopune Elaborata eksproprijacije K.O. Nemila-tunel. Zbog svega navedenog bilo je potrebno da Vlada Federacije BiH donese odluku o utvrđivanju javnog interesa za dionicu Nemila - Donja Gračanica kako bi se omogućilo pokretanje postupka eksproprijacije nekretnina na toj dionici, a što je ujedno i preduslov za realizaciju projekta izgradnje autoceste na ovoj dionici.

  Usvojena Strategija upravljanja dugom za period 2023-2025. godina

  Vlada Federacije BiH danas je usvojila Strategiju upravljanja dugom za period 2023-2025. godina i zadužila Federalno ministarstvo finansija da ovaj dokument objavi na svojoj web stranici, a Generalni sekretarijat Vlade FBiH da ga proslijedi Parlamentu FBiH.

  Strategija predstavlja sažetak glavnih načela i smjernica za politiku upravljanja dugom Federacije BiH u navedenom periodu, te je od 2015. godine jedan od strateških dokumenata Vlade u domeni upravljanja dugom. Strategija se temelji na postojećem portfoliju duga Federacije BiH, Programu javnih investicija FBiH 2023-2025. godina i Dokumentu okvirnog budžeta FBiH 2023-2025. godine. Također, sadrži planove finansiranja potreba Vlade FBiH u naredne tri godine, na vanjskom i unutrašnjem tržištu, te mjere i alate potrebne za dostizanje usvojenih strateških ciljeva.

  U dokumentu su predstavljeni zakonodavni i institucionalni okvir za upravljanje dugom Vlade Federacije BiH, te ciljevi i obuhvat Strategije. Opisana je i struktura portfolija duga, te su identificirani ključni faktori rizika koji su svojstveni postojećem portfoliju duga Vlade FBiH.        

  Ciljevi upravljanja dugom Vlade Federacije BiH su osiguranje finansijskih sredstava za finansiranje vladinih potreba uz prihvatljive troškove i rizike u srednjem i dugom roku i razvoj domaćeg tržišta vrijednosnih papira.

  Portfolio duga koji je obuhvaćen Strategijom i za koji je odgovorna i kojim upravlja Vlada FBiH na dan 31.12.2022. godine, iznosi 6.089,18 miliona KM ili 20,74 posto BDP-a Federacije BiH. Sastoji se od vanjskog duga u iznosu od 88,85 posto ukupnog duga, te unutrašnjeg koji čini 11,15 posto ukupnog duga.

  Vanjski dug je, zbog povoljnijih kreditnih uslova i koncesionalnih kamatnih stopa, najvećim dijelom ugovoren sa međunarodnim finansijskim institucijama i bilateralnim kreditorima.

  Srednjoročni izgledi za ekonomije Zapadnog Balkana su pozitivni, pod uslovom provođenja strukturnih reformi te ubrzanja procesa zelene tranzicije i ulaganja u oblast energetske efikasnosti u skladu sa Zelenom agendom za Zapadni Balkan.

  U srednjoročnom periodu očekuje se da će javne investicije igrati značajniju ulogu u poticanju ekonomskog rasta. Izgradnja putne infrastrukture, te energetski projekti u srednjoročnom vremenskom razdoblju znatno bi trebali povećati udio javnih investicija u strukturi BDP-a.

  Vlada FBiH danas je upoznata s Kvartalnim izvještajem o dugu za treći kvartal ove godine, Q3/2023 godine. Federalno ministarstvo finansija zaduženo je da ovaj izvještaj objavi na svojoj web stranici, a Generalni sekretarijat Vlade FBiH da izvještaj proslijedi Parlamentu Federacije BiH radi informiranja.

  O prijedlogu prioritetnih mjera i aktivnosti na implementaciji e-uprave u FBiH

  Federalna vlada prihvatila je danas Informaciju Federalnog ministarstva pravde o pravnim preduslovima za digitalnu transformaciju javne uprave u Federaciji BiH. Federalno ministarstvo pravde je zaduženo, da u saradnji s Federalnim ministarstvom finansija i Generalnim sekretarijatom Vlade FBiH, kao i uz konsultacije sa drugim nadležnim tijelima, sačini prijedlog prioritetnih mjera i aktivnosti na implementaciji e-uprave u Federaciji BiH. Rok za sačinjavanje prijedloga mjera i aktivnosti, te njegovo dostavljanje Vladi Federacije BiH je šest mjeseci.

  U Informaciji je navedeno da je Federalno ministrastvo pravde u saradnji sa Američkom agencijom za međunarodni razvoj (USAID), u okviru projekta e-uprave, u proteklom periodu intenzivno radilo na stvaranju pravnih pretpostavki za elektronsku komunikaciju, odnosno uvođenje e-uprave u Federaciji BiH.

  Kao rezultat tih aktivnosti u 2022. godini su usvojene sveobuhvatne Izmjene i dopune Zakona o upravnom postupku FBiH, a trenutno je u fazi donošenje izmjena i dopuna Pravilnika o kancelarijskom poslovanju u FBiH, od kojih je ključna preporuka uvođenje elektronskog sistema za upravljanje predmetima (DMS) u javnoj upravi u FBiH. Također, Federalno ministarstvo pravde priprema i Pravilnik o jedinstvenom upravnom mjestu u FBiH, a donošenje ovog akta znači i opredjeljenje za izgradnju kulture pružanja usluga u javnoj upravi orijentiranoj prema korisniku.

  Iz Federalnog ministarstva pravde ističu da će se donošenjem ova dva pravilnika upotpuniti pravni okvir za vođenje elektronske komunikacije u Federaciji BiH, te je u narednom periodu potrebno akcenat staviti na osiguranje tehničkih pretpostavki što je u ingerenciji Vlade Federacije BiH. U Informaciji je navedeno i to da će kroz tehničku podršku implementaciji regulative i elektronskom poslovanju, biti ostvarene brojne pogodnosti, kako za korisnike javnih usluga, tako i za javnu upravu.

  Odluke, rješenja i zaključci

  Na prijedlog Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva usvojena je Odluka o dopuni liste zaraznih bolesti životinja od posebnog interesa za Federaciju BiH, kojom se afrička svinjska kuga određuje kao zarazna bolest životinja od posebnog interesa za FBiH.

  Usvojena je i Informacija Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva o stanju u oblasti zdravlja poljoprivrednog bilja u Federaciji BiH u 2022. godini. Zaključak je i da je zaštita zdravlja bilja neodvojivi segment cjelokupnog sistema sigurnosti hrane i od posebnog je interesa za Federaciju BiH i BiH, te se mora podići na viši nivo, a obaveze proistekle iz procesa evropskih integracija prioritet su u radu svih federalnih organa.

  Na današnjoj sjednici donesena je i Odluka o neposrednom sazivanju vanredne Skupštine dioničara Privrednog društva Feroelektro d.d. Sarajevo.

  Danas je usvojen Izvještaj Federalnog ministarstva finansija o zaduženju Federacije BiH po osnovu emisije obveznica na dan 31.10.2023. godine.

  Vlada Federacije BiH danas je prihvatila molbu Kickboxing saveza Federacije BiH za finansiranje troškova priprema reprezentativaca sa područja Federacije BiH za Evropsko i Svjetsko prvenstvo, u iznosu od 10.000 KM.

  Prihvaćena je informacija Federalnog ministarstva rada i socijalne politike o evidenciji pristupa i prijenosa podataka o isplatama gotovinskih naknada pojedincima na koje se ne uplaćuju doprinosi od strane federalnih, kantonalnih, gradskih/općinskih organa i drugih institucija koje djeluju u Federaciji BiH u Jedinstveni registar korisnika gotovinskih naknada na koje se ne uplaćuju doprinosi za 2021., 2022. i prvih devet mjeseci 2023. godine.

  Prihvaćena je i Informacija o implementaciji Zakona o provođenju kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti boračko-invalidske zaštite za period od 1. januara do 31. marta 2023. godine, koja će biti dostavljena predsjedniku i potpredsjednicima FBiH, te objavljena na web stranici Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata.

  Vlada Federacije BiH je na prijedlog Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke donijela Rješenje o davanju preporuke za prijem u državljanstvo Bosne i Hercegovine Jurici Botiću, doktoru znanosti, državljaninu Republike Hrvatske, s privremenim boravkom u Mostaru.

  Kadrovska rješenja

  Danas je Rješenjem formirana Radna grupa za izradu Prijedloga programa rada Vlade Federacije BiH za 2024. godinu u sastavu federalni ministar raseljenih osoba i izbjeglica Nerin Dizdar, federalni ministar pravde Vedran Škobić i federalna ministrica okoliša i turizma Nasiha Pozder. Radna grupa ima zadatak da, uz koordinaciju sa Federalnim zavodom za programiranje razvoja, sačini Prijedlog programa rada Vlade Federacije BiH za 2024. godinu i isti dostavi Vladi FBiH.

  Na prijedlog Federalnog ministarstva prostornog uređenja imenovano je Stručno radno tijelo Vlade Federacije BiH za pripremanje nacrta pojedinačnih rješenja radi izvršenja presuda Ustavnog suda BiH, u sastavu Amira Sinanović (predstavnik Federalnog ministarstva prostornog uređenja), Dijana Muratagić (predstavnik Federalnog ministarstva prostornog uređenja), Amila Busuladžić (predstavnik Službe za zajedničke poslove organa i tijela FBiH), te Senija Oruč (predstavnik Federalnog ministarstva finansija).

  Na prijedlog federalnih ministarstava prometa i komunikacija, te unutrašnjih poslova za članove Vijeća za bezbjednost saobraćaja uime Vlade Federacije BiH predloženi su Elvir Džuho i Tomislav Bojić.

  Na prijedlog Federalnog ministarstva rada i socijalne politike data je prethodna saglasnost Upravnom odboru Ustanove za socijalno zbrinjavanje i zdravstvenu njegu - Bakovići za imenovanje Branka Stanića za direktora ove ustanove.

  Na prijedlog Federalnog ministarstva okoliša i turizma izmijenom odluke data je saglasnost za imenovanje članova Interresorne radne grupe za harmonizaciju zakona, i to članovi Maja Bevanda (Federalno ministarstvo okoliša i turizma) i Silvija Kovačević Stefanjuk (Federalno ministarstvo prostornog uređenja).

  Na prijedlog ovog ministarstva izmijenom rješenja u Koordinaciono tijelo za praćenje implementacije Pravilnika o upravljanju otpadom od električnih i elektronskih proizvoda, za predsjedavajuću je imenovana Elma Hadžić Ramić (Fond za zaštitu okoliša Federacije BiH).

  U Radnu grupu za izradu Strategije infrastrukture kvaliteta - u poglavlju 1. Slobodno kretanje roba Vlada Federacije BiH u skladu sa nadležnostima Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH predlaže imenovanje predstavnika uime Federacije BiH i to Eldare Šoše i Elbise Zagorčić (Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije), te Edine Đonko (Federalno ministarstvo okoliša i turizma), Igora Dizdara (Federalno ministarstvo prostornog uređenja), Milijane Pikula (Federalno ministarstvo trgovine), kao i Samira Čolaka i Sanele Fazlić-Kulovac (Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova). Predloženi su i Sanja Čustović (Federalno ministarstvo zdravstva), Azra Lojo-Hajro (Federalno ministarstvo kulture i sporta), Emir Raščić (Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva), Željko Matoc (Federalno ministarstvo prometa i komunikacija), Sanela Ahmić (Federalna uprava za inspekcijske poslove), te Armin Hodžić (Privredna komora FBiH).

  Za učešće u radu i odlučivanju na predstojećim skupštinama privrednih društava danas su opunomoćeni Jasmina Pašić (JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo) i  Zlatan Bilanović (Pretis d.d. Vogošća).