БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА

Федерација Босне и Херцеговине

Влада Федерације Босне и Херцеговине

20. сједница Владе ФБиХ

 • 15.11.2023.
 • 20. сједница Владе ФБиХ

  Влада ФБиХ додијелила 39 милиона КМ опћинама и градовима за подршку буџетима и (су)финансирање 135 пројеката

  Влада Федерације БиХ је на данашњој сједници у Сарајеву на приједлог Федералног министарства финансија донијела Одлуку о распод‌јели средстава утврђених Буџетом ФБиХ за 2023. годину, у оквиру текућих и капиталних трансфера другим нивоима власти - кантони и опћине, у укупном износу од 39 милиона КМ. Ријеч је о финансијској помоћи буџетима опћина и градова, те за финансирање или суфинансирање пројеката, захтјева или иницијатива који ће бити проведени у јединицама локалне самоуправе.

  Средства од десет милиона КМ распоређују се опћинама и градовима по принципу солидарности, и то за свих 80 опћина и градова у Федерацији БиХ у једнаком износу од по 125.000 КМ на име финансијске помоћи буџетима.

  Средства у износу од 29 милиона КМ распоређују се за финансирање или суфинансирање укупно 135 пројеката, захтјева или иницијатива који ће бити проведени у јединицама локалне самоуправе, а на основу проведеног Јавног позива, те на приједлог Комисије за дод‌јелу средстава опћинама и градовима.

  Влада ФБиХ ће са начелницима/градоначелницима опћина и градова закључити појединачне уговоре о дод‌јели и кориштењу средстава, а којима ће се регулисати међусобна права и обавезе. За потписивање уговора о дод‌јели и кориштењу средстава уиме Федералне владе је овлаштен федерални министар финансија, а Влада ФБиХ ће средства дозначити на депозитне рачуне опћина и градова у складу са Правилником о начину уплате, припадности и распод‌јеле јавних прихода у ФБиХ.

  Корисници ових средстава су дужни Федералном министарству финансија доставити извјештај о утрошку средстава најкасније до 31. децембра 2024. године.

  За реализацију ове одлуке задужено је Федерално министарство финансија.

  Иначе, распод‌јела ових средстава је извршена на основу Одлуке о утврђивању критерија, начина и процедура за дод‌јелу средстава утврђених Буџетом ФБиХ за 2023. годину Федералном министарству финансија „Текући трансфери другим нивоима власти и фондовима - кантони и опћине, те Одлуке о утврђивању начина распод‌јеле и процедуре за дод‌јелу средства утврђених Буџетом Федерације БиХ за ову годину министарству „Капитални трансфери другим нивоима власти“, опћине и градови.

  Покренут поступак израде Стратегије демографског развоја и опоравка Федерације БиХ

  Влада Федерације БиХ данас је на приједлог Федералног министарства рада и социјалне политике донијела Одлуку о изради Стратегије демографског развоја и опоравка Федерације БиХ. Демографском стратегијом дефинират ће се стратешки циљеви, приоритети и мјере усмјерене на сузбијање негативних демографских трендова у ФБиХ, с посебним фокусом на питања исељавања становништва у друге земље, ниске стопе наталитета, старења становништва и друга питања од значаја за промјене у демографској структури становништва.

  Овом одлуком се покреће поступак израде Демографске стратегије којом ће се на систематичан и свеобухватан начин приступити рјешавању овог проблема на подручју цијеле Федерације БиХ. У процесу ће се примјењивати кључна начела израде стратешких докумената у Федерацији БиХ, а то су отворени модел координирања, равноправност сполова, хоризонтално и вертикално координирање свих нивоа власти у Федерацији, партнерство, те јавност и транспарентност.

  Носитељ израде секторске стратегије је Влада ФБиХ путем посебне радне групе за израду Демографске стратегије. У Одлуци се утврђује да се у израду и финализирање Демографске стратегије кроз процес јавних консултација, укључују сви релевантни федерални и кантонални органи управе, јединице локалне самоуправе преко Савеза опћина и градова ФБиХ, те друге владине институције и невладине организације.  

  Финансијска средства за израду Демографске стратегије осигуравају се из донаторских средстава.

  Нацрт ове стратегије доставит ће се до 31.3.2024. године на даље поступање Федералном министарству рада и социјалне политике.

  Утврђен јавни интерес за изградњу дионице на аутоцести Немила - Доња Грачаница

  Влада Федерације БиХ је на приједлог Федералног министарства промета и комуникација донијела Одлуку којом је утврдила јавни интерес за изградњу дионице на аутоцести Немила - Доња Грачаница на Коридору Вц. Ова одлука је донесена у складу са Елаборатом допунске експропријације К.О. Немила тунел. ЈП Аутоцесте ФБиХ д.о.о. Мостар су корисник експропријације некретнина потребних за изградњу поменуте дионице, те им је истовремено наложено и да покрену поступак експропријације некретнина.

  Средства за реализацију ове одлуке осигурат ће ЈП Аутоцесте ФБиХ д.о.о. Мостар из властитих средстава, путем међународних кредита и д‌јеломично грант средствима.

  За реализацију Одлуке задужени су Федерално министарство промета и комуникација и ЈП Аутоцесте ФБиХ д.о.о. Мостар, свако у оквиру својих законом утврђених надлежности, а Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у Службеним новинама Федерације БиХ.

  У разлозима за доношење ове одлуке предлагач, између осталог, подсјећа да је од доношења Одлуке Владе ФБиХ из 2016. године, у међувремену дошло до одређених измјена техничког рјешења, што је у коначници резултирало израдом допуне Елабората експропријације К.О. Немила-тунел. Због свега наведеног било је потребно да Влада Федерације БиХ донесе одлуку о утврђивању јавног интереса за дионицу Немила - Доња Грачаница како би се омогућило покретање поступка експропријације некретнина на тој дионици, а што је уједно и предуслов за реализацију пројекта изградње аутоцесте на овој дионици.

  Усвојена Стратегија управљања дугом за период 2023-2025. година

  Влада Федерације БиХ данас је усвојила Стратегију управљања дугом за период 2023-2025. година и задужила Федерално министарство финансија да овај документ објави на својој web страници, а Генерални секретаријат Владе ФБиХ да га прослиједи Парламенту ФБиХ.

  Стратегија представља сажетак главних начела и смјерница за политику управљања дугом Федерације БиХ у наведеном периоду, те је од 2015. године један од стратешких докумената Владе у домени управљања дугом. Стратегија се темељи на постојећем портфолију дуга Федерације БиХ, Програму јавних инвестиција ФБиХ 2023-2025. година и Документу оквирног буџета ФБиХ 2023-2025. године. Такођер, садржи планове финансирања потреба Владе ФБиХ у наредне три године, на вањском и унутрашњем тржишту, те мјере и алате потребне за достизање усвојених стратешких циљева.

  У документу су представљени законодавни и институционални оквир за управљање дугом Владе Федерације БиХ, те циљеви и обухват Стратегије. Описана је и структура портфолија дуга, те су идентифицирани кључни фактори ризика који су својствени постојећем портфолију дуга Владе ФБиХ.        

  Циљеви управљања дугом Владе Федерације БиХ су осигурање финансијских средстава за финансирање владиних потреба уз прихватљиве трошкове и ризике у средњем и дугом року и развој домаћег тржишта вриједносних папира.

  Портфолио дуга који је обухваћен Стратегијом и за који је одговорна и којим управља Влада ФБиХ на дан 31.12.2022. године, износи 6.089,18 милиона КМ или 20,74 посто БДП-а Федерације БиХ. Састоји се од вањског дуга у износу од 88,85 посто укупног дуга, те унутрашњег који чини 11,15 посто укупног дуга.

  Вањски дуг је, због повољнијих кредитних услова и концесионалних каматних стопа, највећим дијелом уговорен са међународним финансијским институцијама и билатералним кредиторима.

  Средњорочни изгледи за економије Западног Балкана су позитивни, под условом провођења структурних реформи те убрзања процеса зелене транзиције и улагања у област енергетске ефикасности у складу са Зеленом агендом за Западни Балкан.

  У средњорочном периоду очекује се да ће јавне инвестиције играти значајнију улогу у потицању економског раста. Изградња путне инфраструктуре, те енергетски пројекти у средњорочном временском раздобљу знатно би требали повећати удио јавних инвестиција у структури БДП-а.

  Влада ФБиХ данас је упозната с Кварталним извјештајем о дугу за трећи квартал ове године, Q3/2023 године. Федерално министарство финансија задужено је да овај извјештај објави на својој web страници, а Генерални секретаријат Владе ФБиХ да извјештај прослиједи Парламенту Федерације БиХ ради информирања.

  О приједлогу приоритетних мјера и активности на имплементацији е-управе у ФБиХ

  Федерална влада прихватила је данас Информацију Федералног министарства правде о правним предусловима за дигиталну трансформацију јавне управе у Федерацији БиХ. Федерално министарство правде је задужено, да у сарадњи с Федералним министарством финансија и Генералним секретаријатом Владе ФБиХ, као и уз консултације са другим надлежним тијелима, сачини приједлог приоритетних мјера и активности на имплементацији е-управе у Федерацији БиХ. Рок за сачињавање приједлога мјера и активности, те његово достављање Влади Федерације БиХ је шест мјесеци.

  У Информацији је наведено да је Федерално министраство правде у сарадњи са Америчком агенцијом за међународни развој (УСАИД), у оквиру пројекта е-управе, у протеклом периоду интензивно радило на стварању правних претпоставки за електронску комуникацију, односно увођење е-управе у Федерацији БиХ.

  Као резултат тих активности у 2022. години су усвојене свеобухватне Измјене и допуне Закона о управном поступку ФБиХ, а тренутно је у фази доношење измјена и допуна Правилника о канцеларијском пословању у ФБиХ, од којих је кључна препорука увођење електронског система за управљање предметима (ДМС) у јавној управи у ФБиХ. Такођер, Федерално министарство правде припрема и Правилник о јединственом управном мјесту у ФБиХ, а доношење овог акта значи и опред‌јељење за изградњу културе пружања услуга у јавној управи оријентираној према кориснику.

  Из Федералног министарства правде истичу да ће се доношењем ова два правилника употпунити правни оквир за вођење електронске комуникације у Федерацији БиХ, те је у наредном периоду потребно акценат ставити на осигурање техничких претпоставки што је у ингеренцији Владе Федерације БиХ. У Информацији је наведено и то да ће кроз техничку подршку имплементацији регулативе и електронском пословању, бити остварене бројне погодности, како за кориснике јавних услуга, тако и за јавну управу.

  Одлуке, рјешења и закључци

  На приједлог Федералног министарства пољопривреде, водопривреде и шумарства усвојена је Одлука о допуни листе заразних болести животиња од посебног интереса за Федерацију БиХ, којом се афричка свињска куга одређује као заразна болест животиња од посебног интереса за ФБиХ.

  Усвојена је и Информација Федералног министарства пољопривреде, водопривреде и шумарства о стању у области здравља пољопривредног биља у Федерацији БиХ у 2022. години. Закључак је и да је заштита здравља биља неодвојиви сегмент цјелокупног система сигурности хране и од посебног је интереса за Федерацију БиХ и БиХ, те се мора подићи на виши ниво, а обавезе проистекле из процеса европских интеграција приоритет су у раду свих федералних органа.

  На данашњој сједници донесена је и Одлука о непосредном сазивању ванредне Скупштине дионичара Привредног друштва Фероелектро д.д. Сарајево.

  Данас је усвојен Извјештај Федералног министарства финансија о задужењу Федерације БиХ по основу емисије обвезница на дан 31.10.2023. године.

  Влада Федерације БиХ данас је прихватила молбу Kickboxing савеза Федерације БиХ за финансирање трошкова припрема репрезентативаца са подручја Федерације БиХ за Европско и Свјетско првенство, у износу од 10.000 КМ.

  Прихваћена је информација Федералног министарства рада и социјалне политике о евиденцији приступа и пријеноса података о исплатама готовинских накнада појединцима на које се не уплаћују доприноси од стране федералних, кантоналних, градских/опћинских органа и других институција које д‌јелују у Федерацији БиХ у Јединствени регистар корисника готовинских накнада на које се не уплаћују доприноси за 2021., 2022. и првих девет мјесеци 2023. године.

  Прихваћена је и Информација о имплементацији Закона о провођењу контроле законитости кориштења права из области борачко-инвалидске заштите за период од 1. јануара до 31. марта 2023. године, која ће бити достављена предсједнику и потпредсједницима ФБиХ, те објављена на web страници Федералног министарства за питања бораца и инвалида одбрамбено-ослободилачког рата.

  Влада Федерације БиХ је на приједлог Федералног министарства образовања и науке донијела Рјешење о давању препоруке за пријем у држављанство Босне и Херцеговине Јурици Ботићу, доктору знаности, држављанину Републике Хрватске, с привременим боравком у Мостару.

  Кадровска рјешења

  Данас је Рјешењем формирана Радна група за израду Приједлога програма рада Владе Федерације БиХ за 2024. годину у саставу федерални министар расељених особа и избјеглица Нерин Диздар, федерални министар правде Ведран Шкобић и федерална министрица околиша и туризма Насиха Поздер. Радна група има задатак да, уз координацију са Федералним заводом за програмирање развоја, сачини Приједлог програма рада Владе Федерације БиХ за 2024. годину и исти достави Влади ФБиХ.

  На приједлог Федералног министарства просторног уређења именовано је Стручно радно тијело Владе Федерације БиХ за припремање нацрта појединачних рјешења ради извршења пресуда Уставног суда БиХ, у саставу Амира Синановић (представник Федералног министарства просторног уређења), Дијана Муратагић (представник Федералног министарства просторног уређења), Амила Бусулаџић (представник Службе за заједничке послове органа и тијела ФБиХ), те Сенија Оруч (представник Федералног министарства финансија).

  На приједлог федералних министарстава промета и комуникација, те унутрашњих послова за чланове Вијећа за безбједност саобраћаја уиме Владе Федерације БиХ предложени су Елвир Џухо и Томислав Бојић.

  На приједлог Федералног министарства рада и социјалне политике дата је претходна сагласност Управном одбору Установе за социјално збрињавање и здравствену његу - Баковићи за именовање Бранка Станића за директора ове установе.

  На приједлог Федералног министарства околиша и туризма измијеном одлуке дата је сагласност за именовање чланова Интерресорне радне групе за хармонизацију закона, и то чланови Маја Беванда (Федерално министарство околиша и туризма) и Силвија Ковачевић Стефањук (Федерално министарство просторног уређења).

  На приједлог овог министарства измијеном рјешења у Координационо тијело за праћење имплементације Правилника о управљању отпадом од електричних и електронских производа, за предсједавајућу је именована Елма Хаџић Рамић (Фонд за заштиту околиша Федерације БиХ).

  У Радну групу за израду Стратегије инфраструктуре квалитета - у поглављу 1. Слободно кретање роба Влада Федерације БиХ у складу са надлежностима Министарству вањске трговине и економских односа БиХ предлаже именовање представника уиме Федерације БиХ и то Елдаре Шоше и Елбисе Загорчић (Федерално министарство енергије, рударства и индустрије), те Едине Ђонко (Федерално министарство околиша и туризма), Игора Диздара (Федерално министарство просторног уређења), Милијане Пикула (Федерално министарство трговине), као и Самира Чолака и Санеле Фазлић-Куловац (Федерално министарство унутрашњих послова). Предложени су и Сања Чустовић (Федерално министарство здравства), Азра Лојо-Хајро (Федерално министарство културе и спорта), Емир Рашчић (Федерално министарство пољопривреде, водопривреде и шумарства), Жељко Матоц (Федерално министарство промета и комуникација), Санела Ахмић (Федерална управа за инспекцијске послове), те Армин Хоџић (Привредна комора ФБиХ).

  За учешће у раду и одлучивању на предстојећим скупштинама привредних друштава данас су опуномоћени Јасмина Пашић (ЈП Електропривреда БиХ д.д. Сарајево) и  Златан Билановић (Претис д.д. Вогошћа).